2015

מכרז פומבי מס' 137/11/15 – למתן שירותי פעילות שטח וקד"מ

לעידוד תוצרת הארץ וחשיפה של תו "מיוצר בישראל" עבור מטה כחול לבן במשרד הכלכלה והתעשייה

+

שימו לב להודעת דחיית מועד ההגשה ותשובות לשאלות הבהרה המצורפות מטה.

כללי

 1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ), יחידה במשרד התקשורת, (להלן: "המזמין") פונה בזה בבקשה לקבלת הצעות למתן שירותי פעילות שטח וקד"מ לעידוד תוצרת הארץ וחשיפה של תו "מיוצר בישראל" (להלן: "השירותים" או "הפעילות"), עבור מטה כחול לבן במשרד הכלכלה והתעשייה (להלן: "המטה").
 2. השירותים כוללים פעילות שטח וקד"מ על פי המטרות והאפיונים המפורטים להלן בסעיף 2 למכרז.
 3. תקציב הפעילות יעמוד על  2,000,000 (שני מיליון) ₪, לא כולל מע"מ. תקציב זה הינו סופי וכולל את כל ההוצאות והעלויות של הפעילות המוצעת, לרבות: זכויות קניין, גרפיקות, הוצאות דפוס, אקו"ם, ביטוחים, הסעות, וכל הוצאה אחרת הקשורה במישרין או בעקיפין לפעילות המוצעת. מובהר בזאת כי התקציב הנ"ל הינו התקציב המלא, הסופי והמוחלט לצורך הפעילות נשוא המכרז, וכי המציע הזוכה לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או תמורה נוספת בעבור השירותים נשוא המכרז.
 4. התמורה תשולם לזוכה על פי חשבונית מס שתוגש בתום הפעילות לשביעות רצון המזמין ותשולם בתנאי שוטף + 30 ממועד קבלתה במשרדי המזמין.
 5. רשאים להשתתף במכרז רק גופים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים להלן במסמכי המכרז.
 6. הצעות שלא יוגשו בדיוק על פי תנאי המכרז עלולות להיפסל.
 7. עם הספק הזוכה ייחתם הסכם התקשרות למתן השירותים (להלן: "ההסכם") בנוסח המצ"ב כנספח ו' למכרז זה. יובהר, כי עד לחתימת ההסכם על ידי שני הצדדים לא יתקיימו ביניהם יחסים חוזיים, וכי אין בהודעת הזכייה כדי ליצור יחסים חוזיים כאמור בין המזמין ו/או המטה לבין המציע הזוכה.
 8. תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על הסכם התקשרות עם המזמין ועד לגמר הפעילות. למזמין אופציה לפי שיקול דעתו הבלעדי להאריך/להרחיב את ההתקשרות בהתאם לצרכי הקמפיין, בתנאי מכרז זה, לרבות נספחיו, ובכפוף לקיום תקציב למועדי פעילות נוספים ו/או לאתרים נוספים.
 9. את חוברת המכרז ניתן לקבל ללא תשלום במשרדי לפ"מ בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום), קומה 15 מבואה מזרחית , בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00.במעמד קבלת חוברת המכרז יידרש נציג המציע למסור בכתב את הפרטים הבאים:שם המציע, כתובת מלאה, מס' טלפון, מס' פקס, כתובת דוא"ל ושם שם איש קשר למכרז.ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר www.pirsum.gov.il ובאתר www.mr.gov.il אולם הנוסח המחייב הוא הנוסח המודפס בחוברת בלבד!
 10. המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך כנס מציעים בהתאם לשיקול דעתו. במקרה זה יישלחו הודעות לכל מי שקיבל את חוברת המכרז בהתאם לסעיף 1.9 לעיל.
 11. מסמכי המכרז לרבות הנספחים הינם רכוש המזמין ובבעלותו הבלעדית. המציעים אינם רשאים לעשות כל שימוש במסמכים אלה אלא לצורך הגשת הצעה במכרז. על המציע חלה חובת סודיות לגבי תוכן המסמכים.
 12. ריכוז לוחות זמנים למכרז:
  מועד אחרון להגשת ההצעות – יום ד', 06.01.16, בשעה 12:00.
  מועד אחרון לשאלות הבהרה – יום ב', 28.12.15, בשעה 12:00.

קבצים מצורפים

מכרז פומבי מספר 106/07/14 – להקמת אתר Go Israel עבור משרד התיירות

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל הצעות להקמת אתר האינטרנט Go Israel עבור משרד התיירות.

+
 1. תקופת ההתקשרות – שנה אחת, כאשר למזמין תהיה זכות ברירה להארכת ההתקשרות ו/או להרחבתה בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.
 2. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל התנאים המפורטים בחוברת המכרז.
 3. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):
  המציע הינו בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בפיתוח אתרים בתשתית מבוססת מערכות דרופל בלבד.

א. המציע ביצע לפחות 3 פרויקטים של הקמת אתרי אינטרנט, כמפורט במכרז זה, כאשר כל אחד מן הפרויקטים האמורים עונה על התנאים המצטברים המפורטים בסעיף 4 ב' למכרז.

