2018

מכרז פומבי מס' 176/10/18 לעיצוב, להקמה, לאחזקה ולפירוק ביתן ביריד התיירות IMTM השנתי כולל עדכונים

+

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ)
מכרז פומבי מס' 176/10/18 לעיצוב, להקמה, לאחזקה ולפירוק ביתן ביריד התיירות
עבור משרד התיירות IMTM השנתי
1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל שירותי הקמה, עיצוב, אחזקה
עבור משרד התיירות. IMTM ופירוק ביתן ביריד התיירות השנתי
2. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.
3. תקופת ההתקשרות תחל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע אשר
ייבחר על ידי המזמין לביצוע השירותים נשוא מכרז זה ועד ל 30- יום לאחר סיום
היריד ופירוק הביתן בכפוף לתנאי המכרז.
4. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 5 למכרז):
א. המציע הינו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל ו/או עוסק מורשה, כמפורט
בסעיף 5(א) למכרז.
ב. למציע ניסיון של לפחות שנתיים מלאות בחמש השנים האחרונות (החל משנת
2014 ואילך) במתן השירותים הנדרשים במכרז, קרי הקמת ביתן מקצועי/ ביתן
לקידום מכירות/ביתן ייצוגי במסגרת תערוכה/יריד.
ג. המציע עומד באחד התנאים שלהלן:
• המציע ביצע במהלך השנים 2015-2018 עבודה אחת
בהיקף כספי שלא פחת מסך 250,000 ₪, לא כולל
מע"מ.
( • המציע ביצע במהלך השנים 2015-2018 שלוש ( 3
עבודות בהיקף כספי שלא פחת מסך 100,000 ₪, לא
כולל מע"מ, עבור כל עבודה.
"עבודה" לעניין סעיף זה הינה הקמת ביתן לתערוכה/יריד.
ד. המצאת קו"ח ונתונים בדבר הצוות הקבוע שיעמיד המציע לרשות המזמין,
הכולל מנהל פרויקט ומעצב, אשר יידרשו לעמוד בתנאי הסף המפורטים בסעיף
5(ד) למכרז.
ה. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-
1976 , כמפורט בסעיף 5(ה) למכרז.
ובאתר www.jobiz.gov.il 5. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר
בנוסף, ניתן לקבל את חוברת המכרז ללא תשלום במשרדי לפ"מ .www.mr.gov.il
בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, ברח' אחד העם 9 תל
אביב (מגדל שלום), קומה 15 (מבואה מזרחית), בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד
.15:00
6. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל
עד יום א' 18/11/18 בשעה 12:00 . פניות שתגענה שלא michrazim@lapam.gov.il
באמצעות הדוא"ל כאמור ו/או לדוא"ל אחר ו/או לאחר המועד הנ"ל, לא תיעננה.
7. הצעות יש להגיש ב 3- עותקים לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמין בקומה 15
(מבואה מזרחית) ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום) ליד דלפק הקבלה, לא
. יאוחר מיום א' 25/11/18 בשעה 12:00
8. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

קבצים מצורפים

מכרז מסגרת פומבי מס' 176/09/17 – למתן שירותי דפוס אופסט עבור לשכת הפרסום הממשלתית

+

יצירת קשר

תאור הטופס שלנו
מכרז מסגרת פומבי למתן שירותי דפוס אופסט עבור לפמ 16.04.18 מודעה לעיתון בשפה העברית – מכרז מסגרת פומבי 1760917 מתן שירותי דפוס אופסט עבור לפמלשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ)

מכרז מסגרת פומבי מס' 176/09/17 – למתן שירותי דפוס אופסט
עבור לשכת הפרסום הממשלתית

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל שירותי דפוס אופסט כחלק משירותי הפרסום אותם מעניקה לפ"מ ללקוחותיה.

1. רשאים להשתתף רק גופים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.

2. תקופת ההתקשרות הינה לשנה, החל מיום החתימה על הסכם המסגרת עם המציעים אשר ייבחרו על ידי המזמין כזוכים במכרז זה כאשר למזמין תהא זכות ברירה להאריך ו/או להרחיב את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכי המזמין, בתנאי המכרז לרבות נספחיו, ובכפוף לקיום תקציב, בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.

3. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):
א. המציע הינו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל, כמפורט בסעיף 4(א) למכרז.
ב. המציע הינו בית דפוס שברשותו ובבעלותו מעבדת שירותי קדם דפוס ולוחות וכן ציוד לאופסט המאפשר הדפסה בגודל של חצי גיליון 70*50 ס"מ בארבעה צבעים לפחות.
ג. היקף מחזור עסקיו השנתי של המציע בכל אחת מהשנים 2015, 2016 ו-2017, לא פחת מסך של 2,000,000 (שני מיליון) ₪ לא כולל מע"מ ומקורו בביצוע ואספקת שירותי דפוס אופסט .
ד. בית הדפוס בו יבוצעו כל עבודות הדפוס עבור המזמין ו/או מי מטעמו ואשר בו נמצאת מעבדת שירותי קדם הדפוס וכן הציוד המפורט בס"ק ב' לעיל, נמצא במרחב דן, כהגדרתו בסעיף 4(ד') למכרז.
ה. המציע הגיש ערבות מכרז צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן, אשר אינה מוגבלת בכל תנאי ו/או סייג, בסך 50,000 (חמישים אלף) ₪ בתוקף עד ליום 07.08.2018, כמפורט בסעיף 5(ו) למכרז.
ו. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כמפורט בסעיף 4(ו) למכרז.

4. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר www.jobiz.gov.il ובאתר www.mr.gov.il. בנוסף, ניתן לקבל את חוברת המכרז ללא תשלום במשרדי לפ"מ בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום), קומה 15 (מבואה מזרחית), בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00.
5. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל michrazim@lapam.gov.il עד יום ה' 26.04.18, בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור ו/או לדוא"ל אחר ו/או לאחר המועד הנ"ל, לא תיעננה.
6. הצעות יש להגיש ב-3 עותקים לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמין בקומה 15 (מבואה מזרחית) ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום) ליד דלפק הקבלה, לא יאוחר מיום ב' 07.05.18, בשעה 12:00.
7. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.
=======================================================================
לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ)
הודעה בדבר עדכון מסמכי המכרז, דחיית מועד שאלות הבהרה ודחיית מועד הגשת הצעות למכרז מסגרת פומבי מס' 176/09/17 למתן שירותי דפוס אופסט עבור לשכת הפרסום הממשלתית
ועדת המכרזים של לפ"מ מודיעה בזה על העדכונים הבאים:
1. שינוי תנאי סף הנקוב בסעיף 4(ד) במכרז כך שיירשם:

"בית הדפוס בו יבוצעו כל עבודות הדפוס עבור המזמין ו/או מי מטעמו ואשר בו נמצאת מעבדת שירותי קדם הדפוס וכן הציוד המפורט בס"ק ב' לעיל, נמצא במרחק של עד 90 ק"מ מהעיר תל אביב, ובכלל זה, חולון, פתח תקווה, רמלה, ראש העין, ראשון לציון, יבנה, גבעתיים, רמת גן, קריית אונו, בת ים ורחובות, ירושלים, נתניה, אשקלון וכיוב'".

2. הוספת האפשרות להגשת נספח ב' למכרז, טופס הצעת המחיר, כשהוא מודפס (ולא רק בכתב יד).

הרישא לנספח ב' תוקנה, כך שירשם:

"הצעת המחיר תוגש במעטפה נפרדת וסגורה, על גבי מפרט העבודות להלן, כשהיא אינה כוללת מע"מ ונקובה בש"ח.

ניתן למלא את טופס הצעת המחיר בכתב יד או להגישו מודפס בהתאם לבחירת המציע ועפ"י שיקול דעתו. במידה והמציע יחליט להגיש את הנספח בכתב יד, יש להגישו בכתב יד ברור וקריא.
מובהר, כי טופס הצעת המחיר הינו הנספח היחיד שאותו ניתן יהיה להגיש מודפס.

מציע המעוניין לקבל את נספח ב' בפורמט וורד יוכל לפנות לתיבת הדוא"ל: michrazim@lapam.gov.il.
3. דחיית המועד האחרון לשאלות הבהרה עד ליום ג' 15/05/18, בשעה 12:00.

יובהר, כי מסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום 30/04/18 בטל ויש להתייחס לעדכונים כאמור בהודעה זו בלבד.

4. דחיית המועד האחרון להגשת הצעות עד ליום ג' 22/05/18, בשעה 12:00.

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבמשרדי לפ"מ, רח' אחד העם 9, מגדל שלום, מבואה מזרחית – קומה 15, תל אביב.
מסמך זה יהווה חלק ממסמכי המכרז ויגבר על האמור בהם.

=====================================================
16.05.18
תשובות לשאלות הבהרה למכרז מסגרת (מתוקן) פומבי מס' 176/09/17 למתן שירותי דפוס אופסט

סעיף/ נספח במכרז שאלה: תשובה:
סעיף 2ט' למכרז
אנא הבהרתכם באחריות מי להעביר את העתקי השמש למשרד לפ"מ?

סעיף 2ט' למכרז קובע כי: "השירותים שיינתנו ע"י ספק המסגרת בשלבי קדם הדפוס כמפורט לעיל, לרבות ביצוע קבלה ומסירה כאמור (אשר כוללים פריקה והעמסה של החומרים), הינם חלק בלתי נפרד ממתן השירותים ויהיו על חשבון ספק המסגרת. למען הסר ספק, לא תידרש ולא תינתן כל תמורה נוספת בעבור שירותים אלו".
הווה אומר כי באחריות בית הדפוס המבצע ועל חשבונו לשלוח את העתקי השמש למשרדי לפ"מ בתל אביב לאישור טרם הדפסה.

במידה וישנם תיקונים להעתקי השמש האם צריך לשלוח אותם שוב למשרד לפ"מ לאישור? ותוך כמה זמן?

