מכרז פומבי מס' 200/11/18 – לבחירת מכון מחקר לביצוע מחקרי אפקטיביות קמפיינים עבור לשכת הפרסום הממשלתית

1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל שירותי מחקר לביצוע מחקרי אפקטיביות קמפיינים שפורסמו באמצעי המדיה השונים בהיקפים כספיים משתנים ולאורך תקופות שונות, לרבות מחקרי אפקטיביות ביחס לשיתופי פעולה תוכניים, תוך שימוש במתודולוגיות מחקר מגוונות עבור לשכת הפרסום הממשלתית.
2. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.
3. תקופת ההתקשרות הינה לשנה, החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע אשר ייבחר על ידי המזמין כזוכה במכרז זה. למזמין תהא זכות ברירה (אופציה) להאריך ו/או להרחיב את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכי המזמין, בתנאי מכרז זה לרבות נספחיו, ובכפוף לקיום תקציב, בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.
4. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):
א. המציע הינו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל או שהינו עוסק מורשה, כמפורט בסעיף 4(א) למכרז.
ב. המציע הינו בעל ניסיון רלוונטי מוכח בביצוע מחקרי אפקטיביות קמפיינים (להלן: "המחקרים") בהתאם לפירוט הבא (תנאים מצטברים) וכמפורט בסעיף 4(ב) למכרז:
• המציע ערך לפחות עשרה (10) מחקרים באמצעות פאנל אינטרנטי, המותאמים למגזר הכללי, החל מחודש ינואר 2016 ואילך, בקרב מדגם של לפחות 500 נבדקים.
• המציע ערך לפחות חמישה (5) מחקרים (פאנל אינטרנטי/טלפוני) המותאמים למגזר החרדי בישראל, החל מחודש ינואר 2016 ואילך, בקרב מדגם של לפחות 500 נבדקים "עבודה" לעניין סעיף זה הינה הקמת ביתן לתערוכה/יריד.
• המציע ערך לפחות חמישה (5) מחקרים באמצעות פאנל אינטרנטי המותאמים למגזר הערבי בישראל, החל מחודש ינואר 2016 ואילך, בקרב מדגם של לפחות 500 נבדקים.
ג. היקף מחזור עסקיו השנתי של המציע בכל אחת מהשנים 2016 ו-2017, לא פחת מסך של 500,000 (חמש מאות אלף) ₪, לא כולל מע"מ, ומקורו בביצוע מחקרים כמותיים, כמפורט בסעיף 4(ג) למכרז.
ד. המצאת קו"ח ונתונים בדבר מנהל המחקר הקבוע שיעמיד המציע לרשות המזמין, אשר יעמוד בתנאי הסף הקבועים בסעיף 4(ד) למכרז.
ה. המצאת קו"ח ונתונים בדבר סטטיסטיקאי המכון, אשר ילווה מקצועית את המחקרים שיבוצעו עבור המזמין, אשר יעמוד בתנאי הסף הקבועים בסעיף 4(ה) למכרז.
ו. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"), כמפורט בסעיף 4(ו) למכרז.
5. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר www.jobiz.gov.il ובאתר www.mr.gov.il. בנוסף, ניתן לקבל את חוברת המכרז ללא תשלום במשרדי לפ"מ בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום), קומה 15 (מבואה מזרחית), בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00.

6. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל michrazim@lapam.gov.il עד ליום ב', 04/02/19 בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור ו/או לדוא"ל אחר ו/או לאחר המועד הנ"ל, לא תיעננה.
7. הצעות יש להגיש ב-3 עותקים לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמין בקומה 15 (מבואה מזרחית) ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום) ליד דלפק הקבלה, לא יאוחר מיום ד', 13/02/19 בשעה 12:00.
8. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

מדינת ישראל

לשכת הפרסום הממשלתית
(לפ"מ)

מכרז פומבי מס' 200/11/18 –
לבחירת מכון מחקר לביצוע מחקרי אפקטיביות קמפיינים עבור לשכת הפרסום הממשלתית

ינואר 2019

מכרז פומבי מס' 200/11/18 לבחירת מכון מחקר לביצוע מחקרי אפקטיביות קמפיינים
עבור לשכת הפרסום הממשלתית

1. כללי
א. לשכת הפרסום הממשלתית (להלן: "לפ"מ" או "המזמין") פונה בזה בבקשה לקבלת הצעות לבחירת מכון מחקר לביצוע מחקרי אפקטיביות קמפיינים, כפי שיפורט להלן.
ב. השירותים הנדרשים במכרז זה כוללים ביצוע מחקרי אפקטיביות לקמפיינים שפורסמו באמצעי המדיה השונים, בהיקפים כספיים משתנים ולאורך תקופות שונות, לרבות מחקרי אפקטיביות ביחס לשיתופי פעולה תוכניים, תוך שימוש במתודולוגיות מחקר מגוונות.
ג. רשאים להשתתף במכרז רק גופים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים להלן בסעיף 4 למכרז.
ד. הצעות שלא תוגשנה בדיוק על פי תנאי המכרז עלולות להיפסל.
ה. עם הספק הזוכה ייחתם הסכם למתן השירותים (להלן: "ההסכם") בנוסח המצ"ב כנספח ח' למכרז זה. יובהר, כי עד לחתימת ההסכם על ידי שני הצדדים לא יתקיימו ביניהם יחסים חוזיים, ואין בהודעה על זכייה כדי ליצור יחסים חוזיים בין המציע הזוכה לבין המזמין.
ו. מסמכי המכרז, לרבות הנספחים, הינם רכוש המזמין ובבעלותו הבלעדית. המציעים אינם רשאים לעשות כל שימוש במסמכים אלה אלא לצורך הגשת הצעה במכרז. על המציע חלה חובת סודיות לגבי תוכן המסמכים.
ז. ריכוז לוחות זמנים למכרז:
מועד אחרון להגשת ההצעות – יום ד', 13/02/19, בשעה 12:00.
מועד אחרון לשאלות הבהרה – יום ב', 04/02/19, בשעה 12:00.

2. תיאור כללי של השירותים המבוקשים
א. לפ"מ הינה יחידה ממשלתית המספקת שירותי פרסום מקצועיים למשרדי הממשלה ולגופים ציבוריים נוספים, ובכלל זה הפקת מסעות פרסום (להלן גם: "קמפיינים") באמצעי המדיה השונים (טלוויזיה, רדיו, עיתונות, דיגיטל, שילוט חוצות, קולנוע וכיוב') וביצוע שיתופי פעולה תוכניים, בהיקפים כספיים משתנים ולפרקי זמן משתנים.
ב. הספק שייבחר כזוכה במכרז זה יידרש לבצע מחקרי אפקטיביות קמפיינים באמצעי המדיה השונים כאמור, כולם או חלקם, בזמן שהקמפיין באוויר (במקרים בהם מדובר בקמפיין פרסומי ארוך טווח) או לאחר ירידתו מהאוויר, בהתאם לדרישת המזמין.
ככלל, מחקרי אפקטיביות הקמפיינים יתבצעו באמצעות פאנל אינטרנטי המותאם למגזר הכללי, אך לעיתים יידרש ביצוע מחקר באמצעות מודל מחקרי אחר או מודל מחקרי משולב, בהתאמה לאוכלוסייה הנחקרת, לרבות המגזר החרדי/המגזר הערבי.
ג. יודגש, כי מסעות הפרסום מטעם לפ"מ מכוונים להעברת מסרים ומידע לציבור, חלקם בעלי אלמנט חינוכי וכאלה המכוונים לשינוי דעת קהל ו/או הנעה לפעולה, להבדיל ממסעות פרסום שיווקיים או מכירתיים. בהתאם לכך, הספק שייבחר כזוכה במכרז יידרש להתאים את המתודולוגיה המחקרית לבחינת אפקטיביות הפרסום ביחס למטרות האמורות.
טרם ביצוע המחקר, תועבר לספק הזוכה פנייה מפורטת, הכוללת את מטרות הקמפיין, קהלי היעד, תקופת הקמפיין, תקציבו, אמצעי המדיה בהם שודר הקמפיין, דגשים ועוד.
ד. ביצוע מחקר אפקטיביות הקמפיין יתבצע במתכונת הבאה: תכנון המחקר (כתיבת שאלונים ותרגומם במידת הצורך בהתאם לאוכלוסייה הנחקרת), תכנות שאלון אינטרנטי לרבות שתילת חומרים פרסומיים, איסוף וניתוח הנתונים, כתיבת דו"ח מסכם ופרזנטציה (אופציונלי), והכל בהתאם ללוחות הזמנים בהם ינקוב המזמין במסגרת הפנייה לביצוע המחקר ועפ"י הדרישות להלן.
ה. מחקרי אפקטיביות הקמפיינים יתבצעו ככלל בקרב 500 (חמש מאות) מרואיינים, המהווים מדגם מייצג של קהל היעד כפי שהוגדר לקמפיין, ואולם לעיתים יכלול המחקר מדגם בהיקף אחר ו/או תידרש בחינת אפקטיביות הקמפיין בקרב אוכלוסיית משנה נוספת.
ו. מחקר אפקטיביות הקמפיין יכלול, בין היתר, התייחסות למשתנים הבאים:
1. זכירות הקמפיין באופן בלתי נעזר/חצי נעזר/נעזר.
2. זכירות הקמפיין ביחס לכל אחד מערוצי המדיה בהם נעשה שימוש במסגרת הקמפיין.
3. הבנת המסרים ע"י קהל היעד.
4. התייחסות לקריאייטיב.
5. הערכת חשיבות הקמפיין.
6. בחינת שינוי עמדות בעקבות הקמפיין.
7. ניתוח זכירות ביחס לנתוני חשיפה ותקציב.
ז. הספק הזוכה יידרש להעביר למזמין דו"ח מחקר אפקטיביות קמפיין אשר יכלול, בין היתר, את הנתונים הבאים:
1. דו"ח מפורט של ממצאי המחקר. הדו"ח יוגש על גבי מצגת פאוור פוינט או בכל פורמט אחר עפ"י שיקול דעת המזמין, וילווה בדו"ח אקסל בדבר נתוני המחקר.
2. ניתוח הזכירות ביחס לחשיפה בפועל לכל אחד מערוצי המדיה השונים בהם עלה הקמפיין. הניתוח יתבצע על בסיס נתוני חשיפה למדיה של הקמפיין כפי שיועברו ע"י המזמין לספק.
3. ניתוח העלות לאחוז זכירה ביחס לכל אחד מערוצי המדיה השונים בהם עלה הקמפיין. הניתוח יתבצע על בסיס עלויות הקמפיין כפי שיועברו ע"י המזמין לספק.
4. השוואת ביצועי הקמפיין לסטנדרט לפיו נמדדים הביצועים (בנצ'מרק) של קמפיינים אחרים שעלו לאוויר והספק מבצע בגינם מחקרי אפקטיביות. הספק יידרש להעביר לידי המזמין דו"ח אקסל הכולל את הנתונים ששימשו לביצוע ההשוואה כאמור.
5. השוואת ביצועי הקמפיין לסטנדרט לפיו נמדדים הביצועים (בנצ'מרק) של קמפיינים אחרים מטעם המזמין, בהתאם לנתונים שיעביר המזמין.
6. סיכום והמלצות.
7. עפ"י דרישת המזמין, בתום ביצוע המחקר יתבקש הספק הזוכה להציג את תוצאות המחקר והמלצותיו במסגרת פרזנטציה אשר תערך בפני נציגי המזמין ו/או מי מטעמו.
ח. בנוסף לביצוע מחקרי אפקטיביות הקמפיינים בהתאם לפניות המזמין, יידרש הספק הזוכה להעביר פעמיים בשנה, בסוף כל חציון, דו"חות מסכמים לכלל הפעילות המחקרית שבוצעה, הכוללים השוואה וניתוח של תוצאות המחקרים השונים בהתאם למשתנים שנבדקו כאמור בסעיף 2(ו) לעיל. הדו"חות יוגש על גבי מצגת פאוור פוינט או בכל פורמט אחר עפ"י שיקול דעת המזמין, וילוו בדו"ח אקסל מסכם.
הספק הזוכה יידרש להציג בפני המזמין ו/או מי מטעמו את הנתונים ודו"חות החציון כאמור במסגרת פרזנטציה שתערך במשרדי המזמין, בהתאם לשיקול דעת המזמין וצרכיו.
ט. הספק שייבחר יידרש להעניק כל שירות נוסף בקשר עם ביצוע מחקרי אפקטיביות קמפיינים, אף אם לא צוין במפורש במכרז זה, על פי דרישת המזמין.

