מכרזים

מכרז למתן שירותי הדפסה והדבקה של מודעות קיר / רחוב על גבי לוחות מודעות ברשויות מקומיות

מכרז פומבי מס' 27/05/23 למתן שירותי הדפסה והדבקה של מודעות קיר / רחוב על גבי
לוחות מודעות ברשויות מקומיות עבור לשכת הפרסום הממשלתית

+

מכרז פומבי מס' 01/01/23 למתן שירותי ניהול רכש מדיה פרוגרמטית לקהל יעד בישראל

מכרז פומבי מס' 01/01/23 - למתן שירותי ניהול רכש מדיה פרוגרמטית לקהל יעד בישראל

1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת בהתקשרות עם חברה למתן שירותי ניהול רכש מדיה פרוגרמטית עבור לקוחותיה, לקהל יעד בישראל (להלן: "השירותים").

2. השירותים הנדרשים במכרז כוללים ניהול כל הקמפיינים המופנים לקהל יעד בישראל ב-Google, DV360, Meta (אשר לצורך מכרז זה תכונה להלן: "Facebook" או "פייסבוק"), Taboola, Outbrain, TikTok, LinkedIn, Twitter, וכל מערכת רכש מדיה נוספת עבור כלל לקוחות לפ"מ. ניהול הקמפיינים כאמור יתבצע בשפות העברית והערבית, בהתאם לקהל היעד.

3. רשאים להשתתף במכרז רק גופים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים להלן בסעיף 4 למכרז.

4. תקופת ההתקשרות הינה לשנה, החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע/ים אשר ייבחר/ו על ידי המזמין לביצוע השירותים נשוא מכרז זה. למזמין תהא זכות ברירה (אופציה) להאריך ו/או להרחיב את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכי המזמין, בתנאי מכרז זה לרבות נספחיו, ובכפוף לקיום תקציב, בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.

+

מכרז פומבי למתן שירותי הקלדת מודעות והזנתן לאתר JOBIZ

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ)

מכרז פומבי מס' 82/08/21
למתן שירותי הקלדת והזנת נתוני מודעות לאתר Jobiz
1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת להתקשר עם ספק לקבלת שירותי הקלדת והזנת נתוני מודעות לאתר הפרסומים הממשלתי, www.jobiz.gov.il (להלן: "האתר").
2. מכרז זה מיועד לתאגידים בלבד, קרי – חברות המעניקות את השירותים נשוא המכרז (בין אם מאוגדות כחברה בע"מ ובין אם כשותפות), ולא ליחידים.
3. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.
4. תקופת ההתקשרות הינה לשנה, החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע אשר ייבחר על ידי המזמין לביצוע השירותים נשוא מכרז זה. למזמין תהא זכות ברירה (אופציה) להאריך ו/או להרחיב את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכי המזמין, בתנאי מכרז זה לרבות נספחיו, ובכפוף לקיום תקציב, בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.
5. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):
א. המציע הינו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל, כמפורט בסעיף 4(א) למכרז.
ב. המציע הינו בעל ניסיון של שנה אחת לפחות במתן שירותי הקלדת נתונים וכמפורט בסעיף 4(ב) למכרז.
ג. המציע הינו בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בהזנת תכנים לאתרי אינטרנט בתשתית Drupal ו/או Wordpress ו/או Share Point וכמפורט בסעיף 4(ג) למכרז.
ד. היקף מחזור עסקיו השנתי של המציע בשנת 2019 או בשנת 2020 בתחום מתן שירותי הקלדת נתונים ו/או הזנת נתונים, לא פחת מסך של 200,000 (מאתיים אלף) ₪ כולל מע"מ, כמפורט בסעיף 4(ד) למכרז.
ה. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"), כמפורט בסעיף 4(ה) למכרז.
6. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר www.jobiz.gov.il ובאתר www.mr.gov.il.
7. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל michrazim@lapam.gov.il עד ליום 09.09.21 בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור ו/או לדוא"ל אחר ו/או לאחר המועד הנ"ל, לא תיעננה.
8. את ההצעה המלאה על נספחיה יש להגיש ב-3 עותקים: 2 עותקים קשיחים, מהם לפחות אחד בעותק מקור, וכן עותק אלקטרוני של ההצעה על גבי CD או החסן נייד.
9. ההצעה תוגש לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמין בקומה 15 (מבואה מזרחית) ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום) ליד דלפק הקבלה, לא יאוחר מיום 04.10.21 בשעה 12:00.
10. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

+

פנייה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) מס' 15/02/21 בנושא מערכות מידע ארגוניות לתמיכה בתפעול וניהול תהליכי העבודה של לשכת הפרסום הממשלתית

+

Tender No. 67/05/19 For The Selection Of A Global Media Planning And Buying Agency For The Israel Ministry Of Tourism And The Israel Government Advertising Agency

Israel Government Advertising Agency
(LAPAM)

Tender No. 67/05/19
For The Selection Of A Global Media Planning And Buying Agency For The Israel Ministry Of Tourism And The Israel Government Advertising Agency

+

מכרז פומבי (נוסח מעודכן) מס' 200/11/18 – לבחירת מכון מחקר לביצוע מחקרי אפקטיביות פרסום עבור לשכת הפרסום הממשלתית

מכרז פומבי (נוסח מעודכן) מס' 200/11/18 -
לבחירת מכון מחקר לביצוע מחקרי אפקטיביות פרסום עבור לשכת הפרסום הממשלתית

+

מכרז פומבי (נוסח מעודכן) מס' 200/11/18 –
לבחירת מכון מחקר לביצוע מחקרי אפקטיביות פרסום עבור לשכת הפרסום הממשלתית

ינואר 2020
מכרז אפקטיביות פרסום- עדכני 20.1.2020
מכרז פומבי (נוסח מעודכן) מס' 200/11/18 לבחירת מכון מחקר לביצוע מחקרי אפקטיביות פרסום עבור לשכת הפרסום הממשלתית

1. כללי
א. לשכת הפרסום הממשלתית (להלן: "לפ"מ" או "המזמין") פונה בזה בבקשה לקבלת הצעות לבחירת מכון מחקר לביצוע מחקרי אפקטיביות פרסום, כפי שיפורט להלן.
ב. השירותים הנדרשים במכרז זה כוללים ביצוע מחקרי אפקטיביות למסעות פרסום (להלן: "קמפיינים") ולשיתופי פעולה שעורך המזמין עם גופי תקשורת שונים (בטלוויזיה וברדיו, בעיתונות ובדיגיטל) לשילוב תוכן פרסומי בהיקפים כספיים משתנים ולאורך תקופות שונות, תוך שימוש במתודולוגיות מחקר מגוונות.
ג. רשאים להשתתף במכרז רק גופים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים להלן בסעיף 4 למכרז.
ד. הצעות שלא תוגשנה בדיוק על פי תנאי המכרז עלולות להיפסל.
ה. עם הספק הזוכה ייחתם הסכם למתן השירותים (להלן: "ההסכם") בנוסח המצ"ב כנספח ח' למכרז זה. יובהר, כי עד לחתימת ההסכם על ידי שני הצדדים לא יתקיימו ביניהם יחסים חוזיים, ואין בהודעה על זכייה כדי ליצור יחסים חוזיים בין המציע הזוכה לבין המזמין.
ו. מסמכי המכרז, לרבות הנספחים, הינם רכוש המזמין ובבעלותו הבלעדית. המציעים אינם רשאים לעשות כל שימוש במסמכים אלה אלא לצורך הגשת הצעה במכרז. על המציע חלה חובת סודיות לגבי תוכן המסמכים.
ז. ריכוז לוחות זמנים למכרז:
מועד אחרון להגשת ההצעות – יום ד', 26.02.2020 בשעה 12:00.
מועד אחרון לשאלות הבהרה – יום ב', 10.02.2020 בשעה 12:00.

2. השירותים המבוקשים
א. תיאור כללי:
1) ביצוע מחקרי אפקטיביות קמפיינים אשר פורסמו באמצעי המדיה השונים, כולם או חלקם, בהתאם לדרישת המזמין. המחקרים יכול שיהיו טרום עליית הקמפיין לאוויר, בזמן שהקמפיין באוויר (במקרים בהם מדובר בקמפיין פרסומי ארוך טווח) או לאחר ירידתו מהאוויר.
2) ביצוע מחקרי אפקטיביות עבור שילוב תוכן פרסומי במשדרי טלוויזיה ורדיו, בעיתונות ובדיגיטל (להלן: "שת"פ תוכני") שעניינו קידום מטרות ציבוריות ומסרים חברתיים.
3) ביצוע מחקרים שעניינם בחינת נכסיות מותג. מובהר, כי בחינת נכסיות מותג כאמור במכרז זה, יכול שתהא במסגרת מחקר אפקטיביות הפרסום במסגרת שאלות שינוי עמדה ויכול שתהא כמחקר עצמאי.
לעניין מכרז זה "נכסיות מותג" – בחינת התפיסה של הציבור את המוסד וערכו, הבנויה משילוב של משאבים ויכולות אופרטיביות, המחוברים לשם המוסד ולסמליו החיצוניים ומוסיפים לתפישת הערך המסופק של השירות וקהלי היעד.
4) יובהר, כי טרם ביצוע המחקר תועבר לספק הזוכה פנייה מפורטת (בריף) הכוללת את מטרות הקמפיין/שת"פ תוכני, קהלי היעד, תקופת הקמפיין/שת"פ תוכני, תקציבו, אמצעי המדיה בהם שודר הקמפיין/שת"פ תוכני, דגשים ועוד.
5) יודגש, כי מסעות הפרסום ושיתופי הפעולה התוכניים שעורכת לפ"מ מכוונים להעברת מסרים ומידע לציבור, חלקם בעלי אלמנט חינוכי וחלקם מכוונים לשינוי דעת קהל ו/או הנעה לפעולה, וזאת להבדיל ממסעות פרסום שיווקיים, מכירתיים ומסחריים. בהתאם לכך, הספק שייבחר כזוכה במכרז יידרש להתאים את המתודולוגיה המחקרית לבחינת אפקטיביות הפרסום ביחס למטרות האמורות.
ב. מתכונת ביצוע המחקר:
1) ככלל, המחקרים נשוא מכרז זה ייעשו באמצעות פאנל אינטרנטי בקרב המגזר הכללי (יהודי, דובר עברית, גילאי 18+), במדגם של 500 (חמש מאות) נבדקים המהווים מדגם מייצג של קהל היעד כפי שהוגדר לקמפיין/שת"פ תוכני, ואולם לעיתים יכלול המחקר מדגם בהיקף אחר ו/או תידרש בחינת אפקטיביות הפרסום באמצעות מודל מחקרי אחר ו/או מודל מחקרי משולב, בהתאמה לאוכלוסייה הנבדקת, לרבות אוכלוסיית משנה נוספת ו/או מגזרים.
2) המחקר יכלול בין היתר את הרכיבים הבאים – תכנון המחקר (כתיבת שאלונים ובמידת הצורך תרגומם לשפה הערבית בהתאם לאוכלוסייה הנחקרת); תכנות שאלון אינטרנטי לרבות שתילת חומרים פרסומיים ויזואליים ושמיעתיים / ביצוע סקר טלפוני (מגזר חרדי); איסוף וניתוח הנתונים; הגשת דו"ח אקסל ראשוני (לאחר עיבוד סטטיסטי) בדבר תוצאות המחקר (אופציונלי); כתיבת דו"ח מסכם (ע"ג מצגת פאוור פוינט); פרזנטציה (אופציונלי), והכל בהתאם ללוחות הזמנים בהם ינקוב המזמין במסגרת הפנייה לביצוע המחקר (בריף).
3) על מחקר אפקטיביות הפרסום לכלול בין היתר, התייחסות למשתנים הבאים:
1. זכירות הקמפיין/שת"פ תוכני באופן בלתי נעזר/חצי נעזר/נעזר.
2. זכירות ביחס לכל אחד מאמצעי המדיה בהם נעשה שימוש במסגרת הקמפיין/שת"פ תוכני.
3. הבנת המסרים ע"י קהל היעד (חצי נעזר/בלתי נעזר).
4. התייחסות לאהדת הקמפיין/שת"פ תוכני וחשיבותו.
5. סיבות לאהדת/אי אהדת הקמפיין/שת"פ תוכני.
6. תפיסת השכנוע, החידוש והרלוונטיות של הקמפיין/שת"פ תוכני.
7. בחינת שינוי עמדות / מודעות / תדמית / דפוסי התנהגות לאחר הקמפיין/שת"פ תוכני.
8. ניתוח זכירות ביחס לנתוני חשיפה ותקציב.
9. מעקב אחר קצב דעיכת הקמפיין לאורך זמן (אופציונלי, לפי דרישות המזמין).
10. הערכת נכסיות המותג (אופציונלי, לפי דרישת המזמין).
4) יודגש, כי נוסח השאלות הסופי במסגרת המחקרים (שאלונים פרה/פוסט) יהיה בתיאום עם המזמין ועל דעתו בלבד.
ג. אופן הגשת הדו"חות ונתוני המחקר:
1) עם תום ביצוע המחקר, ובהתאם ללוחות הזמנים שהוגדרו בפנייה לביצוע המחקר (בריף), יעביר הספק למזמין דו"ח מחקר אפקטיביות פרסום אשר יכלול, בין היתר, את הפרמטרים הבאים:
• דו"ח מפורט של ממצאי המחקר. הדו"ח יוגש על גבי מצגת פאוור פוינט (פתוחה, נתונה לעריכה) או בכל פורמט אחר עפ"י שיקול דעת המזמין, וילווה בדו"ח אקסל בדבר נתוני המחקר ותוצאותיו.
• ניתוח הזכירות ביחס לחשיפה בפועל לכל אחד מאמצעי המדיה השונים בהם עלה הקמפיין/שת"פ תוכני. הניתוח יתבצע על בסיס נתוני חשיפה למדיה, כפי שיועברו ע"י המזמין לספק.
• ניתוח העלות לאחוז זכירה ביחס לכל אחד מאמצעי המדיה בהם עלה הקמפיין/שת"פ תוכני. הניתוח יתבצע על בסיס עלויות הקמפיין/שת"פ תוכני, כפי שיועברו ע"י המזמין לספק.
• השוואת ביצועי הקמפיין לסטנדרט לפיו נמדדים הביצועים (בנצ'מרק) של קמפיינים אחרים שעלו לאוויר והספק מבצע בגינם מחקרי אפקטיביות פרסום. הספק יידרש להעביר לידי המזמין דו"ח אקסל הכולל את הנתונים ששימשו לביצוע ההשוואה כאמור.
• השוואת ביצועי הקמפיין/שת"פ תוכני לסטנדרט לפיו נמדדים הביצועים (בנצ'מרק) של קמפיינים/שת"פים אחרים של המזמין. הדוח יהא על בסיס נתונים שיעביר המזמין.
• סיכום והמלצות.
• פרזנטציה – אופציונלי, עפ"י דרישת המזמין. יכול ובתום ביצוע המחקר יתבקש הספק הזוכה להציג את תוצאות המחקר והמלצותיו במסגרת פרזנטציה אשר תערך בפני נציגי המזמין ו/או מי מטעמו.
2) בנוסף לביצוע מחקרי אפקטיביות הפרסום בהתאם לפניות המזמין, יידרש הספק הזוכה להעביר פעמיים בשנה, בסוף כל חציון, דו"חות מסכמים בהתייחס לכלל הפעילות המחקרית שבוצעה הכוללים השוואה וניתוח של תוצאות המחקרים השונים בהתאם למשתנים שנבדקו כאמור בסעיף 2(ב)(3) לעיל. הדו"חות יוגש על גבי מצגת פאוור פוינט או בכל פורמט אחר עפ"י שיקול דעת המזמין, וילוו בדו"ח אקסל מסכם.
הנתונים ודו"חות החציון כאמור יוצגו ע"י הספק הזוכה במסגרת פרזנטציה שתערך במשרדי המזמין, בהתאם לשיקול דעת המזמין וצרכיו.
3) בהתאם לדרישת המזמין ועפ"י צרכיו, יידרש הספק הזוכה להעביר לידי המזמין חומרי גלם (קרי, דו"ח אקסל גולמי הכולל את נתוני המחקר ללא עיבוד סטטיסטי) של תוצאות מחקר ספציפי שערך, אשר שימשו אותו להכנת דו"ח אפקטיביות הפרסום (אופציונלי).
4) הספק שייבחר יידרש להעניק כל שירות נוסף בקשר עם ביצוע מחקרי אפקטיביות הפרסום, אף אם לא צוין במפורש במכרז זה, על פי דרישת המזמין.

3. משך ההתקשרות
א. תקופת ההתקשרות הינה לשנה, החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע אשר ייבחר על ידי המזמין כזוכה במכרז זה.
ב. למזמין תהא זכות ברירה (אופציה) להאריך ו/או להרחיב את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכי המזמין, בתנאי מכרז זה לרבות נספחיו, ובכפוף לקיום תקציב, בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.
ג. המזמין יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהודעה בכתב 30 יום מראש, להפסיק את ההתקשרות בכל עת או לצמצם את היקף השירותים, וזאת ללא חובת הנמקה.

4. תנאי סף למגיש ההצעה
על המציע לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים להלן, ולצרף את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף. אי מילוי של כל הדרישות המפורטות בפרק זה עלול לגרום לפסילת ההצעה על הסף.
רשאים להגיש הצעות רק מציעים העומדים בכל תנאי הסף המצטברים הבאים:
א. המציע הינו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל, בכל מרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו של המציע, או שהינו עוסק מורשה, והינו בעל כל הרישיונות / הרישויים / התקנים / ההיתרים הנדרשים על פי דין למתן השירות נשוא המכרז, בין שנדרשו באופן מפורש במסגרת מכרז זה ובין אם לאו.
להוכחת סעיף זה, יש לצרף, בין היתר, תעודת התאגדות תקפה ממרשם רשמי בישראל (רשם החברות או רשם השותפויות) או תעודת עוסק מורשה עדכנית.
ב. אין מניעה, לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע צד לו, להשתתפותו של המציע במכרז, ואין, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, אפשרות כלשהי לקיומו של ניגוד עניינים או ניגוד אינטרסים, ישיר או עקיף, בין עניינו של המציע ו/או בעלי השליטה בו ו/או נושאי המשרה שלו ו/או הפועלים מטעמו, לבין ענייני המזמין ו/או מתן השירותים נשוא מכרז זה.
יובהר, כי המזמין יבחן לעומק אפשרויות לניגוד עניינים הקיים ו/או עלול להתקיים בקשר עם גופים הפועלים במתן השירותים נשוא מכרז זה למשרדי פרסום ו/או חברות פרסום ו/או חברות שעיסוקן הוא רכש ותכנון מדיה.
המזמין יהא רשאי לפסול מציעים שיעלה בהם חשש לניגוד עניינים כאמור, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
על המציעים לפרט, במסגרת טופס פרופיל המציע המצ"ב כנספח א' למכרז זה (עמ' 34 למכרז), בדבר קשרים מקצועיים ו/או עסקיים ו/או אישיים, לרבות קשרי בעלות וכיוב', עם גורמים אחרים, העלולים ליצור ניגוד עניינים או ניגוד אינטרסים עם המזמין בעצם מתן השירותים לפי מכרז זה, ובפרט קשרים עם משרדי פרסום ו/או חברות פרסום ו/או חברות שעיסוקן הוא רכש ותכנון מדיה.
ג. המציע הינו בעל ניסיון רלוונטי מוכח בביצוע מחקרי אפקטיביות קמפיינים (להלן: "המחקרים") בהתאם לפירוט הבא (תנאים מצטברים):
1. המציע ערך לפחות עשרה (10) מחקרים באמצעות פאנל אינטרנטי, המותאמים למגזר הכללי (יהודי, דובר עברית, גילאי 18+), החל מחודש ינואר 2016 ואילך, בקרב מדגם של לפחות 500 נבדקים.
2. המציע ערך לפחות חמישה (5) מחקרים (פאנל אינטרנטי/סקר טלפוני) המותאמים למגזר החרדי בישראל, החל מחודש ינואר 2016 ואילך, בקרב מדגם של לפחות 300 נבדקים.
3. המציע ערך לפחות חמישה (5) מחקרים (פאנל אינטרנטי/סקר טלפוני) המותאמים למגזר הערבי בישראל, החל מחודש ינואר 2016 ואילך, בקרב מדגם של לפחות 300 נבדקים.
הניסיון הרלוונטי של המציע יפורט בכתב יד בטבלה המופיעה בטופס פרופיל המציע, המצ"ב כנספח א' למכרז זה. יש לפרט בטבלה את הפריטים הבאים: שם המחקר (כותרת כללית), שם הלקוח או עיסוקו, מטרת המחקר, מתודולוגיה מחקרית, מועד ביצוע המחקר, כמות הנבדקים במחקר, תיאור המחקר בקצרה.
יובהר, כי על תנאי הסף להתקיים במציע עצמו, וכי לא ניתן לייחס למציע ניסיון של כל גוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות חברת אם, חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למציע.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, באם המציע הינו עוסק מורשה, ניסיון שצבר כקבלן משנה יעמוד לו לצורך עמידה בתנאי הסף כאמור.
ד. היקף מחזור עסקיו השנתי של המציע בכל אחת מהשנים 2017 ו-2018, לא פחת מסך של 500,000 (חמש מאות אלף) ₪, לא כולל מע"מ, ומקורו בביצוע מחקרים כמותיים.
להוכחת היקף מחזור העסקים השנתי, על המציע להמציא אישור מתאים מטעם רואה חשבון, כדוגמת הנוסח המופיע בנספח ה' למכרז.
ה. המצאת קו"ח ונתונים בדבר מנהל המחקר הקבוע שיעמיד המציע לרשות המזמין. מנהל המחקר הקבוע יהיה איש הקשר בין המזמין לבין הספק הזוכה, ויקבל את פניות המזמין בדבר המחקרים לביצוע ו/או את הזמנות העבודה באמצעות דוא"ל באופן שוטף בכל ימות השבוע.
מנהל המחקר הקבוע נדרש לעמוד בכל תנאי הסף המצטברים הבאים:
1. מועסק על ידי המציע במסגרת יחסי עובד-מעביד [תנאי זה אינו חל מקום בו מנהל המחקר הקבוע המוצע הוא העוסק המורשה עצמו (עצמאי)].
2. בעל 5 שנות ניסיון לפחות בניהול מחקרים כמותיים שיווקיים.
3. ניהל לפחות חמישה (5) מחקרי אפקטיביות קמפיינים, החל מחודש ינואר 2016 ואילך, בהם לכל הפחות – מחקר אחד (פאנל אינטרנטי) אשר הותאם למגזר הכללי (יהודי, דובר עברית, גילאי 18+), מחקר אחד אשר הותאם למגזר החרדי בישראל (סקר טלפוני/פאנל אינטרנטי) ומחקר אחד אשר הותאם למגזר הערבי בישראל (סקר טלפוני/פאנל אינטרנטי).
הניסיון הרלוונטי של מנהל המחקר הקבוע יפורט בכתב יד בטבלה המופיעה בטופס פרופיל המציע, המצ"ב כנספח א' למכרז זה. יש לפרט בטבלה את הפרטים שלהלן: שם המחקר (כותרת כללית), שם הלקוח או עיסוקו, שם מכון המחקר באמצעותו בוצע המחקר, מטרת המחקר + לאיזה מגזר מיועד המחקר, מתודולוגיה מחקרית, מועד ביצוע המחקר, כמות הנבדקים במחקר, תיאור המחקר בקצרה, וזאת בנוסף לקו"ח אשר יצורפו להצעה.
הבהרה: אין מניעה שהניסיון הרלוונטי של מנהל המחקר הקבוע יהיה חופף לניסיון הרלוונטי של המציע.
המציע לא יהא רשאי להחליף את מנהל המחקר הקבוע, ללא אישור מראש ובכתב מאת המזמין.
ו. המצאת קו"ח ונתונים של סטטיסטיקאי המכון, אשר ילווה מקצועית את המחקרים שיבוצעו עבור המזמין.
הסטטיסטיקאי נדרש לעמוד בכל תנאי הסף המצטברים הבאים:
1. מועסק על ידי המציע במסגרת יחסי עובד-מעביד.
2. בעל 5 שנות ניסיון לפחות בניהול מחקרים כמותיים שיווקיים.
הנתונים אודות סטטיסטיקאי המכון יפורטו בכתב יד בטבלה המופיעה בטופס פרופיל המציע, המצ"ב כנספח א' למכרז זה, וזאת בנוסף לקו"ח אשר יצורפו להצעה.
ז. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים") לרבות:
1. תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 (להלן: חוק עובדים זרים) וחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 (להלן: חוק שכר מינימום), על גבי נספח ו' למכרז.
2. אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 או שהוא פטור מניהולם ומדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.
3. תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10 והוראת שעה), התשע"ו-2016 ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, על גבי נספח ז' למכרז.
הצעה אשר לא תוגש בהתאם להוראות סעיף זה יכול ותיפסל על הסף. המזמין שומר לעצמו את הזכות לתקן פגמים טכניים שנפלו בהצעה על מנת להתאימה לדרישות המכרז.

5. פירוט המסמכים שיש לצרף להצעה
להצעה יצורפו המסמכים הבאים (לנוחיות המציעים מצורפת רשימה מלאה בעמוד 24 למכרז):
מסמכים – כללי
א. כל האישורים והמסמכים הנדרשים על מנת להוכיח את עמידת המציע בתנאי הסף המפורטים לעיל, לרבות מלוא מסמכים הנדרשים לבחינת איכות ההצעה, כמפורט להלן.
ב. טופס פרופיל המציע, בהתאם לנוסח המצ"ב בנספח א'. יש למלא את כל הפרטים בכתב יד בלבד.
ג. פרופיל ספק המפרט את תחומי ההתמחות; שנות הפעילות; תחומי הפעילות; מצבת כוח האדם; סוגי לקוחות; ניסיון קודם בביצוע מחקרי אפקטיביות פרסום.
ד. קו"ח של מנהל המחקר הקבוע, שיעמיד המציע לרשות המזמין ואשר ינהל את המחקרים ויפקח עליהם, כמפורט בסעיף 4(ה) למכרז.
ה. קו"ח של סטטיסטיקאי המכון, אשר ילווה את המחקרים אשר יבוצעו עבור המזמין, כמפורט בסעיף 4(ו) למכרז.
ו. הצעת מחיר אשר תוגש במעטפה נפרדת וסגורה על גבי הנוסח המצ"ב כנספח ב' למכרז, כשהיא אינה כוללת מע"מ ונקובה בש"ח.
יובהר, כי במידה והצעת המחיר כאמור לא תוגש במעטפה סגורה ונפרדת, לרבות העתקי הצעת המחיר, או שהצעת המחיר מטעם המציע תופיע בצורה גלויה בכל דרך אחרת במסגרת ההצעה, יוביל הדבר לפסילת ההצעה.
ז. תעודת התאגדות תקפה ממרשם רשמי בישראל (רשם החברות או רשם השותפויות) ו/או תעודת עוסק מורשה.
ח. נסח חברה/שותפות עדכני לעניין היעדר חובות לרשם החברות/השותפויות, הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, ככל שהמציע הינו תאגיד. במידה ולמציע אין בנמצא נסח המאשר את הנ"ל, יהיה עליו להעביר, כתנאי לחתימת ההסכם אם יוכרז כזוכה במכרז, נסח עדכני אשר לא מצוינים בו חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה שבה מוגשת ההצעה ולא מצוין בו כי המציע הינו חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.
ט. הצהרת מורשי החתימה מטעם המציע, בהתאם לנוסח המצ"ב בנספח ד' להלן, חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם המציע.
י. אישור מתאים מטעם רו"ח על מחזור עסקיו של המציע, כדוגמת הנוסח המופיע בנספח ה' להלן.
יא. אישורים עדכניים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, כמפורט להלן:
1. תצהיר חתום ומאומת כדין, לפי החוק האמור, בנוסח המצורף כנספח ו' להלן, כמפורט בסעיף 4(ז)(1) למכרז.
2. אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, כמפורט בסעיף 4(ז)(2) למכרז.
3. תצהיר חתום ומאומת ע"י עורך דין בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות, בנוסח המצורף כנספח ז' להלן, כמפורט בסעיף 4(ז)(3) למכרז.
יב. הסכם התקשרות המצ"ב בנספח ח' להלן, לרבות נספח התחייבות לשמירת סודיות ונספח התחייבות להעדר ניגוד עניינים, חתום בראשי תיבות בכל עמוד, וכן חתימה וחותמת המציע במקום המיועד לכך בסוף ההסכם.
יג. מסמך תשובות לשאלות הבהרה, חתום על ידי המציע.
יד. על מציע העונה על הדרישות לתיקון לחוק חובת מכרזים (מספר 15), התשס"ג – 2002 (להלן – התיקון לחוק), לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה (על משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה התיקון לחוק).
על פי התיקון לחוק, לאחר שקלול התוצאות, אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר.
מסמכים לבחינת איכות ההצעה
טו. מסמך/מצגת נפרדים אשר יצורפו להצעה (ע"גCD /דיסק און קי אשר יישא את שם המציע) וישמשו את המזמין לבחינת איכות ההצעה (כאמור בסעיף 9 למכרז) ויכללו את המפורט להלן:
1. הצגת 2 מתודולוגיות ייעודיות/ייחודיות מתחום המחקר הכמותי לבחינת אפקטיביות פרסום, כמפורט להלן:
א. מתודולוגיה ייעודית ו/או ייחודית מתחום המחקר הכמותי לבדיקת אפקטיביות קמפיינים:
מגזר מתודולוגיה ייעודית ו/או ייחודית מתחום המחקר הכמותי
לבדיקת אפקטיביות קמפיינים
אופן ותיאור ביצוע המחקרים לבחינת אפקטיביות קמפיינים
כללי שם ותיאור הפאנל/ים האינטרנטי/ים בהם עושה המציע שימוש לבחינת אפקטיביות פרסום במגזר הכללי (יהודי, דובר עברית, גילאי 18+).