כאמור בסעיף 2ט' למכרז, כל שלבי קדם הדפוס, הינם באחריות ספק המסגרת ועל חשבונו.
כך, גם תיקונים בהעתקי השמש, ככל שיהיו, מהווים חלק בלתי נפרד ממתן השירותים בשלבי קדם הדפוס ויהיו על חשבון ספק ובאחריותו.
לוחות הזמנים לקבלת התיקונים ייקבעו בתיאום עם נציג לפ"מ ויישלחו לאישור לפ"מ מוקדם ככל הניתן.

סעיף 2יז'
למכרז
האם צריך להוציא אייריס לכל עבודה?

תדפיסי אייריס יידרשו רק במידה והדבר צוין במפורש במסגרת הפנייה הפרטנית לספקי המסגרת.
התייחסות להליך הפנייה הפרטנית ותנאיה ניתן למצוא בסעיף 10 למכרז.

סעיף יט'
למכרז
תוך כמה זמן צריך להעביר את העתקי השמש המודפסים למשרד לפ"מ בתל אביב?

בהתאם לסעיף 2יט' למכרז, ספק המסגרת יידרש לספק את שירותי הדפוס בהקדם האפשרי, ובהתאם ללוח זמנים אשר יקבע במסגרת הפנייה הפרטנית.

סעיף 5ו' למכרז; סעיף 11 למכרז

האם הערבות אמורה להיות צמודה? אחד מתנאי הסף הקבועים בסעיף 5ה למכרז קובע:

"המציע הגיש ערבות מכרז צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן, אשר אינה מוגבלת בכל תנאי ו/או סייג, בסך 50,000 (חמישים אלף) ₪ בתוקף עד ליום 07.08.2018, כמפורט בסעיף 5(ו) למכרז".
אני מבינה שיש לתת 2 ערבויות סה"כ כל אחת
מהן 50,000,000 ₪.

בהתאם לסעיף 5ו' למכרז הדן בנושא ערבות המכרז, על מציע לצרף להצעתו –
"ערבות אוטונומית מקורית (להלן: "ערבות מכרז") צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן, אשר אינה מוגבלת בכל תנאי ו/או סייג בסך 50,000 (חמישים אלף) ₪ בתוקף עד ליום 07/08/18".

נוסח ערבות המכרז הינו עפ"י נספח ג'1 למכרז.

מציע אשר ייבחר כזוכה במכרז ויחתום על הסכם מסגרת, יחליף את ערבות המכרז בערבות מסגרת בנוסח הקבוע בנספח ג'2 למכרז, כאמור בסעיף 11 למכרז.

הווה אומר, כי בשלב הגשת ההצעה למכרז על המציע לצרף ערבות מכרז בלבד ע"ס 50,000 ₪ (חמישים אלף ₪) בנוסח הקבוע בנספח ג'1 למכרז.

נספח ב' למכרז, טופס הצעת המחיר

בסעיפים בהם לא צוין קובץ סגור – האם המשמעות היא שהגרפיקה באחריות בית הדפוס?

המכרז אינו כולל עבודות בתחום הגרפיקה, העריכה והעיצוב, כאמור בסעיף 1ד' למכרז.
כל עבודות הגרפיקה הנדרשות להדפסה וכפי שיפורטו בפנייה הפרטנית, יסופקו על ידי לפ"מ לספק המסגרת בקובץ סגור.

נספח ב' למכרז – טופס הצעת מחיר
סעיפים:
8,6,13

מה סוג הקיפול?
בסעיפים 6, 8, ו-13 יש לתמחר:

נייר 135 גר', 170 גרם, קיפול רגיל.

נספח ב' למכרז – טופס הצעת מחיר סעיף 14

בסעיף מס' 14 בטופס הצעת המחיר ישנו מפרט עבור הדפסת פולדרים.
ברצוני לדעת האם שני הכיסים הם כיסים שטוחים או עם גובה מסוים.

סעיף 14 לטופס הצעת המחיר מתייחס לכיסים ללא שדרה, קרי, כיסים שטוחים.

מובהר, כי ככל ותיאור הפריט בטופס הצעת המחיר אינו מציין אחרת, הכוונה היא לכיסים שטוחים.

נספח ב' למכרז – טופס הצעת מחיר סעיף 15
האם מדובר ב 180 עמודים דו צדדי או ב 90 דף צד 1?

סעיף 15 עניינו בהצעת מחיר ל-90 דפי פנים, קרי, 180 עמודים.

האם כל העמודים זהים או שיש שוני בין כל עמוד?

בפריט זה נדרשת הדפסת פנים 2 צבעים דו-צדדית אחידה ואין שוני בין כל עמודי הפנים.

האם הלמינציה היא רק בצד החיצוני של העטיפה דהיינו בחזית ובגב או בנוסף גם בצדדים הפנימיים של החזית והגב?
הדרישה הינה ללמינציה מבריקה דו צדדית בכריכה (חזית וגב למינציה דו-צדדית).

האם שני הצבעים בפנים הם פנטון או פרוצס?
הדרישה מתייחסת לשני צבעי פנטון או שני צבעי פרוצס.

בברכה,

ועדת המכרזים

קבצים מצורפים