3. משך ההתקשרות
א. תקופת ההתקשרות הינה לשנה, החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע אשר ייבחר על ידי המזמין כזוכה במכרז זה.
ב. למזמין תהא זכות ברירה (אופציה) להאריך ו/או להרחיב את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכי המזמין, בתנאי מכרז זה לרבות נספחיו, ובכפוף לקיום תקציב, בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.
ג. המזמין יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהודעה בכתב 30 יום מראש, להפסיק את ההתקשרות בכל עת או לצמצם את היקף השירותים, וזאת ללא חובת הנמקה.
4. תנאי סף למגיש ההצעה
על המציע לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים להלן, ולצרף את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף. אי מילוי של כל הדרישות המפורטות בפרק זה עלול לגרום לפסילת ההצעה על הסף.
רשאים להגיש הצעות רק מציעים העומדים בכל תנאי הסף המצטברים הבאים:
א. המציע הינו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל, בכל מרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו של המציע, או שהינו עוסק מורשה, והינו בעל כל הרישיונות / הרישויים / התקנים / ההיתרים הנדרשים על פי דין למתן השירות נשוא המכרז, בין שנדרשו באופן מפורש במסגרת מכרז זה ובין אם לאו.
להוכחת סעיף זה, יש לצרף, בין היתר, תעודת התאגדות תקפה ממרשם רשמי בישראל (רשם החברות או רשם השותפויות) או תעודת עוסק מורשה עדכנית.
ב. המציע הינו בעל ניסיון רלוונטי מוכח בביצוע מחקרי אפקטיביות קמפיינים (להלן: "המחקרים") בהתאם לפירוט הבא (תנאים מצטברים):
1. המציע ערך לפחות עשרה (10) מחקרים באמצעות פאנל אינטרנטי, המותאמים למגזר הכללי, החל מחודש ינואר 2016 ואילך, בקרב מדגם של לפחות 500 נבדקים.
2. המציע ערך לפחות חמישה (5) מחקרים (פאנל אינטרנטי/טלפוני) המותאמים למגזר החרדי בישראל, החל מחודש ינואר 2016 ואילך, בקרב מדגם של לפחות 500 נבדקים.
3. המציע ערך לפחות חמישה (5) מחקרים באמצעות פאנל אינטרנטי המותאמים למגזר הערבי בישראל, החל מחודש ינואר 2016 ואילך, בקרב מדגם של לפחות 500 נבדקים.
הניסיון הרלוונטי של המציע יפורט בכתב יד בטבלה המופיעה בטופס פרופיל המציע, המצ"ב כנספח א' למכרז זה. יש לפרט בטבלה את הפריטים הבאים: שם המחקר (כותרת כללית), שם הלקוח או עיסוקו, מטרת המחקר, מתודולוגיה מחקרית, מועד ביצוע המחקר, כמות הנבדקים במחקר, תיאור המחקר בקצרה.
יובהר, כי על תנאי הסף להתקיים במציע עצמו, וכי לא ניתן לייחס למציע ניסיון של כל גוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות חברת אם, חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כל שהיא למציע.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, באם המציע הינו עוסק מורשה, ניסיון שצבר כקבלן משנה יעמוד לו לצורך עמידה בתנאי הסף כאמור.
ג. היקף מחזור עסקיו השנתי של המציע בכל אחת מהשנים 2016 ו-2017, לא פחת מסך של 500,000 (חמש מאות אלף) ₪, לא כולל מע"מ, ומקורו בביצוע מחקרים כמותיים.
להוכחת היקף מחזור העסקים השנתי, על המציע להמציא אישור מתאים מטעם רואה חשבון, כדוגמת הנוסח המופיע בנספח ה' למכרז.
ד. המצאת קו"ח ונתונים בדבר מנהל המחקר הקבוע שיעמיד המציע לרשות המזמין. מנהל המחקר הקבוע יהיה איש הקשר בין המזמין לבין הספק הזוכה, ויקבל את פניות המזמין בדבר המחקרים לביצוע ו/או את הזמנות העבודה באמצעות דוא"ל באופן שוטף בכל ימות השבוע.
מנהל המחקר הקבוע נדרש לעמוד בכל תנאי הסף המצטברים הבאים:
1. מועסק על ידי המציע במסגרת יחסי עובד-מעביד.
2. בעל 5 שנות ניסיון לפחות בניהול מחקרים כמותיים שיווקיים.
3. ניהל לפחות חמישה (5) מחקרי אפקטיביות קמפיינים, החל מחודש ינואר 2016 ואילך, בהם לכל הפחות מחקר אחד אשר הותאם למגזר הכללי, מחקר אחד אשר הותאם למגזר החרדי בארץ ומחקר אחד אשר הותאם למגזר הערבי בארץ.
הניסיון הרלוונטי של מנהל המחקר הקבוע יפורט בכתב יד בטבלה המופיעה בטופס פרופיל המציע, המצ"ב כנספח א' למכרז זה. יש לפרט בטבלה את הפרטים שלהלן: שם המחקר (כותרת כללית), שם הלקוח או עיסוקו, שם מכון המחקר באמצעותו בוצע המחקר, מטרת המחקר, מתודולוגיה מחקרית, מועד ביצוע המחקר, כמות הנבדקים במחקר, תיאור המחקר בקצרה, וזאת בנוסף לקו"ח אשר יצורפו להצעה.
הבהרה: אין מניעה שהניסיון הרלוונטי של מנהל המחקר הקבוע יהיה חופף לניסיון הרלוונטי של המציע.
המציע לא יהא רשאי להחליף את מנהל המחקר הקבוע, ללא אישור מראש ובכתב מאת המזמין.
ה. המצאת קו"ח ונתונים בדבר סטטיסטיקאי המכון, אשר ילווה מקצועית את המחקרים שיבוצעו עבור המזמין.
הסטטיסטיקאי נדרש לעמוד בכל תנאי הסף המצטברים הבאים:
1. מועסק על ידי המציע במסגרת יחסי עובד-מעביד.
2. בעל 5 שנות ניסיון לפחות בניהול מחקרים כמותיים שיווקיים.
ו. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים") לרבות:
1. תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 (להלן: חוק עובדים זרים) וחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 (להלן: חוק שכר מינימום), על גבי נספח ו' למכרז.
2. אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 או שהוא פטור מניהולם ומדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.
3. תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10 והוראת שעה), התשע"ו-2016 ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, על גבי נספח ז' למכרז.
הצעה אשר לא תוגש בהתאם להוראות סעיף זה יכול ותיפסל על הסף. המזמין שומר לעצמו את הזכות לתקן פגמים טכניים שנפלו בהצעה על מנת להתאימה לדרישות המכרז.
5. פירוט המסמכים שיש לצרף להצעה

להצעה יצורפו המסמכים הבאים:
א. כל האישורים והמסמכים הנדרשים על מנת להוכיח את עמידת המציע בתנאי הסף המפורטים לעיל.
ב. טופס פרופיל המציע, בהתאם לנוסח המצ"ב בנספח א'. יש למלא את כל הפרטים בכתב יד בלבד.
ג. פרופיל ספק המפרט את תחומי ההתמחות; שנות הפעילות; תחומי הפעילות; מצבת כוח האדם; סוגי לקוחות; ניסיון קודם בביצוע מחקרי אפקטיביות קמפיינים; מתודולוגיות ייחודיות (מתחום המחקר הכמותי).
ד. מסמך נפרד אשר יצורף להצעה בו יוצגו מתודולוגיות ייעודיות ו/או ייחודיות של המציע לבדיקת אפקטיביות פרסום, נכסיות מותג ואפקטיביות קמפיין/שיתוף פעולה תוכני מתמשך, כמפורט בסעיף 9(ב) למכרז.
יש לפרט לכל הפחות:
1. מתודולוגיה אחת לבחינת אפקטיביות פרסום;
2. מתודולוגיה אחת לבחינת נכסיות מותג;
3. מתודולוגיה אחת לבחינת אפקטיביות פרסום קמפיין/שת"פ תוכני מתמשך;
יובהר, כי אין מניעה כי ייעשה שימוש באותה המתודולוגיה עבור כל אחד משלושת הרכיבים לעיל, ואולם על המציע לציין דגשים והתאמות של המתודולוגיה ביחס לכל רכיב נבדק (אפקטיביות פרסום/נכסיות מותג/אפקטיביות קמפיין מתמשך).
ה. קו"ח של מנהל המחקר הקבוע, שיעמיד המציע לרשות המזמין ואשר ינהל את המחקרים ויפקח עליהם.
ו. קו"ח של סטטיסטיקאי המכון, אשר ילווה את המחקרים אשר יבוצעו עבור המזמין.
ז. הצעה לשאלונים (פרה ופוסט קמפיין) + דו"ח מסכם ביחס לכל אחד משלושת הקמפיינים לדוגמא (להלן: "הקמפיינים לדוגמא") המפורטים להלן:
• קמפיין למגזר הכללי: "פארק סיפורי התנ"ך" שבוצע ע"י לפ"מ עבור משרד התרבות והספורט.
המדובר באחד מאירועי שנת ה-70 למדינת ישראל, שמטרתו הייתה להנגיש את סיפורי התנ״ך השונים בדרך חדשנית, חווייתית, מעניינת ואטרקטיבית ובאופן שיתאים למגוון קהלים. הפעילות כללה שילוב של מרכז מבקרים חוויתי עם פארק אטרקציות לכל המשפחה במהלך חול המועד סוכות 2018במשך 5 ימים.
הקמפיין כלל פרסום בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות ובדיגיטל ופנה לכלל הציבור.

• קמפיין ייעודי למגזר הערבי: "חיסכון במים" שבוצע ע"י לפ"מ עבור רשות המים והביוב.
מטרת הקמפיין הייתה העלאת המודעות בקרב המגזר הערבי לכך שישראל חווה רצף נדיר של 5 שנות בצורת הגורמת להתייבשות מקורות המים הטבעיים בישראל ומהווה איום פוטנציאלי על משק המים של ישראל ועל אספקת המים הסדירה לצרכים השונים וכתוצאה מכך להניע את קהל היעד לנקוט בפעולות של חיסכון במים ומניעת בזבוז מים.
הקמפיין כלל פרסום בטלוויזיה, ברדיו ובדיגיטל, לגילאי 18+.

• קמפיין ייעודי למגזר החרדי: "חיסכון במים" שבוצע ע"י לפ"מ עבור רשות המים והביוב.
מטרת הקמפיין הייתה העלאת המודעות בקרב המגזר החרדי לכך שישראל חווה רצף נדיר של 5 שנות בצורת הגורמת להתייבשות מקורות המים הטבעיים בישראל ומהווה איום פוטנציאלי על משק המים של ישראל ועל אספקת המים הסדירה לצרכים השונים וכתוצאה מכך להניע את קהל היעד לנקוט בפעולות של חיסכון במים ומניעת בזבוז מים.
הקמפיין כלל פרסום בעיתונות, ברדיו ובדיגיטל, לגילאי 18+.
נתוני הקמפיינים לדוגמא מצורפים כלינק למכרז זה וזמינים לצפייה לכל מציע פוטנציאלי –
https://drive.google.com/drive/folders/1FEDh3SqD5u6X2DbVSZM5pYHAMFXWLj1P?usp=sharing

מובהר, כי ביחס לכל אחד משלושת הקמפיינים לדוגמא יש לכלול:
הצעה לשאלונים (פרה ופוסט קמפיין) בהתייחס למשתנים המפורטים בסעיף 2(ו) למכרז ומשתנים נוספים לפי שיקול דעת המציע; דו"ח מסכם אשר יוגש במצגת פאוור פוינט.
ההצעה לשאלונים (פרה ופוסט קמפיין) והדו"ח המסכם ישמשו לבחינת איכות ההצעה, והמציע אף יידרש להציגם במסגרת פרזנטציה במשרדי המזמין, וזאת כמפורט בסעיף 9(ב) למכרז.
ח. הצעת מחיר אשר תוגש במעטפה נפרדת וסגורה בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח ב' למכרז, כשהיא אינה כוללת מע"מ ונקובה בש"ח. יובהר, כי במידה והצעת המחיר כאמור לא תוגש במעטפה סגורה ונפרדת, לרבות העתקי הצעת המחיר, או שהצעת המחיר מטעם המציע תופיע בצורה גלויה בכל דרך אחרת במסגרת ההצעה, יוביל הדבר לפסילת ההצעה.
ט. תעודת התאגדות תקפה ממרשם רשמי בישראל (רשם החברות או רשם השותפויות) ו/או תעודת עוסק מורשה.
י. נסח חברה/שותפות עדכני לעניין היעדר חובות לרשם החברות/השותפויות, הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים. במידה ולמציע אין בנמצא נסח המאשר את הנ"ל, יהיה עליו להעביר, כתנאי לחתימת ההסכם אם יוכרז כזוכה במכרז, נסח עדכני אשר לא מצוינים בו חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה שבה מוגשת ההצעה ולא מצוין בו כי המציע הינו חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.
יא. הצהרת מורשי החתימה מטעם המציע, בהתאם לנוסח המצ"ב בנספח ד' להלן, חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם המציע.
יב. אישור מתאים מטעם רו"ח על מחזור עסקיו של המציע, כדוגמת הנוסח המופיע בנספח ה' להלן.
יג. אישורים עדכניים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, כמפורט להלן:
1. תצהיר חתום ומאומת כדין, לפי החוק האמור, בנוסח המצורף כנספח ו' להלן, כמפורט בסעיף 4(ו)(1) למכרז.
2. אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, כמפורט בסעיף 4(ו)(2) למכרז.
3. תצהיר חתום ומאומת ע"י עורך דין בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות, בנוסח המצורף כנספח ז' להלן, כמפורט בסעיף 4(ו)(3) למכרז.
יד. הסכם התקשרות המצ"ב בנספח ח' להלן, לרבות נספח התחייבות לשמירת סודיות ונספח התחייבות להעדר ניגוד עניינים, חתום בראשי תיבות בכל עמוד, וכן חתימה וחותמת המציע במקום המיועד לכך בסוף ההסכם.
טו. מסמך תשובות לשאלות הבהרה, ככל שיפורסם במסגרת מכרז זה, חתום על ידי המציע.
טז. על מציע העונה על הדרישות לתיקון לחוק חובת מכרזים (מספר 15), התשס"ג – 2002 (להלן – התיקון לחוק), לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה (על משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה התיקון לחוק).
על פי התיקון לחוק, לאחר שקלול התוצאות, אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר.
הצעה אשר לא תוגש בהתאם להוראות סעיף זה יכול ותיפסל.
6. תנאים כלליים
א. הצעת המציע תהיה בתוקף למשך 90 יום לפחות מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות. הצעת המציע תוגש ע"י אישיות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז זה יהיו על שמה של אותה אישיות משפטית בלבד.
ב. מועד התקיימותם של כל תנאי הסף המפורטים לעיל לגבי המציע יהיה מועד הגשת ההצעה.
ג. המציע אינו רשאי לערוך שינוי כלשהו במסמכי המכרז, בין על ידי שינוי / תוספת / מחיקה בגוף המסמכים ובין על ידי צירוף מסמך הסתייגות נפרד. עם הזוכה במכרז ייחתם הסכם התקשרות בנוסח המצורף למכרז, ללא הסתייגות. להסתייגויות כאמור לא יהיה כל תוקף כלפי המזמין והן עלולות לגרום לפסילת הצעתו של המציע / זכייתו של הזוכה.
ד. המציע בעל הציון המשוקלל הגבוה ביותר, כמפורט בסעיף 9 להלן, יהיה הזוכה בהליך. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו לבחור ביותר מזוכה אחד במסגרת הליך זה, או פחות מכך.
ה. במידה ותוגש במסגרת מכרז זה הצעת אחת, או שתיוותר הצעה אחת לדיון בפני ועדת המכרזים, יהא המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבחור בהצעה כזוכה, אף ללא בחינת איכות ההצעה כמפורט בסעיף 9 להלן.
ו. אין בעצם הזכייה במכרז ו/או בהתקשרות בין המזמין לבין הזוכה בהסכם ההתקשרות כדי לחייב את המזמין לפנות אל הספק הזוכה לביצוע שירותים בכל היקף שהוא, והספק הזוכה יקבל תמורה אך ורק בהתאם לשירות שביצע בפועל עבור המזמין.
ז. הספק הזוכה יידרש לשמור על חיסיון הנתונים המועברים אליו על ידי המזמין לצורך ביצוע מחקרי אפקטיביות קמפיינים, כמו גם על הנתונים המתקבלים במסגרת ביצוע המחקר על ידו, וזאת תוך עמידה בדרישות אבטחת מידע מחמירות והקפדה על דיני הגנת הפרטיות.
ח. מובהר בזאת, כי הספק הזוכה יידרש לספק את תוצאות מחקר אפקטיביות הקמפיין בהקדם האפשרי, ובהתאם ללוח הזמנים שיקבע במסגרת הפנייה לביצוע המחקר.
ט. אין במכרז זה ו/או בתוצאותיו כדי לפגוע בכוחן של התקשרויות קיימות של המזמין עם מכוני מחקר במועד פרסום מכרז זה, ככל שקיימות.
י. תנאים למתן שירותים על ידי הזוכים במכרז:
1. לעיל ולהלן: "הקבלן" – המציע אשר ייבחר על ידי המזמין להעניק את השירותים נשוא המכרז.
2. העבודה תבוצע ע"י הקבלן. הקבלן לא יהיה רשאי להעביר או להסב את זכויותיו עפ"י מכרז זה – כולן או חלקן – לצד שלישי, אלא בהסכמה מראש ובכתב מאת נציג המזמין לצורך מכרז זה.
3. הקבלן מתחייב לבצע את העבודה במומחיות, במקצועיות ובמיומנות ועפ"י הסטנדרטים המקצועיים המקובלים.
4. כל שירותי הקבלן, לרבות עריכת השאלונים ותרגומם (במידת הצורך), תכנות שאלון אינטרנטי לרבות שתילת חומרים פרסומיים ואיסוף וניתוח נתונים, ייעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו.
5. מובהר בזאת, כי כל חומר ומידע שייאסף ע"י הקבלן במהלך עבודתו יועמד לרשות המזמין ללא תנאי.
6. כל הזכויות בחומרים, לרבות בחומרי הגלם ו/או בקמפיינים ותוצריהם, שייכות למזמין, והקבלן אינו רשאי לעשות בהם שימוש כלשהו.
7. תכני הקמפיינים וכל המידע והחומרים שיועברו ע"י המזמין/יתקבלו במסגרת המחקר הינם נכס בבעלות המזמין (מדינת ישראל) ויינתנו למסירה בשלמותם לכל גוף אחר שהמזמין ימצא לנכון לאחר תקופת ההסכם או ביטולו ע"י המזמין.
8. מדינת ישראל תהא רשאית להשתמש בתוצרי השירותים בכל עת ובכל אופן שהוא, לרבות פרסומם באתרי אינטרנט ו/או בכל אמצעי שהוא.

