הודעה מטעם לשכת הפרסום הממשלתית על הקמה מחדש של מאגר ספקים להפקות סרטים

לשכת הפרסום הממשלתית (להלן: "לפ"מ") מקימה מחדש מאגר ספקים להפקות סרטים ומזמינה בזאת ספקים להירשם למאגר החדש (להלן: "המאגר החדש").

 

מובהר בזאת כי ביום 01.07.16 יבוטל מאגר חברות להפקת סרטים הקיים כיום בלפ"מ ועמו יבוטל הרישום של כל הספקים הכלולים בו.

ביום 01.07.16 ייכנס לתוקף המאגר החדש והחל ממועד זה תבוצענה התקשרויות להפקות סרטים רק עם הספקים הרשומים במאגר החדש, בכפוף לתנאי נוהל המאגר.

המעוניינים להירשם למאגר החדש יגישו את הבקשה בעותק אחד לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי לפ"מ בקומה 15 (מבואה מזרחית) ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום) ליד דלפק הקבלה, וזאת לא יאוחר מיום ג', 15.03.16, בשעה 12:00. יובהר, כי אין לשלוח בקשה בדואר. בקשה שתשלח בדואר תפסל.

הגשת הבקשות תתאפשר החל מיום 01.02.16.

תנאי הסף לרישום במאגר החדש, ההתמחויות המקצועיות הכלולות בו וכן אופן הפעלתו, מפורטים בנוהל המאגר המפורסם באתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי שכתובתו www.mr.gov.il, באתר הממשלתי למשרות ומכרזים שכתובתו https://jobiz.gov.il/ ובאתר לפ"מ שכתובתו www.lapam.gov.il.

פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד ואין באמור בו כדי לחייב את לפ"מ בכל צורה שהיא. התנאים המחייבים הם אלה המופיעים בנוהל המאגר בלבד.

מובהר בזה, כי אין בהליך הרישום כדי להבטיח את אישור לפ"מ לרישום במאגר החדש ואין בהצטרפות למאגר החדש כדי להבטיח לרשום בו, התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו לביצוע עבודות כלשהן, ולפ"מ לא תהיה מחויבת להתקשר עם הרשומים במאגר החדש.

 

 

 

 

קבצים מצורפים

סגור לתגובות.