2023

מכרז למתן שירותי הדפסה והדבקה של מודעות קיר / רחוב על גבי לוחות מודעות ברשויות מקומיות

מכרז פומבי מס' 27/05/23 למתן שירותי הדפסה והדבקה של מודעות קיר / רחוב על גבי
לוחות מודעות ברשויות מקומיות עבור לשכת הפרסום הממשלתית

+

מכרז פומבי מס' 01/01/23 למתן שירותי ניהול רכש מדיה פרוגרמטית לקהל יעד בישראל

מכרז פומבי מס' 01/01/23 - למתן שירותי ניהול רכש מדיה פרוגרמטית לקהל יעד בישראל

1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת בהתקשרות עם חברה למתן שירותי ניהול רכש מדיה פרוגרמטית עבור לקוחותיה, לקהל יעד בישראל (להלן: "השירותים").

2. השירותים הנדרשים במכרז כוללים ניהול כל הקמפיינים המופנים לקהל יעד בישראל ב-Google, DV360, Meta (אשר לצורך מכרז זה תכונה להלן: "Facebook" או "פייסבוק"), Taboola, Outbrain, TikTok, LinkedIn, Twitter, וכל מערכת רכש מדיה נוספת עבור כלל לקוחות לפ"מ. ניהול הקמפיינים כאמור יתבצע בשפות העברית והערבית, בהתאם לקהל היעד.

3. רשאים להשתתף במכרז רק גופים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים להלן בסעיף 4 למכרז.

4. תקופת ההתקשרות הינה לשנה, החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע/ים אשר ייבחר/ו על ידי המזמין לביצוע השירותים נשוא מכרז זה. למזמין תהא זכות ברירה (אופציה) להאריך ו/או להרחיב את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכי המזמין, בתנאי מכרז זה לרבות נספחיו, ובכפוף לקיום תקציב, בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.

+