7. הצהרת הקבלן

בחתימתו על ההצעה במכרז זה, הקבלן מצהיר ומתחייב כי:
א. אין בפניו כל מניעה או הגבלה לעניין הגשת ההצעה למזמין במסגרת מכרז זה ו/או לעניין תוכן ההצעה, כולה או חלקה ו/או לעצם ההתקשרות עם המזמין על פי מכרז זה.
ב. אין בהתקשרות על פי מכרז זה כדי לפגוע בכל זכות יוצרים, סוד מסחרי, זכות קניין כלשהי, לרבות כל זכות לקניין רוחני וכי לא הוגשה נגדו תביעה כלשהי על הפרת זכויות כאמור.
ג. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שעל השירות להתבצע באיכות גבוהה ביותר, באופן קפדני ויסודי, בהתאם לסטנדרטים הגבוהים המקובלים אצל המזמין.
ד. הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי כל שירותיו, לרבות כל שלבי העבודה על הכנת המחקר ובכלל זה ניסוח השאלונים ותרגומם (במידת הצורך), תכנות שאלון אינטרנטי לרבות שתילת חומרים פרסומיים ואיסוף הנתונים וניתוחם, הינם חלק בלתי נפרד ממתן השירותים ויהיו באחריותו ועל חשבונו, וכי לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בעבור שירותים אלו מעבר להצעת המחיר בה נקב הקבלן במסגרת הצעתו למכרז.
ה. הקבלן מצהיר ומתחייב כי יעמיד לרשות המזמין מנהל מחקר קבוע המועסק על ידו במסגרת יחסי עובד-מעביד אשר יהיה איש הקשר בין המזמין לבין הקבלן. מנהל המחקר הקבוע יהיה זמין וייתן מענה טלפוני ו/או באמצעות דוא"ל לנציגי המזמין באופן שוטף בכל ימות השבוע.
ו. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמזמין רשאי לדרוש להחליף את מנהל המחקר הקבוע (להלן: "בעל המקצוע") בבעל מקצוע חלופי ברמה הנדרשת, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
ז. הקבלן מתחייב שבכל מקרה בו נבצר מבעל המקצוע לבצע את העבודה מחמת מחלה, חופשה, שירות מילואים או מכל סיבה אחרת, יחליף אותו בבעל מקצוע אחר בעל כישורים מתאימים ובאותה רמה מקצועית, בכפוף לאישור המזמין.
ח. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שאינו רשאי להחליף ביוזמתו את בעל המקצוע ללא קבלת אישור המזמין בכתב ומראש.
ט. הקבלן מתחייב כי מנהל המחקר הקבוע שיעמיד לרשות המזמין יהיה זמין וייתן מענה טלפוני לנציגי המזמין, לפי הצורך, לרבות לעניין אישור קבלת הפנייה לביצוע המחקר/הזמנות, דיווח על פגמים ו/או תקלות וכיוב'.
י. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבמידה והשאלון שנוסח ו/או ניתוח תוצאות נתוני המחקר שהתקבלו במסגרת המחקר שביצע הספק עבור המזמין אינם ברמה מספקת לדעת המזמין, הוא יידרש לתיקון השאלון ו/או לביצוע מחדש של ניתוח תוצאות המחקר, על חשבונו ולשביעות רצון המזמין, ללא עלות נוספת.
יא. זכויות בסיום ההתקשרות – הקבלן מצהיר כי בתום תקופת ההתקשרות או מיד עם דרישה ראשונה של המזמין בכתב, יעביר לידי המזמין ו/או מי מטעמו את כל החומרים הנמצאים ברשותו. העברת החומרים לידי המזמין תהא באחריות הקבלן ועל חשבונו.
8. ניגוד עניינים / סודיות / בעלות
א. הזוכה במכרז יצהיר ויתחייב שאין ולא יהיה לו, החל ממועד הגשת ההצעה למכרז זה, במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופת ההתקשרות, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא.
ב. הזוכה יידרש לחתום על התחייבות לשמירת סודיות ללא הסתייגות ולהתחייב כי כל הישיבות/פגישות בהן ייטול חלק (לרבות פרזנטציות להצגת ממצאי המחקרים) וכן כל הממצאים והנתונים הנוגעים לשירות שיינתן על ידו, לרבות תוצרי עבודתו, יישמרו בסוד לאורך תקופת ההתקשרות ולאחריה, אלא אם כן התקבל אישור מראש ובכתב של המזמין להעברת הממצאים ו/או הנתונים כאמור.
ג. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הספק הזוכה יתחייב לשימוש בנתונים המתקבלים במסגרת מחקרי אפקטיביות הקמפיינים אך ורק לצרכים האמורים.
ד. כל מחקר ו/או טיוטה ו/או מסמך שיכין הספק הזוכה במסגרת מתן השירותים יהיה קניינה הבלעדי של המדינה ולא תהיה לספק הזוכה או למי מטעמו כל טענה או תביעה בנוגע לכך. בנוסף, הזוכה או מי מטעמו לא יעשו שימוש במידע שיגיע לידיעתם במסגרת מתן השירותים.
ה. הזוכה יתחייב כי לא יציג לאף גורם למעט לנציגי המזמין ו/או מי מטעמו את תוצאות העבודה האמורה בתקופת ההתקשרות האמורה ולאחריה, ובכלל זה כל מסמך/פריט שיכין הזוכה במסגרת מתן השירותים, זולת אם קיבל לכך אישור מראש ובכתב מהמזמין.
9. בחירת הזוכה
א. הליך בחירת הזוכה במכרז זה יתבצע בשלושה שלבים:
בשלב הראשון תיבדקנה כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת הצעות, ביחס לעמידתן בתנאי הסף המפורטים לעיל. רק הצעה אשר עמדה בכל תנאי הסף הנדרשים תיבדק בשלב הבא.
בשלב השני תיבדקנה איכות ההצעות (60% מתוך 100%), בהתאם למשקלות ולדרישות המפורטות להלן.
יובהר, כי רק הצעות אשר תקבלנה ציון של 42 נק' לפחות מתוך 60 נק' כאמור, תעלינה לשלב השלישי.
בשלב השלישי, תיפתחנה המעטפות בהן מצויות הצעות המחיר, ותיבחנה הצעות המחיר של המציעים השונים (40% מתוך 100%).
המציע אשר עמד בתנאי הסף, קיבל ציון של 42 נק' לפחות ברכיב האיכות וקיבל את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר (בפרמטרים של איכות ומחיר), יהיה הזוכה בהליך, בכפוף לזכויות המזמין המפורטות בסעיף 14 להלן.
את נספח הצעת המחיר יש להגיש במעטפה נפרדת וסגורה שתונח בתוך המעטפה הכללית.
ב. השלב השני- בחינת איכות ההצעות (60%)
בחינת איכות ההצעות תיעשה על פי אמות המידה הבאות:
15% – הצגת מתודולוגיות ייעודיות ו/או ייחודיות של המציע לבדיקת אפקטיביות פרסום קמפיין, נכסיות מותג ואפקטיביות פרסום קמפיין/שת"פ תוכני מתמשך.
יודגש, כי הקמפיינים/שיתופי הפעולה התוכניים מטעם לפ"מ מכוונים להעברת מסרים ומידע לציבור, חלקם בעלי אלמנט חינוכי וכאלה המכוונים לשינוי דעת קהל ו/או הנעה לפעולה, להבדיל ממסעות פרסום שיווקיים או מכירתיים. בהתאם לכך, הספק שייבחר כזוכה במכרז יידרש להתאים את המתודולוגיה המחקרית לבחינת אפקטיביות הפרסום ביחס למטרות האמורות.
יש לפרט מתודולוגיה אחת לבחינת אפקטיביות פרסום קמפיין, מתודולוגיה אחת לבחינת נכסיות מותג, ומתודולוגיה אחת לבחינת אפקטיביות פרסום קמפיין (לרבות שת"פ תוכני) מתמשך – סה"כ 3 מתודולוגיות.
לכל מתודולוגיה יינתן ניקוד על פי התאמתה לאופי הקמפיינים של לפ"מ בסך של עד 5 נקודות ובסה"כ עד 15 נקודות.
המתודולוגיות יפורטו במסמך נפרד שיצורף להצעה, בהתאם לנדרש בסעיף 5ד' למכרז.
יובהר, כי אין מניעה כי ייעשה שימוש באותה המתודולוגיה עבור כל אחד משלושת הרכיבים לעיל, ואולם על המציע לציין דגשים והתאמות של המתודולוגיה ביחס לכל רכיב נבדק (אפקטיביות פרסום / נכסיות מותג / אפקטיביות קמפיין או שת"פ תוכני מתמשך).
המציע יציג את המתודולוגיות השונות בכתב, ויידרש אף להציגם במסגרת פרזנטציה אשר תתואם מראש ותיערך במשרדי המזמין.
30% – בחינת איכות הצעה לשאלונים (פרה ופוסט קמפיין) + דו"ח מסכם ביחס לכל אחד משלושת הקמפיינים לדוגמא המפורטים בסעיף 5(ז) למכרז (קמפיין "פארק סיפורי התנ"ך" המיועד למגזר הכללי; קמפיין "חיסכון במים" המיועד למגזר החרדי; קמפיין "חיסכון במים" המיועד למגזר הערבי) על סמך המפורט בהצעת המציע וממצאי הפרזנטציה שיערוך המציע בפני המזמין.
לגבי כל אחד מהקמפיינים לדוגמא נדרש המציע להגיש הצעה לשאלונים (פרה ופוסט קמפיין) בהתייחס למשתנים המפורטים בסעיף 2(ו) למכרז ומשתנים נוספים לפי שיקול דעת המציע, ובנוסף דו"ח מסכם אשר יוגש ע"ג מצגת פאוור פוינט.
הניקוד ביחס לכל קמפיין לדוגמא (מגזר כללי; מגזר חרדי; מגזר ערבי) יורכב, בין היתר, מהתרשמות המזמין מהרכיבים הבאים: התאמת השאלונים המוצעים לאוכלוסייה הנחקרת ולמטרות המחקר, אופן ניתוח ממצאי המחקר והצגת ממצאי המחקר בדו"ח המסכם בצורה מקצועית, ברורה ואסתטית, תוך התייחסות לכל הפרמטרים הנדרשים, כמפורט בסעיף 2(ו) לעיל.
המציע יציג את השאלונים ואת ממצאי המחקר ביחס לכל אחד משלושת הקמפיינים לדוגמא בכתב (מצגת פאוור פוינט), ויידרש אף להציגם במסגרת פרזנטציה אשר תתואם מראש ותיערך במשרדי המזמין.
לכל מודל מחקרי לקמפיין לדוגמא (מגזר כללי; מגזר חרדי; מגזר ערבי) יינתן ניקוד בסך של עד 10 נקודות ובסה"כ עד 30 נקודות.
15% – פרזנטציה – במסגרת הפרזנטציה שתיערך בפני המזמין יידרש המציע להציג את עצמו ואת פעילותו, לפרט את המתודולוגיות הייעודיות ולפרט את המודל שערך ביחס לשלושת הקמפיין לדוגמא , כמפורט לעיל.
המציע יידרש לענות על שאלות כלליות לעניין תפיסת עולמו בביצוע מחקרי אפקטיביות קמפיינים תוך שימת דגש על התאמה לאופי הקמפיינים בלפ"מ.
סה"כ: 60%.
כאמור לעיל, רק הצעות אשר תקבלנה ציון של 42 נק' לפחות מתוך 60 נק' כאמור, תעלינה לשלב השלישי.
ג. השלב השלישי – בדיקת הצעות המחיר (40%)
בשלב זה תיפתחנה המעטפות בהן מצויות הצעות המחיר, ותיבחנה הצעות המחיר של המציעים השונים אשר קיבלו את ציון הסף בשלב השני.
בבחינת הצעות המחיר, ישוקללו הצעות המחיר לפי הפירוט הבא:
• פאנל אינטרנטי, מדגם של 500 נבדקים (מגזר כללי) – סקר פרה קמפיין ופוסט קמפיין:
• התמורה המבוקשת עבור מודל בסיס לבחינת פרסום באמצעי תקשורת אחד – 24% מתוך 40%.
מודל הבסיס כולל ניסוח שאלון, תכנות שאלון אינטרנטי לרבות שתילת חומרים פרסומיים, איסוף וניתוח הנתונים, כתיבת דו"ח מסכם ופרזנטציה (אופציונלי).
• התמורה המבוקשת עבור תוספת שאלה לשאלון – 3% מתוך 40%. (יודגש, כי התמורה המבוקשת עבור רכיב זה לא תעלה על 5% מעלות מודל הבסיס למחקר).
• התמורה המבוקשת עבור כל תוספת של 100 נבדקים נוספים עד לכמות של 1000 נבדקים – 1% מתוך 40%.

• פאנל אינטרנטי, מדגם של 500 נבדקים (מגזר ערבי/חרדי) – סקר פרה קמפיין ופוסט קמפיין:
• התמורה המבוקשת עבור מודל בסיס לבחינת פרסום באמצעי תקשורת אחד – 4% מתוך 40%.
מודל הבסיס כולל ניסוח שאלון (ללא תרגום), תכנות שאלון אינטרנטי לרבות שתילת חומרים פרסומיים, איסוף וניתוח הנתונים, כתיבת דו"ח מסכם ופרזנטציה (אופציונלי).
• התמורה המבוקשת עבור תרגום השאלון לשפה הערבית- 1% מתוך 40%. (יודגש, כי התמורה המבוקשת עבור רכיב זה לא תעלה על 6% מעלות מודל הבסיס למחקר).
• התמורה המבוקשת עבור תוספת שאלה לשאלון – 2% מתוך 40%. (יודגש, כי התמורה המבוקשת עבור רכיב זה לא תעלה על 5% מעלות מודל הבסיס למחקר).
• התמורה המבוקשת עבור כל תוספת של 100 נבדקים נוספים עד לכמות של 1000 נבדקים – 1% מתוך 40%.

