2021

מכרז פומבי למתן שירותי הקלדת מודעות והזנתן לאתר JOBIZ

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ)

מכרז פומבי מס' 82/08/21
למתן שירותי הקלדת והזנת נתוני מודעות לאתר Jobiz
1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת להתקשר עם ספק לקבלת שירותי הקלדת והזנת נתוני מודעות לאתר הפרסומים הממשלתי, www.jobiz.gov.il (להלן: "האתר").
2. מכרז זה מיועד לתאגידים בלבד, קרי – חברות המעניקות את השירותים נשוא המכרז (בין אם מאוגדות כחברה בע"מ ובין אם כשותפות), ולא ליחידים.
3. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.
4. תקופת ההתקשרות הינה לשנה, החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע אשר ייבחר על ידי המזמין לביצוע השירותים נשוא מכרז זה. למזמין תהא זכות ברירה (אופציה) להאריך ו/או להרחיב את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכי המזמין, בתנאי מכרז זה לרבות נספחיו, ובכפוף לקיום תקציב, בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.
5. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):
א. המציע הינו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל, כמפורט בסעיף 4(א) למכרז.
ב. המציע הינו בעל ניסיון של שנה אחת לפחות במתן שירותי הקלדת נתונים וכמפורט בסעיף 4(ב) למכרז.
ג. המציע הינו בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בהזנת תכנים לאתרי אינטרנט בתשתית Drupal ו/או Wordpress ו/או Share Point וכמפורט בסעיף 4(ג) למכרז.
ד. היקף מחזור עסקיו השנתי של המציע בשנת 2019 או בשנת 2020 בתחום מתן שירותי הקלדת נתונים ו/או הזנת נתונים, לא פחת מסך של 200,000 (מאתיים אלף) ₪ כולל מע"מ, כמפורט בסעיף 4(ד) למכרז.
ה. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"), כמפורט בסעיף 4(ה) למכרז.
6. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר www.jobiz.gov.il ובאתר www.mr.gov.il.
7. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל michrazim@lapam.gov.il עד ליום 09.09.21 בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור ו/או לדוא"ל אחר ו/או לאחר המועד הנ"ל, לא תיעננה.
8. את ההצעה המלאה על נספחיה יש להגיש ב-3 עותקים: 2 עותקים קשיחים, מהם לפחות אחד בעותק מקור, וכן עותק אלקטרוני של ההצעה על גבי CD או החסן נייד.
9. ההצעה תוגש לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמין בקומה 15 (מבואה מזרחית) ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום) ליד דלפק הקבלה, לא יאוחר מיום 04.10.21 בשעה 12:00.
10. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

+

פנייה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) מס' 15/02/21 בנושא מערכות מידע ארגוניות לתמיכה בתפעול וניהול תהליכי העבודה של לשכת הפרסום הממשלתית

+