ערבי
שם ותיאור הפאנל/ים האינטרנטי/ים בהם עושה המציע שימוש לבחינת אפקטיביות פרסום במגזר הערבי.
(*) מובהר, כי המזמין מודע למגבלת הייצוג הקיימת בביצוע מחקר באמצעות פאנל אינטרנטי בקרב המגזר הערבי.
חרדי שם החברה המבצעת / שם הסקר/ים הטלפוני/ים בהם עושה המציע שימוש לבחינת אפקטיביות פרסום ייעודיים למגזר החרדי ותיאורם.
מסגרת הדגימה ואופן הטיפול בהטיות
כללי יש לפרט מהי מסגרת הדגימה עליה מבוסס כל פאנל אינטרנטי בו נעשה שימוש תוך התייחסות להתפלגויות של חברי הפאנל על פי משתנים שונים (גיאוגרפי, דמוגרפי: גילאים, מגדר, הכנסה והשכלה); יש לתאר את אופן הטיפול בהטיות אפשריות הנובעות כתוצאה משימוש בפאנל האינטרנטי ואופן סינון האוכלוסייה; יש להתייחס לאופן איסוף הנתונים, האם מתבצע בדוא"ל או בהודעות טקסט.
ערבי
חרדי
יש להתייחס לביצוע מחקר באמצעות סקר טלפוני. לפרט מהי מסגרת הדגימה עליה מבוסס הסקר הטלפוני, וכן לפרט את שיטת המחקר באופן שלכל אדם הרלוונטי למחקר תהיה הסתברות חיובית להיכלל במדגם. יש להתייחס לאופן איסוף הנתונים, האם מתבצע באמצעות טלפונים נייחים או ניידים.

ב. מתודולוגיה ייעודית ו/או ייחודית מתחום המחקר הכמותי לבדיקת אפקטיביות שיתופי פעולה תוכניים:
מגזר מתודולוגיה ייעודית ו/או ייחודית מתחום המחקר הכמותי לבדיקת אפקטיביות שיתופי פעולה תוכני
הצגת מודל בדיקה + התייחסות לאמצעי המדיה השונים כללי /
ערבי /
חרדי יש להציג אפשרויות ומודלים מוצעים במסגרת המתודולוגיה [המתאימים לביצוע מחקר כמותי בפאנל אינטרנטי (מגזר כללי/ערבי) וסקר טלפוני (מגזר חרדי)] לבחינת אפקטיביות של שילוב תוכן פרסומי במשדרי טלוויזיה ורדיו, עיתונות ודיגיטל שעניינו קידום מטרות ציבוריות ומסרים חברתיים.
שיתוף פעולה תוכני נעשה באמצעות שימוש בכלים השונים במדיות השונות כדוגמת כתבות או אייטמים העוסקים בנושא מסוים, כתבות תוכן ושילוב של גורמי מקצוע מומחים מטעם המשרד וכו' – יש להתייחס לכך במסגרת הצגת המתודולוגיה ולהדגים את השונות, ככל וישנה בבדיקת אפקטיביות הפרסום בכלי הפרסום השונים ובפלטפורמות השונות, כפי שאלו יבואו לידי ביטוי במסגרת המחקר.
יש לציין את שם פאנל אינטרנטי/סקר טלפוני בהם יעשה שימוש לבחינת אפקטיביות שת"פ תוכני ולתארם. יש לעמוד על התאמה למגזר, מסגרת דגימה ואופן הטיפול בהטיות.
ככל ויש שונות בבדיקת האפקטיביות של השת"פ התוכני ביחס למגזרים השונים- יש להדגים ולפרט.
(*) תשומת הלב, כי אין מניעה כי יעשה שימוש באותה המתודולוגיה/פאנל אינטרנט/סקר טלפוני לבחינת אפקטיביות קמפיינים ואפקטיביות שת"פ תוכני, ואולם על המציע לעמוד על הייחודיות וההתאמות ביחס לכל סוג מחקר.
(*) חומרים פרסומיים להדגמת שת"פ תוכני שעורכת לפ"מ ניתן למצוא בלינק להלן.
הצגת שאלות לדוגמא לבחינת הפרמטרים הבאים (מחקר פרה/פוסט קמפיין) כללי / חרדי/ ערבי 1) יש להציג שאלות לדוגמא אשר יאפשרו את בחינת הפרמטרים הבאים במחקר לבחינת אפקטיביות שיתופי פעולה תוכניים:
• זכירות באופן בלתי נעזר/חצי נעזר/נעזר.
• הבנת המסרים ע"י קהל היעד (חצי נעזר/בלתי נעזר).
• התייחסות לאהדת הקמפיין/שת"פ תוכני וחשיבותו.
• סיבות לאהדת/אי אהדת הקמפיין/שת"פ תוכני.
• תפיסת השכנוע, החידוש והרלוונטיות של הקמפיין/שת"פ תוכני.
• מעקב אחר קצב דעיכת הקמפיין לאורך זמן.
• דוגמאות לשאלות שינוי עמדה.
2) יש לעמוד על שאלות בהתאמה לגופי התקשורת השונים (עיתונות/דיגיטל/טלוויזיה ורדיו), ככל וקיימת שונות בעניין זה
3) יש לעמוד על שונות השאלות ביחס למגזרים השונים (ככל וישנה) ולהציג שאלות בהתייחס למגזר הכללי/ערבי (פאנל אינטרנטי) והחרדי (סקר טלפוני).
2. הצגת מתודולוגיה ייעודית ו/או ייחודית של המציע מתחום המחקר הכמותי לבדיקת נכסיות מותג – יש לפרט את המתודולוגיה המחקרית (המתאימה לביצוע מחקר כמותי בפאנל אינטרנטי/סקר טלפוני) בהתייחס לבחינת נכסיות המותג ולהציג שאלות מחקר אפשריות לבחינת רכיב זה.
מובהר, כי בחינת נכסיות המותג כאמור במכרז זה, יכול שתהא במסגרת מחקר אפקטיביות הפרסום במסגרת שאלות שינוי עמדה ויכול שתהא כמחקר עצמאי (יש להציג שאלות שינוי עמדה לעניין נכסיות מותג וכן שאלות שניתן לשאול במסגרת מחקר עצמאי).
3. כתיבת שאלונים (פרה ופוסט קמפיין) + הצגת דו"ח מסכם ביחס לקמפיין לדוגמא ולשת"פ תוכני לדוגמא המפורטים להלן:
• קמפיין למגזר הכללי (יהודי, דובר עברית, גילאי 18+): "פארק סיפורי התנ"ך" שבוצע ע"י המזמין עבור משרד התרבות והספורט.
המדובר באחד מאירועי שנת ה-70 למדינת ישראל, שמטרתו הייתה להנגיש את סיפורי התנ״ך השונים בדרך חדשנית, חווייתית, מעניינת ואטרקטיבית ובאופן שיתאים למגוון קהלים. הפעילות כללה שילוב של מרכז מבקרים חוויתי עם פארק אטרקציות לכל המשפחה במהלך חול המועד סוכות 2018במשך 5 ימים.
הקמפיין כלל פרסום בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות ובדיגיטל ופנה לכלל הציבור.
על המציע להציג שאלונים (פרה + פוסט) המותאמים לביצוע מחקר בפאנל אינטרנטי לקהל היעד. על השאלונים לכלול שאלות בהתייחס למשתנים האמורים בסעיף 2(ב)(3) למכרז, לרבות שאלות שינוי עמדה אפשריות + להגיש דו"ח מסכם במצגת פאוור פוינט.
• שת"פ תוכני למגזר הכללי (יהודי, דובר עברית, גילאי 18+) בנושא "תחום ההתנדבות" שבוצע ע"י לפ"מ עבור משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
רקע כללי ומסרי השת"פ – משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים שם לעצמו כמטרה לחזק, להגדיל ול"מקצע" את הפעילות התנדבותית בישראל ולהוות אמצעי לשיתוף פעולה בין האזרחים לממשלה בקידום החברה בישראל. הכל תוך חיזוק ערך ההתנדבות בכלל, תפיסת התודעה להתנדבות כאקט אזרחי חיובי וחשיפת הציבור למיזם ההתנדבות הישראלי.
המסר העיקרי הוא שהתנדבות של אזרחים הינה דבר מהותי לצורך קידום החברה וראוי לשלבה כאורח חיים אצל כולנו. המסר המשני הוא שהמדינה והרשויות המקומיות שואפות לשתף פעולה עם המתנדבים בקידום החברה.
מטרת השת"פ – לקדם את נושא ההתנדבות ולהביא לידיעת הציבור את מגוון התחומים השונים והדרכים בהם כל אזרח יכול להתנדב. במסגרת השת"פ היה המשרד מעוניין בהנעה לפעולה. בסיס הפעילות הוא ההבנה שלפרט יש השפעה על החברה.
השת"פ כלל פרסום בטלוויזיה ובדיגיטל.
על המציע להציג שאלונים (פרה + פוסט) המותאמים לביצוע מחקר בפאנל אינטרנטי לקהל היעד. על השאלונים לכלול שאלות בהתייחס למשתנים האמורים בסעיף 2(ב)(3) למכרז, לרבות שאלות שינוי עמדה אפשריות + להגיש דו"ח מסכם במצגת פאוור פוינט.
נתונים בדבר תקציב הקמפיין/שת"פ תוכני, פריסת המדיה וחומרים פרסומיים ביחס לכל אחד מהם מצורפים כלינק למכרז זה וזמינים לצפייה לכל מציע פוטנציאלי –
https://drive.google.com/drive/folders/1FEDh3SqD5u6X2DbVSZM5pYHAMFXWLj1P?usp=sharing
הבהרות:
(*) ניתן להגיש מצגת אחת הכוללת שאלונים (פרה ופוסט) ביחס לקמפיין לדוגמא ולשת"פ התוכני לדוגמא + דו"ח מסכם ביחס לכל אחד מהם.
(*) מובהר, כי על הדו"ח המסכם לכלול נתונים פיקטיביים פרי יצירתו של המציע, וכי אין דרישה שהדו"ח ישקף נאמנה את תוצאות המחקרים בפועל.
(*) המתודולוגיות המוצעות, ההצעה לשאלונים (פרה ופוסט קמפיין) והדו"ח המסכם ישמשו את המזמין לבחינת איכות ההצעה, והמציע אף יידרש להציגם, כולם או חלקם, במסגרת פרזנטציה במשרדי המזמין, וזאת כמפורט בסעיף 9(ב) למכרז.
הצעה אשר לא תוגש בהתאם להוראות סעיף זה יכול ותיפסל.

6. תנאים כלליים
א. הצעת המציע תהיה בתוקף למשך 90 יום לפחות מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות.
ב. הצעת המציע תוגש ע"י אישיות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז זה יהיו על שמה של אותה אישיות משפטית בלבד.
ג. מועד התקיימותם של כל תנאי הסף המפורטים לעיל לגבי המציע יהיה מועד הגשת ההצעה.
ד. המציע אינו רשאי לערוך שינוי כלשהו במסמכי המכרז, בין על ידי שינוי / תוספת / מחיקה בגוף המסמכים ובין על ידי צירוף מסמך הסתייגות נפרד. עם הזוכה במכרז ייחתם הסכם התקשרות בנוסח המצורף למכרז, ללא הסתייגות. להסתייגויות כאמור לא יהיה כל תוקף כלפי המזמין והן עלולות לגרום לפסילת הצעתו של המציע / זכייתו של הזוכה.
ה. המציע בעל הציון המשוקלל הגבוה ביותר, כמפורט בסעיף 9 להלן, יהיה הזוכה בהליך. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו לבחור ביותר מזוכה אחד במסגרת הליך זה, או פחות מכך.
ו. במידה ותוגש במסגרת מכרז זה הצעת אחת, או שתיוותר הצעה אחת לדיון בפני ועדת המכרזים, יהא המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבחור בהצעה כזוכה, אף ללא בחינת איכות ההצעה כמפורט בסעיף 9 להלן.
ז. אין בעצם הזכייה במכרז ו/או בהתקשרות בין המזמין לבין הזוכה בהסכם ההתקשרות כדי לחייב את המזמין לפנות אל הספק הזוכה לביצוע שירותים בכל היקף שהוא, והספק הזוכה יקבל תמורה אך ורק בהתאם לשירות שביצע בפועל עבור המזמין.
ח. יובהר, כי יתכן והמציע הזוכה יידרש ליתן הסברים ו/או הבהרות ו/או פירוט בקשר עם ביצוע השירותים, למזמין ו/או למי מלקוחותיו, לרבות הצגת ממצאי המחקר ו/או הדרכה ביחס לשירותים.
ט. הספק הזוכה יידרש לשמור על חיסיון הנתונים המועברים אליו על ידי המזמין לצורך ביצוע המחקרים מטעם המזמין, כמו גם על הנתונים המתקבלים במסגרת ביצוע המחקר על ידו, וזאת תוך עמידה בדרישות אבטחת מידע מחמירות והקפדה על דיני הגנת הפרטיות.
י. מובהר בזאת, כי הספק הזוכה יידרש לספק את תוצאות המחקר שביצע בהקדם האפשרי, ובהתאם ללוח הזמנים שיקבע במסגרת הפנייה לביצוע המחקר.
יא. אין במכרז זה ו/או בתוצאותיו כדי לפגוע בכוחן של התקשרויות קיימות של המזמין עם מכוני מחקר במועד פרסום מכרז זה, ככל שקיימות.
יב. תנאים למתן שירותים על ידי הזוכים במכרז:
1. לעיל ולהלן: "הקבלן" – המציע אשר ייבחר על ידי המזמין להעניק את השירותים נשוא המכרז.
2. העבודה תבוצע ע"י הקבלן. הקבלן לא יהיה רשאי להעביר או להסב את זכויותיו עפ"י מכרז זה – כולן או חלקן – לצד שלישי, אלא בהסכמה מראש ובכתב מאת נציג המזמין לצורך מכרז זה.
3. הקבלן מתחייב לבצע את העבודה במומחיות, במקצועיות ובמיומנות ועפ"י הסטנדרטים המקצועיים המקובלים.
4. מובהר בזאת, כי כל חומר ומידע שייאסף ע"י הקבלן במהלך עבודתו יועמד לרשות המזמין ללא תנאי.
5. כל הזכויות בחומרים, לרבות בחומרי הגלם ו/או בקמפיינים ושיתופי הפעולה התוכניים ותוצריהם ו/או במחקרים, שייכות למזמין, והקבלן אינו רשאי לעשות בהם שימוש כלשהו.
6. כל המידע וחומרים הקשורים עם הקמפיינים, שיתופי הפעולה התוכניים והשירותים נשוא מכרז זה שיועברו ע"י המזמין/יתקבלו במסגרת המחקרים הינם נכס בבעלות המזמין (מדינת ישראל) ויינתנו למסירה בשלמותם לכל גוף אחר שהמזמין ימצא לנכון לאחר תקופת ההסכם או ביטולו ע"י המזמין.
7. מדינת ישראל תהא רשאית להשתמש בתוצרי השירותים בכל עת ובכל אופן שהוא, לרבות פרסומם באתרי אינטרנט ו/או בכל אמצעי שהוא.

7. הצהרת הקבלן
בחתימתו על ההצעה במכרז זה, הקבלן מצהיר ומתחייב כי:
א. אין בפניו כל מניעה או הגבלה לעניין הגשת ההצעה למזמין במסגרת מכרז זה ו/או לעניין תוכן ההצעה, כולה או חלקה ו/או לעצם ההתקשרות עם המזמין על פי מכרז זה.
ב. אין בהתקשרות על פי מכרז זה כדי לפגוע בכל זכות יוצרים, סוד מסחרי, זכות קניין כלשהי, לרבות כל זכות לקניין רוחני וכי לא הוגשה נגדו תביעה כלשהי על הפרת זכויות כאמור.
ג. כל זכויות הקניין הרוחני, בישראל ומחוצה לה, בתוצרי העבודה שיפותחו ו/או יוכנו על ידי הקבלן ו/או על ידי עובדיו ו/או על ידי מועסקיו, לרבות הזכויות בנוגע לכל המסמכים, טיוטות, חוות הדעת, תוכניות עבודה, שאלוני מחקר, נתונים, ממצאי מחקר, וכיוב', תהיינה בבעלות מלאה ובלעדית של המזמין.
ד. המזמין יהא רשאי לנהוג בתוצרי העבודה כאמור מנהג בעלים ולבצע בהם כל שימוש שיראה לו, תוך כדי תקופת ההתקשרות ולאחריה, לרבות ביצוע שינויים והכנסת תוספות לתוצרי העבודה, השלמתם או עריכתם מחדש, פרסומם או העברתם לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ולרבות ללא ציון שמו של הקבלן, עובדיו, מועסקיו או מי מטעמו.

בסעיף זה "תוצרי העבודה" – כל נכס בלתי מוחשי אשר נוצר במהלך ביצועו של הסכם זה, ואשר ניתן להגנה באמצעות זכויות קניין רוחני, וכן עותקים פיזיים; "זכויות קניין רוחני" – לרבות זכויות לפי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, זכויות בסוד מסחרי לפי חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999, זכויות לפי חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967, זכויות לפי פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972, זכויות לפי פקודת הפטנטים והמדגמים או כל זכות קניין רוחני אחרת.
ה. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שעל השירות להתבצע באיכות גבוהה ביותר, באופן קפדני ויסודי, בהתאם לסטנדרטים הגבוהים המקובלים אצל המזמין.
ו. הקבלן מצהיר כי ידוע לי שיידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המזמין, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"ם והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות, ומתחייב כי יחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים, כמפורט בהוראת התכ"ם מס' 7.7.1.1. לחילופין, מתחייב הקבלן כי ימציא אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים. הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שיישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי.
ז. הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי כל שירותיו, לרבות תכנון המחקר (כתיבת שאלונים ותרגומם לשפה הערבית במידת הצורך בהתאם לאוכלוסייה הנחקרת); תכנות שאלון אינטרנטי לרבות שתילת חומרים פרסומיים ויזואליים ושמיעתיים / ביצוע סקר טלפוני; איסוף וניתוח הנתונים, הגשת דוח אקסל ראשוני (לאחר עיבוד סטטיסטי) בדבר תוצאות המחקר; כתיבת דו"ח מסכם (מצגת פאוור פוינט) וביצוע פרזנטציה במשרד המזמין, הינם חלק בלתי נפרד ממתן השירותים ויהיו באחריותו ועל חשבונו, וכי לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בעבור שירותים אלו מעבר להצעת המחיר בה נקב הקבלן במסגרת הצעתו למכרז.
ח. הקבלן מצהיר ומתחייב כי יעמיד לרשות המזמין מנהל מחקר קבוע בהתאם לדרישות המכרז אשר יהיה איש הקשר בין המזמין לבין הקבלן. מנהל המחקר הקבוע יהיה זמין וייתן מענה טלפוני ו/או באמצעות דוא"ל לנציגי המזמין באופן שוטף בכל ימות השבוע.
ט. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמזמין רשאי לדרוש להחליף את מנהל המחקר הקבוע (להלן: "בעל המקצוע") בבעל מקצוע חלופי ברמה הנדרשת, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
י. הקבלן מתחייב שבכל מקרה בו נבצר מבעל המקצוע לבצע את העבודה מחמת מחלה, חופשה, שירות מילואים או מכל סיבה אחרת, יחליף אותו בבעל מקצוע אחר בעל כישורים מתאימים ובאותה רמה מקצועית, בכפוף לאישור המזמין.
יא. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שאינו רשאי להחליף ביוזמתו את בעל המקצוע ללא קבלת אישור המזמין בכתב ומראש.
יב. הקבלן מתחייב כי מנהל המחקר הקבוע שיעמיד לרשות המזמין יהיה זמין וייתן מענה טלפוני לנציגי המזמין, לפי הצורך, לרבות לעניין אישור קבלת הפנייה לביצוע המחקר/הזמנות, דיווח על פגמים ו/או תקלות וכיוב'.
יג. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבמידה והשאלון שנוסח ו/או ניתוח תוצאות נתוני המחקר שהתקבלו במסגרת המחקר שביצע הספק עבור המזמין אינם ברמה מספקת לדעת המזמין, הוא יידרש לתיקון השאלון ו/או לביצוע מחדש של ניתוח תוצאות המחקר, על חשבונו ולשביעות רצון המזמין, ללא עלות נוספת.
יד. זכויות בסיום ההתקשרות – הקבלן מצהיר כי בתום תקופת ההתקשרות או מיד עם דרישה ראשונה של המזמין בכתב, יעביר לידי המזמין ו/או מי מטעמו את כל החומרים הנמצאים ברשותו. העברת החומרים לידי המזמין תהא באחריות הקבלן ועל חשבונו.
טו. תוצרי השירותים על כל מרכיביהם ותכניהם יהיו בבעלות בלעדית של ממשלת ישראל. היה ותוצרי עבודתו של הקבלן יכללו זכויות שימוש של צד שלישי, יתחייב הקבלן לדאוג להעברת (הסדרת) זכויות אלה לממשלת ישראל בלי צורך להחתים את ממשלת ישראל או מי מטעמה על חוזה או הסכם מעבר לחוזה שבין המזמין לבין הקבלן או להעברה (הסדרה) מלאה של זכויות השימוש בכל הרכיבים הנלווים, לממשלת ישראל.

8. ניגוד עניינים / סודיות / בעלות
א. הזוכה במכרז יצהיר ויתחייב שאין ולא יהיה לו, החל ממועד הגשת ההצעה למכרז זה, במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופת ההתקשרות, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא.
ב. הזוכה יידרש לחתום על התחייבות לשמירת סודיות ללא הסתייגות ולהתחייב כי כל הישיבות/פגישות בהן ייטול חלק (לרבות פרזנטציות להצגת ממצאי המחקרים) וכן כל הממצאים והנתונים הנוגעים לשירות שיינתן על ידו, לרבות תוצרי עבודתו, יישמרו בסוד לאורך תקופת ההתקשרות ולאחריה, אלא אם כן התקבל אישור מראש ובכתב של המזמין להעברת הממצאים ו/או הנתונים כאמור.
ג. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הספק הזוכה יתחייב לשימוש בנתונים המתקבלים במסגרת מחקרי אפקטיביות הקמפיינים/שיתופי הפעולה התוכניים אך ורק לצרכים האמורים.
ד. כל מחקר ו/או טיוטה ו/או מסמך שיכין הספק הזוכה במסגרת מתן השירותים יהיה קניינה הבלעדי של המדינה ולא תהיה לספק הזוכה או למי מטעמו כל טענה או תביעה בנוגע לכך. בנוסף, הזוכה או מי מטעמו לא יעשו שימוש במידע שיגיע לידיעתם במסגרת מתן השירותים.
ה. הזוכה יתחייב כי לא יציג לאף גורם למעט לנציגי המזמין ו/או מי מטעמו את תוצאות העבודה האמורה בתקופת ההתקשרות האמורה ולאחריה, ובכלל זה כל מסמך/פריט שיכין הזוכה במסגרת מתן השירותים, זולת אם קיבל לכך אישור מראש ובכתב מהמזמין.