• סקר טלפוני, מדגם של 500 נבדקים (מגזר חרדי) סקר פרה קמפיין ופוסט קמפיין:
• התמורה המבוקשת עבור מודל בסיס לבחינת פרסום באמצעי תקשורת אחד – 2% מתוך 40%.
מודל הבסיס כולל ניסוח שאלון, איסוף וניתוח הנתונים, כתיבת דו"ח מסכם ופרזנטציה (אופציונלי).
• התמורה המבוקשת עבור תוספת שאלה לשאלון – 1% מתוך 40%. (יודגש, כי התמורה המבוקשת עבור רכיב זה לא תעלה על 5% מעלות מודל הבסיס למחקר מסוג זה).
• התמורה המבוקשת עבור כל תוספת של 100 נבדקים נוספים עד לכמות של 1000 נבדקים – 1% מתוך 40%. (יודגש, כי התמורה המבוקשת עבור רכיב זה לא תעלה על 5% מעלות מודל הבסיס למחקר מסוג זה).
הציון בגין המחיר יינתן כדלקמן: המזמין ישקלל את כלל הצעות המחיר, כמפורט לעיל, להצעת מחיר משוקללת סופית. ההצעה הזולה ביותר תקבל את הציון המקסימלי של 40 נקודות, וההצעות האחרות יקבלו ציון יחסי להצעה זו בסדר יורד, על פי הנוסחה הבאה:
( 2 P / 1 P ) * 40 = A
A = ניקוד להצעה הנבדקת
1 P = מחיר ההצעה הנמוכה ביותר
2 P = מחיר בהצעה הנבדקת
40 = הציון המקסימאלי
הזוכה בהליך זה יהיה המציע אשר קיבל את הציון המשוקלל הסופי הגבוה ביותר (איכות ומחיר), בכפוף לזכויות המזמין המפורטות בסעיף 14 להלן.
יודגש, כי המזמין אינו מתחייב לבחור את ההצעה הזולה ביותר מבין כלל ההצעות שבהליך, הכל בכפוף לזכויות המזמין כמפורט בסעיף 14 להלן ולפי כל דין.
התעריף הנקוב בהצעה יעמוד בתוקפו 90 יום מתום המועד האחרון להגשת הצעות. מובהר בזאת כי ההצעות ימשיכו לעמוד בתוקפן גם לאחר תום 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות, ועד למועד בו יודיע המציע כי ברצונו לחזור בו מהצעתו, ובלבד שהודעה כאמור תגיע לידי המזמין לפני ההודעה על זכייה בהתאם למכרז זה.
10. ערבות והודעת זכייה
א. הודעה למציע בדבר זכייתו במכרז (להלן: "הודעת הזכייה") תישלח למציע בכתב.
ב. תחילת ההתקשרות מותנית בהמצאת ההסכם המצ"ב (נספח ח') כשהוא חתום ע"י הזוכה בצירוף ערבות אוטונומית מקורית לביצוע לטובת המזמין (להלן – "ערבות ביצוע"), בסך של 15,000 (חמישה עשר אלף) ₪, בנוסח המצורף כנספח ג', וזאת לתקופה שממועד החתימה על ההסכם ועד 90 יום מתום תקופת ההתקשרות. במידה והמזמין יחליט להאריך את תקופת ההתקשרות, יידרש הזוכה להאריך את תוקף הערבות או לספק ערבות חדשה, בהתאם לדרישת המזמין.
ג. הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן. המדד הבסיסי הוא המדד הידוע ביום החתימה על ההסכם, ותהיה בתוקף למשך כל תקופת ההסכם בתוספת 90 יום.
ד. הערבות תתקבל מבנק בארץ או מחברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח, או ממורשי לוידס על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, ובתנאי שחברת הביטוח מופיעה ברשימת המבטחים בעלי רישיון לפעול בענף הביטוח למתן ערבויות שבאתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, לפי הוראות החשב הכללי. יובהר כי ערבות מחברת ביטוח תהיה חתומה על ידי החברה עצמה, ולא על ידי סוכן הביטוח מטעמה.
ה. המזמין יהא רשאי לחלט את הערבות לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל מקרה שהזוכה לא יעמוד בתנאי מתנאי ההסכם ו/או בתנאי מתנאי נספחיו ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין ע"י הזוכה ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, וזאת מבלי לפגוע בזכויות המזמין לכל סעד אחר, כדין.
ו. הזוכה במכרז יתחייב להאריך או לחדש את הערבות במידה וההסכם יוארך, וזאת למשך תקופת ההארכה וכן למשך 90 יום לאחר סיומה, מיד עם דרישת המזמין.
ז. מובהר כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין המזמין לבין הזוכה.
11. ביטוח
א. הספק הזוכה יתחייב לרכוש ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בנספח ט' למכרז זה ובהסכם לטובתו ולטובת מדינת ישראל – לשכת הפרסום הממשלתית, משרדי ממשלה ויחידות סמך ולהציג למזמין את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין בנספח ט' כאמור.
ב. העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום הביטוחים כאמור יומצאו על ידי הספק הזוכה ללשכת הפרסום הממשלתית עד למועד חתימת ההסכם.
ג. הספק הזוכה יתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – לשכת הפרסום הממשלתית להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק הזוכה יתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – לשכת הפרסום הממשלתית בתוקף. הספק הזוכה יתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן ללשכת הפרסום הממשלתית לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.
ד. אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק הזוכה מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – לשכת הפרסום הממשלתית, משרדי הממשלה ויחידות הסמך על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי דין ועל פי מכרז זה.

12. הזמנת השירותים מהספק הזוכה ותנאי התשלום
א. הזמנת השירותים מהספק הזוכה תיעשה באמצעות פנייה לביצוע מחקר אשר תועבר לספק הזוכה. הפנייה תכלול את מטרות הקמפיין, קהלי היעד, תקופת הקמפיין, תקציבו, דגשים, לוחות זמנים ועוד.
ב. המזמין יהא רשאי לבטל כל הזמנה לביצוע מחקר גם לאחר ביצוע פנייה לספק הזוכה לעריכת המחקר ובכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי. בביטול ההזמנה לביצוע מחקר, מובהר כי הספק יהא זכאי לתמורה בהתאם למפורט להלן:
1. באם בוטלה ההזמנה טרם העברת החומרים לספק או בטרם תחילת העבודה, הספק לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא.
2. באם בוטלה ההזמנה לביצוע מחקר לאחר ניסוח והגשת השאלון למזמין לאישורו ובטרם עריכת המחקר – ישולם לספק הזוכה 10% מסכום התמורה המגיעה לספק עבור מודל בסיס לבחינת פרסום באמצעי תקשורת אחד למגזר הכללי/ערבי/חרדי, לפי העניין, בהתאם להצעת המחיר מטעם הספק במכרז.
ג. באם הספק נדרש לביצוע שלב אחד במחקר (פרה קמפיין או פוסט קמפיין) תשולם התמורה בהתאם לפירוט הבא:
o בגין ביצוע סקר פרה קמפיין בלבד – יעמוד התשלום על סך של 50% מסכום התמורה המבוקשת ע"י הספק עבור מודל בסיס לבחינת פרסום באמצעי תקשורת אחד למגזר הכללי/ערבי/חרדי, לפי העניין, בהתאם להצעת המחיר מטעם הספק במכרז.
o בגין ביצוע סקר פרה קמפיין בלבד – יעמוד התשלום על סך של 50% מסכום התמורה המבוקשת ע"י הספק עבור מודל בסיס לבחינת פרסום באמצעי תקשורת אחד למגזר הכללי/ערבי/חרדי, לפי העניין, בהתאם להצעת המחיר מטעם הספק במכרז.
o בגין ביצוע סקר פוסט קמפיין בלבד – יעמוד התשלום על סך של 65% מסכום התמורה המבוקשת ע"י הספק עבור מודל בסיס לבחינת פרסום באמצעי תקשורת אחד למגזר הכללי/ערבי/חרדי, לפי העניין, בהתאם להצעת המחיר מטעם הספק במכרז.
ד. התשלום בגין השירותים נשוא מכרז זה יבוצע עם הגשת דו"ח מסכם בדבר ממצאי המחקר, בהתאם לדרישות המפורטות במסמכי המכרז, כנגד הגשת חשבונית בצירוף דו"ח ביצוע פעילות ומסמכים רלוונטיים לידי המזמין.
ה. תנאי התשלום יהיו כדלקמן: חשבונית לתשלום תשולם בתנאי שוטף + 30 ממועד קבלתה במשרדי לפ"מ, או לחילופין לא יאוחר מ-45 ימים מהמועד שבו הומצאה החשבונית ללפ"מ, בכפוף להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז-2017 ו/או בהתאם להוראת החשב הכללי. תשלום התמורה יבוצע לאחר ניכוי מס כדין.
13. התחייבויות ופעילויות הנדרשות מאת הזוכה במכרז
עם הודעת המזמין בדבר זכייה במכרז, ימציא הזוכה לידי המזמין את המסמכים הבאים:
א. הסכם התקשרות המצ"ב כנספח ח' למכרז, חתום בראשי תיבות בכל עמוד, וכן חתימה וחותמת המציע במקום המיועד לכך בסוף ההסכם.
ב. ערבות אוטונומית מקורית לביצוע, כמפורט בסעיף 10 לעיל.
ג. אישור בדבר עריכת ביטוחים, על גבי הנוסח הקבוע בנספח ט' למכרז זה.
מילוי הדרישות הנ"ל מהווה תנאי לסיום הליכי המכרז ותחילת ההתקשרות.
14. מועד תחילת מתן השירות
המציע הזוכה יתחייב להיערך למתן השירותים מיד עם קבלת ההודעה על הזכייה והעברת הסכם ההתקשרות החתום, ערבות הביצוע ואישור בדבר עריכת ביטוחים כאמור, או במועד אחר שייקבע על ידי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
15. זכויות המזמין
א. אין באמור במכרז זה ו/או בהסכם כדי לגרוע או למעט מכל זכות העומדת למזמין על פי כל דין, לרבות ההוראות לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 או התקנות על פיו.
ב. המזמין רשאי לפסול הצעה שאין בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז ונספחיו, שלדעת המזמין מונע הערכת ההצעה כראוי, או שלא צורפו אליה כל האישורים הנדרשים או שהוגשה שלא במבנה הדרוש.
ג. המזמין רשאי לפנות אל המציעים, או אל מי מהם, לקבלת הבהרות, השלמות או תיקונים ביחס להצעותיהם, וכן לזמן את המציעים להציג את הצעתם באמצעות פרזנטציה.
ד. המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת, בהודעה שתועבר בכתב לכלל המשתתפים, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז זה.
ה. המזמין אינו חייב לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא, והוא רשאי לפנות למציעים פוטנציאליים נוספים בכל מועד שימצא לנכון ולמציעים לא תהיה זכות לפיצוי בשל כך. במקרה של ביטול המכרז, לא יהיה חייב עורך המכרז לפצות את המציעים או כל משתתף אחר במכרז, בכל צורה שהיא.
ו. המזמין יהא רשאי לבדוק בעצמו את אמיתות הפרטים המופיעים בהצעה, לרבות לעניין התקיימותם של תנאי הסף, בכל דרך שיראה לנכון.
ז. המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל עם כל אחד מהמציעים מו"מ בנפרד לגבי הצעתו ו/או להחליט שלא להתקשר עם מציע כלל. המזמין שומר על זכותו לנהל מו"מ עם הזוכה בלא להודיע לו על זכייתו וכן לקיים, לפי החלטתו, הליך של Best and Final עם כל המציעים או עם חלקם.
ח. המזמין רשאי לבחור הצעה כלשהי בשלמותה או בחלקה, וכן לבחור ביותר מהצעה אחת ו/או לפצל את ביצוע השירותים בין מספר מציעים.
ט. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, למסור חלק מן השירותים המפורטים בפניה זו לכל מציע אחר, וכי המזמין אינו מתחייב, במישרין ו/או בעקיפין, כי השירותים המפורטים במכרז זה או בכל פנייה לביצוע מחקר יבוצעו על ידי מציע אחד.
י. המזמין יהיה רשאי, בכל עת, להתקשר עם ספק לביצוע שירותים מן הסוג המפורט במכרז שלא על פי מכרז זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, באופן שיעניק את מירב היתרונות למזמין בנסיבות העניין, ובלבד שההתקשרות עם הספק האמור תהא פטורה מחובת מכרז לפי כל דין.
יא. המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת, לבטל הליך זה ולפרסם הליך חדש.
יב. המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת, לבטל הליך זה, בין לפני בחירת הזוכה ובין לאחר בחירת הזוכה, בשל שינוי צרכי המזמין ו/או לקוחותיו ו/או בשל היעדר תקציב לביצוע השירותים הנדרשים במכרז או בפנייה, כולם או חלקם.
יג. המזמין רשאי, בכל שלב שהוא, להפסיק בהודעה בכתב את מתן השירותים נשוא מכרז זה או כל פנייה לביצוע מחקר. במקרה זה, יהיה הזוכה זכאי לתגמול בעבור השירותים שנעשו עד לשלב שבו ניתנה הודעה כאמור.
יד. פסילה בעקבות חוות דעת שלילית בכתב או מידע שקרי – המזמין יהא רשאי לפסול הצעה של מציע, אשר העניק למזמין או לגורם ממשלתי אחר שירותים בעבר ולא עמד בלוחות הזמנים ו/או בסטנדרטים המקצועיים הנדרשים, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב או דו"ח ביקורת לעניין טיב העבודה שסיפק, או שכלל בהצעתו למכרז זה ו/או למכרז אחר שפורסם על ידי המזמין מידע שקרי ו/או מטעה ו/או לא מדויק, אף אם הדבר נעשה בתום לב. במקרה זה תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה, לפי שיקול דעת ועדת המכרזים של המזמין, בטרם מתן ההחלטה הסופית.
טו. הסתיימה, הופסקה או בוטלה ההתקשרות בין המזמין לבין הזוכה או שלא נחתם הסכם עם הזוכה בהליך זה, מכל סיבה שהיא, רשאי המזמין לפנות למציע שדורג במקום השני בהתאם לתוצאות מכרז זה (וככל שתהא מניעה להתקשר עימו, יהא רשאי המזמין לפנות למציע שדורג במקום השלישי, וכן הלאה), לצורך ביצוע השירותים המפורטים במכרז, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין. זכות זו של המזמין, עומדת לו בכל שלב שהוא, הן לפני והן במהלך תקופת ההתקשרות עם הזוכה.
טז. למען הסר ספק מובהר, כי אין בהודעה על הזוכה כדי לסיים את הליכי הבחירה ו/או כדי ליצור יחסים חוזיים בין המזמין ובין הזוכה, וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם המזמין על ההסכם בין הצדדים, רשאי המזמין לבטל את החלטתו על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט (וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהצורך בקבלת אישורים נוספים לאחר ההודעה על הזכייה ומבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהאפשרות העומדת בפני המזמין לבטל או להפסיק את ההתקשרות בכל עת, כמפורט לעיל).
יז. כן יובהר, כי הגשת ההצעה מחייבת את המציע בלבד ואין בהגשת ההצעה כאמור כדי להטיל חבות משפטית כלשהי על המזמין. המזמין לא יישא בכל תשלום ולא ישתתף ו/או ישיב כל תמורה שהיא בגין הוצאות ו/או הפסדים ישירים ו/או עקיפים בהם נשא המציע בקשר עם הכנת הצעתו והשתתפותו במכרז.
יח. המזמין יהא רשאי לדרוש מהזוכה להפסיק לאלתר את מתן השירות על ידי עובדים מסוימים ולהחליפם בעובדים אחרים, אשר יאושרו על ידי המזמין.
יט. כל תוצר, ידע או בדיקה שתתבצע ובכלל זה כל מסמך שיכין המציע הזוכה במסגרת ביצוע השירותים יהיו קניינה הבלעדי של מדינת ישראל ולא תהיה למציע או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה בנוגע לכך.
16. הנחיות להגשת ההצעה
א. את ההצעה המלאה על נספחיה יש להגיש ב-3 עותקים לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמין בקומה 15 (מבואה מזרחית) ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום) ליד דלפק הקבלה, וזאת לא יאוחר מיום ד', 13/02/19 בשעה 12:00. יובהר, כי אין לשלוח הצעה בדואר.
ההצעה תוגש, בצירוף כל המסמכים הרלבנטיים, במעטפה סגורה, שעליה יירשם "מכרז מס' 200/11/18 לבחירת מכון מחקר לביצוע מחקרי אפקטיביות קמפיינים עבור לשכת הפרסום הממשלתית", ואשר לא תישא סימני זיהוי. הצעת המחיר תוגש במעטפה נפרדת, בתוך המעטפה הסגורה כאמור המכילה את ההצעה למכרז.
ב. יובהר, כי במידה והצעת המחיר כאמור לא תוגש במעטפה סגורה ונפרדת, לרבות העתקי הצעת המחיר, או שהצעת המחיר מטעם המציע תופיע בצורה גלויה בכל דרך אחרת במסגרת ההצעה, עלול הדבר להוביל לפסילת ההצעה.
ג. למען הסר ספק יובהר, כי אין להוסיף התניות או סייגים כלשהו לנוסח הפניה, לנספחיה או להצעה.
ד. על המציע לצרף את כל המסמכים הנדרשים בהתאם לאמור בסעיף 5 לעיל, לרבות כל האישורים והמסמכים הנדרשים על מנת להוכיח עמידת המציע בתנאי הסף.
17. שאלות הבהרה

