מכרז פומבי מספר 161/10/14 – להקמת אתר אינטרנט עבור אגף מורשת במשרד רה"מ

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל הצעות להקמת אתר אינטרנט לתכנית מורשת – ציוני דרך עבור משרד ראש הממשלה.

הודעה בדבר דחיית לוחות הזמנים ושינוי תנאי הסף

1.       המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום ה' 21.5.15 בשעה 12:00.

2.       המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום ה' 14.5.15 בשעה 12:00.

3.       תנאי הסף המופיע בסעיף 4(ג) למסמכי המכרז מבוטל. להלן הנוסח המתוקן של תנאי סף 4(ג) למסמכי המכרז:

4(ג)       היקף מחזור עסקיו השנתי של המציע בשנים 2012, 2013 ו-2014, בתחום הקמת אתרים ותפעולם בלבד, לא פחת מסך של 600,000 (שש מאות אלף) ₪ לא כולל מע"מ בכל אחת מהשנים.

4.       יתר תנאי המכרז ללא שינוי.

 

 1. תקופת ההתקשרות – שנה אחת, כאשר למזמין תהיה זכות ברירה להארכת ההתקשרות ו/או להרחבתה בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.
 2. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל התנאים המפורטים בחוברת המכרז.
  תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):

  1. המציע הינו בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בפיתוח אתרים בתשתית מבוססת מערכות דרופל או ג'ומלה בלבד.
  2. המציע ביצע לפחות 3 פרויקטים של הקמת אתרי אינטרנט, כמפורט במכרז זה, כאשר כל אחד מן הפרויקטים האמורים עונה על התנאים המצטברים כמפורט בסעיף 4 ב'.
  3. היקף מחזור עסקיו השנתי של המציע בשנים 2012, 2013 ו-2014, בתחום הקמת אתרים ותפעולם בלבד, לא פחת מסך של 1,000,000 (מיליון) ₪ לא כולל מע"מ בכל אחת מהשנים.
  4. המציע הגיש ערבות מכרז, כמפורט בסעיף 5ו' למכרז זה.
   1. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 כמפורט בסעיף 4 ה' למכרז.
   2. המצאת קו"ח ונתונים בדבר הצוות הקבוע שיעמיד המציע לרשות המזמין, הכולל מנהל פרויקט ומעצב אתרי אינטרנט אשר מועסקים על ידי המציע במסגרת יחסי עובד-מעביד, ואשר יידרשו לעמוד בתנאי הסף המפורטים בסעיף 4 ו' למכרז.
 3. קבלת חוברת המכרז הינה תנאי להשתתפות במכרז.
  את חוברת המכרז ניתן לקבל ללא תשלום במשרדי לפ"מ ברח' אחד העם 9 ת"א (מגדל שלום), קומה 15 (מבואה מזרחית) בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00. הגשת ההצעות תיעשה אך ורק על פי חוברת המכרז. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר www.pirsum.gov.il אוwww.mr.gov.il אולם הנוסח המחייב הוא הנוסח המודפס בחוברת בלבד!
 4. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל sharonc@lapam.gov.il עד יום ב' 4.5.15 בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור או לאחר המועד הנ"ל, לא תיעננה.
 5. הצעות יש להגיש בתיבת המכרזים ליד דלפק הקבלה במשרדי לפ"מ ברח' אחד העם 9 (מגדל שלום) ת"א, קומה 15 (מבואה מזרחית), לא יאוחר מיום ב' 11.5.15 בשעה 12:00. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

קבצים מצורפים

סגור לתגובות.