9. בחירת הזוכה
א. הליך בחירת הזוכה במכרז זה יתבצע בשלושה שלבים:
בשלב הראשון תיבדקנה כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת הצעות, ביחס לעמידתן בתנאי הסף המפורטים לעיל. רק הצעה אשר עמדה בכל תנאי הסף הנדרשים תיבדק בשלב הבא.
בשלב השני תיבדקנה איכות ההצעות (60% מתוך 100%), בהתאם למשקלות ולדרישות המפורטות להלן.
יובהר, כי רק הצעות אשר תקבלנה ציון של 42 נק' לפחות מתוך 60 נק' כאמור, תעלינה לשלב השלישי.
בשלב השלישי, תיפתחנה המעטפות בהן מצויות הצעות המחיר, ותיבחנה הצעות המחיר של המציעים השונים (40% מתוך 100%).
ויודגש, כי את נספח ב'- טופס הצעת המחיר יש להגיש במעטפה נפרדת וסגורה שתונח בתוך המעטפה הכללית (עמודים 35-39 למכרז).
מציע אשר עמד בתנאי הסף, קיבל ציון של 42 נק' לפחות ברכיב האיכות וקיבל את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר (בפרמטרים של איכות ומחיר), יהיה הזוכה בהליך, בכפוף לזכויות המזמין המפורטות בסעיף 14 להלן.
ב. השלב השני- בחינת איכות ההצעות (60%)
בחינת איכות ההצעות תיעשה על פי אמות המידה הבאות:
30% – הצגת מתודולוגיות ייעודיות ו/או ייחודיות של המציע (מתחום המחקר הכמותי) לבדיקת אפקטיביות קמפיינים; אפקטיביות שיתוף פעולה תוכני; נכסיות מותג.
יש לפרט מתודולוגיה אחת לבחינת אפקטיביות קמפיינים, מתודולוגיה אחת לבחינת אפקטיביות שת"פ תוכני, ומתודולוגיה אחת לבחינת נכסיות מותג – סה"כ 3 מתודולוגיות.
יובהר, כי אין מניעה כי ייעשה שימוש באותה המתודולוגיה עבור הרכיבים הנבדקים- אפקטיביות קמפיין/שת"פ תוכני/נכסיות מותג, כולם או חלקם, ואולם על המציע לעמוד על הדגשים וההתאמות שיש לבצע במחקר ביחס לכל רכיב נבדק.
המתודולוגיות יוגשו ע"ג CD/דיסק און קי שיצורף להצעה, בהתאם לנדרש בסעיף 5(טו)(1) ו-5(טו)(2) למכרז, על כל הרכיבים שם.
הניקוד בפרמטר זה יינתן בהתאם למפתח הבא:
• איכות המתודולוגיה המחקרית לבחינת אפקטיביות קמפיינים תנוקד בסך של עד 13 נקודות.
• איכות המתודולוגיה המחקרית לבחינת אפקטיביות שיתופי פעולה תוכניים תנוקד בסך של עד 12 נקודות.
• איכות המתודולוגיה לבחינת נכסיות מותג תנוקד בסך של עד 5 נקודות.
סה"כ ברכיב זה ינוקדו עד 30 נקודות. הניקוד בפרמטר זה יינתן על בסיס התרשמות המזמין מהמתודולוגיה המחקרית המוצעת, לרבות לעניין איכות הפאנל, מסגרת הדגימה ואופן הטיפול בהטיות, טיב השאלות המוצעות ביחס לפרמטרים הנבדקים, התאמת המתודולוגיה לאופי הקמפיינים ושיתופי הפעולה שעורכת לפ"מ ועוד.
20% – איכות השאלונים (פרה ופוסט קמפיין) והדו"חות המסכמים ביחס לקמפיין והשת"פ תוכני לדוגמא המפורטים בסעיף 5(טו)(3) למכרז (קמפיין "פארק סיפורי התנ"ך" המיועד למגזר הכללי; שת"פ תוכני בנושא "תחום ההתנדבות").
על השאלונים לכלול שאלות בהתאם למשתנים המפורטים בסעיף 2(ב)(3) למכרז ומשתנים נוספים לפי שיקול דעת המציע + דו"ח מסכם אשר יוגש במצגת פאוור פוינט ביחס לקמפיין לדוגמא ולשת"פ התוכני לדוגמא.
לקמפיין לדוגמא/לשת"פ תוכני לדוגמא יינתן ניקוד של עד 10 נקודות, ובסה"כ 20 נקודות, בהתבסס על התאמת השאלונים המוצעים לאוכלוסייה הנחקרת ולמטרות המחקר, אופן ניתוח ממצאי המחקר והצגת ממצאי המחקר בדו"ח המסכם בצורה מקצועית, ברורה ואסתטית.
10% – פרזנטציה – במסגרת הפרזנטציה שתיערך בפני המזמין יידרש המציע להציג את עצמו ואת פעילותו וכן, להתייחס למתודולוגיות המחקריות המוצעות על ידו, לשאלונים ולניתוח הקמפיין/שת"פ תוכני לדוגמא, כמפורט לעיל.
סה"כ: 60%.
כאמור לעיל, רק הצעות אשר תקבלנה ציון של 42 נק' לפחות מתוך 60 נק' כאמור, תעלינה לשלב השלישי.
ג. השלב השלישי – בדיקת הצעות המחיר (40%)
בשלב זה תיפתחנה המעטפות בהן מצויות הצעות המחיר, ותיבחנה הצעות המחיר של המציעים השונים אשר קיבלו את ציון הסף בשלב השני (42 נק' מתוך 60 נק').
בבחינת הצעות המחיר, ישוקללו הצעות המחיר ע"י המזמין לפי הפירוט הבא:
ג.1 הצעת מחיר (₪, ללא מע"מ) עבור מחקר אפקטיביות פרסום (קמפיין/שת"פ תוכני) למגזר הכללי (גילאי 18+, יהודי, דובר עברית) שתכלול את הרכיבים הבאים:
i. התמורה המבוקשת עבור ביצוע מחקר אפקטיביות פרסום (סקר פרה ופוסט), בפאנל אינטרנטי בקרב מדגם של 500 נבדקים בהתאמה לקהל היעד, בכל שאלון 13 שאלות + 2 שאלות שינוי עמדה.
הבדיקה בשאלונים תהא בהתייחס למשתנים הבאים:
 זכירות הקמפיין/שת"פ תוכני באופן בלתי נעזר/חצי נעזר/נעזר.
 זכירות העוסקת באמצעי תקשורת אחד בו נעשה שימוש במסגרת הקמפיין/שת"פ תוכני או לחילופין באמצעי פרסומי אחד בו נעשה שימוש במספר פלטפורמות (לדוגמא: פרסום בווידאו המבוצע בטלוויזיה ובדיגיטל).
 הבנת המסרים ע"י קהל היעד (חצי נעזר/בלתי נעזר).
 אהדת הקמפיין/שת"פ תוכני וחשיבותו.
 סיבות לאהדת/אי אהדת הקמפיין/שת"פ תוכני.
 תפיסת השכנוע, החידוש והרלוונטיות של הקמפיין/שת"פ תוכני.
 שתי שאלות שינוי עמדה;
לרכיב זה יינתן משקל של – 21% מתוך 40%.
ii. התמורה המבוקשת עבור תוספת שאלה לשאלון – לרכיב זה יינתן משקל של 3% מתוך 40%. (יודגש, כי התמורה המבוקשת עבור רכיב זה לא תעלה על 5% מסך התמורה המבוקש לביצוע המחקר).
iii. התמורה המבוקשת עבור כל תוספת של 100 נבדקים נוספים עד לכמות של 1000 נבדקים – לרכיב זה יינתן משקל של 1% מתוך 40%. (יודגש, כי התמורה המבוקשת עבור רכיב זה לא תעלה על 5% מסך התמורה המבוקש לביצוע המחקר).
ג.2 הצעת מחיר (₪, ללא מע"מ) עבור מחקר אפקטיביות פרסום (קמפיין/שת"פ תוכני) למגזר הערבי (גילאי 18+) שתכלול את הרכיבים הבאים:
i. התמורה המבוקשת עבור ביצוע מחקר אפקטיביות פרסום (סקר פרה ופוסט) בפאנל אינטרנטי בקרב מדגם של 300 נבדקים בהתאמה לקהל היעד, בכל שאלון 13 שאלות + 2 שאלות שינוי עמדה.
הבדיקה בשאלונים תהא בהתייחס למשתנים הבאים:
 זכירות הקמפיין/שת"פ תוכני באופן בלתי נעזר/חצי נעזר/נעזר.
 זכירות העוסקת באמצעי תקשורת אחד בו נעשה שימוש במסגרת הקמפיין/שת"פ תוכני או לחילופין באמצעי פרסומי אחד בו נעשה שימוש במספר פלטפורמות (לדוגמא: פרסום בווידאו המבוצע בטלוויזיה ובדיגיטל).
 הבנת המסרים ע"י קהל היעד (חצי נעזר/בלתי נעזר).
 אהדת הקמפיין/שת"פ תוכני וחשיבותו.
 סיבות לאהדת/אי אהדת הקמפיין/שת"פ תוכני.
 תפיסת השכנוע, החידוש והרלוונטיות של הקמפיין/שת"פ תוכני.
 שתי שאלות שינוי עמדה;
לרכיב זה יינתן משקל של – 4% מתוך 40%.
ii. התמורה המבוקשת עבור תרגום השאלון לשפה הערבית – לרכיב זה יינתן משקל של 1% מתוך 40% (יודגש, כי התמורה המבוקשת עבור רכיב זה לא תעלה על 6% מסך התמורה המבוקש לביצוע המחקר).
iii. התמורה המבוקשת עבור תוספת שאלה לשאלון – לרכיב זה יינתן משקל של 2% מתוך 40%. (יודגש, כי התמורה המבוקשת עבור רכיב זה לא תעלה על 5% מסך התמורה המבוקש לביצוע המחקר).
iv. התמורה המבוקשת עבור כל תוספת של 100 נבדקים נוספים עד לכמות של 1000 נבדקים – לרכיב זה יינתן משקל של 1% מתוך 40%. (יודגש, כי התמורה המבוקשת עבור רכיב זה לא תעלה על 5% מסך התמורה המבוקש לביצוע המחקר).
(*) מובהר, כי המזמין מודע למגבלת הייצוג הקיימת בביצוע מחקר באמצעות פאנל אינטרנטי בקרב המגזר הערבי.

ג.3 הצעת מחיר (₪, ללא מע"מ) עבור מחקר אפקטיביות פרסום (קמפיין/שת"פ תוכני) למגזר החרדי (גילאי 18+) שתכלול את הרכיבים הבאים:
i. התמורה המבוקשת עבור ביצוע מחקר אפקטיביות פרסום (סקר פרה ופוסט) בסקר טלפוני בקרב מדגם של 300 נבדקים בהתאמה לקהל היעד, בכל שאלון 13 שאלות + 2 שאלות שינוי עמדה.
הבדיקה בשאלונים תהא בהתייחס למשתנים הבאים:
 זכירות הקמפיין/שת"פ תוכני באופן בלתי נעזר/חצי נעזר/נעזר.
 זכירות העוסקת באמצעי תקשורת אחד בו נעשה שימוש במסגרת הקמפיין/שת"פ תוכני או לחילופין באמצעי פרסומי אחד בו נעשה שימוש במספר פלטפורמות (לדוגמא: פרסום בווידאו המבוצע בטלוויזיה ובדיגיטל).
 הבנת המסרים ע"י קהל היעד (חצי נעזר/בלתי נעזר).
 אהדת הקמפיין/שת"פ תוכני וחשיבותו.
 סיבות לאהדת/אי אהדת הקמפיין/שת"פ תוכני.
 תפיסת השכנוע, החידוש והרלוונטיות של הקמפיין/שת"פ תוכני.
 שתי שאלות שינוי עמדה;
לרכיב זה יינתן משקל של 2% מתוך 40%.
ii. התמורה המבוקשת עבור תוספת שאלה לשאלון – לרכיב זה יינתן משקל של 1% מתוך 40%. (יודגש, כי התמורה המבוקשת עבור רכיב זה לא תעלה על 5% מסך התמורה המבוקש לביצוע המחקר).
iii. התמורה המבוקשת עבור כל תוספת של 100 נבדקים נוספים עד לכמות של 1000 נבדקים – לרכיב זה יינתן משקל של 1% מתוך 40%. (יודגש, כי התמורה המבוקשת עבור רכיב זה לא תעלה על 5% מסך התמורה המבוקש לביצוע המחקר).
ג.4 הצעת מחיר לביצוע מחקר עצמאי שיבחן נכסיות מותג (מגזר כללי, 18+, דובר עברית):
i. עלות שאלה פתוחה: _________________ (ובמילים: _______________) ₪, לא כולל מע"מ.
לרכיב זה יינתן משקל של 1% מתוך 40%.
ii. עלות שאלה סגורה: _________________ (ובמילים: _______________) ₪, לא כולל מע"מ.
לרכיב זה יינתן משקל של 2% מתוך 40%.
הציון בגין הצעות המחיר במכרז זה יינתן כדלקמן:
ביחס לכל רכיב נבדק תקבל ההצעה הזולה ביותר את הציון המקסימלי האפשרי ביחס לאותו הרכיב, וההצעות האחרות יקבלו ציון יחסי להצעה זו בסדר יורד, על פי הנוסחה הבאה:
( 2 P / 1 P ) * B = A
A = ניקוד להצעה הנבדקת
1 P = מחיר ההצעה הנמוכה ביותר
2 P = מחיר בהצעה הנבדקת
B = הציון המקסימאלי ביחס לכל רכיב נבדק
לדוגמא:
ביחס לרכיב "התמורה המבוקשת עבור ביצוע מחקר אפקטיביות פרסום (סקר פרה ופוסט), בפאנל אינטרנטי בקרב מדגם של 500 נבדקים בהתאמה לקהל היעד, בכל שאלון 13 שאלות + 2 שאלות שינוי עמדה" – תקבל ההצעה הזולה ביותר את הציון המקסימלי האפשרי של 21 נקודות, וההצעות האחרות יקבלו ציון יחסי להצעה זו בסדר יורד בהתאם לנוסחה הבאה:
( 2 P / 1 P ) * 21 = A
A = ניקוד להצעה הנבדקת
1 P = מחיר ההצעה הנמוכה ביותר
2 P = מחיר בהצעה הנבדקת
21 = הציון המקסימאלי ביחס לרכיב הנבדק
הזוכה בהליך זה יהיה המציע אשר קיבל את הציון המשוקלל הסופי הגבוה ביותר (איכות ומחיר) כפי שחישב המזמין, בכפוף לזכויות המזמין המפורטות בסעיף 14 להלן.
מובהר בזאת, כי ועדת המכרזים של המזמין רשאית להורות על תיקון רכיב הצעת המחיר החורג מהתקרה המקסימלית שנקבעה לו במכרז, כך שהתמורה המבוקשת על ידי המציע תעמוד על הרף המקסימלי האפשרי במסגרת מגבלות המכרז.
יודגש, כי המזמין אינו מתחייב לבחור את ההצעה הזולה ביותר מבין כלל ההצעות שבהליך, הכל בכפוף לזכויות המזמין כמפורט בסעיף 14 להלן ולפי כל דין.
התעריף הנקוב בהצעה יעמוד בתוקפו 90 יום מתום המועד האחרון להגשת הצעות. מובהר בזאת כי ההצעות ימשיכו לעמוד בתוקפן גם לאחר תום 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות, ועד למועד בו יודיע המציע כי ברצונו לחזור בו מהצעתו, ובלבד שהודעה כאמור תגיע לידי המזמין לפני ההודעה על זכייה בהתאם למכרז זה.

10. ערבות והודעת זכייה
א. הודעה למציע בדבר זכייתו במכרז (להלן: "הודעת הזכייה") תישלח למציע בכתב.
ב. תחילת ההתקשרות מותנית בהמצאת ההסכם המצ"ב (נספח ח') כשהוא חתום ע"י הזוכה בצירוף ערבות אוטונומית מקורית לביצוע לטובת המזמין (להלן – "ערבות ביצוע"), בסך של 15,000 (חמישה עשר אלף) ₪, בנוסח המצורף כנספח ג', וזאת לתקופה שממועד החתימה על ההסכם ועד 30 יום מתום תקופת ההתקשרות. במידה והמזמין יחליט להאריך את תקופת ההתקשרות, יידרש הזוכה להאריך את תוקף הערבות או לספק ערבות חדשה, בהתאם לדרישת המזמין.
ג. הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן. המדד הבסיסי הוא המדד הידוע ביום החתימה על ההסכם, ותהיה בתוקף למשך כל תקופת ההסכם בתוספת 30 יום.
ד. הערבות תתקבל מבנק בארץ או מחברת ביטוח בארץ שברשותה רישיון לעסוק בביטוח, או מ-"מורשי לוידס" על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, ושמופיעה ברשימת המבטחים בעלי רישיון לפעול בענף הביטוח למתן ערבויות, לפי הוראות החשב הכללי. יובהר כי ערבות מחברת ביטוח תהיה חתומה על ידי החברה עצמה, ולא על ידי סוכן הביטוח מטעמה.
ה. המזמין יהא רשאי לחלט את הערבות לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל מקרה שהזוכה לא יעמוד בתנאי מתנאי ההסכם ו/או בתנאי מתנאי נספחיו ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין ע"י הזוכה ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, וזאת מבלי לפגוע בזכויות המזמין לכל סעד אחר, כדין.
ו. הזוכה במכרז יתחייב להאריך או לחדש את הערבות במידה וההסכם יוארך, וזאת למשך תקופת ההארכה וכן למשך 90 יום לאחר סיומה, מיד עם דרישת המזמין.
ז. מובהר כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין המזמין לבין הזוכה.

11. הזמנת השירותים מהספק הזוכה ותנאי התשלום
א. הזמנת השירותים מהספק הזוכה תיעשה באמצעות פנייה לביצוע מחקר (בריף) אשר תועבר לספק הזוכה. הפנייה תכלול את מטרות הקמפיין / שת"פ תוכני, קהלי היעד, תקופת הקמפיין / שת"פ תוכני, תקציבו, דגשים, לוחות זמנים ועוד.
ב. המזמין יהא רשאי לבטל כל הזמנה לביצוע מחקר גם לאחר ביצוע פנייה לספק הזוכה לעריכת המחקר ובכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי. בביטול ההזמנה לביצוע מחקר, הספק יהא זכאי לתמורה בהתאם למפורט להלן:
1. באם בוטלה ההזמנה טרם העברת החומרים לספק או בטרם תחילת העבודה, הספק לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא.
2. באם בוטלה ההזמנה לביצוע מחקר לאחר ניסוח והגשת השאלון למזמין לאישור ובטרם עריכת המחקר בפועל – ישולם לספק הזוכה 10% מסך התמורה לביצוע המחקר בה נקב המציע במסגרת הצעתו למכרז בהתאמה למגזר הכללי/ערבי/חרדי, לפי העניין.
ג. באם הספק נדרש בפועל לביצוע סקר פרה/פוסט בלבד, תשולם התמורה בהתאם לפירוט הבא:
1. בגין ביצוע סקר פרה בלבד – ישולם לספק סך של 50% מסך התמורה לביצוע המחקר בה נקב המציע במסגרת הצעתו למכרז בהתאמה למגזר הכללי/ערבי/חרדי, לפי העניין. (עבור סקר למגזר הערבי תתווסף התמורה הנקובה בהצעה למכרז בגין תרגום השאלון).
2. בגין ביצוע סקר פוסט בלבד – ישולם לספק סך של 65% מסכום התמורה לביצוע המחקר בה נקב המציע במסגרת הצעתו למכרז בהתאמה למגזר הכללי/ערבי/חרדי, לפי העניין. (עבור סקר למגזר הערבי תתווסף התמורה הנקובה בהצעה למכרז בגין תרגום השאלון).
ד. באם הספק הזוכה יידרש לבצע סקר אמצע קמפיין (וזאת בנוסף לסקר פרה/פוסט), תשולם לספק תוספת של 30% מסך התמורה לביצוע המחקר בה נקב המציע במסגרת הצעתו למכרז בהתאמה למגזר הכללי/ערבי/חרדי, לפי העניין. (עבור סקר למגזר הערבי תתווסף התמורה הנקובה בהצעה למכרז בגין תרגום השאלון).
ה. חשבונית לתשלום בגין השירותים נשוא מכרז זה תוגש לאחר המצאת דו"ח מסכם בדבר ממצאי המחקר למזמין, בהתאם לדרישות המפורטות במסמכי המכרז בצירוף דו"ח ביצוע פעילות ומסמכים רלוונטיים לידי המזמין.
ו. תנאי התשלום יהיו כדלקמן: חשבונית לתשלום תשולם בתנאי שוטף + 30 ממועד קבלתה במשרדי לפ"מ, או לחילופין לא יאוחר מ-45 ימים מהמועד שבו הומצאה החשבונית ללפ"מ, בכפוף להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז-2017 ו/או בהתאם להוראת החשב הכללי. תשלום התמורה יבוצע לאחר ניכוי מס כדין.

12. התחייבויות ופעילויות הנדרשות מאת הספק הזוכה במכרז
עם הודעת המזמין בדבר זכייה במכרז, ימציא הזוכה לידי המזמין את המסמכים הבאים:
א. הסכם התקשרות המצ"ב כנספח ח' למכרז, חתום בראשי תיבות בכל עמוד, וכן חתימה וחותמת המציע במקום המיועד לכך בסוף ההסכם.
ב. ערבות אוטונומית מקורית לביצוע, כמפורט בסעיף 10 לעיל.
מילוי הדרישות הנ"ל מהווה תנאי לסיום הליכי המכרז ותחילת ההתקשרות.

13. מועד תחילת מתן השירות
המציע הזוכה יתחייב להיערך למתן השירותים מיד עם קבלת ההודעה על הזכייה והעברת הסכם ההתקשרות חתום, בצירוף ערבות להבטחת התחייבויותיו עפ"י חוזה ההתקשרות או במועד אחר שייקבע על ידי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

14. זכויות המזמין
א. אין באמור במכרז זה ו/או בהסכם כדי לגרוע או למעט מכל זכות העומדת למזמין על פי כל דין, לרבות ההוראות לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 או התקנות על פיו.
ב. המזמין רשאי לפסול הצעה שאין בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז ונספחיו, שלדעת המזמין מונע הערכת ההצעה כראוי, או שלא צורפו אליה כל האישורים הנדרשים או שהוגשה שלא במבנה הדרוש.
ג. המזמין רשאי לפנות אל המציעים, או אל מי מהם, לקבלת הבהרות, השלמות או תיקונים ביחס להצעותיהם, וכן לזמן את המציעים להציג את הצעתם באמצעות פרזנטציה.
ד. המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת, בהודעה שתועבר בכתב לכלל המשתתפים, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז זה.
ה. המזמין אינו חייב לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא, והוא רשאי לפנות למציעים פוטנציאליים נוספים בכל מועד שימצא לנכון ולמציעים לא תהיה זכות לפיצוי בשל כך. במקרה של ביטול המכרז, לא יהיה חייב עורך המכרז לפצות את המציעים או כל משתתף אחר במכרז, בכל צורה שהיא.
ו. המזמין יהא רשאי לבדוק בעצמו את אמיתות הפרטים המופיעים בהצעה, לרבות לעניין התקיימותם של תנאי הסף ו/או קיומה של האפשרות לניגוד עניינים, בכל דרך שיראה לנכון.
ז. המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל עם כל אחד מהמציעים מו"מ בנפרד לגבי הצעתו ו/או להחליט שלא להתקשר עם מציע כלל. המזמין שומר על זכותו לנהל מו"מ עם הזוכה בלא להודיע לו על זכייתו וכן לקיים, לפי החלטתו, הליך של Best and Final עם כל המציעים או עם חלקם.
ח. המזמין רשאי לבחור הצעה כלשהי בשלמותה או בחלקה, וכן לבחור ביותר מהצעה אחת ו/או לפצל את ביצוע השירותים בין מספר מציעים.
ט. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, למסור חלק מן השירותים המפורטים בפניה זו לכל מציע אחר, וכי המזמין אינו מתחייב, במישרין ו/או בעקיפין, כי השירותים המפורטים במכרז זה או בכל פנייה לביצוע מחקר יבוצעו על ידי מציע אחד.
י. המזמין יהיה רשאי, בכל עת, להתקשר עם ספק לביצוע שירותים מן הסוג המפורט במכרז שלא על פי מכרז זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, באופן שיעניק את מירב היתרונות למזמין בנסיבות העניין, ובלבד שההתקשרות עם הספק האמור תהא פטורה מחובת מכרז לפי כל דין.
יא. המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת, לבטל הליך זה ולפרסם הליך חדש.
יב. המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת, לבטל הליך זה, בין לפני בחירת הזוכה ובין לאחר בחירת הזוכה, בשל שינוי צרכי המזמין ו/או לקוחותיו ו/או בשל היעדר תקציב לביצוע השירותים הנדרשים במכרז או בפנייה, כולם או חלקם.
יג. המזמין רשאי, בכל שלב שהוא, להפסיק בהודעה בכתב את מתן השירותים נשוא מכרז זה או כל פנייה לביצוע מחקר. במקרה זה, יהיה הזוכה זכאי לתגמול בעבור השירותים שנעשו עד לשלב שבו ניתנה הודעה כאמור.
יד. פסילה בעקבות חוות דעת שלילית בכתב או מידע שקרי – המזמין יהא רשאי לפסול הצעה של מציע, אשר העניק למזמין או לגורם ממשלתי אחר שירותים בעבר ולא עמד בלוחות הזמנים ו/או בסטנדרטים המקצועיים הנדרשים, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב או דו"ח ביקורת לעניין טיב העבודה שסיפק, או שכלל בהצעתו למכרז זה ו/או למכרז אחר שפורסם על ידי המזמין מידע שקרי ו/או מטעה ו/או לא מדויק, אף אם הדבר נעשה בתום לב. במקרה זה תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה, לפי שיקול דעת ועדת המכרזים של המזמין, בטרם מתן ההחלטה הסופית.
טו. הסתיימה, הופסקה או בוטלה ההתקשרות בין המזמין לבין הזוכה או שלא נחתם הסכם עם הזוכה בהליך זה, מכל סיבה שהיא, רשאי המזמין לפנות למציע שדורג במקום השני בהתאם לתוצאות מכרז זה (וככל שתהא מניעה להתקשר עימו, יהא רשאי המזמין לפנות למציע שדורג במקום השלישי, וכן הלאה), לצורך ביצוע השירותים המפורטים במכרז, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין. זכות זו של המזמין, עומדת לו בכל שלב שהוא, הן לפני והן במהלך תקופת ההתקשרות עם הזוכה.
טז. למען הסר ספק מובהר, כי אין בהודעה על הזוכה כדי לסיים את הליכי הבחירה ו/או כדי ליצור יחסים חוזיים בין המזמין ובין הזוכה, וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם המזמין על ההסכם בין הצדדים, רשאי המזמין לבטל את החלטתו על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט (וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהצורך בקבלת אישורים נוספים לאחר ההודעה על הזכייה ומבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהאפשרות העומדת בפני המזמין לבטל או להפסיק את ההתקשרות בכל עת, כמפורט לעיל).
יז. כן יובהר, כי הגשת ההצעה מחייבת את המציע בלבד ואין בהגשת ההצעה כאמור כדי להטיל חבות משפטית כלשהי על המזמין. המזמין לא יישא בכל תשלום ולא ישתתף ו/או ישיב כל תמורה שהיא בגין הוצאות ו/או הפסדים ישירים ו/או עקיפים בהם נשא המציע בקשר עם הכנת הצעתו והשתתפותו במכרז.
יח. המזמין יהא רשאי לדרוש מהזוכה להפסיק לאלתר את מתן השירות על ידי עובדים מסוימים ולהחליפם בעובדים אחרים, אשר יאושרו על ידי המזמין.
יט. כל תוצר, ידע או בדיקה שתתבצע ובכלל זה כל מסמך שיכין המציע הזוכה במסגרת ביצוע השירותים יהיו קניינה הבלעדי של מדינת ישראל ולא תהיה למציע או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה בנוגע לכך.
15. הנחיות להגשת ההצעה
א. את ההצעה המלאה על נספחיה יש להגיש ב-3 עותקים קשיחים, מהם לפחות שני עותקי מקור. בנוסף, יגיש המציע עותק אלקטרוני של ההצעה על גבי CD או דיסק-און-קי.
ב. ההצעה תוגש לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמין בקומה 15 (מבואה מזרחית) ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום) ליד דלפק הקבלה, וזאת לא יאוחר מיום ד' 26.02.2020 בשעה 12:00. יובהר, כי אין לשלוח הצעה בדואר.
ג. ההצעה תוגש במעטפה חיצונית סגורה, שעליה יירשם "מכרז (נוסח מעודכן) מס' 200/11/18 לבחירת מכון מחקר לביצוע מחקרי אפקטיביות פרסום עבור לשכת הפרסום הממשלתית" ואשר לא תישא סימני זיהוי.
ד. המעטפה החיצונית תכיל שתי מעטפות נוספות:
1. מעטפת ההצעה – הכוללת את כל המסמכים הרלוונטיים והנדרשים במכרז, למעט הצעת המחיר. במעטפה זו יונחו העותקים הקשיחים של ההצעה וכן העותק האלקטרוני, אשר איננו כולל את הצעת המחיר. על גבי מעטפת ההצעה יירשמו פרטי הזיהוי של המציע.
2. מעטפת הצעת המחיר – הכוללת את הצעת המחיר בלבד, בעותקים הקשיחים ובעותק אלקטרוני. על גבי מעטפת הצעת המחיר יירשמו פרטי הזיהוי של המציע.
ה. כאמור, ולמען הסר ספק, מעטפת ההצעה ומעטפת הצעת המחיר יונחו בתוך מעטפה חיצונית סגורה, אשר לא תישא סימני זיהוי.
ו. יובהר, כי אין להוסיף התניות או סייגים כלשהו לנוסח המכרז, לנספחיו או להצעה.
ז. על המציע לצרף את כל המסמכים הנדרשים בהתאם לאמור בסעיף 5 לעיל, לרבות כל האישורים והמסמכים הנדרשים על מנת להוכיח עמידת המציע בתנאי הסף.