שאלות הבהרה בנוגע לאמור במכרז זה יש לשלוח, בכתב בלבד, לידי גב' שרון כהן, מרכזת ועדת מכרזים, באמצעות דוא"ל שכתובתו michrazim@lapam.gov.il, וזאת עד ליום ב', 04/02/19 בשעה 12:00.
בנדון יש לציין "מכרז מס' 200/11/18 לביצוע מחקרי אפקטיביות קמפיינים – שאלות הבהרה".
פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור ו/או לדוא"ל אחר ו/או לאחר המועד הנ"ל, לא תיעננה.

מענה לשאלות ההבהרה, ככל שתהיינה, יועבר לפונים תוך השמטת שם הפונה ופרטים מזהים אודותיו, ויפורסם באתר האינטרנט של המזמין ושל מינהל הרכש הממשלתי.
18. שינוי מסמכי המכרז:

למציע אסור לשנות בכל דרך כל פרט ו/או תנאי בטופס ההצעה ו/או במסמכי המכרז. כל שינוי שייעשה ע"י המציע במסמכי המכרז ו/או כל תוספת ו/או הסתייגות ו/או השמטה ו/או מחיקה עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
19. עיון בהצעה הזוכה:
א. מציע שלא זכה במכרז רשאי לבקש לעיין בהצעה הזוכה, בכפוף להוראות תקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993.
ב. המציע רשאי לציין מראש, אילו סעיפים בהצעתו חסויים להצגה בפני מציעים אחרים בשל היותם, לדעתו, סוד מקצועי או מסחרי. במידה ומציע במכרז ציין כי חלקים מסוימים בהצעתו מהווים סוד מסחרי או סוד מקצועי, יצרף המציע להצעתו מסמך הכולל נימוקים לסיווג החלקים האמורים כסוד מסחרי או סוד מקצועי.
ג. יובהר, כי ועדת המכרזים של המזמין רשאית, עפ"י שיקול דעתה, להציג בפני מציעים שלא זכו כל מסמך אשר להערכתה נדרש כדי למלא אחר דרישות החוק והתקנות, ולזוכה לא תהיה כל טענה בשל כך.
ד. מכל מקום, המציע לא יהיה רשאי לעיין בכל סעיף ו/או חלק מההצעות הזוכות, אשר בעניין הצעתו הוא ציין כי הינם מהווים לדעתו סוד מסחרי או מקצועי, בין אם תקבע ועדת המכרזים של המזמין כי הינם מהווים סוד מסחרי או סוד מקצועי ובין אם לאו.
ה. למען הסר ספק יובהר מראש, כי הצעת המחיר שהגיש המציע הזוכה במכרז איננה מהווה סוד מסחרי או סוד מקצועי.
20. סמכות השיפוט:

בתי המשפט המוסמכים בתל אביב יהיו בעלי הסמכות המקומית הבלעדית בכל סכסוך הקשור למכרז זה.
21. שונות:
א. מסמכי המכרז על נספחיהם מפורסמים באתרי האינטרנט המפורטים בס"ק ב' להלן, וניתן לעיין ו/או להדפיס אותם ללא תשלום.
ב. המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים ו/או תיקונים בפנייה זו ובמסמכי המכרז. שינויים או תיקונים אלה ייערכו בכתב ויפורסמו באתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי שכתובתו www.mr.gov.il וכן באתר האינטרנט של המזמין שכתובתו www.jobiz.gov.il.
ג. המזמין רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לפנות למציעים לשם קבלת הבהרות ו/או פרטים נוספים, לפנות לממליצים או להזמין את המציע לבירור ו/או לבדוק את הצעתו בכל דרך אחרת שתראה למזמין נכונה.
ד. הפנייה נשוא מכרז זה היא לנשים וגברים כאחד, והאמור בלשון זכר גם בלשון נקבה משמע ולהיפך.

ב כ ב ו ד ר ב,
לשכת הפרסום הממשלתית

בהתאם לתנאי המכרז, מצורפים להצעה המסמכים הבאים (יש לסמן וי במשבצת המתאימה):
• טופס פרופיל המציע (על גבי נספח א' למכרז);
• פרופיל ספק, כמפורט בסעיף 5(ג) למכרז;
• קו"ח של מנהל המחקר הקבוע;
• קו"ח של סטטיסטיקאי המכון;
• מסמך נפרד אשר יצורף להצעה בו יוצגו מתודולוגיות ייעודיות ו/או ייחודיות של המציע לבדיקת אפקטיביות פרסום, נכסיות מותג ואפקטיביות קמפיין/שיתוף פעולה תוכני מתמשך, כמפורט בסעיף 5(ד) למכרז;
• הצעה לשאלונים +דו"ח מסכם לכל אחד משלושת הקמפיינים לדוגמא, כמפורט בסעיף 5(ז) למכרז;
• הצעת מחיר על גבי הנוסח המופיע בנספח ב' למכרז, במעטפה סגורה ונפרדת.
• תעודת התאגדות תקפה ממרשם רשמי בישראל (רשם החברות או רשם השותפויות);
• נסח חברה/שותפות עדכני לעניין היעדר חובות לרשם החברות/השותפויות;
• הצהרת מורשי החתימה מטעם המציע (על גבי נספח ד' למכרז);
• אישור מתאים מטעם רו"ח על מחזור עסקיו של המציע, כדוגמת הנוסח המופיע בנספח ה' למכרז.
• תצהיר חתום ומאומת כדין בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום (על גבי נספח ו' למכרז – כולל סימון x במשבצת המתאימה);
• אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס לעניין ניהול ספרי חשבונות כדין, כמפורט בסעיף 4(ו)(2) למכרז;
• תצהיר חתום ומאומת כדין בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות (על גבי נספח ז' למכרז);
• הסכם התקשרות חתום (על גבי נספח ח' למכרז);
• מסמך תשובות לשאלות הבהרה, ככל שיפורסם במסגרת מכרז זה, חתום על ידי המציע;
• במידה והמציע הינו עסק בשליטת אישה – יש לצרף אישור ותצהיר כאמור בסעיף 5(י"ד) למכרז.
• מסמך הכולל נימוקים לסיווג חלקים מסויימים בהצעת המציע כסוד מסחרי או סוד מקצועי, ככל שסווגו, בהתאם לסעיף 20(ב) למכרז;

נספח א'
טופס פרופיל המציע
על המציע למלא את הטבלה בכתב יד.
אי מילוי כל הפרטים בטבלה עלול להוביל לפסילת ההצעה.
פירוט
שם המציע

כתובת מלאה (כולל מיקוד)

מספרי טלפון

מס' פקס

דואר אלקטרוני

סוג התארגנות

תאריך התארגנות

מספר חברה (ח.פ) / שותפות / עוסק מורשה

שמות הבעלים (באם המדובר בתאגיד/שותפות)

שמות ומספרי תעודות זהות של המורשים לחתום ולהתחייב בשם המציע
____________ , ת.ז ___________

____________ , ת.ז ___________

____________ , ת.ז ___________

פרטי איש הקשר (מנהל המחקר הקבוע) בכל הנוגע למכרז זה
מס' טלפון בעבודה של איש קשר (מנהל המחקר הקבוע)
מס' טלפון סלולרי של איש קשר (מנהל המחקר הקבוע)
דואר אלקטרוני של איש קשר (מנהל המחקר הקבוע)

ניסיון המציע במתן השירותים נשוא המכרז
(לצורך עמידה בתנאי הסף)
לשם עמידה בתנאי הסף הקבוע בסעיף 4(ב), נדרש כי המציע הינו בעל ניסיון רלוונטי מוכח בביצוע מחקרי אפקטיביות קמפיינים (להלן: "המחקרים") בהתאם לפירוט הבא (תנאים מצטברים):
1. המציע ערך לפחות עשרה (10) מחקרים באמצעות פאנל אינטרנטי, המותאמים למגזר הכללי, החל מחודש ינואר 2016 ואילך, בקרב מדגם של לפחות 500 נבדקים.
2. המציע ערך לפחות חמישה (5) מחקרים (פאנל אינטרנטי/טלפוני) המותאמים למגזר החרדי בישראל, החל מחודש ינואר 2016 ואילך, בקרב מדגם של לפחות 500 נבדקים.
3. המציע ערך לפחות חמישה (5) מחקרים (פאנל אינטרנטי) המותאמים למגזר הערבי בישראל, החל מחודש ינואר 2016 ואילך, בקרב מדגם של לפחות 500 נבדקים.
להוכחת ניסיון המציע, יש לפרט בטבלאות את הפרטים להלן: שם המחקר (כותרת כללית), שם הלקוח או עיסוקו, מטרת המחקר, מתודולוגיה מחקרית, שנת המחקר, כמות הנבדקים במחקר, תיאור המחקר בקצרה.
על המציע למלא את הטבלה בכתב יד.
מילוי הטבלה באופן שאינו מלא עלול להוביל לפסילת ההצעה.
עשרה (10) מחקרים באמצעות פאנל אינטרנטי, המותאמים למגזר הכללי, החל מחודש ינואר 2016 ואילך, בקרב מדגם של לפחות 500 נבדקים:

שם המחקר
(כותרת כללית) שם הלקוח או עיסוקו מטרת המחקר מתודולוגיה מחקרית מועד ביצוע המחקר כמות הנבדקים במחקר תיאור המחקר בקצרה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

חמישה (5) מחקרים (פאנל אינטרנטי/טלפוני) המותאמים למגזר החרדי בישראל, החל מחודש ינואר 2016 ואילך, בקרב מדגם של לפחות 500 נבדקים

שם המחקר
(כותרת כללית) שם הלקוח או עיסוקו מטרת המחקר מתודולוגיה מחקרית מועד ביצוע המחקר כמות הנבדקים במחקר תיאור המחקר בקצרה
1
2
3
4
5

חמישה (5) מחקרים (פאנל אינטרנטי) המותאמים למגזר הערבי בישראל, החל מחודש ינואר 2016 ואילך, בקרב מדגם של לפחות 500 נבדקים:

שם המחקר
(כותרת כללית) שם הלקוח או עיסוקו מטרת המחקר מועד ביצוע המחקר כמות הנבדקים במחקר תיאור המחקר בקצרה
1
2
3
4
5

מנהל מחקר קבוע (לצורך עמידה בתנאי סף)
על המציע למלא את פרטי מנהל המחקר הקבוע, לרבות הטבלה, בכתב יד וזאת בנוסף לקו"ח שיצורפו להצעה.
מילוי הפרטים באופן שאינו מלא עלול להוביל לפסילת ההצעה.
שם מנהל המחקר הקבוע: _______________________ ת.ז ________________
השכלה: תואר ________ משנת _______ מוסד _________________
נתוני השכלה נוספים __________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

• מועסק על ידי המציע במסגרת יחסי עובד-מעביד: כן/לא (נא להקיף בעיגול)
• מס' שנות ניסיון בניהול מחקרים כמותיים שיווקיים (בשנים מלאות): ________________
לשם עמידה בתנאי הסף הקבוע בסעיף 4(ד) למכרז, מנהל המחקר הקבוע נדרש לעמוד בכל תנאי הסף המצטברים הבאים:
1. מועסק על ידי המציע במסגרת יחסי עובד-מעביד.
2. בעל 5 שנות ניסיון לפחות בניהול מחקרים כמותיים שיווקיים.
3. ניהל לפחות חמישה (5) מחקרי אפקטיביות קמפיינים, החל מחודש ינואר 2016 ואילך, בהם לכל הפחות מחקר אחד אשר הותאם למגזר הכללי, מחקר אחד אשר הותאם למגזר החרדי בארץ ומחקר אחד אשר הותאם למגזר הערבי בארץ.

שם המחקר
(כותרת כללית) שם הלקוח או עיסוקו מטרת המחקר + לאיזה מגזר מיועד המחקר מתודולוגיה מחקרית מועד ביצוע המחקר כמות הנבדקים במחקר תיאור קצר של המחקר
1

2

שם המחקר
(כותרת כללית) שם הלקוח או עיסוקו מטרת המחקר + לאיזה מגזר מיועד המחקר מתודולוגיה מחקרית מועד ביצוע המחקר כמות הנבדקים במחקר תיאור קצר של המחקר
3
4
5

הבהרה: אין מניעה שהניסיון הרלוונטי של מנהל המחקר הקבוע יהיה חופף לניסיון הרלוונטי של המציע.

סטטיסטיקאי המכון (לצורך עמידה בתנאי סף)
על המציע למלא את פרטי סטטיסטיקאי המכון, לרבות הטבלה, בכתב יד וזאת בנוסף לקו"ח שיצורפו להצעה.
מילוי הפרטים באופן שאינו מלא עלול להוביל לפסילת ההצעה.
שם סטטיסטיקאי המכון: _______________________ ת.ז ________________
השכלה: תואר ________ משנת _______ מוסד _________________
נתוני השכלה נוספים __________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

• מועסק על ידי המציע במסגרת יחסי עובד-מעביד: כן/לא (נא להקיף בעיגול)
• מס' שנות ניסיון בניהול מחקרים כמותיים שיווקיים (בשנים מלאות): ________________.

