מכרז פומבי מס' 29/01/17 למתן שירותי הובלות של חומר פרסומי ו/או טובין

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל שירותי הובלות של חומר פרסומי ו/או טובין.

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ)

מכרז פומבי מס' 29/01/17 למתן שירותי הובלות של חומר פרסומי ו/או טובין
עבור לשכת הפרסום הממשלתית

1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל שירותי הובלות של חומר פרסומי ו/או טובין.

2. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל התנאים המפורטים בחוברת המכרז.

3. תקופת ההתקשרות הינה לשנה, החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע אשר ייבחר על ידי המזמין לביצוע השירותים נשוא המכרז, כאשר למזמין תהא זכות ברירה (אופציה) להאריך ו/או להרחיב את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכי המזמין, בתנאי מכרז זה לרבות נספחיו, ובכפוף לקיום תקציב, בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.

4. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):
א. המציע הינו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל, , כמפורט בסעיף 4(א) למכרז.
ב. למציע ניסיון במתן השירותים הנדרשים במכרז זה עבור שלושה גופים מוסדיים לפחות, החל משנת 2014 ואילך, בהיקף כספי של 100,000 ₪, לא כולל מע"מ, לפחות, לכל אחד מהגופים כאמור, כמפורט בסעיף 4(ב) למכרז.
ג. היקף מחזור עסקיו השנתי של המציע בשנים 2014, 2015 ו-2016, בתחום מתן השירותים, לא פחת מסך של 500,000 (חמש מאות אלף) ₪ לא כולל מע"מ בכל אחת מהשנים.
ד. למציע סניף אחד לפחות הנמצא במרחב דן, כהגדרתו בסעיף 2(ב) במכרז.
ה. מספר הנהגים / העובדים המקצועיים המועסקים באופן קבוע ע"י המציע, במסגרת יחסי עובד-מעביד, הינו חמישה נהגים / עובדים לפחות.
ו. מספר כלי הרכב המסחריים ברשותו של המציע, הסגורים לביצוע ההובלות, הינו שני כלי רכב מסחריים לפחות.
ז. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כמפורט בסעיף 4(ז) למכרז.

5. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר www.jobiz.gov.il ובאתר www.mr.gov.il. בנוסף, ניתן לקבל את חוברת המכרז ללא תשלום במשרדי לפ"מ בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום), קומה 15 (מבואה מזרחית), בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00.
6. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל michrazim@lapam.gov.il עד יום ב' 10.07.17, בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור ו/או לדוא"ל אחר ו/או לאחר המועד הנ"ל, לא תיעננה.
7. הצעות יש להגיש ב-3 עותקים לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמין בקומה 15 (מבואה מזרחית) ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום) ליד דלפק הקבלה, לא יאוחר מיום ב' 17.07.17, בשעה 12:00.

8. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

קבצים מצורפים

סגור לתגובות.