16. שאלות הבהרה
שאלות הבהרה בנוגע לאמור במכרז זה יש לשלוח בכתב בלבד, לידי גב' שרון כהן, מרכזת ועדת מכרזים, באמצעות דוא"ל שכתובתו michrazim@lapam.gov.il, וזאת עד ליום ב' 10.02.2020 בשעה 12:00. בנדון יש לציין: "מכרז (נוסח מעודכן) מס' 200/11/18 לביצוע מחקרי אפקטיביות פרסום – שאלות הבהרה".
שאלות ההבהרה יוגשו על גבי מסמך Microsoft Word בלבד, בפורמט הבא:

השאלה נושא הסעיף במכרז לגביו מתייחסת השאלה מספר סידורי

פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור ו/או לדוא"ל אחר ו/או לאחר המועד האחרון שנקבע להגשת שאלות הבהרה ו/או שלא בפורמט המפורט לעיל, לא תיעננה, אלא אם תקבע ועדת המכרזים של המזמין אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
מענה לשאלות ההבהרה, ככל שתהיינה, יועבר לפונים תוך השמטת שם הפונה ופרטים מזהים אודותיו, ויפורסם באתר האינטרנט של המזמין ושל מינהל הרכש הממשלתי.

17. שינוי מסמכי המכרז:
למציע אסור לשנות בכל דרך כל פרט ו/או תנאי בטופס ההצעה ו/או במסמכי המכרז. כל שינוי שייעשה ע"י המציע במסמכי המכרז ו/או כל תוספת ו/או הסתייגות ו/או השמטה ו/או מחיקה עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

18. עיון בהצעה הזוכה:
א. מציע שלא זכה במכרז רשאי לבקש לעיין בהצעה הזוכה, בכפוף להוראות תקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993.
ב. המציע רשאי לציין מראש, אילו סעיפים בהצעתו חסויים להצגה בפני מציעים אחרים בשל היותם, לדעתו, סוד מקצועי או מסחרי. במידה ומציע במכרז ציין כי חלקים מסוימים בהצעתו מהווים סוד מסחרי או סוד מקצועי, יצרף המציע להצעתו מסמך הכולל נימוקים לסיווג החלקים האמורים כסוד מסחרי או סוד מקצועי.
ג. יובהר, כי ועדת המכרזים של המזמין רשאית, עפ"י שיקול דעתה, להציג בפני מציעים שלא זכו כל מסמך אשר להערכתה נדרש כדי למלא אחר דרישות החוק והתקנות, ולזוכה לא תהיה כל טענה בשל כך.
ד. מכל מקום, המציע לא יהיה רשאי לעיין בכל סעיף ו/או חלק מההצעות הזוכות, אשר בעניין הצעתו הוא ציין כי הינם מהווים לדעתו סוד מסחרי או מקצועי, בין אם תקבע ועדת המכרזים של המזמין כי הינם מהווים סוד מסחרי או סוד מקצועי ובין אם לאו.
ה. למען הסר ספק יובהר מראש, כי הצעת המחיר שהגיש המציע הזוכה במכרז איננה מהווה סוד מסחרי או סוד מקצועי.

19. סמכות השיפוט:
בתי המשפט המוסמכים בתל אביב יהיו בעלי הסמכות המקומית הבלעדית בכל סכסוך הקשור למכרז זה.

20. שונות:
א. מסמכי המכרז על נספחיהם מפורסמים באתרי האינטרנט המפורטים בס"ק ב' להלן, וניתן לעיין ו/או להדפיס אותם ללא תשלום.
ב. המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים ו/או תיקונים בפנייה זו ובמסמכי המכרז. שינויים או תיקונים אלה ייערכו בכתב ויפורסמו באתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי שכתובתו www.mr.gov.il וכן באתר האינטרנט של המזמין שכתובתו www.jobiz.gov.il.
ג. המזמין רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לפנות למציעים לשם קבלת הבהרות ו/או פרטים נוספים, לפנות לממליצים או להזמין את המציע לבירור ו/או לבדוק את הצעתו בכל דרך אחרת שתראה למזמין נכונה.
ד. הפנייה נשוא מכרז זה היא לנשים וגברים כאחד, והאמור בלשון זכר גם בלשון נקבה משמע ולהיפך.

ב כ ב ו ד ר ב,
לשכת הפרסום הממשלתית

בהתאם לתנאי המכרז, מצורפים להצעה המסמכים הבאים (יש לסמן וי במשבצת המתאימה):
• טופס פרופיל המציע (על גבי נספח א' למכרז);
• פרופיל ספק, כמפורט בסעיף 5(ג) למכרז;
• קו"ח של מנהל המחקר הקבוע;
• קו"ח של סטטיסטיקאי המכון;
• הצעת מחיר על גבי הנוסח המופיע בנספח ב' למכרז, במעטפה סגורה ונפרדת (עמודים 35-39 למכרז).
• תעודת התאגדות תקפה ממרשם רשמי בישראל (רשם החברות או רשם השותפויות) או תעודת עוסק מורשה;
• נסח חברה/שותפות עדכני לעניין היעדר חובות לרשם החברות/השותפויות;
• הצהרת מורשי החתימה מטעם המציע (על גבי נספח ד' למכרז);
• אישור מתאים מטעם רו"ח על מחזור עסקיו של המציע, כדוגמת הנוסח המופיע בנספח ה' למכרז.
• תצהיר חתום ומאומת כדין בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום (על גבי נספח ו' למכרז – כולל סימון x במשבצת המתאימה);
• אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס לעניין ניהול ספרי חשבונות כדין, כמפורט בסעיף 4(ז)(2) למכרז;
• תצהיר חתום ומאומת כדין בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות (על גבי נספח ז' למכרז);
• הסכם התקשרות חתום (על גבי נספח ח' למכרז);
• מסמך תשובות לשאלות הבהרה, ככל שיפורסם במסגרת מכרז זה, חתום על ידי המציע;
• במידה והמציע הינו עסק בשליטת אישה – יש לצרף אישור ותצהיר כאמור בסעיף 5(יד) למכרז.
• מסמך הכולל נימוקים לסיווג חלקים מסויימים בהצעת המציע כסוד מסחרי או סוד מקצועי, ככל שסווגו, בהתאם לסעיף 19(ב) למכרז;
• נספח בנושא ניגוד עניינים, בהתאם לסעיף 4(ב) למכרז (עמוד 34 למכרז);
• CD או דיסק און קי הנושאים את שם המציע וכוללים מסמך/מצגת עם מתודולוגיות ייעודיות ו/או ייחודיות של המציע (מתחום המחקר הכמותי) לבדיקת אפקטיביות קמפיינים, שת"פ תוכני ונכסיות מותג + הצעה לשאלונים ודו"ח מסכם לכל אחד משני הקמפיינים לדוגמא, והכל כמפורט בסעיף 5(טו) למכרז.


נספח א'
טופס פרופיל המציע
על המציע למלא את הטבלה בכתב יד.
אי מילוי כל הפרטים בטבלה עלול להוביל לפסילת ההצעה.
פירוט
שם המציע

כתובת מלאה (כולל מיקוד)

מספרי טלפון

מס' פקס

דואר אלקטרוני

סוג התארגנות

תאריך התארגנות

מספר חברה (ח.פ) / שותפות / עוסק מורשה

שמות הבעלים (באם המדובר בתאגיד/שותפות)

שמות ומספרי תעודות זהות של המורשים לחתום ולהתחייב בשם המציע
____________ , ת.ז ___________

____________ , ת.ז ___________

____________ , ת.ז ___________

פרטי איש הקשר (מנהל המחקר הקבוע) בכל הנוגע למכרז זה
מס' טלפון בעבודה של איש קשר (מנהל המחקר הקבוע)
מס' טלפון סלולרי של איש קשר (מנהל המחקר הקבוע)
דואר אלקטרוני של איש קשר (מנהל המחקר הקבוע)

ניסיון המציע במתן השירותים נשוא המכרז
(לצורך עמידה בתנאי הסף)
לשם עמידה בתנאי הסף הקבוע בסעיף 4(ג), נדרש כי המציע הינו בעל ניסיון רלוונטי מוכח בביצוע מחקרי אפקטיביות קמפיינים (להלן: "המחקרים") בהתאם לפירוט הבא (תנאים מצטברים):
1. המציע ערך לפחות עשרה (10) מחקרים באמצעות פאנל אינטרנטי, המותאמים למגזר הכללי (יהודי, דובר עברית, גילאי 18+), החל מחודש ינואר 2016 ואילך, בקרב מדגם של לפחות 500 נבדקים.
2. המציע ערך לפחות חמישה (5) מחקרים (פאנל אינטרנטי/טלפוני) המותאמים למגזר החרדי בישראל, החל מחודש ינואר 2016 ואילך, בקרב מדגם של לפחות 300 נבדקים.
3. המציע ערך לפחות חמישה (5) מחקרים (פאנל אינטרנטי/טלפוני) המותאמים למגזר הערבי בישראל, החל מחודש ינואר 2016 ואילך, בקרב מדגם של לפחות 300 נבדקים.
להוכחת ניסיון המציע, יש לפרט בטבלאות את הפרטים להלן: שם המחקר (כותרת כללית), שם הלקוח או עיסוקו, מטרת המחקר, מתודולוגיה מחקרית, מועד ביצוע המחקר, כמות הנבדקים במחקר, תיאור המחקר בקצרה.
על המציע למלא את הטבלה בכתב יד.
מילוי הטבלה באופן שאינו מלא עלול להוביל לפסילת ההצעה.
עשרה (10) מחקרים באמצעות פאנל אינטרנטי, המותאמים למגזר הכללי, החל מחודש ינואר 2016 ואילך, בקרב מדגם של לפחות 500 נבדקים:

שם המחקר
(כותרת כללית) שם הלקוח או עיסוקו מטרת המחקר מתודולוגיה מחקרית מועד ביצוע המחקר
(תאריך מלא) כמות הנבדקים במחקר תיאור המחקר בקצרה
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

חמישה (5) מחקרים (פאנל אינטרנטי/סקר טלפוני) המותאמים למגזר החרדי בישראל, החל מחודש ינואר 2016 ואילך, בקרב מדגם של לפחות 300 נבדקים:

שם המחקר
(כותרת כללית) שם הלקוח או עיסוקו מטרת המחקר מתודולוגיה מחקרית מועד ביצוע המחקר
(תאריך מלא) כמות הנבדקים במחקר תיאור המחקר בקצרה
1
2
3
4
5

חמישה (5) מחקרים (פאנל אינטרנטי/סקר טלפוני) המותאמים למגזר הערבי בישראל, החל מחודש ינואר 2016 ואילך, בקרב מדגם של לפחות 300 נבדקים:

שם המחקר
(כותרת כללית) שם הלקוח או עיסוקו מטרת המחקר מתודולוגיה מחקרית מועד ביצוע המחקר
(תאריך מלא) כמות הנבדקים במחקר תיאור המחקר בקצרה
1
2
3
4
5

מנהל מחקר קבוע (לצורך עמידה בתנאי סף)
על המציע למלא את פרטי מנהל המחקר הקבוע, לרבות הטבלה, בכתב יד וזאת בנוסף לקו"ח שיצורפו להצעה.
מילוי הפרטים באופן שאינו מלא עלול להוביל לפסילת ההצעה.
לשם עמידה בתנאי הסף הקבוע בסעיף 4(ה) למכרז, מנהל המחקר הקבוע נדרש לעמוד בכל תנאי הסף המצטברים הבאים:
1. מועסק על ידי המציע במסגרת יחסי עובד-מעביד (תנאי זה אינו חל מקום בו מנהל המחקר הקבוע המוצע הינו העוסק המורשה עצמו (עצמאי)).
2. בעל 5 שנות ניסיון לפחות בניהול מחקרים כמותיים שיווקיים.
3. ניהל לפחות חמישה (5) מחקרי אפקטיביות קמפיינים, החל מחודש ינואר 2016 ואילך, בהם לכל הפחות – מחקר אחד (פאנל אינטרנטי) אשר הותאם למגזר הכללי (יהודי, דובר עברית, גילאי 18+), מחקר אחד אשר הותאם למגזר החרדי בישראל (סקר טלפוני/פאנל אינטרנטי) ומחקר אחד אשר הותאם למגזר הערבי בישראל (סקר טלפוני/פאנל אינטרנטי).
שם מנהל המחקר הקבוע: _______________________ ת.ז ________________
השכלה: תואר ________ משנת _______ מוסד _________________
נתוני השכלה נוספים __________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
• מועסק על ידי המציע במסגרת יחסי עובד-מעביד: כן/לא (נא להקיף בעיגול)
• מס' שנות ניסיון בניהול מחקרים כמותיים שיווקיים (בשנים מלאות): ________________

שם המחקר
(כותרת כללית) שם הלקוח או עיסוקו שם מכון המחקר באמצעותו בוצע המחקר מטרת המחקר + לאיזה מגזר מיועד המחקר מתודולוגיה מחקרית מועד ביצוע המחקר
(תאריך מלא) כמות הנבדקים במחקר תיאור קצר של המחקר
1

2
3
4
5

הבהרה: אין מניעה שהניסיון הרלוונטי של מנהל המחקר הקבוע יהיה חופף לניסיון הרלוונטי של המציע.

סטטיסטיקאי המכון (לצורך עמידה בתנאי סף)
על המציע למלא את פרטי סטטיסטיקאי המכון, לרבות הטבלה, בכתב יד וזאת בנוסף לקו"ח שיצורפו להצעה.
מילוי הפרטים באופן שאינו מלא עלול להוביל לפסילת ההצעה.
לשם עמידה בתנאי הסף הקבוע בסעיף 4(ו) למכרז, סטטיסטיקאי המכון נדרש לעמוד בכל תנאי הסף המצטברים הבאים:
1. מועסק על ידי המציע במסגרת יחסי עובד-מעביד.
2. בעל 5 שנות ניסיון לפחות בניהול מחקרים כמותיים שיווקיים.

שם סטטיסטיקאי המכון: _______________________ ת.ז ________________
השכלה: תואר ________ משנת _______ מוסד _________________
נתוני השכלה נוספים __________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

• מועסק על ידי המציע במסגרת יחסי עובד-מעביד: כן/לא (נא להקיף בעיגול).
• מס' שנות ניסיון בניהול מחקרים כמותיים שיווקיים (בשנים מלאות): ________________.

היעדר ניגוד עניינים – לצורך עמידה בתנאי הסף
בהתאם לסעיף 4(ב) למכרז, אין מניעה, לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע צד לו, להשתתפותו של המציע במכרז, ואין, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, אפשרות כלשהי לקיומו של ניגוד עניינים או ניגוד אינטרסים, ישיר או עקיף, בין עניינו של המציע ו/או בעלי השליטה בו ו/או נושאי המשרה שלו ו/או הפועלים מטעמו, לבין ענייני המזמין ו/או מתן השירותים נשוא מכרז זה.
יובהר, כי המזמין יבחן לעומק אפשרויות לניגוד עניינים הקיים ו/או עלול להתקיים בקשר עם גופים הפועלים במתן השירותים נשוא מכרז זה למשרדי פרסום ו/או חברות פרסום ו/או חברות שעיסוקן הוא רכש ותכנון מדיה.
המזמין יהא רשאי לפסול מציעים שיעלה בהם חשש לניגוד עניינים כאמור, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
על המציעים לפרט קשרים מקצועיים ו/או עסקיים ו/או אישיים, לרבות קשרי בעלות וכיוב', עם גורמים אחרים, העלולים ליצור ניגוד עניינים או ניגוד אינטרסים עם המזמין בעצם מתן השירותים לפי מכרז זה, ובפרט קשרים כאמור עם משרדי פרסום ו/או חברות פרסום ו/או חברות שעיסוקן הוא רכש ותכנון מדיה:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

יובהר, כי המזמין יהא רשאי לבדוק בעצמו את אמיתות הפרטים המופיעים בהצעה, לרבות לעניין קיומו של ניגוד עניינים או ניגוד אינטרסים כאמור בסעיף 4(ב) למכרז, באמצעות פנייה ללקוחות המציע ו/או למאגרי מידע ו/או בכל דרך אחרת שיראה לנכון.

נספח ב'
טופס הצעת המחיר (עמודים 35-39 למכרז)

הצעת המחיר תוגש במעטפה נפרדת וסגורה.

על המציע למלא את התמורה המבוקשת ביחס לכל אחד מרכיבי הצעת המחיר, בכתב יד, ללא מע"מ ונקובה בש"ח.

אני הח"מ,___________________, מורשה החתימה מטעם המציע _______________________,
מציע לבצע את השירותים בהתאם לכל הוראות המכרז, כמפורט להלן:

1. הצעת מחיר (₪, ללא מע"מ) עבור מחקר אפקטיביות פרסום (קמפיין/שת"פ תוכני) למגזר הכללי (גילאי 18+, יהודי, דובר עברית) שתכלול את הרכיבים הבאים:
א. התמורה המבוקשת עבור ביצוע מחקר אפקטיביות פרסום (סקר פרה ופוסט), בפאנל אינטרנטי בקרב מדגם של 500 נבדקים בהתאמה לקהל היעד, בכל שאלון 13 שאלות + 2 שאלות שינוי עמדה תעמוד ע"ס של____________________________________________ (ובמילים: ___________________________, ₪, לא כולל מע"מ.
הבדיקה בשאלונים תהא בהתייחס למשתנים הבאים:
 זכירות הקמפיין/שת"פ תוכני באופן בלתי נעזר/חצי נעזר/נעזר.
 זכירות העוסקת באמצעי תקשורת אחד בו נעשה שימוש במסגרת הקמפיין/שת"פ תוכני או לחילופין באמצעי פרסומי אחד בו נעשה שימוש במספר פלטפורמות (לדוגמא: פרסום בווידאו המבוצע בטלוויזיה ובדיגיטל).
 הבנת המסרים ע"י קהל היעד (חצי נעזר/בלתי נעזר).
 אהדת הקמפיין/שת"פ תוכני וחשיבותו.
 סיבות לאהדת/אי אהדת הקמפיין/שת"פ תוכני.
 תפיסת השכנוע, החידוש והרלוונטיות של הקמפיין/שת"פ תוכני.
 שתי שאלות שינוי עמדה;
לרכיב זה יינתן משקל של – 21% מתוך 40%.

ב. התמורה המבוקשת עבור תוספת שאלה לשאלון הינה __________________(ובמילים: ___________________) ₪, לא כולל מע"מ.
לרכיב זה יינתן משקל של 3% מתוך 40%. יודגש, כי התמורה המבוקשת עבור רכיב זה לא תעלה על 5% מסך התמורה המבוקש לביצוע המחקר.
ג. התמורה המבוקשת עבור כל תוספת של 100 נבדקים נוספים עד לכמות של 1000 נבדקים הינה __________________(ובמילים: ___________________) ₪, לא כולל מע"מ.
לרכיב זה יינתן משקל של 1% מתוך 40%. יודגש, כי התמורה המבוקשת עבור רכיב זה לא תעלה על 5% מסך התמורה המבוקש לביצוע המחקר.

2. הצעת מחיר (₪, ללא מע"מ) עבור מחקר אפקטיביות פרסום (קמפיין/שת"פ תוכני) למגזר הערבי (גילאי 18+) שתכלול את הרכיבים הבאים:
א. התמורה המבוקשת עבור ביצוע מחקר אפקטיביות פרסום (סקר פרה ופוסט) בפאנל אינטרנטי בקרב מדגם של 300 נבדקים בהתאמה לקהל היעד, בכל שאלון 13 שאלות + 2 שאלות שינוי עמדה תעמוד ע"ס של____________________________________________ (ובמילים: ___________________________, ₪, לא כולל מע"מ.
הבדיקה בשאלונים תהא בהתייחס למשתנים הבאים:
 שאלות שעניינן זכירות הקמפיין/שת"פ תוכני באופן בלתי נעזר/חצי נעזר/נעזר.
 שאלות שעניינן זכירות העוסקת באמצעי תקשורת אחד בו נעשה שימוש במסגרת הקמפיין/שת"פ תוכני או לחילופין באמצעי פרסומי אחד בו נעשה שימוש במספר פלטפורמות (לדוגמא: פרסום בווידאו המבוצע בטלוויזיה ובדיגיטל).
 שאלות שעניינן הבנת המסרים ע"י קהל היעד (חצי נעזר/בלתי נעזר).
 שאלות העוסקות באהדת הקמפיין/שת"פ תוכני וחשיבותו.
 שאלות שעניינן הסיבות לאהדת/אי אהדת הקמפיין/שת"פ תוכני.
 שאלות שעניינן תפיסת השכנוע, החידוש והרלוונטיות של הקמפיין/שת"פ תוכני.
 שתי שאלות שינוי עמדה;
לרכיב זה יינתן משקל של 4% מתוך 40%.
ב. התמורה המבוקשת עבור תרגום השאלון לשפה הערבית הינה __________________(ובמילים: ___________________) ₪, לא כולל מע"מ.
לרכיב זה יינתן משקל של 1% מתוך 40%. יודגש, כי התמורה המבוקשת עבור רכיב זה לא תעלה על 6% מסך התמורה המבוקש לביצוע המחקר.
ג. התמורה המבוקשת עבור תוספת שאלה לשאלון הינה __________________(ובמילים: ___________________) ₪, לא כולל מע"מ.
לרכיב זה יינתן משקל של 2% מתוך 40%. יודגש, כי התמורה המבוקשת עבור רכיב זה לא תעלה על 5% מסך התמורה המבוקש לביצוע המחקר.
ד. התמורה המבוקשת עבור כל תוספת של 100 נבדקים נוספים עד לכמות של 1000 נבדקים הינה __________________(ובמילים: ___________________) ₪, לא כולל מע"מ.
לרכיב זה יינתן משקל של – 1% מתוך 40%. יודגש, כי התמורה המבוקשת עבור רכיב זה לא תעלה על 5% מסך התמורה המבוקש לביצוע המחקר.
(*) מובהר, כי המזמין מודע למגבלת הייצוג הקיימת בביצוע מחקר באמצעות פאנל אינטרנטי בקרב המגזר הערבי.

3. הצעת מחיר (₪ , ללא מע"מ) עבור מחקר אפקטיביות פרסום (קמפיין/שת"פ תוכני) למגזר החרדי (גילאי 18+) שתכלול את הרכיבים הבאים:
א. התמורה המבוקשת עבור ביצוע מחקר אפקטיביות פרסום (סקר פרה ופוסט) בסקר טלפוני בקרב מדגם של 300 נבדקים בהתאמה לקהל היעד, בכל שאלון 13 שאלות בקמפיין + 2 שאלות שינוי עמדה תעמוד ע"ס של __________________________ (ובמילים: ___________________________ ₪, לא כולל מע"מ.
הבדיקה בשאלונים תהא בהתייחס למשתנים הבאים:
 שאלות שעניינן זכירות הקמפיין/שת"פ תוכני באופן בלתי נעזר/חצי נעזר/נעזר.
 שאלות שעניינן זכירות העוסקת באמצעי תקשורת אחד בו נעשה שימוש במסגרת הקמפיין/שת"פ תוכני או לחילופין באמצעי פרסומי אחד בו נעשה שימוש במספר פלטפורמות (לדוגמא: פרסום בווידאו המבוצע בטלוויזיה ובדיגיטל).
 שאלות שעניינן הבנת המסרים ע"י קהל היעד (חצי נעזר/בלתי נעזר).
 שאלות העוסקות באהדת הקמפיין/שת"פ תוכני וחשיבותו.
 שאלות שעניינן הסיבות לאהדת/אי אהדת הקמפיין/שת"פ תוכני.
 שאלות שעניינן תפיסת השכנוע, החידוש והרלוונטיות של הקמפיין/שת"פ תוכני.
 שתי שאלות שינוי עמדה;
לרכיב זה יינתן משקל של 2% מתוך 40%.
ב. התמורה המבוקשת עבור תוספת שאלה לשאלון הינה ________________(ובמילים: ___________________) ₪, לא כולל מע"מ.
לרכיב זה יינתן משקל של 1% מתוך 40%. יודגש, כי התמורה המבוקשת עבור רכיב זה לא תעלה על 5% מסך התמורה המבוקש לביצוע המחקר.
ג. התמורה המבוקשת עבור כל תוספת של 100 נבדקים נוספים עד לכמות של 1000 נבדקים הינה __________________(ובמילים: ___________________) ₪, לא כולל מע"מ.
לרכיב זה יינתן משקל של 1% מתוך 40%. יודגש, כי התמורה המבוקשת עבור רכיב זה לא תעלה על 5% מסך התמורה המבוקש לביצוע המחקר.

4. הצעת מחיר (₪, ללא מע"מ) לעניין מחקר עצמאי שיבחן נכסיות מותג (מגזר כללי, 18+, דובר עברית):
עלות שאלה פתוחה: _________________ (ובמילים: _______________) ₪, לא כולל מע"מ.
לרכיב זה יינתן משקל של 1% מתוך 40%.
עלות שאלה סגורה: _________________ (ובמילים: _______________) ₪, לא כולל מע"מ.
לרכיב זה יינתן משקל של 2% מתוך 40%.

הצהרות המציע:
א. ידוע לי כי הצעת המחיר המפורטת לעיל מגלמת את כל העלויות הכרוכות בשירותים המבוקשים במכרז.
ב. ידוע לי כי ועדת המכרזים של המזמין רשאית להורות על תיקון רכיב הצעת המחיר החורג מהתקרה המקסימלית שנקבעה לו במכרז, כך שהתמורה המבוקשת על ידי המציע תעמוד על הרף המקסימלי האפשרי במסגרת מגבלות המכרז.
ג. כמו כן, ידוע לי כי למעט תשלום התמורה, לא אהיה זכאי לכל תשלום או הטבה אחרת בגין מתן השירותים.
ד. תכנון המחקר (כתיבת שאלונים ותרגומם לשפה הערבית במידת הצורך בהתאם לאוכלוסייה הנחקרת); תכנות שאלון אינטרנטי לרבות שתילת חומרים פרסומיים ויזואליים ושמיעתיים / ביצוע סקר טלפוני; איסוף וניתוח הנתונים, הגשת דוח אקסל ראשוני (לאחר עיבוד סטטיסטי) בדבר תוצאות המחקר; כתיבת דו"ח מסכם (מצגת פאוור פוינט); ביצוע פרזנטציה במשרד המזמין, מהווים חלק בלתי נפרד ממתן השירותים ויהיו באחריותו ועל חשבונו, ולא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בעבור שירותים אלו מעבר להצעת המחיר במסמך זה.
ה. ידוע לי כי הצעת מחיר אשר לא תכלול התייחסות לאחד מרכיבי הצעת המחיר – תיפסל.
ו. ידוע לי כי לא תשולם לי התמורה באם לא סופקו השירותים בפועל, לשביעות רצונו המלאה של המזמין.
ז. ידוע לי כי המזמין יהא רשאי לבטל כל הזמנה לביצוע מחקר גם לאחר ביצוע פנייה לספק הזוכה לעריכת המחקר ובכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי. בביטול ההזמנה לביצוע מחקר, הספק יהא זכאי לתמורה בהתאם למפורט להלן:
1. באם בוטלה ההזמנה טרם העברת החומרים לספק או בטרם תחילת העבודה, הספק לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא.
2. באם בוטלה ההזמנה לביצוע מחקר לאחר ניסוח והגשת השאלון למזמין לאישור ובטרם עריכת המחקר בפועל – ישולם לספק הזוכה 10% מסך התמורה לביצוע המחקר בה נקב המציע במסגרת הצעתו למכרז בהתאמה למגזר הכללי/ערבי/חרדי, לפי העניין.
ח. ידוע לי כי באם נדרשתי בפועל לביצוע סקר פרה/פוסט בלבד, תשולם התמורה בהתאם לפירוט הבא:
1. בגין ביצוע סקר פרה בלבד – ישולם לספק סך של 50% מסך התמורה לביצוע המחקר בה נקב המציע במסגרת הצעתו למכרז בהתאמה למגזר הכללי/ערבי/חרדי, לפי העניין. (עבור סקר למגזר הערבי תתווסף התמורה הנקובה בהצעה למכרז בגין תרגום השאלון).
2. בגין ביצוע סקר פוסט בלבד – ישולם לספק סך של 65% מסכום התמורה לביצוע המחקר בה נקב המציע במסגרת הצעתו למכרז בהתאמה למגזר הכללי/ערבי/חרדי, לפי העניין. (עבור סקר למגזר הערבי תתווסף התמורה הנקובה בהצעה למכרז בגין תרגום השאלון).
ט. באם הספק הזוכה יידרש לבצע סקר אמצע קמפיין (וזאת בנוסף לסקר פרה/פוסט), תשולם לספק תוספת של 30% מסך התמורה לביצוע המחקר בה נקב המציע במסגרת הצעתו למכרז בהתאמה למגזר הכללי/ערבי/חרדי, לפי העניין. (עבור סקר למגזר הערבי תתווסף התמורה הנקובה בהצעה למכרז בגין תרגום השאלון).
י. התשלום בגין השירותים נשוא המכרז יבוצע עם הגשת דו"ח מסכם בדבר ממצאי המחקר, בהתאם לדרישות המפורטות במסמכי המכרז, כנגד הגשת חשבונית בצירוף דו"ח ביצוע פעילות ומסמכים רלוונטיים לידי המזמין.
יא. תנאי התשלום יהיו כדלקמן: חשבונית לתשלום תשולם בתנאי שוטף + 30 ממועד קבלתה במשרדי לפ"מ, או לחילופין לא יאוחר מ-45 ימים מהמועד שבו הומצאה החשבונית ללפ"מ, בכפוף להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז-2017 ו/או בהתאם להוראת החשב הכללי. תשלום התמורה יבוצע לאחר ניכוי מס כדין.