נספח ב'
טופס הצעת המחיר

הצעת המחיר תוגש במעטפה נפרדת וסגורה.

על המציע למלא את התמורה המבוקשת ביחס לכל אחד מרכיבי הצעת המחיר, בכתב יד, ללא מע"מ ונקובה בש"ח.

אני הח"מ,___________________, מורשה החתימה מטעם המציע _______________________,
מציע לבצע את השירותים בהתאם לכל הוראות המכרז, כמפורט להלן:

פאנל אינטרנטי, מדגם של 500 נבדקים (מגזר כללי):
1. התמורה המבוקשת עבור מודל בסיס לבחינת פרסום באמצעי תקשורת אחד (24% מתוך 40%) – _____________________________ש"ח, לא כולל מע"מ.
ובמילים:________________________________________________ ש"ח, לא כולל מע"מ.
מודל הבסיס כולל ניסוח שאלון, תכנות שאלון אינטרנטי לרבות שתילת חומרים פרסומיים, איסוף וניתוח הנתונים, כתיבת דו"ח מסכם ופרזנטציה (אופציונלי).
2. התמורה המבוקשת עבור תוספת שאלה לשאלון (התמורה המבוקשת עבור רכיב זה לא תעלה על 5% מעלות מודל הבסיס למחקר) (3% מתוך 40%) – _____________________ש"ח, לא כולל מע"מ.
ובמילים:________________________________________________ ש"ח, לא כולל מע"מ.
3. התמורה המבוקשת עבור כל תוספת של 100 נבדקים נוספים עד לכמות של 1000 נבדקים (1% מתוך 40%) – _____________________ש"ח, לא כולל מע"מ.
ובמילים:________________________________________________ ש"ח, לא כולל מע"מ.
פאנל אינטרנטי, מדגם של 500 נבדקים (מגזר ערבי/חרדי):
4. התמורה המבוקשת עבור מודל בסיס לבחינת פרסום באמצעי תקשורת אחד (4% מתוך 40%)- _____________________________ש"ח, לא כולל מע"מ.
ובמילים:________________________________________________ ש"ח, לא כולל מע"מ.
מודל הבסיס כולל ניסוח שאלון (ללא תרגום), תכנות שאלון אינטרנטי לרבות שתילת חומרים פרסומיים, איסוף וניתוח הנתונים, כתיבת דו"ח מסכם ופרזנטציה (אופציונלי).
5. התמורה המבוקשת עבור תרגום השאלון לשפה הערבית (התמורה המבוקשת עבור רכיב זה לא תעלה על 6% מעלות מודל הבסיס למחקר) – 1% מתוך 40% – _____________________ש"ח, לא כולל מע"מ.
ובמילים:________________________________________________ ש"ח, לא כולל מע"מ.
6. התמורה המבוקשת עבור תוספת שאלה לשאלון (התמורה המבוקשת עבור רכיב זה לא תעלה על 5% מעלות מודל הבסיס למחקר) (2% מתוך 40%) – _____________________ש"ח, לא כולל מע"מ.
ובמילים:________________________________________________ ש"ח, לא כולל מע"מ.
7. התמורה המבוקשת עבור כל תוספת של 100 נבדקים נוספים עד לכמות של 1000 נבדקים (1% מתוך 40%) – _____________________ש"ח, לא כולל מע"מ.
ובמילים:________________________________________________ ש"ח, לא כולל מע"מ.
סקר טלפוני, מדגם של 500 נבדקים (מגזר חרדי):
8. התמורה המבוקשת עבור מודל בסיס לבחינת פרסום באמצעי תקשורת אחד (2% מתוך 40%) – _____________________ש"ח, לא כולל מע"מ.
ובמילים:________________________________________________ ש"ח, לא כולל מע"מ.
מודל הבסיס כולל ניסוח שאלון, איסוף וניתוח הנתונים, כתיבת דו"ח מסכם ופרזנטציה (אופציונלי).
9. התמורה המבוקשת עבור תוספת שאלה לשאלון (התמורה המבוקשת עבור רכיב זה לא תעלה על 5% מעלות מודל הבסיס למחקר מסוג זה) (1% מתוך 40%) – _____________________ש"ח, לא כולל מע"מ.
ובמילים:________________________________________________ ש"ח, לא כולל מע"מ.
10. התמורה המבוקשת עבור כל תוספת של 100 נבדקים נוספים עד לכמות של 1000 נבדקים (התמורה המבוקשת עבור רכיב זה לא תעלה על 5% מעלות מודל הבסיס למחקר מסוג זה) (1% מתוך 40%) – _____________________ש"ח, לא כולל מע"מ.
ובמילים:________________________________________________ ש"ח, לא כולל מע"מ.

יובהר , כי הצעת המחיר אשר תחרוג מתקרת המקסימום שנקבעה ביחס לכל רכיב – תיפסל.
א. ידוע לי כי הצעת המחיר המפורטת לעיל מגלמת את כל העלויות הכרוכות בשירותים המבוקשים במכרז.
ב. כמו כן, ידוע לי כי למעט תשלום התמורה, לא אהיה זכאי לכל תשלום או הטבה אחרת בגין מתן השירותים.
ג. ידוע לי כי כל כל שלבי המחקר ובכלל זה תכנון המחקר (כתיבת שאלונים ותרגומם במידת הצורך בהתאם לאוכלוסייה הנחקרת), תכנות שאלון אינטרנטי לרבות שתילת חומרים פרסומיים, איסוף וניתוח הנתונים, כתיבת דו"ח מסכם ופרזנטציה (אופציונלי), והכל בהתאם ללוחות הזמנים בהם ינקוב המזמין במסגרת הפנייה לביצוע המחקר ועפ"י הדרישות להלן הינם חלק בלתי נפרד ממתן השירותים ויהיו באחריותו ועל חשבונו, וכי לא תינתן כל תמורה נוספת בעבור שירותים אלו מעבר להצעת המחיר לעיל.
ד. ידוע לי כי הצעת מחיר אשר לא תכלול התייחסות לאחד מרכיבי הצעת המחיר – תיפסל.
ה. ידוע לי כי לא תשולם לי התמורה באם לא סופקו השירותים בפועל, לשביעות רצונו המלאה של המזמין.
ו. המזמין יהא רשאי לבטל כל הזמנה לביצוע מחקר גם לאחר ביצוע פנייה לספק הזוכה לעריכת המחקר ובכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי. בביטול ההזמנה לביצוע מחקר, מובהר כי הספק יהא זכאי לתמורה בהתאם למפורט להלן:
באם בוטלה ההזמנה טרם העברת החומרים לספק או בטרם תחילת העבודה, הספק לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא.
באם בוטלה ההזמנה לביצוע מחקר לאחר ניסוח והגשת השאלון למזמין לאישורו ובטרם עריכת המחקר – ישולם לספק הזוכה 10% מסכום התמורה המגיעה לספק עבור מודל בסיס לבחינת פרסום באמצעי תקשורת אחד למגזר הכללי/ערבי/חרדי, לפי העניין, בהתאם להצעת המחיר מטעם הספק במכרז.
ז. באם הספק נדרש לביצוע שלב אחד במחקר (פרה קמפיין או פוסט קמפיין) תשולם התמורה בהתאם לפירוט הבא:
בגין ביצוע סקר פרה קמפיין בלבד – יעמוד התשלום על סך של 50% מסכום התמורה המבוקשת ע"י הספק עבור מודל בסיס לבחינת פרסום באמצעי תקשורת אחד למגזר הכללי/ערבי/חרדי, לפי העניין, בהתאם להצעת המחיר מטעם הספק במכרז.
בגין ביצוע סקר פרה קמפיין בלבד – יעמוד התשלום על סך של 50% מסכום התמורה המבוקשת ע"י הספק עבור מודל בסיס לבחינת פרסום באמצעי תקשורת אחד למגזר הכללי/ערבי/חרדי, לפי העניין, בהתאם להצעת המחיר מטעם הספק במכרז.
בגין ביצוע סקר פוסט קמפיין בלבד – יעמוד התשלום על סך של 65% מסכום התמורה המבוקשת ע"י הספק עבור מודל בסיס לבחינת פרסום באמצעי תקשורת אחד למגזר הכללי/ערבי/חרדי, לפי העניין, בהתאם להצעת המחיר מטעם הספק במכרז.
ח. התשלום בגין השירותים נשוא המכרז יבוצע עם הגשת דו"ח מסכם בדבר ממצאי המחקר, בהתאם לדרישות המפורטות במסמכי המכרז, כנגד הגשת חשבונית בצירוף דו"ח ביצוע פעילות ומסמכים רלוונטיים לידי המזמין.
ט. תנאי התשלום יהיו כדלקמן: חשבונית לתשלום תשולם בתנאי שוטף + 30 ממועד קבלתה במשרדי לפ"מ, או לחילופין לא יאוחר מ-45 ימים מהמועד שבו הומצאה החשבונית ללפ"מ, בכפוף להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז-2017 ו/או בהתאם להוראת החשב הכללי. תשלום התמורה יבוצע לאחר ניכוי מס כדין.

__________________ _______________ __________________
שם חתימה תפקיד

חותמת תאגיד תאריך _________________

נספח ג'
נוסח כתב ערבות ביצוע

שם הבנק/חברת הביטוח ________________
מס' הטלפון ________________________
מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות
לכבוד
ממשלת ישראל
באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית
רח' אחד העם 9 (מגדל שלום)
תל אביב

הנדון: ערבות מס'____________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 15,000 (במילים: חמישה עשר אלף) ₪ אשר תדרשו מאת: ___________________________________________ (להלן "החייב") בקשר עם מכרז מס' 200/11/18.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך _______________
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו___________________.
שם הבנק/חב' הביטוח

______________________________ _______________________________
מס' הבנק ומס' הסניף כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

________________ ________________ ________________________
תאריך שם מלא חתימת וחותמת מורשה החתימה

נספח ד'
הצהרת מורשי החתימה מטעם המציע

אנו הח"מ, _______________________ מורשי חתימה בחברת _______________, מצהירים בזאת כדלקמן:
אנו מצהירים ומאשרים, כי קראנו והבנו את צרכי המזמין ודרישותיו כמפורט במכרז פומבי שמספרו 200/11/18, וכי קיבלנו את כל ההבהרות וההסברים אשר ביקשנו לדעת. ברשותנו הניסיון, הידע, הכישורים, המומחיות וכל יתר האמצעים הנדרשים לביצוע התחייבויות הזוכה במכרז זה, ברמה מקצועית גבוהה וסטנדרטים גבוהים, וימשיכו להיות ברשותנו לאורך כל תקופת ההתקשרות, לרבות הארכות אם תהיינה, בהתאם לדרישות המכרז ועל פי התחייבותנו בהסכם.
1. אנו מצהירים ומאשרים כי כל הפרטים המופיעים בטופס פרופיל המציע אשר הוגש על ידנו וביתר מסמכי ההצעה הינם נכונים ומדויקים.
2. אנו מצהירים כי המציע הינו בעל כל הרישיונות/הרישויים/התקנים/ההיתרים הנדרשים על פי דין למתן השירותים נשוא המכרז.
3. אנו מסכימים לכל תנאי מכרז המסגרת והננו מתחייבים למלא אחר כל דרישות המכרז, אם נזכה בו בדייקנות, ביעילות, במיומנות וברמה מקצועית גבוהה, לאורך כל תקופת ההתקשרות, והכול בהתאם ובכפוף להוראות המכרז ולהסכם ההתקשרות.
4. אנו מצהירים, כי ידוע לנו שעל פי תקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993, יתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים לראות את הצעתנו במידה ונזכה. כמו כן, אנו מצהירים, כי אין לנו התנגדות לכך ואין צורך לבקש מאיתנו רשות להראות את הצעתנו, בכפוף לחוק חובת המכרזים.
5. אנחנו מבקשים שלא להציג את הסעיפים ו/או המסמכים ו/או הפריטים הבאים למתחרים, מפאת היותם סוד מקצועי או מסחרי:
______________________________________________________________
6. ידוע לנו כי ועדת המכרזים של המזמין רשאית, על פי שיקול דעתה, להציג כל מסמך שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי וכי הוא דרוש כדי לעמוד בדרישות של חוק חובת המכרזים ותקנותיו, וזאת אף על פי שציינו לעיל סעיפים ו/או מסמכים ו/או פריטים חסויים להצגה בפני המתחרים.
7. אנו מצהירים כי ברור לנו, שאין בעצם הזכייה במכרז ו/או בהתקשרות בינינו לבין המזמין בהסכם כדי לחייב את המזמין לפנות אלינו בפנייה לביצוע שירותים בכל היקף שהוא, וכי נקבל תמורה אך ורק בהתאם לשירות שנבצע בפועל.
8. ידוע לנו כי המזמין יהא רשאי לבטל הליך זה, בין לפני בחירת הזוכה ובין לאחר בחירת הזוכה, בשל שינוי צרכי המזמין ו/או בשל היעדר תקציב לביצוע השירותים הנדרשים במכרז, כולם או חלקם.
9. ידוע לנו כי אין במכרז זה ו/או בתוצאותיו כדי לפגוע בכוחן של התקשרויות קיימות של המזמין עם מכוני מחקר במועד פרסום המכרז.
10. ידוע לנו כי נהיה מחויבים במענה לפניית המזמין לכל פנייה לביצוע מחקר. כן ידוע לנו כי המזמין יהיה רשאי לדרוש מאיתנו מנהל מחקר חלופי במקום זה שהוצע לו במסגרת המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
11. הננו מצהירים, כי אין ולא יהיה באספקת השירותים למזמין, הפרה של זכויות קניין של צד שלישי כלשהו, וכי אין כל מניעה או הגבלה שחלים על המזמין כתוצאה מכך. כמו כן אנו מתחייבים לשפות את המזמין בכל מקרה של תביעת צד שלישי, שתוגש נגד המזמין, וקשורה בשירותים נשוא המכרז.
12. הננו מצהירים בזאת כי כל הפרטים המופיעים במסמכי המכרז על כל נספחיהם ידועים לנו ואנו מקבלים אותם במלואם ללא סייג. הצעה זו מוצעת לאחר שבדקנו את כל התנאים הכרוכים במתן השירות ומצאנו אותם מתאימים וראויים, ואנו מוותרים בזאת על כל טענה של אי הבנה, פגם או אי התאמה אחרת.
13. ידוע לנו כי איננו רשאים להחליף ביוזמתנו את מנהל המחקר הקבוע ללא קבלת אישור המזמין בכתב ומראש.
14. הננו מתחייבים כי נעמיד לרשות המזמין מנהל מחקר קבוע אשר יהיה איש הקשר בין המזמין לבינינו, ואשר יקבל את הפניות לביצוע המחקר ו/או את הזמנות העבודה באמצעות דוא"ל באופן שוטף בכל ימות השבוע. אנו מתחייבים כי מנהל המחקר הקבוע כאמור יהיה זמין וייתן מענה טלפוני לנציגי המזמין, לפי הצורך, לרבות לעניין אישור קבלת הזמנות, דיווח על פגמים ו/או תקלות וכיוב'.
15. ידוע לנו כי המזמין יהא רשאי לבטל כל הזמנה לביצוע מחקר גם לאחר ביצוע פנייה לעריכת המחקר ובכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי.
16. אנו מצהירים בזאת כי הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. בהמשך לאמור, הננו מצהירים כי לא היינו מעורבים בניסיון להניא מתחרה אחר להגיש הצעות למכרז זה ו/או לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
17. הננו מצהירים בזאת כי כל הפרטים המופיעים במסמכי המכרז על כל נספחיהם ידועים לנו ואנו מקבלים אותם במלואם ללא סייג. הצעה זו מוצעת לאחר שבדקנו את כל התנאים הכרוכים במתן השירות ומצאנו אותם מתאימים וראויים, ואנו מוותרים בזאת על כל טענה של אי הבנה, פגם או אי התאמה אחרת.
18. אנו מצהירים בזאת כי אנו מודעים לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

__________________ _______________ __________________
שם חתימה תפקיד

__________________ _______________ __________________
שם חתימה תפקיד

חותמת תאגיד תאריך _________________

אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל בפני.
כן מצהיר/ה בזה כי ה"ה _______________________________ מוסמכים לייצג את המציע וחתימותיהם מחייבות את המציע.