ב. היקף מחזור עסקיו השנתי של המציע בשנים 2012, 2013 ו-2014, בתחום הקמת אתרים ותפעולם בלבד, לא פחת מסך של 1,000,000 (מיליון) ₪ לא כולל מע"מ בכל אחת מהשנים.

ג. המציע הגיש ערבות מכרז, כמפורט בסעיף 5ו' למכרז.

ד. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 כמפורט בסעיף 4 ה' למכרז.

ה. המצאת קו"ח ונתונים בדבר מנהל הפרויקט הקבוע שיעמיד המציע לרשות המזמין, אשר מועסק על ידי המציע במסגרת יחסי עובד-מעביד, ואשר הינו בעל ניסיון רלוונטי מוכח של 3 שנים לפחות בהקמת אתרי אינטרנט מבוססי דרופל וניהולם.

4. את חוברת המכרז ניתן לקבל ללא תשלום במשרדי לפ"מ ברח' אחד העם 9 ת"א (מגדל שלום), קומה 15 (מבואה מזרחית) בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00. הגשת ההצעות תיעשה אך ורק על פי חוברת המכרז

5. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר www.pirsum.gov.il או www.mr.gov.il אולם הנוסח המחייב הוא הנוסח המודפס בחוברת בלבד!
להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל sharonc@lapam.gov.il עד יום ב' 11.05.15 בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור או לאחר המועד הנ"ל, לא תיענינה.
6. הצעות יש להגיש בתיבת המכרזים ליד דלפק הקבלה במשרדי לפ"מ ברח' אחד העם 9 (מגדל שלום) ת"א, קומה 15 (מבואה מזרחית), לא יאוחר מיום ד' 20.05.15 בשעה 12:00.
7. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

בכבוד רב, ועדת המכרזים

קבצים מצורפים

מכרז פומבי מספר 161/10/14 – להקמת אתר אינטרנט עבור אגף מורשת במשרד רה"מ

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל הצעות להקמת אתר אינטרנט לתכנית מורשת – ציוני דרך עבור משרד ראש הממשלה.

+

הודעה בדבר דחיית לוחות הזמנים ושינוי תנאי הסף

1.       המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום ה' 21.5.15 בשעה 12:00.

2.       המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום ה' 14.5.15 בשעה 12:00.

3.       תנאי הסף המופיע בסעיף 4(ג) למסמכי המכרז מבוטל. להלן הנוסח המתוקן של תנאי סף 4(ג) למסמכי המכרז:

4(ג)       היקף מחזור עסקיו השנתי של המציע בשנים 2012, 2013 ו-2014, בתחום הקמת אתרים ותפעולם בלבד, לא פחת מסך של 600,000 (שש מאות אלף) ₪ לא כולל מע"מ בכל אחת מהשנים.

4.       יתר תנאי המכרז ללא שינוי.

 

 1. תקופת ההתקשרות – שנה אחת, כאשר למזמין תהיה זכות ברירה להארכת ההתקשרות ו/או להרחבתה בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.
 2. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל התנאים המפורטים בחוברת המכרז.
  תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):

  1. המציע הינו בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בפיתוח אתרים בתשתית מבוססת מערכות דרופל או ג'ומלה בלבד.
  2. המציע ביצע לפחות 3 פרויקטים של הקמת אתרי אינטרנט, כמפורט במכרז זה, כאשר כל אחד מן הפרויקטים האמורים עונה על התנאים המצטברים כמפורט בסעיף 4 ב'.
  3. היקף מחזור עסקיו השנתי של המציע בשנים 2012, 2013 ו-2014, בתחום הקמת אתרים ותפעולם בלבד, לא פחת מסך של 1,000,000 (מיליון) ₪ לא כולל מע"מ בכל אחת מהשנים.
  4. המציע הגיש ערבות מכרז, כמפורט בסעיף 5ו' למכרז זה.
   1. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 כמפורט בסעיף 4 ה' למכרז.
   2. המצאת קו"ח ונתונים בדבר הצוות הקבוע שיעמיד המציע לרשות המזמין, הכולל מנהל פרויקט ומעצב אתרי אינטרנט אשר מועסקים על ידי המציע במסגרת יחסי עובד-מעביד, ואשר יידרשו לעמוד בתנאי הסף המפורטים בסעיף 4 ו' למכרז.
 3. קבלת חוברת המכרז הינה תנאי להשתתפות במכרז.
  את חוברת המכרז ניתן לקבל ללא תשלום במשרדי לפ"מ ברח' אחד העם 9 ת"א (מגדל שלום), קומה 15 (מבואה מזרחית) בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00. הגשת ההצעות תיעשה אך ורק על פי חוברת המכרז. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר www.pirsum.gov.il אוwww.mr.gov.il אולם הנוסח המחייב הוא הנוסח המודפס בחוברת בלבד!
 4. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל sharonc@lapam.gov.il עד יום ב' 4.5.15 בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור או לאחר המועד הנ"ל, לא תיעננה.
 5. הצעות יש להגיש בתיבת המכרזים ליד דלפק הקבלה במשרדי לפ"מ ברח' אחד העם 9 (מגדל שלום) ת"א, קומה 15 (מבואה מזרחית), לא יאוחר מיום ב' 11.5.15 בשעה 12:00. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

קבצים מצורפים