__________________ _______________ __________________
שם חתימה תפקיד

חותמת תאגיד תאריך _________________

נספח ג'
נוסח כתב ערבות ביצוע

שם הבנק/חברת הביטוח: ________________
מס' הטלפון: ________________________
מס' הפקס: ________________________
כתב ערבות
לכבוד
ממשלת ישראל
באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית
רח' אחד העם 9 (מגדל שלום)
תל אביב
הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ________________________________
(במילים _________________________________________________________) ₪ אשר תדרשו מאת: ____________________________________________(להלן "החייב") בקשר עם מכרז (נוסח מעודכן) מס' 200/11/18.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך _______________.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו _______________________.

שם הבנק/חב' הביטוח ___________________________________.

__________________________________ _________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.

________________ ________________ ________________________
תאריך שם מלא חתימה וחותמת

נספח ד'
הצהרת מורשי החתימה מטעם המציע

אנו הח"מ, _______________________ מורשי חתימה בחברת _______________, מצהירים בזאת כדלקמן:
אנו מצהירים ומאשרים, כי קראנו והבנו את צרכי המזמין ודרישותיו כמפורט במכרז פומבי (נוסח מעודכן) שמספרו 200/11/18, וכי קיבלנו את כל ההבהרות וההסברים אשר ביקשנו לדעת. ברשותנו הניסיון, הידע, הכישורים, המומחיות וכל יתר האמצעים הנדרשים לביצוע התחייבויות הזוכה במכרז זה, ברמה מקצועית גבוהה וסטנדרטים גבוהים, וימשיכו להיות ברשותנו לאורך כל תקופת ההתקשרות, לרבות הארכות אם תהיינה, בהתאם לדרישות המכרז ועל פי התחייבותנו בהסכם.
1. אנו מצהירים ומאשרים כי כל הפרטים המופיעים בטופס פרופיל המציע אשר הוגש על ידנו וביתר מסמכי ההצעה הינם נכונים ומדויקים.
2. אנו מצהירים כי המציע הינו בעל כל הרישיונות/הרישויים/התקנים/ההיתרים הנדרשים על פי דין למתן השירותים נשוא המכרז.
3. אנו מסכימים לכל תנאי מכרז המסגרת והננו מתחייבים למלא אחר כל דרישות המכרז, אם נזכה בו בדייקנות, ביעילות, במיומנות וברמה מקצועית גבוהה, לאורך כל תקופת ההתקשרות, והכול בהתאם ובכפוף להוראות המכרז ולהסכם ההתקשרות.
4. אנו מצהירים, כי ידוע לנו שעל פי תקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993, יתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים לראות את הצעתנו במידה ונזכה. כמו כן, אנו מצהירים, כי אין לנו התנגדות לכך ואין צורך לבקש מאיתנו רשות להראות את הצעתנו, בכפוף לחוק חובת המכרזים.
5. אנחנו מבקשים שלא להציג את הסעיפים ו/או המסמכים ו/או הפריטים הבאים למתחרים, מפאת היותם סוד מקצועי או מסחרי:
______________________________________________________________
6. ידוע לנו כי ועדת המכרזים של המזמין רשאית, על פי שיקול דעתה, להציג כל מסמך שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי וכי הוא דרוש כדי לעמוד בדרישות של חוק חובת המכרזים ותקנותיו, וזאת אף על פי שציינו לעיל סעיפים ו/או מסמכים ו/או פריטים חסויים להצגה בפני המתחרים.
7. אנו מצהירים כי ברור לנו, שאין בעצם הזכייה במכרז ו/או בהתקשרות בינינו לבין המזמין בהסכם כדי לחייב את המזמין לפנות אלינו בפנייה לביצוע שירותים בכל היקף שהוא, וכי נקבל תמורה אך ורק בהתאם לשירות שנבצע בפועל.
8. ידוע לנו כי המזמין יהא רשאי לבטל הליך זה, בין לפני בחירת הזוכה ובין לאחר בחירת הזוכה, בשל שינוי צרכי המזמין ו/או בשל היעדר תקציב לביצוע השירותים הנדרשים במכרז, כולם או חלקם.
9. ידוע לנו כי אין במכרז זה ו/או בתוצאותיו כדי לפגוע בכוחן של התקשרויות קיימות של המזמין עם מכוני מחקר במועד פרסום המכרז.
10. הננו מצהירים, כי אין ולא יהיה באספקת השירותים למזמין, הפרה של זכויות קניין של צד שלישי כלשהו, וכי אין כל מניעה או הגבלה שחלים על המזמין כתוצאה מכך. כמו כן אנו מתחייבים לשפות את המזמין בכל מקרה של תביעת צד שלישי, שתוגש נגד המזמין, וקשורה בשירותים נשוא המכרז.
11. הננו מצהירים בזאת כי כל הפרטים המופיעים במסמכי המכרז על כל נספחיהם ידועים לנו ואנו מקבלים אותם במלואם ללא סייג. הצעה זו מוצעת לאחר שבדקנו את כל התנאים הכרוכים במתן השירות ומצאנו אותם מתאימים וראויים, ואנו מוותרים בזאת על כל טענה של אי הבנה, פגם או אי התאמה אחרת.
12. ידוע לנו כי איננו רשאים להחליף ביוזמתנו את מנהל המחקר הקבוע ללא קבלת אישור המזמין בכתב ומראש.
13. הננו מתחייבים כי נעמיד לרשות המזמין מנהל מחקר קבוע אשר יהיה איש הקשר בין המזמין לבינינו, ואשר יקבל את הפניות לביצוע המחקר ו/או את הזמנות העבודה באמצעות דוא"ל באופן שוטף בכל ימות השבוע. אנו מתחייבים כי מנהל המחקר הקבוע כאמור יהיה זמין וייתן מענה טלפוני לנציגי המזמין, לפי הצורך, לרבות לעניין אישור קבלת הזמנות, דיווח על פגמים ו/או תקלות וכיוב'.
14. ידוע לנו כי נהיה מחויבים במענה לפניית המזמין לכל פנייה לביצוע מחקר. כן ידוע לנו כי המזמין יהיה רשאי לדרוש מאיתנו מנהל מחקר חלופי במקום זה שהוצע לו במסגרת המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
15. ידוע לנו כי המזמין יהא רשאי לבטל כל הזמנה לביצוע מחקר גם לאחר ביצוע פנייה לעריכת המחקר ובכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי, וכי תשלום התמורה יהיה בהתאם לנקוב בסעיף "התמורה" בהסכם ההתקשרות.
16. ידוע לנו כי נוסח השאלות הסופי בשאלונים פרה/אמצע/פוסט קמפיין/שת"פ תוכני יהיה בתיאום עם המזמין ועל דעתו בלבד וכי יתכנו שינויים בשאלונים אשר הוגשו על ידנו במסגרת ההצעה למכרז.
17. ידוע לנו כי במידה והשאלון שנוסח ו/או ניתוח תוצאות נתוני המחקר שהתקבלו במסגרת המחקר שביצע הספק עבור המזמין אינם ברמה מספקת לדעת המזמין, אנו נדרש לתיקון השאלון ו/או לביצוע מחדש של ניתוח תוצאות המחקר, על חשבוננו ולשביעות רצון המזמין, ללא עלות נוספת.
18. הננו מצהירים כי נשמור על חיסיון הנתונים המועברים אלינו על ידי המזמין לצורך ביצוע המחקרים מטעם המזמין, כמו גם על הנתונים המתקבלים במסגרת ביצוע המחקר על ידנו, וזאת תוך עמידה בדרישות אבטחת מידע מחמירות והקפדה על דיני הגנת הפרטיות, וכי מלא הנתונים יישמרו בסוד לאורך תקופת ההתקשרות ולאחריה, אלא אם כן התקבל אישור מראש ובכתב של המזמין להעברת הממצאים ו/או הנתונים כאמור.
19. הננו מצהירים כי כל הזכויות בחומרים, לרבות בחומרי הגלם ו/או בקמפיינים ושיתופי הפעולה התוכניים ותוצריהם, שייכות למזמין, והקבלן אינו רשאי לעשות בהם שימוש כלשהו.
20. אנו מצהירים כי כל המידע וחומרים הקשורים עם הקמפיינים, שיתופי הפעולה והשירותים נשוא מכרז זה שיועברו ע"י המזמין/יתקבלו במסגרת המחקרים הינם נכס בבעלות המזמין (מדינת ישראל) ואין לנו התנגדות כי אלו יינתנו למסירה בשלמותם לכל גוף אחר שהמזמין ימצא לנכון לאחר תקופת ההסכם או ביטולו ע"י המזמין.
21. אנו מצהירים בזאת כי הצעה זו של התאגיד/עוסק מורשה מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. בהמשך לאמור, הננו מצהירים כי לא היינו מעורבים בניסיון להניא מתחרה אחר להגיש הצעות למכרז זה ו/או לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
22. הננו מצהירים בזאת כי כל הפרטים המופיעים במסמכי המכרז על כל נספחיהם ידועים לנו ואנו מקבלים אותם במלואם ללא סייג. הצעה זו מוצעת לאחר שבדקנו את כל התנאים הכרוכים במתן השירות ומצאנו אותם מתאימים וראויים, ואנו מוותרים בזאת על כל טענה של אי הבנה, פגם או אי התאמה אחרת.

23. אנו מצהירים בזאת כי אנו מודעים לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

__________________ _______________ __________________
שם חתימה תפקיד

__________________ _______________ __________________
שם חתימה תפקיד

חותמת תאגיד/עוסק מורשה תאריך _________________

אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל בפני.
כן מצהיר/ה בזה כי ה"ה _______________________________ מוסמכים לייצג את המציע וחתימותיהם מחייבות את המציע.

___________ ______________________ ____________
תאריך חותמת ומספר רישיון עורך דין חתימת עוה"ד

נספח ה'
דוגמא לאישור רו"ח על מחזור עסקים
(יוגש על נייר לוגו של רואה החשבון)

תאריך ___________
לכבוד,
חברת___________________
(המציע)

הנדון : אישור על מחזור כספי מביצוע מחקרים כמותיים לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום 31.12.2017 וביום 31.12.2018

לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
1. הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת ___________.
2. הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים של חברתכם ליום ____________ וליום ____________ בוקרו / נסקרו על ידי משרדנו.
לחילופין:
הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים של חברתכם ליום ___________ וליום ____________ בוקרו / נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים.
3. חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים ליום _________ כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף 4 ו-5 להלן.
לחילופין:
חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים ליום _________ כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף 4 ו-5 להלן.
4. בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים ליום 31.12.2017 המחזור הכספי של חברתכם לשנת 2017 מביצוע מחקרים כמותיים לא פחת מסך של 500,000 ₪, לא כולל מע"מ.
5. בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים ליום 31.12.2018 המחזור הכספי של חברתכם לשנת 2018 מביצוע מחקרים כמותיים לא פחת מסך של 500,000 ₪, לא כולל מע"מ.

בכבוד רב,

שם רואי החשבון ______________

חתימת רואי החשבון ______________

נספח ו'
תצהיר בדבר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

1. הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________, שהוא המציע (להלן: "המציע") המבקש להתקשר עם המזמין עורך מכרז (נוסח מעודכן) מספר 200/11/18 לביצוע מחקרי אפקטיביות פרסום עבור לשכת הפרסום הממשלתית. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
2. בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.
משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.
(סמן ×במשבצת המתאימה)
• המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע בהתקשרות מספר 200/11/18 לביצוע מחקרי אפקטיביות פרסום עבור לשכת הפרסום הממשלתית.
• המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
• המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
3. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_________________________

אישור עורך הדין

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל בפני.

___________ ______________________ ____________
תאריך חותמת ומספר רישיון עורך דין חתימת עוה"ד

נספח ז'
תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: "המציע") המבקש להתקשר עם עורך מכרז (נוסח מעודכן) מס' 200/11/18 לביצוע מחקרי אפקטיביות פרסום עבור לשכת הפרסום הממשלתית. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
(סמן × במשבצת המתאימה):
• הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- 1998 לא חלות על המציע.
• הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 חלות על המציע והוא מקיים אותן.

(במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 חלות על המציע נדרש לסמן × במשבצת המתאימה):
• המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.
• המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

(במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן × במשבצת המתאימה):
• המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998, ובמקרה הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
• המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
____________________ ____________________ ____________________
תאריך חותמת ומספר רישיון חתימה
נספח ח'
הסכם התקשרות

שנערך ונחתם בתל אביב ביום ____ בחודש _____ 2020

בין:
ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל
באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ), המיוצגת על ידי המורשים לחתום בשמה כדין
מרחוב אחד העם 9 (מגדל שלום), תל-אביב 65251
(להלן: "המזמין")

מצד אחד

לבין:
___________ מס' ח.פ/ע.מ ___________
מרח' _______________, ב________
על ידי מורשי החתימה:
_________ ת.ז. ___________
_________ ת.ז. ___________

(להלן: "הקבלן")
מצד שני

הואיל: והמזמין פרסם מכרז פומבי (נוסח מעודכן) מס' 200/11/18 המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן: "המכרז"). מסמכי המכרז מצ"ב כנספח א';
והואיל: והקבלן הגיש את הצעתו למכרז (להלן: "ההצעה") המצורפת כנספח ב' להסכם זה;
והואיל: וועדת המכרזים של המזמין בחרה בהצעת הקבלן;
והואיל: והקבלן מצהיר כי הינו בעל הידע והניסיון הדרושים לביצוע השירותים נשוא המכרז והסכם זה, וכי הוא מעוניין באספקת השירותים למזמין בהתאם לתנאי המכרז ולהסכם זה;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
1. פרשנות ונספחים
1.1. המבוא להסכם זה והנספחים הצרופים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
1.2. מונחים המופיעים בהסכם זה ובהצעת הקבלן יפורשו בהתאם למשמעות הנתונה להם בהסכם זה ובכל מקרה של סתירה בין הצעת הקבלן והסכם זה יחולו הוראות הסכם זה.
1.3. פרשנות ההסכם תיעשה באופן המקיים את הדרישות המפורשות והמשתמעות של המכרז בצורה המלאה ביותר.
1.4. כותרות הסעיפים בהסכם זה משמשות לצרכי נוחיות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורך פרשנות התניות בהסכם.
1.5. האמור ביחיד גם ברבים משמע וההפך, האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה משמע וההפך.

2. הגדרות
בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:
"השירותים" – ביצוע מחקרי אפקטיביות פרסום עבור לשכת הפרסום הממשלתית, בהתאם למפורט במכרז פומבי (נוסח מעודכן) מס' 200/11/18 אשר פרסם המזמין ובכל פנייה לביצוע מחקר שתיערך בהתאם לתנאי המכרז וכל שירות הנלווה לכך, בהתאם למפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה, ובפרט האמור בסעיף 2 לתנאי מכרז.

"מידע" – כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים, בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת, הקשורים ו/או הנוגעים למתן השירותים.

"סודות מקצועיים" – כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן ו/או מי מטעמו בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

3. מתן השירותים
3.1. הסכם זה הינו הסכם למתן השירותים עבור המזמין כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה ולתקופה של שנה, דהיינו החל מיום _______ ועד ליום _________.
3.2. למזמין תהא זכות ברירה (אופציה) להאריך ו/או להרחיב את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכי המזמין, בתנאי המכרז לרבות נספחיו, ובכפוף לקיום תקציב, בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.
3.3. המזמין יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהודעה בכתב 30 יום מראש, להפסיק את ההתקשרות בכל עת או לצמצם את היקף השירותים, וזאת ללא חובת הנמקה.
3.4. הקבלן מתחייב ליתן את השירותים לשביעות רצונו של המזמין, בהתאם למפורט במסמכי המכרז, בהתאם להצעתו והפירוט הנלווה אליה.
3.5. השירותים האמורים בהסכם זה דורשים רמה גבוהה של מומחיות ומקצועיות, ולפיכך הקבלן אחראי באופן בלעדי לרמתם ולתוכנם של השירותים האמורים בהסכם זה.

4. הצהרות והתחייבויות הקבלן
הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
4.1. כי קיבל הסבר מפורט לגבי דרישות המזמין, אשר לשם עמידה בהן נשכרו שירותיו ויש ביכולתו לקיימן, וכי יספק את השירותים במועדים אשר ייקבעו על ידי המזמין.
4.2. כי הינו בעל כל הרישיונות, הרישויים, התקנים, ההיתרים והאישורים הנדרשים לשם ביצוע השירותים, בין אם נדרשו בהתאם לתנאי המכרז ובין אם לאו, וכי הוא מתחייב כי כל האישורים האמורים ימשיכו להיות בתוקף בכל זמן נתון במהלך תקופת ההסכם ו/או ביצוע השירותים.
4.3. כי הינו בעל הניסיון הנדרש במתן השירותים נשוא המכרז, וברשותו כוח אדם מקצועי ומיומן בהיקף נאות המאפשר לו ליתן את השירותים ולמלא אחר התחייבויותיו בהסכם זה.
4.4. כי הינו מתחייב לבצע את העבודה במומחיות, במקצועיות ובמיומנות ועפ"י הסטנדרטים המקצועיים המקובלים.
4.5. כי הינו מתחייב לבצע את השירותים באמצעות כוח אדם כשיר, איכותי ומיומן בביצוע השירותים. מבלי לגרוע מן האמור, הקבלן מתחייב להחליף כל עובד/ת שידרוש המזמין להחליף, מבלי שהמזמין יידרש ליתן נימוקים לדרישתו כאמור.
4.6. כי הינו מתחייב לעמוד בלוחות הזמנים לביצוע השירותים, כפי שנקבעו על ידי המזמין במכרז וכפי שייקבעו בכל פנייה לביצוע מחקר וכן להעביר את הדו"חות בהתאם לדרישות המזמין המפורטת במכרז זה ובפנייה לביצוע המחקר.
4.7. כי ידוע לו ומקובל עליו כי אין בעצם התקשרותו בהסכם עם המזמין כדי לחייב את המזמין לפנות אליו לביצוע שירותים בכל היקף שהוא, וכי יקבל תמורה אך ורק בהתאם לשירות שביצע בפועל.
4.8. כי ידוע לו כי אין במכרז ו/או בתוצאותיו כדי לפגוע בכוחן של התקשרויות קיימות של המזמין עם מכוני מחקר במועד פרסום המכרז.
4.9. כי יעמיד לרשות המזמין את מנהל המחקר הקבוע המופיע בהצעתו למכרז, אשר יהיה איש הקשר בינו לבין המזמין ואשר יקבל את הפניות לביצוע המחקר ו/או את הזמנות העבודה באמצעות דוא"ל באופן שוטף בכל ימות השבוע. הקבלן מתחייב כי מנהל המחקר הקבוע יהיה זמין וייתן מענה טלפוני לנציגי המזמין, לפי הצורך, לרבות לעניין אישור קבלת הזמנות, דיווח על פגמים ו/או תקלות וכיוב'.
4.10. כי ידוע לו כי כל שירותיו, לרבות כל שלבי העבודה לרבות, תכנון המחקר (כתיבת שאלונים ותרגומם לשפה הערבית במידת הצורך בהתאם לאוכלוסייה הנחקרת); תכנות שאלון אינטרנטי לרבות שתילת חומרים פרסומיים ויזואליים ושמיעתיים / ביצוע סקר טלפוני בהתאם למודל המחקר; איסוף וניתוח הנתונים, הגשת דו"ח אקסל ראשוני (לאחר עיבוד סטטיסטי) בדבר תוצאות המחקר (אופציונלי); כתיבת דו"ח מסכם (מצגת פאוור פוינט); פרזנטציה (אופציונלי), הינם חלק בלתי נפרד ממתן השירותים ויהיו באחריותו ועל חשבונו, וכי לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בעבור שירותים אלו מעבר להצעת המחיר בה נקב הקבלן במסגרת הצעתו למכרז.
4.11. כי ידוע לו שנוסח השאלות הסופי במסגרת המחקרים (שאלונים פרה/אמצע/פוסט קמפיין/שת"פ תוכני) יהיו בתיאום עם המזמין ועל דעתו בלבד.
4.12. כי ידוע לו שהמזמין רשאי לדרוש להחליף את מנהל המחקר הקבוע (להלן: "בעל המקצוע") בבעל מקצוע חלופי ברמה הנדרשת, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
4.13. כי בכל מקרה בו נבצר מבעל המקצוע לבצע את העבודה מחמת מחלה, חופשה, שירות מילואים או מכל סיבה אחרת, יחליף אותו בבעל מקצוע אחר בעל כישורים מתאימים ובאותה רמה מקצועית, בכפוף לאישור המזמין.
4.14. כי ידוע לו שאינו רשאי להחליף ביוזמתו את בעל המקצוע ללא קבלת אישור המזמין בכתב ומראש.
4.15. כי ידוע לו כי המזמין יהיה רשאי, בכל עת, להתקשר עם ספק לביצוע שירותים מן הסוג המפורט במכרז ו/או בהסכם זה שלא על פי המכרז ו/או ההסכם כאמור, לפי שיקול דעתו הבלעדי, באופן שיעניק את מירב היתרונות למזמין בנסיבות העניין, ובלבד שההתקשרות עם הספק האמור תהא פטורה מחובת מכרז לפי כל דין.
4.16. כי הוא משלם לעובדיו שכר שאינו נופל משכר המינימום ומקיים הוראות הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה שחל על עובדיו, ככל שחל.
4.17. כי הוא קרא את כל תנאי המכרז ודרישותיו, הבין אותם, והוא מתחייב להעניק את השירותים, על כל חלקיהם ובהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז ובהסכם זה, בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון המזמין ובמועדים אשר ייקבעו על ידי המזמין, הכל בכפוף להוראות הסכם זה וכל פנייה לביצוע מחקר.
4.18. כי ידוע לו שהוא נדרש, בכפוף לשיקול דעתו של המזמין, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"ם והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות, ומתחייב כי יחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים, כמפורט בהוראת התכ"ם מס' 7.7.1.1. לחילופין, מתחייב הקבלן כי ימציא אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים. הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שיישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי.
4.19. כי כל הפרטים שמסר למזמין בהצעתו למכרז הינם מלאים ונכונים.
4.20. כי יודיע למזמין בכתב, מיד בע"פ ובדוא"ל, ולכל המאוחר תוך 24 שעות, על כל שינוי במעמדו החוקי ו/או על כל מקרה בו אין באפשרותו להעניק את השירותים ו/או על כל אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, מכל סיבה שהיא ו/או על כל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותים.
4.21. כי ידוע לו שבמידה והשאלון שנוסח ו/או ניתוח תוצאות נתוני המחקר שהתקבלו במסגרת המחקר שביצע הספק עבור המזמין אינם ברמה מספקת לדעת המזמין, הוא יידרש לתיקון השאלון ו/או לביצוע מחדש של ניתוח תוצאות המחקר, על חשבונו ולשביעות רצון המזמין, ללא עלות נוספת.
4.22. כי הוא הבעלים הבלעדי של זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים וכל הזכויות הקנייניות ו/או החוזיות ו/או האחרות הגלומות בהצעתו למכרז, על כל מרכיביה, וכי הוא זכאי להעבירן.
4.23. כי לא היתה בפניו כל מניעה או הגבלה לעניין הגשת ההצעה למזמין במסגרת המכרז ו/או לעניין תוכן ההצעה, כולה או חלקה ו/או לעצם ההתקשרות עם המזמין על פי המכרז.
4.24. כי אין בהתקשרות על פי הסכם זה פגיעה בכל זכות יוצרים, סוד מסחרי, זכות קניין כלשהי, לרבות כל זכות לקניין רוחני וכי לא הוגשה נגדו תביעה כלשהי על הפרת זכויות כאמור.
4.25. כי הוא ישפה את המזמין על מלוא נזקיו בכל מקרה של תביעת צד שלישי הקשורה בזכויות, על כל מרכיביה.
4.26. כי כל הזכויות בחומרים, לרבות חומרים הקשורים עם קמפיינים ותוצריהם ו/או הקשורים עם המחקרים יהיו בבעלות בלעדית של ממשלת ישראל, וכי הקבלן אינו רשאי לעשות בהם שימוש כלשהו.
4.27. כי מדינת ישראל רשאית לעשות שימוש בתוצרי השירותים בכל עת ובכל אופן שהוא, לרבות פרסומם באתרי אינטרנט ו/או בכל אמצעי שהוא.

5. סודיות
5.1. הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שכל המידע מכל מין וסוג שהוא, שיתקבל אצלו ו/או אצל מי מטעמו במהלך מתן השירותים הינו סודי ובעל רגישות, ואין להעבירו לכל גורם אחר מלבד המזמין.
5.2. הקבלן מצהיר שידוע לו שכל מידע שיתקבל אצלו במהלך מתן השירותים הינו בגדר סודות מקצועיים.
5.3. הקבלן מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולא לעשות בהם כל שימוש. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקבלן מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.
5.4. הקבלן לא יעביר לכל גורם אחר שבו או עמו הוא קשור שלא לצורך מתן השירותים, כל מידע שהוא הנוגע לשירותים, במהלך תקופת ההסכם ולאחריה, אלא אם כן ניתן לכך אישורו המוקדם של המזמין בכתב ובתנאים כפי שייקבעו על ידו.
5.5. הקבלן מתחייב לדאוג לכך שכל מי מטעמו אשר ייטול חלק במתן השירותים יחתום על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף להסכם זה ללא הסתייגות. התחייבות כאמור לשמירת סודיות מצורפת כנספח ג' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
5.6. הקבלן מתחייב כי יעשה שימוש בנתונים המתקבלים במסגרת מחקרי אפקטיביות הקמפיינים/שיתופי הפעולה התוכניים אך ורק לצרכי המזמין בלבד וכי לא יעשה כל שימוש במידע אשר יגיע לידיעתו במסגרת מתן השירותים למזמין.
5.7. הקבלן מתחייב כי כל הישיבות/פגישות בהן הוא ייטול חלק (לרבות פרזנטציות להצגת ממצאי המחקרים) וכן כל הממצאים והנתונים הנוגעים לשירות שיינתן על ידו, לרבות תוצרי עבודתו, יישמרו בסוד לאורך תקופת ההתקשרות ולאחריה, אלא אם כן התקבל אישור מראש ובכתב של המזמין להעברת הממצאים ו/או הנתונים כאמור.
5.8. הקבלן מתחייב כי ישמור על חיסיון הנתונים המועברים אליו על ידי המזמין לצורך ביצוע המחקרים מטעם המזמין, כמו גם על הנתונים המתקבלים במסגרת ביצוע המחקר על ידו, וזאת תוך עמידה בדרישות אבטחת מידע מחמירות והקפדה על דיני הגנת הפרטיות.
5.9. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.