___________ ______________________ ____________
תאריך חותמת ומספר רישיון עורך דין חתימת עוה"ד

נספח ה'
דוגמא לאישור רו"ח על מחזור עסקים
(יוגש על נייר לוגו של רואה החשבון)

תאריך ___________
לכבוד,
חברת___________________
(המציע)

הנדון : אישור על מחזור כספי מביצוע מחקרים כמותיים לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום 31.12.2016 וביום 31.12.2017

לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
1. הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת ___________.
2. הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים של חברתכם ליום ____________ וליום ____________ בוקרו / נסקרו על ידי משרדנו.
לחילופין:
הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים של חברתכם ליום ___________ וליום ____________ בוקרו / נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים.
3. חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים ליום _________ כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף 4 ו-5 להלן.
לחילופין:
חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים ליום _________ כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף 4 ו-5 להלן.
4. בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים ליום 31.12.2016 המחזור הכספי של חברתכם לשנת 2016 מביצוע מחקרים כמותיים הינו גבוה מ-500,000 ₪, לא כולל מע"מ.
5. בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים ליום 31.12.2017 המחזור הכספי של חברתכם לשנת 2017 מביצוע מחקרים כמותיים הינו גבוה מ-500,000 ₪, לא כולל מע"מ.

בכבוד רב,

שם רואי החשבון ______________

חתימת רואי החשבון ______________

נספח ו'
תצהיר בדבר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

1. הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________, שהוא המציע (להלן: "המציע") המבקש להתקשר עם המזמין עורך התקשרות מספר 200/11/18 לביצוע מחקרי אפקטיביות קמפיינים עבור לשכת הפרסום הממשלתית. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
2. בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.
משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.
(סמן ×במשבצת המתאימה)
• המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע בהתקשרות מספר 200/11/18 לביצוע מחקרי אפקטיביות קמפיינים עבור לשכת הפרסום הממשלתית.
• המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
• המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
3. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_________________________

אישור עורך הדין

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל בפני.

___________ ______________________ ____________
תאריך חותמת ומספר רישיון עורך דין חתימת עוה"ד

נספח ז'
תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: "המציע") המבקש להתקשר עם עורך התקשרות מכרז מס' 200/11/18 לביצוע מחקרי אפקטיביות קמפיינים עבור לשכת הפרסום הממשלתית. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
(סמן × במשבצת המתאימה):
• הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- 1998 לא חלות על המציע.
• הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 חלות על המציע והוא מקיים אותן.

(במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 חלות על המציע נדרש לסמן × במשבצת המתאימה):
• המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.
• המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

(במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן × במשבצת המתאימה):
• המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998, ובמקרה הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
• המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
____________________ ____________________ ____________________
תאריך חותמת ומספר רישיון חתימה
נספח ח'
הסכם התקשרות

שנערך ונחתם בתל אביב ביום ____ בחודש _____ 2019

בין:
ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל
באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ), המיוצגת על ידי המורשים לחתום בשמה כדין
מרחוב אחד העם 9 (מגדל שלום), תל-אביב 65251
(להלן: "המזמין")

מצד אחד

לבין:
___________ מס' תאגיד ___________
מרח' _______________, ב________
על ידי מורשי החתימה שלה:
_________ ת.ז. ___________
_________ ת.ז. ___________

(להלן: "הקבלן")
מצד שני

הואיל: והמזמין פרסם מכרז פומבי מס' 200/11/18 המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן: "המכרז"). מסמכי המכרז מצ"ב כנספח א';
והואיל: והקבלן הגיש את הצעתו למכרז (להלן: "ההצעה") המצורפת כנספח ב' להסכם זה;
והואיל: וועדת המכרזים של המזמין בחרה בהצעת הקבלן;
והואיל: והקבלן מצהיר כי הינו בעל הידע והניסיון הדרושים לביצוע השירותים נשוא המכרז והסכם זה, וכי הוא מעוניין באספקת השירותים למזמין בהתאם לתנאי המכרז ולהסכם זה;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
1. פרשנות ונספחים
1.1. המבוא להסכם זה והנספחים הצרופים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
1.2. מונחים המופיעים בהסכם זה ובהצעת הקבלן יפורשו בהתאם למשמעות הנתונה להם בהסכם זה ובכל מקרה של סתירה בין הצעת הקבלן והסכם זה יחולו הוראות הסכם זה.
1.3. פרשנות ההסכם תיעשה באופן המקיים את הדרישות המפורשות והמשתמעות של המכרז בצורה המלאה ביותר.
1.4. כותרות הסעיפים בהסכם זה משמשות לצרכי נוחיות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורך פרשנות התניות בהסכם.
1.5. האמור ביחיד גם ברבים משמע וההפך, האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה משמע וההפך.

2. הגדרות
בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:
"השירותים" – ביצוע מחקרי אפקטיביות קמפיינים עבור לשכת הפרסום הממשלתית, בהתאם למפורט במכרז פומבי מס' 200/11/18 אשר פרסם המזמין ובכל פנייה פרטנית שתיערך בהתאם לתנאי המכרז וכל שירות הנלווה לכך, בהתאם למפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה, ובפרט האמור בסעיף 2 לתנאי מכרז.

"מידע" – כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים, בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת, הקשורים ו/או הנוגעים למתן השירותים.

"סודות מקצועיים" – כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן ו/או מי מטעמו בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

3. מתן השירותים
3.1. הסכם זה הינו הסכם למתן השירותים עבור המזמין כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה ולתקופה של שנה, דהיינו החל מיום _______ ועד ליום _________.
3.2. למזמין תהא זכות ברירה (אופציה) להאריך ו/או להרחיב את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכי המזמין, בתנאי המכרז לרבות נספחיו, ובכפוף לקיום תקציב, בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.
3.3. המזמין יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהודעה בכתב 30 יום מראש, להפסיק את ההתקשרות בכל עת או לצמצם את היקף השירותים, וזאת ללא חובת הנמקה.
3.4. הקבלן מתחייב ליתן את השירותים לשביעות רצונו של המזמין, בהתאם למפורט במסמכי המכרז, בהתאם להצעתו והפירוט הנלווה אליה.
3.5. השירותים האמורים בהסכם זה דורשים רמה גבוהה של מומחיות ומקצועיות, ולפיכך הקבלן אחראי באופן בלעדי לרמתם ולתוכנם של השירותים האמורים בהסכם זה.

4. הצהרות והתחייבויות הקבלן

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
4.1. כי קיבל הסבר מפורט לגבי דרישות המזמין, אשר לשם עמידה בהן נשכרו שירותיו ויש ביכולתו לקיימן, וכי יספק את השירותים במועדים אשר ייקבעו על ידי המזמין.
4.2. כי הינו בעל כל הרישיונות, הרישויים, התקנים, ההיתרים והאישורים הנדרשים לשם ביצוע השירותים, בין אם נדרשו בהתאם לתנאי המכרז ובין אם לאו, וכי הוא מתחייב כי כל האישורים האמורים ימשיכו להיות בתוקף בכל זמן נתון במהלך תקופת ההסכם ו/או ביצוע השירותים.
4.3. כי הינו בעל הניסיון הנדרש במתן השירותים נשוא המכרז, וברשותו כוח אדם מקצועי ומיומן בהיקף נאות המאפשר לו ליתן את השירותים ולמלא אחר התחייבויותיו בהסכם זה.
4.4. כי הינו מתחייב לבצע את העבודה במומחיות, במקצועיות ובמיומנות ועפ"י הסטנדרטים המקצועיים המקובלים.
4.5. כי הינו מתחייב לבצע את השירותים באמצעות כוח אדם כשיר, איכותי ומיומן בביצוע השירותים. מבלי לגרוע מן האמור, הקבלן מתחייב להחליף כל עובד/ת שידרוש המזמין להחליף, מבלי שהמזמין יידרש ליתן נימוקים לדרישתו כאמור.
4.6. כי הינו מתחייב לעמוד בלוחות הזמנים לביצוע השירותים, כפי שנקבעו על ידי המזמין במכרז וכפי שייקבעו בכל פנייה לביצוע מחקר.
4.7. כי יידרש לשמור על חיסיון הנתונים המועברים אליו על ידי המזמין לצורך ביצוע מחקרי אפקטיביות קמפיינים, כמו גם על הנתונים המתקבלים במסגרת ביצוע המחקר על ידו, וזאת תוך עמידה בדרישות אבטחת מידע מחמירות והקפדה על דיני הגנת הפרטיות.
4.8. כי ידוע לו ומקובל עליו כי אין בעצם התקשרותו בהסכם עם המזמין כדי לחייב את המזמין לפנות אליו לביצוע שירותים בכל היקף שהוא, וכי יקבל תמורה אך ורק בהתאם לשירות שביצע בפועל.
4.9. כי ידוע לו כי אין במכרז ו/או בתוצאותיו כדי לפגוע בכוחן של התקשרויות קיימות של המזמין עם מכוני מחקר במועד פרסום המכרז.
4.10. כי יעמיד לרשות המזמין את מנהל המחקר הקבוע המועסק על ידו במסגרת יחסי עובד-מעביד המופיע בהצעתו למכרז, אשר יהיה איש הקשר בינו לבין המזמין ואשר יקבל את הפניות לביצוע המחקר ו/או את הזמנות העבודה באמצעות דוא"ל באופן שוטף בכל ימות השבוע. הקבלן מתחייב כי מנהל המחקר הקבוע יהיה זמין וייתן מענה טלפוני לנציגי המזמין, לפי הצורך, לרבות לעניין אישור קבלת הזמנות, דיווח על פגמים ו/או תקלות וכיוב'.
4.11. כי ידוע לו כי כל שירותיו, לרבות כל שלבי העבודה על הכנת המחקר ובכלל זה ניסוח השאלונים ותרגומם (במידת הצורך), תכנות שאלון אינטרנטי לרבות שתילת חומרים פרסומיים ואיסוף הנתונים וניתוחם, הינם חלק בלתי נפרד ממתן השירותים ויהיו באחריותו ועל חשבונו, וכי לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בעבור שירותים אלו מעבר להצעת המחיר בה נקב הקבלן במסגרת הצעתו למכרז.
4.12. כי ידוע לו שהמזמין רשאי לדרוש להחליף את מנהל המחקר הקבוע (להלן: "בעל המקצוע") בבעל מקצוע חלופי ברמה הנדרשת, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
4.13. כי בכל מקרה בו נבצר מבעל המקצוע לבצע את העבודה מחמת מחלה, חופשה, שירות מילואים או מכל סיבה אחרת, יחליף אותו בבעל מקצוע אחר בעל כישורים מתאימים ובאותה רמה מקצועית, בכפוף לאישור המזמין.
4.14. כי ידוע לו שאינו רשאי להחליף ביוזמתו את בעל המקצוע ללא קבלת אישור המזמין בכתב ומראש.
4.15. כי ידוע לו כי המזמין יהיה רשאי, בכל עת, להתקשר עם ספק לביצוע שירותים מן הסוג המפורט במכרז ו/או בהסכם זה שלא על פי המכרז ו/או ההסכם כאמור, לפי שיקול דעתו הבלעדי, באופן שיעניק את מירב היתרונות למזמין בנסיבות העניין, ובלבד שההתקשרות עם הספק האמור תהא פטורה מחובת מכרז לפי כל דין.
4.16. כי הוא משלם לעובדיו שכר שאינו נופל משכר המינימום ומקיים הוראות הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה שחל על עובדיו, ככל שחל.
4.17. כי הוא קרא את כל תנאי המכרז ודרישותיו, הבין אותם, והוא מתחייב להעניק את השירותים, על כל חלקיהם ובהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז ובהסכם זה, בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון המזמין ובמועדים אשר ייקבעו על ידי המזמין, הכל בכפוף להוראות הסכם זה וכל פנייה לביצוע מחקר.
4.18. כי כל הפרטים שמסר למזמין בהצעתו למכרז הינם מלאים ונכונים.
4.19. כי יודיע למזמין בכתב, מיד בע"פ ובדוא"ל, ולכל המאוחר תוך 24 שעות, על כל שינוי במעמדו החוקי ו/או על כל מקרה בו אין באפשרותו להעניק את השירותים ו/או על כל אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, מכל סיבה שהיא ו/או על כל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותים.
4.20. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבמידה והשאלון שנוסח ו/או ניתוח תוצאות נתוני המחקר שהתקבלו במסגרת המחקר שביצע הספק עבור המזמין אינם ברמה מספקת לדעת המזמין, הוא יידרש לתיקון השאלון ו/או לביצוע מחדש של ניתוח תוצאות המחקר, על חשבונו ולשביעות רצון המזמין, ללא עלות נוספת.
4.21. כי הוא הבעלים הבלעדי של זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים וכל הזכויות הקנייניות ו/או החוזיות ו/או האחרות הגלומות בהצעתו למכרז, על כל מרכיביה, וכי הוא זכאי להעבירן.
4.22. כי לא היתה בפניו כל מניעה או הגבלה לעניין הגשת ההצעה למזמין במסגרת המכרז ו/או לעניין תוכן ההצעה, כולה או חלקה ו/או לעצם ההתקשרות עם המזמין על פי המכרז.
4.23. כי אין בהתקשרות על פי הסכם זה פגיעה בכל זכות יוצרים, סוד מסחרי, זכות קניין כלשהי, לרבות כל זכות לקניין רוחני וכי לא הוגשה נגדו תביעה כלשהי על הפרת זכויות כאמור.
4.24. כי הוא ישפה את המזמין על מלוא נזקיו בכל מקרה של תביעת צד שלישי הקשורה בזכויות, על כל מרכיביה.
4.25. כי כל הזכויות בחומרים, לרבות בחומרי הגלם ו/או בקמפיינים ובתוצריהם יהיו בבעלות בלעדית של ממשלת ישראל, וכי הקבלן אינו רשאי לעשות בהם שימוש כלשהו.
4.26. כי מדינת ישראל רשאית לעשות שימוש בתוצרי השירותים בכל עת ובכל אופן שהוא, לרבות פרסומם באתרי אינטרנט ו/או בכל אמצעי שהוא.

