מכרז פומבי מס' 16/02/19 למתן שירותי ייעוץ וסיוע בכתיבת מכרזים וליווי הליכים מכרזיים עבור לפמ

מכרז פומבי מס' 16/02/19 למתן שירותי ייעוץ וסיוע בכתיבת מכרזים וליווי הליכים מכרזיים עבור לשכת הפרסום הממשלתית
1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת להתקשר עם ספק לקבלת שירותי ייעוץ וסיוע בכתיבת מכרזים וליווי הליכים מכרזיים, לרבות סיוע בכתיבת מסמכי מכרז, מענה לשאלות הבהרה, בחינת ההצעות וסיוע לעבודת ועדת המכרזים בלפ"מ.
2. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.
3. תקופת ההתקשרות הינה לשנה, החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע אשר ייבחר על ידי המזמין כזוכה במכרז זה. למזמין תהא זכות ברירה (אופציה) להאריך ו/או להרחיב את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכי המזמין, בתנאי מכרז זה לרבות נספחיו, ובכפוף לקיום תקציב, בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.
4. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):
א. המציע הינו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל או שהינו עוסק מורשה, כמפורט בסעיף 4(א) למכרז.
ב. המציע הינו בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות, במהלך התקופה שמיום 01.01.2015 ואילך, במתן שירותי ייעוץ וסיוע בכתיבת מכרזים וליווי הליכים מכרזיים עבור גופים ציבוריים, כאשר במהלך תקופה זו כתב מסמכי מכרז וליווה הליכי מכרז עד לבחירת זוכה בהיקף של 15 מכרזים לפחות וכמפורט בסעיף 4(ב) למכרז:
• שמונה (8) מכרזים לפחות שעניינם רכישת טובין או רכישת שירותים, בהיקף כספי העולה על 200,000 ₪, כולל מע"מ, לכל מכרז.
• שני (2) מכרזים לפחות בעלי היבטים טכנולוגיים מובהקים, לרבות בתחום התקשורת, טכנולוגיות אבטחה ומערכות חשמל, מערכות מחשוב, אבטחת מידע וכדומה, בהיקף כספי העולה על 1,000,000 ₪, כולל מע"מ, לכל מכרז.
• שני (2) מכרזים לפחות לקבלת שירותים בתחום השמירה ו/או האבטחה ו/או הניקיון, כמשמעותם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג-2013, בהיקף כספי העולה על 1,000,000 ₪, כולל מע"מ, לכל מכרז.
• שלושה (3) מכרזים לפחות לקבלת שירותי ייעוץ, בהיקף כספי העולה על 100,000 ₪, כולל מע"מ, לכל מכרז.
ג. המצאת קו"ח ונתונים בדבר הצוות המקצועי הקבוע שיעמיד המציע לרשות המזמין, הכולל מנהל מקצועי ואיש צוות, אשר יועסקו על ידי המציע במסגרת יחסי עובד-מעביד ואשר יידרשו לעמוד בתנאי הסף המצטברים, כמפורט בסעיף 4(ג) למכרז.
ד. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"), כמפורט בסעיף 4(ד) למכרז.
5. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר www.jobiz.gov.il ובאתר www.mr.gov.il. בנוסף, ניתן לקבל את חוברת המכרז ללא תשלום במשרדי לפ"מ בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום), קומה 15 (מבואה מזרחית), בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00.
6. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל michrazim@lapam.gov.il עד ליום ב', 18/03/19 בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור ו/או לדוא"ל אחר ו/או לאחר המועד הנ"ל, לא תיעננה.
7. הצעות יש להגיש ב-3 עותקים לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמין בקומה 15 (מבואה מזרחית) ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום) ליד דלפק הקבלה, לא יאוחר מיום ה', 28/03/19 בשעה 12:00.
8. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

קבצים מצורפים

סגור לתגובות.