6. ניגוד עניינים
6.1. הקבלן מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לו, במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופת ההתקשרות, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, בתחום נושא מתן השירותים לפי הסכם זה.
6.2. על הקבלן להודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב מכוחם הוא ו/או מי מטעמו, עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לו הנתון או המצב האמורים.
6.3. אם לדעת המזמין נתון הקבלן ו/או מי מטעמו, בכל שלב של ביצוע ההסכם, במצב בו הוא נמצא או עלול להימצא בניגוד עניינים, רשאי המזמין להורות על הפסקת עבודתו של הקבלן ועל סיום ההתקשרות עם הקבלן, מטעם זה בלבד.

7. מערכת היחסים בין הצדדים
7.1. מוצהר ומוסכם כי מערכת היחסים בין הצדדים להסכם זה הינה של מזמין וקבלן, וכי בין הצדדים לא מתקיימת ולא תתקיים, כתוצאה ממתן השירותים, מערכת יחסים של עובד מעביד, ועל בסיס הצהרה זו נקבעה התמורה.
7.2. מוצהר ומוסכם כי לקבלן או למי מטעמו לא יהיו זכויות של עובד, וכי למעט תשלום התמורה, הוא לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או הטבה אחרת בגין מתן השירותים ו/או ביטול הסכם זה ו/או סיומו ו/או הפסקת מתן השירותים על פיו, מכל סיבה שהיא.
7.3. הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו תשלומים סוציאליים כנדרש עפ"י דין, וכן שכר שאינו נופל משכר מינימום על פי דין.
7.4. הקבלן מצהיר כי הינו המעביד של העובדים המועסקים על ידו והוא בלבד נושא באחריות כלפיהם ובכל החובות המוטלות על מעביד על פי חוק ו/או ההסכמים הקיבוציים ו/או צווי ההרחבה ועפ"י כל דין, החלים על העובדים שבתחום עיסוקו, לרבות קנסות ו/או אגרות.
7.5. המזמין רשאי להורות בכל עת לקבלן על החלפת מי מעובדיו בעובד אחר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. אין בהוראה זו כדי ליצור עילת תביעה כלשהי כנגד המזמין והקבלן מתחייב לפעול בהתאם, והכל בכל הקשור למתן השירות נשוא הסכם זה.
7.6. הקבלן לא יעסיק עובדים זרים, למעט עובדים זרים שפרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה) חל עליהם, ולמעט "מומחה חוץ", כהגדרתו של מונח זה בתקנה 1 לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ), התשל"ט – 1979.

8. קנין
8.1. מוסכם בין הצדדים כי המזמין הינו הבעלים הבלעדי במידע.
8.2. בסיום מתן השירותים ימסור הקבלן למזמין את כל המידע הנמצא ברשותו.
8.3. מוסכם ומוצהר בזאת במפורש שכל הזכויות בתוצרי השירותים – לרבות בסיס הנתונים, שאלוני המחקר, הניתוחים, ממצאי המחקר, הדו"חות, וסודות מקצועיים – יהיו ויישארו בכל עת קניינה הבלעדי והמלא של מדינת ישראל ואין בהסכם זה כדי להעניק לנותן השירותים כל זכות בעלות שהיא, ולא תהא לו כל טענה או תביעה במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור לשירותים ולתוצריהם. מדינת ישראל תהא רשאית להשתמש בתוצרים כאמור בכל אופן שהוא, לרבות פרסומם באתרי אינטרנט.
8.4. המזמין יהא רשאי לנהוג בתוצרי העבודה כאמור מנהג בעלים ולבצע בהם כל שימוש שיראה לו, תוך כדי תקופת ההתקשרות ולאחריה, לרבות ביצוע שינויים והכנסת תוספות לתוצרי העבודה, השלמתם או עריכתם מחדש, פרסומם או העברתם לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ולרבות ללא ציון שמו של הקבלן, עובדיו, מועסקיו או מי מטעמו.

בסעיף זה "תוצרי העבודה" – כל נכס בלתי מוחשי אשר נוצר במהלך ביצועו של הסכם זה, ואשר ניתן להגנה באמצעות זכויות קניין רוחני, וכן עותקים פיזיים; "זכויות קניין רוחני" – לרבות זכויות לפי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, זכויות בסוד מסחרי לפי חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999, זכויות לפי חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967, זכויות לפי פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972, זכויות לפי פקודת הפטנטים והמדגמים או כל זכות קניין רוחני אחרת.

9. שיפוי
9.1. הקבלן מתחייב לשאת בתשלום כל סכום אשר בתשלומו יחויב המזמין בקשר למתן השירותים, לרבות הפרת הסכם זה, בין אם נעשו על ידי הקבלן ובין אם נעשו על ידי עובדיו ו/או מי מטעמו, וכן לשאת בכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו למזמין עקב כך.
9.2. הקבלן מתחייב לשפות את המזמין בגין כל סכום בו יישא או עלול המזמין לשאת הנובע מפעולות ו/או מחדלים אותם ביצע הקבלן בקשר להסכם זה, לרבות תשלום לקבלנים אחרים, ריבית, והוצאות נוספות שתהיינה כרוכות בכך.
9.3. הקבלן מתחייב לשפות את המזמין בגין כל סכום בו יצטרך המזמין לשאת במידה, וחרף האמור בהסכם זה, ייקבע כי התקיימו יחסי עובד בין המזמין לבין מי מעובדי הקבלן.

10. קיזוז ועכבון
10.1. המזמין רשאי לקזז ו/או לעכב ברשותו תשלומים אשר יגיעו לקבלן, במלואם או בחלקם, כנגד סכומים אשר יגיעו למזמין מאת הקבלן.
10.2. בכל מקרה של גרימת נזק או אובדן למזמין על ידי הקבלן או עובד הקבלן ו/או מי מטעמו, בין במישרין או בעקיפין, תהיה למזמין זכות לעכב ו/או לקזז מתוך הכספים שיגיעו לקבלן את כל הסכומים שהמזמין עלול לשאת בהם במקרה כזה, לפי שיקול דעתו של המזמין.
10.3. הקבלן מוותר בזאת על כל זכות קיזוז וזכות עיכבון כלפי המזמין.

11. תרופות
11.1. לא עמד הקבלן באיזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא, או שהתברר למזמין כי הקבלן צפוי להפר הסכם זה, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, להפסיק את מתן השירותים לאלתר ולבצע את השירותים בעצמו ו/או באמצעות אחרים, וזאת על חשבון הקבלן, באמצעות הפחתת התמורה, ומבלי לפגוע בזכויות המזמין לפיצוי ו/או שיפוי ו/או זכויות אחרות העומדות למזמין על פי הסכם זה ועל פי דין.
11.2. כמו כן המזמין יהא זכאי לתרופות בכל מקרה שהקבלן לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי מסמכי המכרז מכל סיבה שהיא ויהיה זכאי לכל סעד ותרופה משפטית על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א – 1970 ועל פי הדין.
11.3. התרופות המוענקות למזמין הן מצטברות אחת לשנייה ואין בהסכם זה כדי לשלול את זכותו של המזמין לקיזוז, פיצוי, שיפוי או כל סעד נוסף מכח דין והסכם.

12. ביטוח
12.1. הקבלן מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לפי העניין: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח רכוש, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית/ מוצר, ביטוחי כלי רכב), בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו. ככל שיועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה, עליו לדרוש כי הללו יערכו ביטוחים כנ"ל או לחילופין לכלול בביטוחיו כיסוי לפעילותם.
12.2. הקבלן יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות תיכלל הרחבת שיפוי כלפי מדינת ישראל – לשכת הפרסום הממשלתית בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הקבלן.
12.3. הקבלן יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף/השיבוב כלפי מדינת ישראל – לשכת הפרסום הממשלתית, עובדיה והפועלים מטעמה (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון).
12.4. המדינה שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהקבלן אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, לפי דרישה.
12.5. אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.

13. אחריות
13.1. הקבלן יהיה אחראי הבלעדי והיחיד לכל נזק ו/או אובדן שייגרם כתוצאה ו/או עקב מתן השירות למזמין ו/או לרכוש ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות נזק ואובדן שייגרם בידי עובד ו/או כל מי שבא מכוחו ו/או מטעמו של הקבלן. הקבלן מתחייב לשפות את המזמין בכל סכום בו יישא במידה ולמרות האמור לעיל המזמין יחויב בתשלום סכום כלשהו בגין נזקים שנגרמו כתוצאה ממתן השירותים, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המזמין לפיצוי עפ"י כל דין.
13.2. כמו כן, הקבלן יהיה האחראי הבלעדי והיחיד לכל נזק ו/או אובדן שייגרם כתוצאה ו/או עקב מתן השירותים למזמין ו/או לרכוש ו/או לצד ג' כלשהו, וזאת בשל מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו הכרוך באחד כל אחד מאלה:
א. הפרת חובה חקוקה או הפרת הוראות שניתנו לקבלן על ידי המזמין;
ב. פעולה שלא בדרך המקובלת או שלא בתום לב;
ג. פעולה שנעשתה ברשלנות.
13.3. הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל תביעות נזיקין מטעם עובדיו ו/או כל הבאים מכוחו, גם אם תהיה להם עילת תביעה נגד המזמין.
13.4. המזמין, עובדיו והבאים מכוחו, לא יישאו בכל תשלום, הוצאה, אובדן או נזק מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לקבלן ו/או למי מטעמו, למעט אם חובה כאמור מוטלת על המזמין בהסכם זה במפורש.

14. ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ותשלומים סוציאליים
14.1. הקבלן מצהיר שהינו קבלן עצמאי והוא משלם כדין כעצמאי מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות החלים עליו.
14.2. הקבלן מצהיר כי הוא הצהיר כחוק על העסקת עובדיו לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה – 1995 ותקנותיו, ו/או על פי כל דין, והוא מתחייב בזאת להמציא למזמין, אם יידרש לכך על ידו, אישור מהמוסד לביטוח לאומי על רישום עובדיו כאמור.
14.3. הקבלן מתחייב לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את דמי הביטוח הלאומי וביטוח בריאות, וכן כל תשלום מחויב על פי דין, עבורו ועבור כל העובדים המועסקים או שיועסקו על ידו במשך כל תקופת קיומו של הסכם זה.
14.4. הקבלן מתחייב להמשיך ולהפריש כסדרם את כל התשלומים הסוציאליים החלים עליו, בין על פי תנאי המכרז, חוק, הסכם קיבוצי, צו הרחבה, הסכם אחר, נוהג או סיבות אחרות.

15. שמירה על הוראות החוק
הקבלן מתחייב לשמור בקפדנות על הוראות כל דין ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החל בקשר לקיומו של הסכם זה ומתן השירות, ובכלל זה:
 חוק שירות התעסוקה, תשי"ט 1959.
 חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א – 1951.
 חוק דמי מחלה, תשל"ו – 1976.
 חוק חופשה שנתית, תשי"א – 1950.
 חוק עבודת נשים, תשי"ד – 1954.
 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשכ"ד – 1964.
 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו – 1996.
 חוק עבודת הנוער, תשי"ג – 1953.
 חוק החניכות, תשי"ג – 1953.
 חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט – 1949.
 חוק הגנת השכר, תשי"ח – 1958.
 חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג – 1963.
 חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה – 1995.
 חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987.
 חוק עובדים זרים, התשנ"א -1991.

16. איסור הסבה ו/או העברת ביצוע השירותים לאחר
16.1. הקבלן אינו רשאי להסב הסכם זה, כולו או חלק ממנו, ולא להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעת מהסכם זה, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב. ניתנה הסכמת המזמין כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו, אחריותו או חובה כלשהי על פי דין והסכם.
16.2. במידה והקבלן הינו תאגיד, הרי שהעברת השליטה בתאגיד תהווה העברה אסורה של ביצוע ההסכם. העברת השליטה לצורך סעיף זה תיחשב העברת מניות מונפקות או הקצאת מניות רשומות, אשר כתוצאה מכך השליטה ב- 50% או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד ו/או הזכות למנות 50% או יותר מדירקטוריון התאגיד, עוברת מבעל המניות אשר החזיק בה במועד כריתת הסכם זה.

17. ויתור
שום ויתור, הנחה, הימנעות מפעולה או ארכה מצד המזמין לא ייחשבו כויתור של המזמין לפי הסכם זה, ולא ישמשו מניעה לתביעה על ידו, אלא אם כן נעשה ויתור זה במפורש ובכתב ע"י מורשי החתימה של המזמין.

18. תמורה
18.1. הקבלן יהיה זכאי לקבל מהמזמין, בגין מתן השירותים במלואם ובמועדם, את התמורה הנקובה בהצעת המחיר מטעם הקבלן, כפי שהוגשה במסגרת המכרז (להלן: "התמורה") ובכפוף לסייגים האמורים בסעיף זה.
18.2. התמורה אינה כוללת מע"מ והינה התמורה המלאה, הסופית והמוחלטת המגיעה לקבלן. יובהר להלן, כי למעט תשלום התמורה, לא יהיה זכאי הקבלן לכל תשלום, או הטבה אחרת בגין מתן השירותים, לרבות תשלומים בגין הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, נסיעות, אש"ל וכיוצא באלה.
18.3. יובהר כי התמורה מגלמת את כל העלויות הכרוכות בביצוע השירותים, לרבות עלויות חד פעמיות בהן נשא הקבלן כמו גם את כל העלויות בהן נשא הקבלן בכל שלבי העבודה הכרוכים עם ביצוע המחקר בהתאם לפניית המזמין.
18.4. המזמין יהא רשאי לבטל כל הזמנה לביצוע מחקר גם לאחר ביצוע פנייה לספק הזוכה לעריכת המחקר ובכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי. בביטול ההזמנה לביצוע מחקר, מובהר כי הספק יהא זכאי לתמורה בהתאם למפורט להלן:
18.4.1 באם בוטלה ההזמנה טרם העברת החומרים לספק או בטרם תחילת העבודה, הספק לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא.
18.4.2 באם בוטלה ההזמנה לביצוע מחקר לאחר ניסוח והגשת השאלון למזמין לאישורו ובטרם עריכת המחקר בפועל – ישולם לספק הזוכה 10% מסך התמורה לביצוע המחקר בה נקב המציע במסגרת הצעתו למכרז בהתאמה למגזר הכללי/ערבי/חרדי, לפי העניין.
18.5. באם הספק נדרש לביצוע סקר פרה/פוסט בלבד, תשולם התמורה בהתאם לפירוט הבא:
18.5.1 בגין ביצוע סקר פרה בלבד – יעמוד התשלום על סך של 50% מסך התמורה לביצוע המחקר בה נקב המציע במסגרת הצעתו למכרז בהתאמה למגזר הכללי/ערבי/חרדי, לפי העניין. (עבור סקר למגזר הערבי תתווסף התמורה הנקובה בהצעה למכרז בגין תרגום השאלון).
18.5.2 בגין ביצוע סקר פוסט בלבד – יעמוד התשלום על סך של 65% מסכום התמורה לביצוע המחקר בה נקב המציע במסגרת הצעתו למכרז בהתאמה למגזר הכללי/ערבי/חרדי, לפי העניין. (עבור סקר למגזר הערבי תתווסף התמורה הנקובה בהצעה למכרז בגין תרגום השאלון).
18.6. באם הספק יידרש לבצע סקר אמצע קמפיין (וזאת בנוסף לסקר פרה/פוסט), תשולם לספק תוספת של 30% מסך התמורה לביצוע המחקר בה נקב המציע במסגרת הצעתו למכרז בהתאמה למגזר הכללי/ערבי/חרדי, לפי העניין. (עבור סקר למגזר הערבי תתווסף התמורה הנקובה בהצעה למכרז בגין תרגום השאלון).
18.7. התשלום בגין פעולות המתבצעות במסגרת מכרז זה ישולם עם הגשת דו"ח מסכם בדבר ממצאי המחקר בהתאם לדרישות המפורטות במסמכי המכרז כנגד הגשת חשבונית בצירוף דו"ח ביצוע פעילות ומסמכים רלוונטיים לידי המזמין.
18.8. תנאי התשלום יהיו כדלקמן: חשבונית לתשלום תשולם בתנאי שוטף + 30 ממועד קבלתה במשרדי לפ"מ, או לחילופין לא יאוחר מ-45 ימים מהמועד שבו הומצאה החשבונית ללפ"מ, בכפוף להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז-2017 ו/או בהתאם להוראת החשב הכללי. תשלום התמורה יבוצע לאחר ניכוי מס כדין.

19. שונות
19.1. הסכם זה מאיין ומבטל הסכמים קודמים, הסכמות, מערכות יחסים ומו"מ אשר היו בין המזמין מחד והקבלן מאידך, עובר לכריתתו.
19.2. סעיפים 5-10, 13, 16, ו–17 יישארו בתוקפם גם לאחר תום תקופת ההסכם.
19.3. אנשי הקשר לביצוע הסכם זה מטעם הקבלן: ________________.
19.4. אנשי הקשר מטעם לפ"מ: גב' אריאן רגב ו/או מר רועי בן עמי או כל מי שימונה במקומם על ידי מנהל לפ"מ.
19.5. כל שינוי בתנאי הסכם זה הינו משולל תוקף אלא אם כן נעשה בהסכמת הצדדים ובכתב.
19.6. סמכות שיפוט ייחודית בכל הנוגע להסכם זה מוענקת לבית המשפט המוסמך בתל-אביב.
19.7. כתובות הצדדים הינן כמופיע במבוא להסכם זה.
19.8. הודעה אשר תשלח מצד אחד למשנהו תחשב כנתקבלה תוך 72 שעות מיום הישלחה בדואר.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_______________________ __________________________
לפ"מ הספק

_______________________ __________________________
לפ"מ הספק

נספח א' להסכם
התחייבות לשמירת סודיות
שנערכה ונחתמה בתל אביב ביום ____ בחודש _____ 2020

על ידי:
____________________
ת.ז. ________________
מכתובת _______________
הואיל וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים כהגדרתם להלן;
והואיל והנני מועסק בקשר למתן השירותים;
והואיל והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן.
לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:
1. הגדרות
בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:
השירותים" – ביצוע מחקרי אפקטיביות פרסום עבור לשכת הפרסום הממשלתית, בהתאם למפורט במכרז פומבי (נוסח מעודכן) מס' 200/11/18 אשר פרסם המזמין ובכל פנייה לביצוע מחקר שתיערך בהתאם לתנאי מכרז וכל שירות הנלווה לכך, בהתאם למפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה, ובפרט האמור בסעיף 2 לתנאי מכרז.

"מידע" – כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור במתן השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים" – כל מידע אשר יגיע לידי בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה.
2. שמירת סודיות
הנני מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.
הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.
הריני מצהיר כי ידוע לי, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה להוות פגיעה בפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על-פי סעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

ולראיה באתי על החתום:
_______________
נספח ב' להסכם
התחייבות להעדר ניגוד עניינים
שנערכה ונחתמה בתל אביב ביום ____ בחודש _____ 2020

על ידי:
____________________
ת.ז. ________________
מכתובת _______________

הואיל וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים כהגדרתם להלן;
והואיל והנני מועסק בקשר למתן השירותים;
והואיל והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים ולאחריו;
לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:
1. הגדרות:
בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:
השירותים" – ביצוע מחקרי אפקטיביות פרסום עבור לשכת הפרסום הממשלתית, בהתאם למפורט במכרז פומבי (נוסח מעודכן) מס' 200/11/18 אשר פרסם המזמין ובכל פנייה פרטנית שתיערך בהתאם לתנאי מכרז וכל שירות הנלווה לכך, בהתאם למפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה, ובפרט האמור בסעיף 2 לתנאי מכרז.

"הקבלן" – ______________ בעל ת.ז. ______________, אשר נבחר על ידי המזמין לביצוע השירותים.

"המזמין" – ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית, המיוצגת על ידי מורשי החתימה מטעמה.

2. הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים ולאחריה, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום נושא המכרז.
3. הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום השירותים, למעט מטעם המזמין, במהלך תקופת מתן השירותים בין הצדדים ולאחריה, אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המזמין.
4. הנני מתחייב להודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.
5. הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיף 2-3 להלן, בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיה בעניין. המזמין רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

ולראיה באתי על החתום:

_______________

קבצים מצורפים

מכרז פומבי מס' 120/07/19 – למתן שירותי ייעוץ וניהול קמפיינים דיגיטליים בתחום התיירות עבור לשכת הפרסום הממשלתית

+

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ)

מכרז פומבי מס' 120/07/19 – למתן שירותי ייעוץ וניהול קמפיינים דיגיטליים בתחום התיירות עבור לשכת הפרסום הממשלתית
1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת להתקשר עם ספק לקבלת שירותי ייעוץ וניהול קמפיינים דיגיטליים בתחום התיירות עבור לשכת הפרסום הממשלתית.
2. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.
3. תקופת ההתקשרות הינה לשנה, החל מיום חתימת מורשי החתימה מטעם המזמין על הסכם ההתקשרות עם המציע אשר ייבחר על ידי המזמין כזוכה במכרז זה. למזמין תהא זכות ברירה (אופציה) להאריך ו/או להרחיב את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכי המזמין, בתנאי מכרז זה לרבות נספחיו, ובכפוף לקיום תקציב, בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.
4. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):
א. המציע הינו יחיד – עוסק מורשה, והוא אשר יעניק את השירותים בפועל, או לחילופין – המציע הינו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל, בכל מרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו של המציע, ועומד בתנאים המפורטים בסעיף 4(א) למכרז.
ב. אין מניעה, לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע צד לו, להשתתפותו של המציע במכרז, ואין, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, אפשרות כלשהי לקיומו של ניגוד עניינים או ניגוד אינטרסים, ישיר או עקיף, בין עניינו של המציע ו/או מי מטעמו, לבין ענייני המזמין ו/או מתן השירותים.
ג. המציע הינו בעל ניסיון של שנתיים לפחות, במהלך התקופה שמיום 01.01.2016 ואילך, בניהול קמפיינים דיגיטליים לקהל יעד בחו"ל.
ד. המציע ניהל, במהלך התקופה שמיום 01.01.2017 ואילך, שני קמפיינים דיגיטליים לפחות, לקהל יעד בחו"ל, כאשר כל אחד מן הקמפיינים עונה על כל התנאים המצטברים הבאים:
1. הקמפיין התנהל בכל הפלטפורמות הבאות: גוגל (רשת החיפוש, רשת התוכן), פייסבוק ויוטיוב.
2. תקציב המדיה של כל קמפיין לא פחת מ-5,000,000 (חמישה מיליון) ₪.
3. קהל היעד של הקמפיין היה מחוץ לישראל (לא ישראלים).
4. הקמפיין התנהל בשלוש שפות זרות לפחות.
5. הקמפיין כלל ניהול תוכן לאתר אינטרנט ו/או מיניסייט עבור הלקוח.
ה. המציע ניהל, במהלך התקופה שמיום 01.01.2017 ואילך, קמפיין דיגיטלי אחד לפחות לקהל יעד ברוסיה, בהיקף של 1,000,000 (מיליון) ₪ לפחות. הקמפיין האמור בסעיף זה יכול להיות חופף לקמפיין לפי סעיף קטן (ד) לעיל, ובלבד שעונה על התנאים הנדרשים לפי שני הסעיפים.
ו. המציע ניהל, במהלך התקופה שמיום 01.01.2017 ואילך, שלושה קמפיינים דיגיטליים לקהל יעד בישראל, בהיקף של 200,000 (מאתיים אלף) ₪ לפחות לכל קמפיין.
ז. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים") כמפורט בסעיף 4(ז) למכרז.
5. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר www.jobiz.gov.il ובאתר www.mr.gov.il.
6. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל michrazim@lapam.gov.il עד ליום ד', 07/08/19 בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור ו/או לדוא"ל אחר ו/או לאחר המועד הנ"ל, לא תיעננה.
7. הצעות יש להגיש ב-3 עותקים לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמין בקומה 15 (מבואה מזרחית) ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום) ליד דלפק הקבלה, לא יאוחר מיום ה', 15/08/19 בשעה 12:00.
8. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

קבצים מצורפים

מכרז פומבי מס' 176/10/18 לעיצוב, להקמה, לאחזקה ולפירוק ביתן ביריד התיירות IMTM השנתי כולל עדכונים

+

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ)
מכרז פומבי מס' 176/10/18 לעיצוב, להקמה, לאחזקה ולפירוק ביתן ביריד התיירות
עבור משרד התיירות IMTM השנתי
1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל שירותי הקמה, עיצוב, אחזקה
עבור משרד התיירות. IMTM ופירוק ביתן ביריד התיירות השנתי
2. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.
3. תקופת ההתקשרות תחל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע אשר
ייבחר על ידי המזמין לביצוע השירותים נשוא מכרז זה ועד ל 30- יום לאחר סיום
היריד ופירוק הביתן בכפוף לתנאי המכרז.
4. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 5 למכרז):
א. המציע הינו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל ו/או עוסק מורשה, כמפורט
בסעיף 5(א) למכרז.
ב. למציע ניסיון של לפחות שנתיים מלאות בחמש השנים האחרונות (החל משנת
2014 ואילך) במתן השירותים הנדרשים במכרז, קרי הקמת ביתן מקצועי/ ביתן
לקידום מכירות/ביתן ייצוגי במסגרת תערוכה/יריד.
ג. המציע עומד באחד התנאים שלהלן:
• המציע ביצע במהלך השנים 2015-2018 עבודה אחת
בהיקף כספי שלא פחת מסך 250,000 ₪, לא כולל
מע"מ.
( • המציע ביצע במהלך השנים 2015-2018 שלוש ( 3
עבודות בהיקף כספי שלא פחת מסך 100,000 ₪, לא
כולל מע"מ, עבור כל עבודה.
"עבודה" לעניין סעיף זה הינה הקמת ביתן לתערוכה/יריד.
ד. המצאת קו"ח ונתונים בדבר הצוות הקבוע שיעמיד המציע לרשות המזמין,
הכולל מנהל פרויקט ומעצב, אשר יידרשו לעמוד בתנאי הסף המפורטים בסעיף
5(ד) למכרז.
ה. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-
1976 , כמפורט בסעיף 5(ה) למכרז.
ובאתר www.jobiz.gov.il 5. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר
בנוסף, ניתן לקבל את חוברת המכרז ללא תשלום במשרדי לפ"מ .www.mr.gov.il
בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, ברח' אחד העם 9 תל
אביב (מגדל שלום), קומה 15 (מבואה מזרחית), בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד
.15:00
6. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל
עד יום א' 18/11/18 בשעה 12:00 . פניות שתגענה שלא michrazim@lapam.gov.il
באמצעות הדוא"ל כאמור ו/או לדוא"ל אחר ו/או לאחר המועד הנ"ל, לא תיעננה.
7. הצעות יש להגיש ב 3- עותקים לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמין בקומה 15
(מבואה מזרחית) ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום) ליד דלפק הקבלה, לא
. יאוחר מיום א' 25/11/18 בשעה 12:00
8. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

קבצים מצורפים

מכרז מסגרת פומבי מס' 176/09/17 – למתן שירותי דפוס אופסט עבור לשכת הפרסום הממשלתית

+

יצירת קשר

תאור הטופס שלנו
מכרז מסגרת פומבי למתן שירותי דפוס אופסט עבור לפמ 16.04.18 מודעה לעיתון בשפה העברית – מכרז מסגרת פומבי 1760917 מתן שירותי דפוס אופסט עבור לפמלשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ)

מכרז מסגרת פומבי מס' 176/09/17 – למתן שירותי דפוס אופסט
עבור לשכת הפרסום הממשלתית

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל שירותי דפוס אופסט כחלק משירותי הפרסום אותם מעניקה לפ"מ ללקוחותיה.

1. רשאים להשתתף רק גופים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.

2. תקופת ההתקשרות הינה לשנה, החל מיום החתימה על הסכם המסגרת עם המציעים אשר ייבחרו על ידי המזמין כזוכים במכרז זה כאשר למזמין תהא זכות ברירה להאריך ו/או להרחיב את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכי המזמין, בתנאי המכרז לרבות נספחיו, ובכפוף לקיום תקציב, בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.

3. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):
א. המציע הינו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל, כמפורט בסעיף 4(א) למכרז.
ב. המציע הינו בית דפוס שברשותו ובבעלותו מעבדת שירותי קדם דפוס ולוחות וכן ציוד לאופסט המאפשר הדפסה בגודל של חצי גיליון 70*50 ס"מ בארבעה צבעים לפחות.
ג. היקף מחזור עסקיו השנתי של המציע בכל אחת מהשנים 2015, 2016 ו-2017, לא פחת מסך של 2,000,000 (שני מיליון) ₪ לא כולל מע"מ ומקורו בביצוע ואספקת שירותי דפוס אופסט .
ד. בית הדפוס בו יבוצעו כל עבודות הדפוס עבור המזמין ו/או מי מטעמו ואשר בו נמצאת מעבדת שירותי קדם הדפוס וכן הציוד המפורט בס"ק ב' לעיל, נמצא במרחב דן, כהגדרתו בסעיף 4(ד') למכרז.
ה. המציע הגיש ערבות מכרז צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן, אשר אינה מוגבלת בכל תנאי ו/או סייג, בסך 50,000 (חמישים אלף) ₪ בתוקף עד ליום 07.08.2018, כמפורט בסעיף 5(ו) למכרז.
ו. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כמפורט בסעיף 4(ו) למכרז.

4. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר www.jobiz.gov.il ובאתר www.mr.gov.il. בנוסף, ניתן לקבל את חוברת המכרז ללא תשלום במשרדי לפ"מ בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום), קומה 15 (מבואה מזרחית), בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00.
5. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל michrazim@lapam.gov.il עד יום ה' 26.04.18, בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור ו/או לדוא"ל אחר ו/או לאחר המועד הנ"ל, לא תיעננה.
6. הצעות יש להגיש ב-3 עותקים לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמין בקומה 15 (מבואה מזרחית) ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום) ליד דלפק הקבלה, לא יאוחר מיום ב' 07.05.18, בשעה 12:00.
7. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.
=======================================================================
לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ)
הודעה בדבר עדכון מסמכי המכרז, דחיית מועד שאלות הבהרה ודחיית מועד הגשת הצעות למכרז מסגרת פומבי מס' 176/09/17 למתן שירותי דפוס אופסט עבור לשכת הפרסום הממשלתית
ועדת המכרזים של לפ"מ מודיעה בזה על העדכונים הבאים:
1. שינוי תנאי סף הנקוב בסעיף 4(ד) במכרז כך שיירשם:

"בית הדפוס בו יבוצעו כל עבודות הדפוס עבור המזמין ו/או מי מטעמו ואשר בו נמצאת מעבדת שירותי קדם הדפוס וכן הציוד המפורט בס"ק ב' לעיל, נמצא במרחק של עד 90 ק"מ מהעיר תל אביב, ובכלל זה, חולון, פתח תקווה, רמלה, ראש העין, ראשון לציון, יבנה, גבעתיים, רמת גן, קריית אונו, בת ים ורחובות, ירושלים, נתניה, אשקלון וכיוב'".

2. הוספת האפשרות להגשת נספח ב' למכרז, טופס הצעת המחיר, כשהוא מודפס (ולא רק בכתב יד).

הרישא לנספח ב' תוקנה, כך שירשם:

"הצעת המחיר תוגש במעטפה נפרדת וסגורה, על גבי מפרט העבודות להלן, כשהיא אינה כוללת מע"מ ונקובה בש"ח.

ניתן למלא את טופס הצעת המחיר בכתב יד או להגישו מודפס בהתאם לבחירת המציע ועפ"י שיקול דעתו. במידה והמציע יחליט להגיש את הנספח בכתב יד, יש להגישו בכתב יד ברור וקריא.
מובהר, כי טופס הצעת המחיר הינו הנספח היחיד שאותו ניתן יהיה להגיש מודפס.

מציע המעוניין לקבל את נספח ב' בפורמט וורד יוכל לפנות לתיבת הדוא"ל: michrazim@lapam.gov.il.
3. דחיית המועד האחרון לשאלות הבהרה עד ליום ג' 15/05/18, בשעה 12:00.

יובהר, כי מסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום 30/04/18 בטל ויש להתייחס לעדכונים כאמור בהודעה זו בלבד.

4. דחיית המועד האחרון להגשת הצעות עד ליום ג' 22/05/18, בשעה 12:00.

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבמשרדי לפ"מ, רח' אחד העם 9, מגדל שלום, מבואה מזרחית – קומה 15, תל אביב.
מסמך זה יהווה חלק ממסמכי המכרז ויגבר על האמור בהם.

=====================================================
16.05.18
תשובות לשאלות הבהרה למכרז מסגרת (מתוקן) פומבי מס' 176/09/17 למתן שירותי דפוס אופסט

סעיף/ נספח במכרז שאלה: תשובה:
סעיף 2ט' למכרז
אנא הבהרתכם באחריות מי להעביר את העתקי השמש למשרד לפ"מ?

סעיף 2ט' למכרז קובע כי: "השירותים שיינתנו ע"י ספק המסגרת בשלבי קדם הדפוס כמפורט לעיל, לרבות ביצוע קבלה ומסירה כאמור (אשר כוללים פריקה והעמסה של החומרים), הינם חלק בלתי נפרד ממתן השירותים ויהיו על חשבון ספק המסגרת. למען הסר ספק, לא תידרש ולא תינתן כל תמורה נוספת בעבור שירותים אלו".
הווה אומר כי באחריות בית הדפוס המבצע ועל חשבונו לשלוח את העתקי השמש למשרדי לפ"מ בתל אביב לאישור טרם הדפסה.

במידה וישנם תיקונים להעתקי השמש האם צריך לשלוח אותם שוב למשרד לפ"מ לאישור? ותוך כמה זמן?

כאמור בסעיף 2ט' למכרז, כל שלבי קדם הדפוס, הינם באחריות ספק המסגרת ועל חשבונו.
כך, גם תיקונים בהעתקי השמש, ככל שיהיו, מהווים חלק בלתי נפרד ממתן השירותים בשלבי קדם הדפוס ויהיו על חשבון ספק ובאחריותו.
לוחות הזמנים לקבלת התיקונים ייקבעו בתיאום עם נציג לפ"מ ויישלחו לאישור לפ"מ מוקדם ככל הניתן.

סעיף 2יז'
למכרז
האם צריך להוציא אייריס לכל עבודה?

תדפיסי אייריס יידרשו רק במידה והדבר צוין במפורש במסגרת הפנייה הפרטנית לספקי המסגרת.
התייחסות להליך הפנייה הפרטנית ותנאיה ניתן למצוא בסעיף 10 למכרז.

סעיף יט'
למכרז
תוך כמה זמן צריך להעביר את העתקי השמש המודפסים למשרד לפ"מ בתל אביב?

בהתאם לסעיף 2יט' למכרז, ספק המסגרת יידרש לספק את שירותי הדפוס בהקדם האפשרי, ובהתאם ללוח זמנים אשר יקבע במסגרת הפנייה הפרטנית.

סעיף 5ו' למכרז; סעיף 11 למכרז

האם הערבות אמורה להיות צמודה? אחד מתנאי הסף הקבועים בסעיף 5ה למכרז קובע:

"המציע הגיש ערבות מכרז צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן, אשר אינה מוגבלת בכל תנאי ו/או סייג, בסך 50,000 (חמישים אלף) ₪ בתוקף עד ליום 07.08.2018, כמפורט בסעיף 5(ו) למכרז".
אני מבינה שיש לתת 2 ערבויות סה"כ כל אחת
מהן 50,000,000 ₪.

בהתאם לסעיף 5ו' למכרז הדן בנושא ערבות המכרז, על מציע לצרף להצעתו –
"ערבות אוטונומית מקורית (להלן: "ערבות מכרז") צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן, אשר אינה מוגבלת בכל תנאי ו/או סייג בסך 50,000 (חמישים אלף) ₪ בתוקף עד ליום 07/08/18".

נוסח ערבות המכרז הינו עפ"י נספח ג'1 למכרז.

מציע אשר ייבחר כזוכה במכרז ויחתום על הסכם מסגרת, יחליף את ערבות המכרז בערבות מסגרת בנוסח הקבוע בנספח ג'2 למכרז, כאמור בסעיף 11 למכרז.

הווה אומר, כי בשלב הגשת ההצעה למכרז על המציע לצרף ערבות מכרז בלבד ע"ס 50,000 ₪ (חמישים אלף ₪) בנוסח הקבוע בנספח ג'1 למכרז.

נספח ב' למכרז, טופס הצעת המחיר

בסעיפים בהם לא צוין קובץ סגור – האם המשמעות היא שהגרפיקה באחריות בית הדפוס?

המכרז אינו כולל עבודות בתחום הגרפיקה, העריכה והעיצוב, כאמור בסעיף 1ד' למכרז.
כל עבודות הגרפיקה הנדרשות להדפסה וכפי שיפורטו בפנייה הפרטנית, יסופקו על ידי לפ"מ לספק המסגרת בקובץ סגור.

נספח ב' למכרז – טופס הצעת מחיר
סעיפים:
8,6,13

מה סוג הקיפול?
בסעיפים 6, 8, ו-13 יש לתמחר:

נייר 135 גר', 170 גרם, קיפול רגיל.

נספח ב' למכרז – טופס הצעת מחיר סעיף 14

בסעיף מס' 14 בטופס הצעת המחיר ישנו מפרט עבור הדפסת פולדרים.
ברצוני לדעת האם שני הכיסים הם כיסים שטוחים או עם גובה מסוים.

סעיף 14 לטופס הצעת המחיר מתייחס לכיסים ללא שדרה, קרי, כיסים שטוחים.

מובהר, כי ככל ותיאור הפריט בטופס הצעת המחיר אינו מציין אחרת, הכוונה היא לכיסים שטוחים.

נספח ב' למכרז – טופס הצעת מחיר סעיף 15
האם מדובר ב 180 עמודים דו צדדי או ב 90 דף צד 1?

סעיף 15 עניינו בהצעת מחיר ל-90 דפי פנים, קרי, 180 עמודים.

האם כל העמודים זהים או שיש שוני בין כל עמוד?

בפריט זה נדרשת הדפסת פנים 2 צבעים דו-צדדית אחידה ואין שוני בין כל עמודי הפנים.

האם הלמינציה היא רק בצד החיצוני של העטיפה דהיינו בחזית ובגב או בנוסף גם בצדדים הפנימיים של החזית והגב?
הדרישה הינה ללמינציה מבריקה דו צדדית בכריכה (חזית וגב למינציה דו-צדדית).

האם שני הצבעים בפנים הם פנטון או פרוצס?
הדרישה מתייחסת לשני צבעי פנטון או שני צבעי פרוצס.

בברכה,

ועדת המכרזים

קבצים מצורפים

מכרז פומבי מס' 149/08/17 – למתן שירותי ניהול קמפיינים בגוגל ובפייסבוק לקהל יעד בחו"ל

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל שירותי ניהול קמפיינים בגוגל ובפייסבוק לקהל יעד בחו"ל.

+

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ)

מכרז פומבי מס' 149/08/17 – למתן שירותי ניהול קמפיינים בגוגל ובפייסבוק לקהל יעד בחו"ל

1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל שירותי ניהול קמפיינים בגוגל ובפייסבוק לקהל יעד בחו"ל.
2. רשאים להשתתף רק גופים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.
3. תקופת ההתקשרות הינה לשנה, החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציעים אשר ייבחרו על ידי המזמין לביצוע השירותים נשוא המכרז, כאשר למזמין תהא זכות ברירה להאריך ו/או להרחיב את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכי המזמין, בתנאי המכרז לרבות נספחיו, ובכפוף לקיום תקציב, בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.
4. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):
א. המציע הינו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל, כמפורט בסעיף 4(א) למכרז.
ב. אין מניעה, לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע צד לו, להשתתפותו של המציע במכרז, ואין, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, אפשרות כלשהי לקיומו של ניגוד עניינים או ניגוד אינטרסים, ישיר או עקיף, בין עניינו של המציע ו/או בעלי השליטה בו ו/או נושאי המשרה שלו ו/או הפועלים מטעמו, לבין ענייני המזמין ו/או מתן השירותים כאמור בסעיף 4(ב) למכרז.
ג. המציע מוגדר כ-Google Partner והינו בעל הסמכה לפרסום בכל הפלטפורמות המפורטות בסעיף 4(ג) למכרז.
ד. המציע הינו בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות, במהלך התקופה שמיום 01.01.2014 ואילך, בניהול קמפיינים בפייסבוק (לרבות אינסטגרם), ובעל ניסיון של שלוש שנים לפחות, במהלך התקופה שמיום 01.01.2014 ואילך, בניהול קמפיינים בגוגל (רשת החיפוש, רשת התוכן ו-YouTube). הניסיון יכול להיות חופף.
ה. המציע ניהל קמפיינים בפייסבוק (לרבות אינסטגרם) ובגוגל (לרבות ב-YouTube), בתקציב מדיה כולל של 10,000,000 (עשרה מיליון) ₪ לפחות, בארץ או בחו"ל, באחת מבין השנים הבאות: 2014, 2015, 2016 או 2017.
ו. למציע ניסיון בניהול שני קמפיינים לפחות בגוגל (רשת החיפוש, רשת התוכן ו-YouTube) לקהל יעד בחו"ל, בתקופה שמיום 01.01.2015 ואילך, העונים על כל התנאים המצטברים המפורטים בסעיף 4(ו) למכרז.
ז. למציע ניסיון בניהול שני קמפיינים לפחות בפייסבוק (לרבות אינסטגרם) לקהל יעד בחו"ל, בתקופה שמיום 01.01.2015 ואילך, העונים על כל התנאים המצטברים המפורטים בסעיף 4(ז) למכרז.
ח. המציע הגיש ערבות מכרז צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן, אשר אינה מוגבלת בכל תנאי ו/או סייג, בסך 50,000 (חמישים אלף) ₪ בתוקף עד ליום 26.12.2017, כמפורט בסעיף 5(ו) למכרז.
ט. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כמפורט בסעיף 4(ז) למכרז.
י. המצאת קו"ח ונתונים בדבר הצוות המקצועי הקבוע שיעמיד המציע לרשות המזמין, הכולל ראש צוות, שני מנהלי קמפיינים בגוגל ושני מנהלי קמפיינים בפייסבוק, אשר יועסקו על ידי המציע במסגרת יחסי עובד-מעביד ואשר יידרשו לעמוד בתנאי הסף המפורטים בסעיף 4(י) למכרז.

5. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר www.jobiz.gov.il ובאתר www.mr.gov.il. בנוסף, ניתן לקבל את חוברת המכרז ללא תשלום במשרדי לפ"מ בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום), קומה 15 (מבואה מזרחית), בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00.
6. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל michrazim@lapam.gov.il עד יום ד' 13.09.17, בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור ו/או לדוא"ל אחר ו/או לאחר המועד הנ"ל, לא תיעננה.
7. הצעות יש להגיש ב-3 עותקים לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמין בקומה 15 (מבואה מזרחית) ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום) ליד דלפק הקבלה, לא יאוחר מיום ג' 26.09.17, בשעה 12:00.
8. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

קבצים מצורפים

הודעות בדבר דחיית מועד הגשת הצעות – מכרז פומבי מס' 193/12/16 לקבלת שירותים בקשר עם תוכנת "לפ"מ סביבת אמת" עבור לשכת הפרסום הממשלתית

ועדת המכרזים מודיעה בזה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות למכרז פומבי מס' 193/12/16 לקבלת שירותים בקשר עם תוכנת "לפ"מ סביבת אמת" עבור לשכת הפרסום הממשלתית עד ליום ד', 13.9.17, בשעה 12:00.

שאלות הבהרה נוספות, ככל שתהיינה, ניתן להעביר בדרך הקבועה במכרז, עד ליום ג', 05.09.17, בשעה 12:00.

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבמשרדי לפ"מ, רח' אחד העם 9, מגדל שלום, מבואה מזרחית - קומה 15, תל אביב.

מסמך זה יהווה חלק ממסמכי המכרז ויגבר על האמור בהם.

+

מכרז פומבי מס' 193/12/16 לקבלת שירותים בקשר עם תוכנת "לפ"מ סביבת אמת"

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל שירותים בקשר עם תוכנת "לפ"מ סביבת אמת".

+

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ)

מכרז פומבי מס' 193/12/16 לקבלת שירותים בקשר עם תוכנת "לפ"מ סביבת אמת" עבור לשכת הפרסום הממשלתית

1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל שירותים בקשר עם תוכנת "לפ"מ סביבת אמת".

2. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל התנאים המפורטים בחוברת המכרז.

3. תקופת ההתקשרות הינה לשנה, החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע אשר ייבחר על ידי המזמין לביצוע השירותים נשוא המכרז, כאשר למזמין תהא זכות ברירה להאריך ו/או להרחיב את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכי המזמין, בתנאי המכרז לרבות נספחיו, ובכפוף לקיום תקציב, בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.

4. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):

א. המציע הינו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל, בכל מרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו של המציע, ובעל רישיונות הנדרשים על פי דין, כאמור בסעיף 4(א) למכרז.
ב. המצאת קו"ח ונתונים בדבר נותן השירותים הקבוע שיעמיד המציע לרשות המזמין, אשר יהווה איש הקשר מטעם המציע לצורך ביצוע השירותים נשוא מכרז זה ויידרש לעמוד בתנאי הסף, כמפורט בסעיף 4(ב) למכרז.
ג. המצאת קו"ח ונתונים בדבר נותן השירותים החלופי שיעמיד המציע לרשות המזמין, למקרים בהם ייבצר מנותן השירותים הקבוע ליתן את השירותים או למקרים אחרים, כמפורט בסעיף 4(ג) למכרז.
ד. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כמפורט בסעיף 4(ד) למכרז.

5. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר www.jobiz.gov.il ובאתר www.mr.gov.il. בנוסף, ניתן לקבל את חוברת המכרז ללא תשלום במשרדי לפ"מ בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום), קומה 15 (מבואה מזרחית), בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00.
6. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, מרכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל michrazim@lapam.gov.il עד יום ב' 21.08.17, בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור ו/או לדוא"ל אחר ו/או לאחר המועד הנ"ל, לא תיענינה.
7. הצעות יש להגיש ב-3 עותקים לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמין בקומה 15 (מבואה מזרחית) ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום) ליד דלפק הקבלה, לא יאוחר מיום ד' 30.08.17, בשעה 12:00.

8. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

קבצים מצורפים

מכרז פומבי מס' 29/01/17 למתן שירותי הובלות של חומר פרסומי ו/או טובין

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל שירותי הובלות של חומר פרסומי ו/או טובין.

+

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ)

מכרז פומבי מס' 29/01/17 למתן שירותי הובלות של חומר פרסומי ו/או טובין
עבור לשכת הפרסום הממשלתית

1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל שירותי הובלות של חומר פרסומי ו/או טובין.

2. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל התנאים המפורטים בחוברת המכרז.

3. תקופת ההתקשרות הינה לשנה, החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע אשר ייבחר על ידי המזמין לביצוע השירותים נשוא המכרז, כאשר למזמין תהא זכות ברירה (אופציה) להאריך ו/או להרחיב את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכי המזמין, בתנאי מכרז זה לרבות נספחיו, ובכפוף לקיום תקציב, בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.

4. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):
א. המציע הינו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל, , כמפורט בסעיף 4(א) למכרז.
ב. למציע ניסיון במתן השירותים הנדרשים במכרז זה עבור שלושה גופים מוסדיים לפחות, החל משנת 2014 ואילך, בהיקף כספי של 100,000 ₪, לא כולל מע"מ, לפחות, לכל אחד מהגופים כאמור, כמפורט בסעיף 4(ב) למכרז.
ג. היקף מחזור עסקיו השנתי של המציע בשנים 2014, 2015 ו-2016, בתחום מתן השירותים, לא פחת מסך של 500,000 (חמש מאות אלף) ₪ לא כולל מע"מ בכל אחת מהשנים.
ד. למציע סניף אחד לפחות הנמצא במרחב דן, כהגדרתו בסעיף 2(ב) במכרז.
ה. מספר הנהגים / העובדים המקצועיים המועסקים באופן קבוע ע"י המציע, במסגרת יחסי עובד-מעביד, הינו חמישה נהגים / עובדים לפחות.
ו. מספר כלי הרכב המסחריים ברשותו של המציע, הסגורים לביצוע ההובלות, הינו שני כלי רכב מסחריים לפחות.
ז. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כמפורט בסעיף 4(ז) למכרז.

5. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר www.jobiz.gov.il ובאתר www.mr.gov.il. בנוסף, ניתן לקבל את חוברת המכרז ללא תשלום במשרדי לפ"מ בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום), קומה 15 (מבואה מזרחית), בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00.
6. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל michrazim@lapam.gov.il עד יום ב' 10.07.17, בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור ו/או לדוא"ל אחר ו/או לאחר המועד הנ"ל, לא תיעננה.
7. הצעות יש להגיש ב-3 עותקים לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמין בקומה 15 (מבואה מזרחית) ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום) ליד דלפק הקבלה, לא יאוחר מיום ב' 17.07.17, בשעה 12:00.

8. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

קבצים מצורפים

מכרז פומבי מספר 06/01/17 למתן שירותי ייעוץ שיווקי/אסטרטגי

שירותי ייעוץ שיווקי/אסטרטגי בקשר עם קמפיינים בין-לאומיים בתחום התיירות
עדכון

+

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ)

מכרז פומבי מספר 06/01/17 למתן שירותי ייעוץ שיווקי/אסטרטגי בקשר עם קמפיינים בין-לאומיים בתחום התיירות ללשכת הפרסום הממשלתית

1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ שיווקי/אסטרטגי בקשר עם קמפיינים בין-לאומיים בתחום התיירות.

2. תקופת ההתקשרות – תקופת ההתקשרות הינה לשנה, החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע, כאשר למזמין תהא זכות ברירה להאריך ו/או להרחיב את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.

3. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל התנאים המפורטים בחוברת המכרז. יובהר כי המכרז מיועד ליחידים בלבד, ולא לחברות ו/או תאגידים המעסיקים יועצים בכל צורת העסקה שהיא. הצעה אשר תוגש על ידי חברה או תאגיד המעסיק יועצים כאמור, תיפסל.

4. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):

א. המציע הינו בעל ניסיון מוכח בייעוץ שיווקי ו/או ניהול אסטרטגי של קמפיינים פרסומיים בין-לאומיים, ונתן שירותי ייעוץ שיווקי ו/או ניהול אסטרטגי לשני קמפיינים בינלאומיים לפחות במהלך חמש השנים האחרונות (החל מיום 1.1.12 ועד ליום הגשת ההצעה), כאשר כל קמפיין כאמור נמשך לפחות שנה אחת.

ב. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כמפורט בסעיף 4(ב) למכרז.

5. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר www.jobiz.gov.il ובאתר www.mr.gov.il. בנוסף, ניתן לקבל את חוברת המכרז ללא תשלום במשרדי לפ"מ בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום), קומה 15 מבואה מזרחית, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00.
6. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל michrazim@lapam.gov.il עד יום ד' 19.04.17 בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור ו/או לדוא"ל אחר ו/או לאחר המועד הנ"ל, לא תיעננה.
7. הצעות יש להגיש בתיבת המכרזים ליד דלפק הקבלה במשרדי לפ"מ ברח' אחד העם 9 (מגדל שלום) ת"א, קומה 15 (מבואה מזרחית), לא יאוחר מיום ד' 26.04.17 בשעה 12:00.

8. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

מצורף קובץ תשובות לשאלות הבהרה

קבצים מצורפים

מכרז פומבי מספר 183/12/16 – למתן שירותי ייעוץ, תכנון ובקרת מדיה

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ, תכנון ובקרת מדיה עבור לשכת הפרסום הממשלתית.

+

הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות ושינוי תנאי סף במכרז פומבי מס' 183/12/16 למתן שירותי ייעוץ, תכנון ובקרת מדיה עבור לשכת הפרסום הממשלתית

א. ועדת המכרזים של לפ"מ מודיעה בזה על שינוי תנאי הסף באופן הבא:
1. בסעיף 4(ג)(3) למכרז, במקום 4 גופים ציבוריים, יבוא: 3 גופים ציבוריים;
2. בסעיף 4(ג)(2) למכרז, במקום 5 גופים גדולים, יבוא: 4 גופים גדולים;

ב. ועדת המכרזים מודיעה בזה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות למכרז פומבי מס' 183/12/16 למתן שירותי ייעוץ, תכנון ובקרת מדיה עבור לשכת הפרסום הממשלתית עד ליום ה', 23.2.17, בשעה 12:00.

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבמשרדי לפ"מ, רח' אחד העם 9, מגדל שלום, מבואה מזרחית – קומה 15, תל אביב.

מסמך זה יהווה חלק ממסמכי המכרז ויגבר על האמור בהם.

 

1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ, תכנון ובקרת מדיה עבור לשכת הפרסום הממשלתית.

2. תקופת ההתקשרות – שנה, החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע כאשר למזמין תהא זכות ברירה להאריך ו/או להרחיב את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.

3. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל התנאים המפורטים בחוברת המכרז.

4. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):
א. המציע הינו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל, בכל מרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו של המציע, ובעל רישיונות הנדרשים על פי דין.
ב. המציע עוסק בייעוץ, תכנון ובקרת מדיה ועונה לשני התנאים המצטברים הבאים: המציע או חברה הקשורה למציע אינם קשורים בקשרים עסקיים עם חברת מדיה ו/או משרד פרסום ו/או גורם המפעיל אמצעי תקשורת בישראל ו/או גופים אחרים באופן שיש בו כדי לגרום, לפי דעתו של המזמין, למצב של ניגוד עניינים; המציע אינו עוסק בקניית מדיה ו/או במכירת מדיה, בין בעבור עצמו ובין בעבור אחרים.
ג. למציע יש מאגר מידע השוואתי (בנצ'מרק) רחב והוא עומד בכל התנאים המצטברים כמפורט בסעיף 4ג' למכרז.
ד. המציע מחזיק בהסכם שימוש ו/או הזמנה על שמו, תקפים ליום הגשת ההצעה למכרז, עבור כל התוכנות כמפורט בסעיף 4ד' למכרז.
ה. המצאת קו"ח ונתונים בדבר הצוות הקבוע שיעמיד המציע לרשות המזמין, הכולל מנהל פרויקט אונליין (דיגיטל) ומנהל פרויקט אופליין (טלוויזיה, רדיו, עיתונות, חוצות וקולנוע), אשר מועסקים על ידי המציע במסגרת יחסי עובד-מעביד, ואשר יידרשו לעמוד בתנאי הסף המפורטים בסעיף 4ה' למכרז.
ו. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כמפורט בסעיף 4ו' למכרז.

5. את חוברת המכרז ניתן לקבל ללא תשלום במשרדי לפ"מ ברח' אחד העם 9 ת"א (מגדל שלום), קומה 15 (מבואה מזרחית) בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00. הגשת ההצעות תיעשה אך ורק על פי חוברת המכרז. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר www.jobiz.gov.il או www.mr.gov.il, אולם הנוסח המחייב הוא הנוסח המודפס בחוברת בלבד.
6. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל michrazim@lapam.gov.il עד יום ב' 06.02.17 בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור או לאחר המועד הנ"ל, לא תיענינה.
7. הצעות יש להגיש בתיבת המכרזים ליד דלפק הקבלה במשרדי לפ"מ ברח' אחד העם 9 (מגדל שלום) ת"א, קומה 15 (מבואה מזרחית), לא יאוחר מיום ד' 15.02.17 בשעה 12:00.
הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

קבצים מצורפים

מכרז פומבי מספר 168/11/16 –לאספקת מערכת GSA

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל הצעות לאספקת מערכת GSA עבורה

+

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ)

מכרז פומבי מספר 168/11/16 –לאספקת מערכת GSA עבור לשכת הפרסום הממשלתית

1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל הצעות לאספקת מערכת GSA עבורה.
2. תקופת ההתקשרות הינה ל- 24 חודשים החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע אשר ייבחר על ידי המזמין לביצוע השירותים נשוא מכרז זה.
3. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל התנאים המפורטים בחוברת המכרז.
4. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):

א. המציע הינו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל, בכל מרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו של המציע, ובעל רישיונות הנדרשים על פי דין.
ב. המציע הינו משווק מורשה לשירותי החיפוש של Google.
ג. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כמפורט בסעיף 4(ג) למכרז.

5. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל michrazim@lapam.gov.il עד יום א' 27.11.16 בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור ו/או לדוא"ל אחר ו/או לאחר המועד הנ"ל, לא תיענינה.
6. הצעות יש להגיש ב-3 עותקים לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי לפ"מ בקומה 15 (מבואה מזרחית) ברח' אחד העם 9 ת"א(מגדל שלום) ליד דלפק הקבלה, לא יאוחר מיום א' 4.12.16 בשעה 12:00.
7. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

קבצים מצורפים

מכרז מסגרת פומבי מספר 128/08/16 לביצוע מחקרי שוק בחו"ל

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל הצעות לביצוע מחקרי שוק בחו"ל

+

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ)
מכרז מסגרת פומבי מספר 128/08/16 לביצוע מחקרי שוק בחו"ל
עבור לשכת הפרסום הממשלתית

1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל הצעות לביצוע מחקרי שוק בחו"ל.

2. תקופת ההתקשרות הינה לשנה, החל מיום החתימה על הסכם המסגרת עם המציעים, כאשר למזמין תהא זכות ברירה (אופציה) להאריך ו/או להרחיב את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.

3. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל התנאים המפורטים בחוברת המכרז.

4. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):
א. המציע הינו תאגיד, קרי חברה/שותפות ולא יחידים.
ב. המציע בעל ניסיון רלוונטי מוכח בביצוע 3 פרויקטים של מחקרי שוק העומדים בכל התנאים המצטברים שלהלן: 3 הפרויקטים נעשו בחו"ל עבור לקוחות ישראלים + 3 הפרויקטים נעשו החל משנת 2014 כולל ועד ליום הגשת ההצעות במכרז.
ג. היקף מחזור עסקיו השנתי של המציע בשנת 2015 בתחום מחקרי שוק בלבד לא פחת מסך של 7,000,000 (שבעה מיליון) ₪, לא כולל מע"מ.
ד. המצאת קו"ח ונתונים בדבר מנהל המחקר הקבוע שיעמיד המציע לרשות המזמין, אשר יידרש לעמוד בתנאי הסף כמפורט בסעיף 4(ד) למכרז.
ה. המציע הגיש ערבות מכרז, כמפורט בסעיף 5(ט) למכרז.
ו. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 כמפורט בסעיף 4(ו) למכרז.
להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל michrazim@lapam.gov.il עד יום א' 13.11.16 בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור ו/או לדוא"ל אחר ו/או לאחר המועד הנ"ל, לא תיעננה.
5. הצעות יש להגיש בתיבת המכרזים ליד דלפק הקבלה במשרדי לפ"מ ברח' אחד העם 9 (מגדל שלום) ת"א, קומה 15 (מבואה מזרחית), לא יאוחר מיום א' 20.11.16 בשעה 12:00.

6. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

קבצים מצורפים

מכרז פומבי 132/08/16 – ניהול ותיאום הפקות דפוס ללפמ

מכרז למכרז ניהול ותיאום הפקות דפוס ללפמ

+

24.8.16

לכבוד

__________

הנדון: תשובות לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס' 132/08/16
למתן שירותי ניהול ותיאום הפקות דפוס ללשכת הפרסום הממשלתית

1. שאלה: מבקש לדעת לגבי המכרז הנ"ל האם חברה מירושלים שעומדת בכל הקריטריונים של המכרז יכולה לגשת למכרז כאשר אתם יושבים בתל אביב ואנו בירושלים?

תשובה: כן.

האם צריך לפתוח סניף בתל אביב?

תשובה: לא.

2. שאלה: במידה והעסק שלי מוגדר כעוסק פטור האם אני אוכל להגיש את המכרז?

תשובה: כן.

3. שאלה: האם אוכל להתמודד במכרז כאשר הנסיון שלי בהפקות דפוס היה כשכיר ולא כעצמאי.

תשובה: כן.

אם כן, איזה דוחות אני אמור להגיש בכדי להוכיח את הנסיון שלי?

תשובה: אין צורך להגיש דוחות על מנת להוכיח ניסיון. יש לציין את מספר שנות הניסיון בניהול הפקות דפוס על גבי נספח א' שצורף למכרז (טופס פרופיל המציע), ולמלא את הנספח האמור גם ביחס להיקף הכספי של ניהול הפקות הדפוס, כפי שנדרש במכרז.
יצוין כי בנוסף, בהתאם לסעיף 5(ה) למכרז, יש להגיש תיק עבודות על גבי CD או זכרון נייד (דיסק און קי) שיצורפו להצעה, אשר יכיל 12 דוגמאות של עבודות קודמות שביצע המציע, כמפורט במכרז.

4. שאלה: האם אני יכול להציע 2 אנשי קשר מטעמי (אני חברה) אליהם ניתן לפנות?

תשובה: כן.

5. שאלה: האם בתהליך השירות אני נדרש להציע ספקי שירות כמו מעצבים, בתי דפוס, יצרני תערוכות וכו'…

תשובה: כפי שצוין בסעיף 2(ד) למכרז, השירות כולל גם גיבוש המלצות לספקי ביצוע מתאימים לביצוע העבודה (ובכלל זה: גרפיקאים; כותבים; מתרגמים; בתי דפוס וכיוצא באלה), גיבוש לו"ז לביצוע העבודה והעברת ההמלצות לפרסומאי לפ"מ לביצוע תיחור ו/או הזמנות עבודה. ייתכן ובמקרים מסוימים לא יידרש הספק להציע ספקי ביצוע, והדבר תלוי בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

6. שאלה: האם אני יכול להציע גם את הסטודיו שלי ומערכות ההפקה שברשותי?

תשובה: ניתן להציע, אך מטבע הדברים בחירת הספקים תתבצע על ידי לפ"מ ולפי שיקול דעתה.

7. שאלה: התמורה היא על כל עלות ההפקה הכוללת (מעצבים, יצרנים, מובילים וכו…)?

תשובה: כן. התמורה הינה אחוז העמלה המבוקש מסך כל עלות רכיבי ההפקה, כפי שבוצעה בפועל וכפי שמקובל בשוק.

8. שאלה: פירוט לגבי אחוז העמלה המבוקש מסך כל עלות רכיבי ההפקה – מי קובע את עלות מרכיבי ההפקה?

תשובה: עלות מרכיבי ההפקה נקבעת ע"י פרסומאי לפ"מ, על בסיס הצעות המחיר שהתקבלו מהספקים השונים.

9. שאלה: איך אדע מה עלות הפרויקט?

תשובה: עלות הפרוייקט תימסר לספק הזוכה על ידי פרסומאי לפ"מ בסיום הפרוייקט. יצוין כי עלות הפרוייקט מתגבשת כבר בתחילתו, לאור העובדה שהפרסומאי נדרש להעביר ללקוח הצעת מחיר לאישור.

10. שאלה: מבקש לקבל היקף פעילות משוער לחודש.

תשובה: היקף הפעילות המשוער לחודש הינו 25,000-30,000 ₪, לא כולל מע"מ.
יובהר, כי מדובר בהערכה בלבד, וכי לפ"מ אינה מתחייבת שהיקף הפעילות יעמוד על הסך הנ"ל או על היקף דומה.

כן יובהר, כי במסגרת מכרז זה בכוונת לפ"מ לבחור בשלושה ספקים כזוכים, בכפוף לאמור במסמכי המכרז, והפעילות כולה לא תתבצע על ידי ספק אחד.

11. שאלה: בכדי לתמחר את השרות, חשוב לנו לדעת את סדר הגודל של היקף העבודות שבוצעו בעבר כדי לקבל אומדן כלשהו. נא העבירו לנו נתון זה.

תשובה: ראה התשובה לשאלה 10 לעיל.

12. שאלה: במידה ובעבר כבר התקשרתם עם גופים חיצוניים עבור שרות נשוא מכרז זה, כמה קיבל בממוצע כל ספק?

תשובה: לפ"מ לא התקשרה בעבר עם גופים חיצוניים. הפעילות התבצעה בלפ"מ.

13. שאלה: האם על המפיק להוציא דרישת תשלום כוללת עבור כל הוצאות ההפקה בפועל, בנוסף לאחוז העמלה, או לחלופין על המפיק להוציא את חשבון העמלה וחשבונות הספקים ישולמו ישירות ע"י הלפ"מ?

תשובה: המפיק יוציא חשבונית עבור העמלה בלבד. חשבונות הספקים ישולמו ישירות על ידי לפ"מ.

14. שאלה: כפי שהבנו ממסמכי המכרז ישנם סוגים שונים של הפקות אותם ילווה הספק החיצוני. נשמח לקבל התפלגות בין הקטגוריות, כמה היקף עבודה יש לכל אחת מהקטגוריות הבאות:
• הפקות פרינט (כגון: עלונים, דוחות עם גרפים, חוברת תדמית, לוחות שנה, כרזות).
• מוצרי קד"מ (כגון: כובעים, חולצות, תיקים, אביזרים ממותגים).
• מיתוג נכסי חברה (כגון: מבנים, רכבים, מדים וכו').
• הפקות ניראות לכנסים ותערוכות.

תשובה: ניתן להעריך כי ההתפלגות בין הקטגוריות השונות תהיה כך ש-90% מהעבודות תהיינה הפקות פרינט, וכ-10% מהעבודות יהיו מוצרי קד"מ, מיתוג נכסי חברה והפקות ניראות.

התפלגות העבודות המשוערת בתוך הפקות הפרינט הינה כדלקמן:
הדפסה (כולל הובלות) – 30%
עיצוב ועימוד – 30%
תרגום – 25%
כתיבה/עריכה – 15%

יובהר כי מדובר בהערכה בלבד, וכי לפ"מ איננה מתחייבת שכך תהיה התפלגות העבודות בפועל.

15. שאלה: האם ניתן לקבל הערכה כלשהי – אפילו בהתבסס על נתוני עבר של 2014, 2015, מחצית 2016 – לגבי סוגי העבודות השונות והיקפן (במספרים מוחלטים ו/או באחוזים מסך הכל)? (לדוגמא: הפקות דפוס – רוטציה ואופסט, הפקת מוצרי קד"מ, פתרונות מיתוג, שירותי כתיבה/תרגום ועיצוב גרפי וכו').

תשובה: ראה התשובה לשאלה 14 לעיל בנוגע לקטגוריות הרלוונטיות.

16. שאלה: האם פיצול העבודות בין הזוכים שייבחרו יבוצע על-פי סדר אקראי, תחומי התמחות, הצעות מחיר ספציפיות לפרויקט או שיקול אחר?

תשובה: כמפורט בסעיף 6(ח) ו-6(ט) למכרז, המזמין יפנה אל המציעים הזוכים, ככל שניתן, בסבב מחזורי ובאופן השומר על שוויוניות, אך אינו מחויב לעשות כן. הפנייה לספקים לביצוע השירותים בפועל הינה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין, אשר יהא רשאי, בין היתר, להתחשב בציון האיכות שנקבע לספקים במסגרת המכרז, או בכל שיקול רלוונטי אחר.

כן יובהר כי אין בעצם הזכייה בהליך ו/או בהתקשרות בין המזמין לבין הספק כדי לחייב את המזמין לפנות אל הספק לביצוע שירותים בכל היקף שהוא, והספק יקבל תמורה אך ורק בהתאם לשירות אשר ביצע בפועל.

בברכה,

ועדת מכרזים
לפ"מ

קבצים מצורפים

מכרז פומבי מספר 132/08/16 – למתן שירותי ניהול ותיאום הפקות דפוס ללשכת הפרסום הממשלתית

הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ניהול ותיאום הפקות דפוס

+

1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותי ניהול ותיאום הפקות דפוס.

2. תקופת ההתקשרות – תקופת ההתקשרות הינה לשנה, החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע אשר ייבחר על ידי המזמין לביצוע השירותים נשוא מכרז זה, כאשר למזמין תהא זכות ברירה להאריך ו/או להרחיב את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכי המזמין ובכפוף לקיום תקציב, בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.

3. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל התנאים המפורטים בחוברת המכרז.

4. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):
א. המציע או נותן השירותים הקבוע שיעמיד המציע לרשות המזמין והמועסק על ידו הינו בעל ניסיון של ארבע שנים לפחות בניהול הפקות דפוס.
ב. המציע או נותן השירותים הקבוע שיעמיד המציע לרשות המזמין והמועסק על ידו ניהל, בארבע השנים האחרונות, החל מחודש אוגוסט 2012, הפקות דפוס בהיקף כולל של 500,000 ₪ לפחות; לעניין זה: "הפקות דפוס" – הפקות פרינט, הפקת נראות לכנסים ותערוכות ומוצרי קד"מ.
ג. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כמפורט בסעיף 4(ג') למכרז.

5. את חוברת המכרז ניתן לקבל ללא תשלום במשרדי לפ"מ ברח' אחד העם 9 ת"א (מגדל שלום), קומה 15 (מבואה מזרחית) בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00. הגשת ההצעות תיעשה אך ורק על פי חוברת המכרז. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר www.jobiz.gov.il או www.mr.gov.il, אולם הנוסח המחייב הוא הנוסח המודפס בחוברת בלבד.
6. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל michrazim@lapam.gov.il עד ליום ב', 22.08.16, בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור ו/או לדוא"ל אחר ו/או לאחר המועד הנ"ל, לא תיענינה.
7. הצעות יש להגיש בתיבת המכרזים ליד דלפק הקבלה במשרדי לפ"מ ברח' אחד העם 9 ת"א (מגדל שלום), קומה 15 (מבואה מזרחית), וזאת לא יאוחר מיום ה', 01.09.16, בשעה 12:00.

8. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

קבצים מצורפים

מכרז מסגרת פומבי מספר 81/06/15 – מתן שירותי תרגום ללשכת הפרסום הממשלתית

הזמנה לקבלת לצעות למתן שירותי תרגום

+

1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותי תרגום.

2. תקופת ההתקשרות – שנה, החל מיום החתימה על הסכם המסגרת עם המציעים כאשר למזמין תהא זכות ברירה להאריך ו/או להרחיב את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.

3. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל התנאים המפורטים בחוברת המכרז.

4. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):

 • המציע הינו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל, בכל מרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו של המציע, ובעל רישיונות הנדרשים על פי דין.
 • למציע ניסיון של שלוש שנים לפחות, בחמש השנים האחרונות, במתן השירותים נשוא המכרז.
 • למציע ניסיון במתן השירותים הנדרשים במכרז זה עבור שלושה גופים מוסדיים לפחות, בשלוש השנים האחרונות, בהיקף כספי של 50,000 ₪ לפחות, לכל אחד מהגופים כאמור, כמפורט בסעיף 4ג' למכרז.
 • היקף מחזור עסקיו השנתי של המציע בשנים 2013, 2014 ו-2015, בתחום מתן שירותי תרגום, לא פחת מסך של 500,000 (חמש מאות אלף) ₪ לא כולל מע"מ בכל אחת מהשנים.
 • המציע צירף להצעתו קבלה מאת בנק הדואר המעידה על תשלום סך של 500 ₪ ללשכת הפרסום הממשלתית בעבור השתתפותו במכרז, כמפורט בסעיף 1(ח) לעיל.
 • המציע הגיש ערבות מכרז, כמפורט בסעיף 5ז' למכרז.
 • המצאת קו"ח ונתונים בדבר הצוות הקבוע שיעמיד המציע לרשות המזמין, הכולל מנהל אחראי, שני מתרגמים לשפה הערבית ושני מתרגמים לשפה האנגלית, אשר יידרשו לעמוד בתנאי הסף כמפורט בסעיף 4ז' למכרז.
 • קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 כמפורט בסעיף 4ח' למכרז.

5. את חוברת המכרז ניתן לקבל ללא תשלום במשרדי לפ"מ ברח' אחד העם 9 ת"א (מגדל שלום), קומה 15 (מבואה מזרחית) בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00. הגשת ההצעות תיעשה אך ורק על פי חוברת המכרז. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר jobiz.gov.il או www.mr.gov.il אולם הנוסח המחייב הוא הנוסח המודפס בחוברת בלבד.

6. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל michrazim@lapam.gov.il עד יום ה' 10.03.16 בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור או לאחר המועד הנ"ל, לא תיעננה.

הצעות יש להגיש בתיבת המכרזים ליד דלפק הקבלה במשרדי לפ"מ ברח' אחד העם 9 (מגדל שלום) ת"א, קומה 15 (מבואה מזרחית), לא יאוחר מיום ב' 21.03.16 בשעה 12:

8. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

קבצים מצורפים

מכרז פומבי מספר 80/06/15 – מתן שירותי הקלדת מודעות והזנתן לאתר JOBIZ

הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי הקלדת מודעות והזנתן לאתר JOBIZ

+

1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותי הקלדת מודעות והזנתן לאתר JOBIZ.

2. תקופת ההתקשרות – שנה, החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע כאשר למזמין תהא זכות ברירה להאריך ו/או להרחיב את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.

3. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל התנאים המפורטים בחוברת המכרז.

4. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):

 • המציע הינו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל, בכל מרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו של המציע, ובעל רישיונות הנדרשים על פי דין.
 • המציע הינו בעל ניסיון של שנה אחת לפחות במתן שירותי הקלדת נתונים.
 • המציע הינו בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בהזנת תכנים לאתרי אינטרנט בתשתית Drupal ו/או WordPress ו/או Share Point.
 • היקף מחזור עסקיו השנתי של המציע בשנת 2014 או בשנת 2015 בתחום מתן שירותי הקלדת נתונים ו/או הזנת נתונים, לא פחת מסך של 200,000 (מאתיים אלף) ₪ לא כולל מע"מ.
 • המציע הגיש ערבות מכרז, כמפורט בסעיף 5ו' למכרז זה.
 • קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כמפורט בסעיף 4ו' למכרז.

5. את חוברת המכרז ניתן לקבל ללא תשלום במשרדי לפ"מ ברח' אחד העם 9 ת"א (מגדל שלום), קומה 15 (מבואה מזרחית) בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00. הגשת ההצעות תיעשה אך ורק על פי חוברת המכרז. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר jobiz.gov.il או www.mr.gov.il אולם הנוסח המחייב הוא הנוסח המודפס בחוברת בלבד.

6. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל michrazim@lapam.gov.il עד יום ב' 07.03.16 בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור או לאחר המועד הנ"ל, לא תיעננה.

7. הצעות יש להגיש בתיבת המכרזים ליד דלפק הקבלה במשרדי לפ"מ ברח' אחד העם 9 (מגדל שלום) ת"א, קומה 15 (מבואה מזרחית), לא יאוחר מיום ה' 17.03.16 בשעה 12:
8. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

קבצים מצורפים

מכרז פומבי מספר 167/12/15 – למתן שירותי ייעוץ שיווקי/אסטרטגי

בקשר עם קמפיינים בין-לאומיים בתחום התיירות ללשכת הפרסום הממשלתית

+

1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ שיווקי/אסטרטגי בקשר עם קמפיינים בין-לאומיים בתחום התיירות.

2. תקופת ההתקשרות – תקופת ההתקשרות הינה לשנה, החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע.

3. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל התנאים המפורטים בחוברת המכרז. יובהר כי המכרז מיועד ליחידים בלבד, ולא לחברות ו/או תאגידים המעסיקים יועצים בכל צורת העסקה שהיא. הצעה אשר תוגש על ידי חברה או תאגיד המעסיק יועצים כאמור, תיפסל.

4. ההשתתפות במכרז מותנית בתשלום בסך 500 ₪ (אשר לא יוחזרו בכל מקרה) לחשבון מספר 21470-לשכת הפרסום הממשלתית, בכל סניף של בנק הדואר. קבלה בדבר התשלום כאמור תוגש יחד עם מסמכי ההצעה, כתנאי סף להשתתפות במכרז.

5. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):

א. המציע הינו בעל ניסיון מוכח בייעוץ שיווקי ו/או ניהול אסטרטגי של קמפיינים פרסומיים בין-לאומיים, ונתן שירותי ייעוץ שיווקי ו/או ניהול אסטרטגי לשני קמפיינים בינלאומיים לפחות במהלך חמש השנים האחרונות, כאשר כל קמפיין כאמור נמשך לפחות שנה אחת.
ב. המציע צירף להצעתו קבלה מאת בנק הדואר המעידה על תשלום סך של 500 ₪ ללשכת הפרסום הממשלתית בעבור השתתפותו במכרז;
ג. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כמפורט בסעיף 4(ג) למכרז.

6. את חוברת המכרז ניתן לקבל ללא תשלום במשרדי לפ"מ בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום), קומה 15 מבואה מזרחית, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00. במעמד קבלת חוברת המכרז יידרש נציג המציע למסור בכתב את הפרטים הבאים: שם המציע, כתובת מלאה, מס' טלפון, מס' פקס, כתובת דוא"ל ושם שם איש קשר למכרז. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר www.jobiz.gov.il ובאתר www.mr.gov.il אולם הנוסח המחייב הוא הנוסח המודפס בחוברת בלבד!
7. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל michrazim@lapam.gov.il עד יום ד' 27.01.16 בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור או לאחר המועד הנ"ל, לא תיענינה.
8. הצעות יש להגיש בתיבת המכרזים  ליד דלפק הקבלה במשרדי לפ"מ ברח' אחד העם 9 (מגדל שלום) ת"א, קומה 15 (מבואה מזרחית), לא יאוחר מיום ה' 04.02.16 בשעה 12:00.
9. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

קבצים מצורפים

מכרז פומבי מס' 177/12/15 – למתן שירותי ייעוץ טכנולוגי לתחום הדיגיטל ללשכת הפרסום הממשלתית

ייעוץ שוטף למחלקת הדיגיטל בלפ"מ וליווי פרוייקטים לאורך כל שלבי העבודה

+

הודעות בדבר דחיית מועד הגשת הצעות וביטול דמי השתתפות עדכון למכרז מס' 177/12/15 – מתן שירותי ייעוץ טכנולוגי לתחום הדיגיטל ללשכת הפרסום הממשלתית

– ועדת המכרזים מודיעה בזה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות למכרז פומבי מס' 177/12/15 למתן שירותי ייעוץ טכנולוגי לתחום הדיגיטל ללשכת הפרסום הממשלתית עד ליום ה', 4 בפברואר 2016, עד השעה 12:00.

– ועדת המכרזים מודיעה בזה על ביטול דמי ההשתתפות בסך 500 ₪

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבמשרדי לפ"מ, רח' אחד העם 9, מגדל שלום, מבואה מזרחית – קומה 15, תל אביב.

מסמך זה יהווה חלק ממסמכי המכרז ויגבר על האמור בהם.


כללי

 1. לשכת הפרסום הממשלתית (להלן: "לפ"מ" או "המזמין") פונה בזה בבקשה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ טכנולוגי לתחום הדיגיטל, כפי שיפורט להלן.
 2. לפ"מ הינה יחידה מקצועית במשרד התקשורת אשר מספקת שירותי פרסום למשרדי הממשלה ולגופים ציבורים נוספים, ובכלל זה שירותי פרסום בדיגיטל, כגון: ניהול שוטף של קמפיינים ברשתות החברתיות, הקמת אתרים, פיתוח אפליקציות ופלטפורמות טכנולוגיות מתקדמות נוספות ועוד.
 3. בהתאם לכך, מעוניינת לפ"מ להתקשר עם שני יועצים חיצוניים, אשר ילוו את מחלקת הדיגיטל בלפ"מ לכל אורך שלבי העבודה על פרוייקטים טכנולוגיים, כפי שיפורט להלן.
 4. הצעות שלא יוגשו בדיוק על פי תנאי המכרז עלולות להיפסל.
 5. עם הספקים הזוכים ייחתם הסכם התקשרות למתן השירותים (להלן: "ההסכם") בנוסח המצ"ב כנספח ד' למכרז זה. יובהר, כי עד לחתימת ההסכם על ידי שני הצדדים לא יתקיימו ביניהם יחסים חוזיים, ואין בהודעה על זכייה כדי ליצור יחסים חוזיים בין המציע הזוכה לבין המזמין.
 6. יובהר, כי מכרז זה מיועד ליחידים בלבד, ולא לחברות ו/או תאגידים המעסיקים יועצים בכל צורת העסקה שהיא. הצעה אשר תוגש על ידי חברה או תאגיד המעסיק יועצים כאמור, תיפסל.
 7. מסמכי המכרז, לרבות הנספחים, הינם רכוש המזמין ובבעלותו הבלעדית. המציעים אינם רשאים לעשות כל שימוש במסמכים אלה אלא לצורך הגשת ההצעה. על המציע חלה חובת סודיות לגבי תוכן המסמכים.
 8. ההשתתפות במכרז מותנית בתשלום בסך 500 ₪ (אשר לא יוחזרו בכל מקרה) לחשבון מספר 21470-לשכת הפרסום הממשלתית, בכל סניף של בנק הדואר. קבלה בדבר התשלום כאמור תוגש יחד עם מסמכי ההצעה, כתנאי סף להשתתפות במכרז.
 9. את חוברת המכרז ניתן לקבל ללא תשלום במשרדי לפ"מ בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום), קומה 15 מבואה מזרחית, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00.
  במעמד קבלת חוברת המכרז יידרש נציג המציע למסור בכתב את הפרטים הבאים: שם המציע, כתובת מלאה, מס' טלפון, מס' פקס, כתובת דוא"ל ושם שם איש קשר למכרז.
  ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר www.jobiz.gov.il ובאתר www.mr.gov.il אולם הנוסח המחייב הוא הנוסח המודפס בחוברת בלבד!
 10. ריכוז לוחות זמנים:
  מועד אחרון להגשת ההצעות – יום ג', 26.01.16, בשעה 12:00.
  מועד אחרון לשאלות הבהרה – יום ה', 14.01.16, בשעה 12:00.

קבצים מצורפים