5. סודיות
5.1. הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שכל המידע מכל מין וסוג שהוא, שיתקבל אצלו ו/או אצל מי מטעמו במהלך מתן השירותים הינו סודי ובעל רגישות, ואין להעבירו לכל גורם אחר מלבד המזמין.
5.2. הקבלן מצהיר שידוע לו שכל מידע שיתקבל אצלו במהלך מתן השירותים הינו בגדר סודות מקצועיים.
5.3. הקבלן מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולא לעשות בהם כל שימוש. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקבלן מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.
5.4. הקבלן לא יעביר לכל גורם אחר שבו או עמו הוא קשור שלא לצורך מתן השירותים, כל מידע שהוא הנוגע לשירותים, במהלך תקופת ההסכם ולאחריה, אלא אם כן ניתן לכך אישורו המוקדם של המזמין בכתב ובתנאים כפי שייקבעו על ידו.
5.5. הקבלן מתחייב לדאוג לכך שכל מי מטעמו אשר ייטול חלק במתן השירותים יחתום על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף להסכם זה. התחייבות כאמור לשמירת סודיות מצורפת כנספח ג' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
5.6. הקבלן מתחייב לחתום על התחייבות לשמירת סודיות ללא הסתייגות ולהתחייב כי כל הישיבות/פגישות בהן הוא ייטול חלק (לרבות פרזנטציות להצגת ממצאי המחקרים) וכן כל הממצאים והנתונים הנוגעים לשירות שיינתן על ידו, לרבות תוצרי עבודתו, יישמרו בסוד לאורך תקופת ההתקשרות ולאחריה, אלא אם כן התקבל אישור מראש ובכתב של המזמין להעברת הממצאים ו/או הנתונים כאמור.
5.7. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.

6. ניגוד עניינים
6.1. הקבלן מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לו, במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופת ההתקשרות, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, בתחום נושא מתן השירותים לפי הסכם זה.
6.2. על הקבלן להודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב מכוחם הוא ו/או מי מטעמו, עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לו הנתון או המצב האמורים.
6.3. אם לדעת המזמין נתון הקבלן ו/או מי מטעמו, בכל שלב של ביצוע ההסכם, במצב בו הוא נמצא או עלול להימצא בניגוד עניינים, רשאי המזמין להורות על הפסקת עבודתו של הקבלן ועל סיום ההתקשרות עם הקבלן, מטעם זה בלבד.

7. מערכת היחסים בין הצדדים
7.1. מוצהר ומוסכם כי מערכת היחסים בין הצדדים להסכם זה הינה של מזמין וקבלן, וכי בין הצדדים לא מתקיימת ולא תתקיים, כתוצאה ממתן השירותים, מערכת יחסים של עובד מעביד, ועל בסיס הצהרה זו נקבעה התמורה.
7.2. מוצהר ומוסכם כי לקבלן או למי מטעמו לא יהיו זכויות של עובד, וכי למעט תשלום התמורה, הוא לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או הטבה אחרת בגין מתן השירותים ו/או ביטול הסכם זה ו/או סיומו ו/או הפסקת מתן השירותים על פיו, מכל סיבה שהיא.
7.3. הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו תשלומים סוציאליים כנדרש עפ"י דין, וכן שכר שאינו נופל משכר מינימום על פי דין.
7.4. הקבלן מצהיר כי הינו המעביד של העובדים המועסקים על ידו והוא בלבד נושא באחריות כלפיהם ובכל החובות המוטלות על מעביד על פי חוק ו/או ההסכמים הקיבוציים ו/או צווי ההרחבה ועפ"י כל דין, החלים על העובדים שבתחום עיסוקו, לרבות קנסות ו/או אגרות.
7.5. המזמין רשאי להורות בכל עת לקבלן על החלפת מי מעובדיו בעובד אחר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. אין בהוראה זו כדי ליצור עילת תביעה כלשהי כנגד המזמין והקבלן מתחייב לפעול בהתאם, והכל בכל הקשור למתן השירות נשוא הסכם זה.
7.6. הקבלן לא יעסיק עובדים זרים, למעט עובדים זרים שפרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה) חל עליהם, ולמעט "מומחה חוץ", כהגדרתו של מונח זה בתקנה 1 לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ), התשל"ט – 1979.

8. קנין
8.1. מוסכם בין הצדדים כי המזמין הינו הבעלים הבלעדי במידע.
8.2. בסיום מתן השירותים ימסור הקבלן למזמין את כל המידע הנמצא ברשותו.
8.3. מוסכם ומוצהר בזאת במפורש שכל הזכויות בתוצרי השירותים – לרבות בסיס הנתונים, הניתוחים, הדו"חות, וסודות מקצועיים – יהיו ויישארו בכל עת קניינה הבלעדי והמלא של מדינת ישראל ואין בהסכם זה כדי להעניק לנותן השירותים כל זכות בעלות שהיא, ולא תהא לו כל טענה או תביעה במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור לשירותים ולתוצריהם. מדינת ישראל תהא רשאית להשתמש בתוצרים כאמור בכל אופן שהוא, לרבות פרסומם באתרי אינטרנט.

9. שיפוי
9.1. הקבלן מתחייב לשאת בתשלום כל סכום אשר בתשלומו יחויב המזמין בקשר למתן השירותים, לרבות הפרת הסכם זה, בין אם נעשו על ידי הקבלן ובין אם נעשו על ידי עובדיו ו/או מי מטעמו, וכן לשאת בכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו למזמין עקב כך.
9.2. הקבלן מתחייב לשפות את המזמין בגין כל סכום בו יישא או עלול המזמין לשאת הנובע מפעולות ו/או מחדלים אותם ביצע הקבלן בקשר להסכם זה, לרבות תשלום לקבלנים אחרים, ריבית, והוצאות נוספות שתהיינה כרוכות בכך.
9.3. הקבלן מתחייב לשפות את המזמין בגין כל סכום בו יצטרך המזמין לשאת במידה, וחרף האמור בהסכם זה, ייקבע כי התקיימו יחסי עובד בין המזמין לבין מי מעובדי הקבלן.

10. קיזוז ועכבון
10.1. המזמין רשאי לקזז ו/או לעכב ברשותו תשלומים אשר יגיעו לקבלן, במלואם או בחלקם, כנגד סכומים אשר יגיעו למזמין מאת הקבלן.
10.2. בכל מקרה של גרימת נזק או אובדן למזמין על ידי הקבלן או עובד הקבלן ו/או מי מטעמו, בין במישרין או בעקיפין, תהיה למזמין זכות לעכב ו/או לקזז מתוך הכספים שיגיעו לקבלן את כל הסכומים שהמזמין עלול לשאת בהם במקרה כזה, לפי שיקול דעתו של המזמין.
10.3. הקבלן מוותר בזאת על כל זכות קיזוז וזכות עיכבון כלפי המזמין.

11. תרופות
11.1. לא עמד הקבלן באיזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא, או שהתברר למזמין כי הקבלן צפוי להפר הסכם זה, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, להפסיק את מתן השירותים לאלתר ולבצע את השירותים בעצמו ו/או באמצעות אחרים, וזאת על חשבון הקבלן, באמצעות הפחתת התמורה, ומבלי לפגוע בזכויות המזמין לפיצוי ו/או שיפוי ו/או זכויות אחרות העומדות למזמין על פי הסכם זה ועל פי דין.
11.2. כמו כן המזמין יהא זכאי לתרופות בכל מקרה שהקבלן לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי מסמכי המכרז מכל סיבה שהיא ויהיה זכאי לכל סעד ותרופה משפטית על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א – 1970 ועל פי הדין.
11.3. התרופות המוענקות למזמין הן מצטברות אחת לשנייה ואין בהסכם זה כדי לשלול את זכותו של המזמין לקיזוז, פיצוי, שיפוי או כל סעד נוסף מכח דין והסכם.

12. ביטוח
12.1. הקבלן מתחייב לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – לשכת הפרסום הממשלתית ולהציגם ללשכת הפרסום הממשלתית כשהם כוללים את הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:
ביטוח חבות המעבידים
א. הקבלן יבטח את אחריותו כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;
ב. גבולות האחריות לא יפחתו מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולשנת ביטוח;
ג. הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, היה וייחשב כמעבידם.
ד. הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – לשכת הפרסום הממשלתית, משרדי הממשלה ויחידות הסמך היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הקבלן, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
א. הקבלן יבטח את אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;
ב. גבולות האחריות לא יפחתו מ – 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולשנה;
ג. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת – CROSS LIABILITY;
ד. רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.
ה. הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.
ו. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – לשכת הפרסום הממשלתית, משרדי הממשלה ויחידות הסמך ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הקבלן והפועלים מטעמו.
ביטוח אחריות מקצועית
א. הקבלן יבטח את אחריותו בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית;
ב. הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הקבלן, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב בקשר למתן שירותי ביצוע מחקרי אפקטיביות קמפיינים עבור לשכת הפרסום הממשלתית, בהתאם למכרז/חוזה עם מדינת ישראל – לשכת הפרסום הממשלתית;
ג. גבול האחריות לא יפחת מסך 250,000 דולר ארה"ב למקרה ולשנה;
ד. הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:
1. מרמה ואי יושר של עובדים;
2. פרסום לשון הרע, פגיעה בפרטיות;
3. אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;
4. אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הקבלן כנגד מדינת ישראל – לשכת הפרסום הממשלתית, משרדי הממשלה ויחידות הסמך;
5. הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים;
ה. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – לשכת הפרסום הממשלתית, משרדי הממשלה ויחידות הסמך, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הקבלן וכל הפועלים מטעמו.

כללי
בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:
א. לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – לשכת הפרסום הממשלתית, משרדי הממשלה ויחידות הסמך, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.
ב. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשבת לשכת הפרסום הממשלתית.
ג. המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל – לשכת הפרסום הממשלתית, משרדי הממשלה, יחידות הסמך ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
ד. הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
ה. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.
ו. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.
ז. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות הנדרשות.

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימת המבטח על ביצוע הביטוחים כאמור יומצאו על ידי הקבלן ללשכת הפרסום הממשלתית עד למועד חתימת החוזה.
הקבלן מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – לשכת הפרסום הממשלתית וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הקבלן מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – לשכת הפרסום הממשלתית בתוקף.
הקבלן מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות על ידי המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן ללשכת הפרסום הממשלתית לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.
אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – לשכת הפרסום הממשלתית על כל סעד או זכות המוקנים לה על פי הדין ועל פי חוזה זה.

13. אחריות
13.1. הקבלן יהיה אחראי הבלעדי והיחיד לכל נזק ו/או אובדן שייגרם כתוצאה ו/או עקב מתן השירות למזמין ו/או לרכוש ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות נזק ואובדן שייגרם בידי עובד ו/או כל מי שבא מכוחו ו/או מטעמו של הקבלן. הקבלן מתחייב לשפות את המזמין בכל סכום בו יישא במידה ולמרות האמור לעיל המזמין יחויב בתשלום סכום כלשהו בגין נזקים שנגרמו כתוצאה ממתן השירותים, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המזמין לפיצוי עפ"י כל דין.
13.2. כמו כן, הקבלן יהיה האחראי הבלעדי והיחיד לכל נזק ו/או אובדן שייגרם כתוצאה ו/או עקב מתן השירותים למזמין ו/או לרכוש ו/או לצד ג' כלשהו, וזאת בשל מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו הכרוך באחד כל אחד מאלה:
א. הפרת חובה חקוקה או הפרת הוראות שניתנו לקבלן על ידי המזמין;
ב. פעולה שלא בדרך המקובלת או שלא בתום לב;
ג. פעולה שנעשתה ברשלנות.
13.3. הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל תביעות נזיקין מטעם עובדיו ו/או כל הבאים מכוחו, גם אם תהיה להם עילת תביעה נגד המזמין.
13.4. המזמין, עובדיו והבאים מכוחו, לא יישאו בכל תשלום, הוצאה, אובדן או נזק מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לקבלן ו/או למי מטעמו, למעט אם חובה כאמור מוטלת על המזמין בהסכם זה במפורש.

14. ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ותשלומים סוציאליים
14.1. הקבלן מצהיר שהינו קבלן עצמאי והוא משלם כדין כעצמאי מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות החלים עליו.
14.2. הקבלן מצהיר כי הוא הצהיר כחוק על העסקת עובדיו לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה – 1995 ותקנותיו, ו/או על פי כל דין, והוא מתחייב בזאת להמציא למזמין, אם יידרש לכך על ידו, אישור מהמוסד לביטוח לאומי על רישום עובדיו כאמור.
14.3. הקבלן מתחייב לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את דמי הביטוח הלאומי וביטוח בריאות, וכן כל תשלום מחויב על פי דין, עבורו ועבור כל העובדים המועסקים או שיועסקו על ידו במשך כל תקופת קיומו של הסכם זה.
14.4. הקבלן מתחייב להמשיך ולהפריש כסדרם את כל התשלומים הסוציאליים החלים עליו, בין על פי תנאי המכרז, חוק, הסכם קיבוצי, צו הרחבה, הסכם אחר, נוהג או סיבות אחרות.

15. שמירה על הוראות החוק
הקבלן מתחייב לשמור בקפדנות על הוראות כל דין ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החל בקשר לקיומו של הסכם זה ומתן השירות, ובכלל זה:
 חוק שירות התעסוקה, תשי"ט 1959.
 חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א – 1951.
 חוק דמי מחלה, תשל"ו – 1976.
 חוק חופשה שנתית, תשי"א – 1950.
 חוק עבודת נשים, תשי"ד – 1954.
 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשכ"ד – 1964.
 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו – 1996.
 חוק עבודת הנוער, תשי"ג – 1953.
 חוק החניכות, תשי"ג – 1953.
 חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט – 1949.
 חוק הגנת השכר, תשי"ח – 1958.
 חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג – 1963.
 חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה – 1995.
 חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987.
 חוק עובדים זרים, התשנ"א -1991.
16. איסור הסבה ו/או העברת ביצוע השירותים לאחר
16.1. הקבלן אינו רשאי להסב הסכם זה, כולו או חלק ממנו, ולא להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעת מהסכם זה, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב. ניתנה הסכמת המזמין כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו, אחריותו או חובה כלשהי על פי דין והסכם.
16.2. במידה והקבלן הינו תאגיד, הרי שהעברת השליטה בתאגיד תהווה העברה אסורה של ביצוע ההסכם. העברת השליטה לצורך סעיף זה תיחשב העברת מניות מונפקות או הקצאת מניות רשומות, אשר כתוצאה מכך השליטה ב- 50% או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד ו/או הזכות למנות 50% או יותר מדירקטוריון התאגיד, עוברת מבעל המניות אשר החזיק בה במועד כריתת הסכם זה.
17. ויתור
שום ויתור, הנחה, הימנעות מפעולה או ארכה מצד המזמין לא ייחשבו כויתור של המזמין לפי הסכם זה, ולא ישמשו מניעה לתביעה על ידו, אלא אם כן נעשה ויתור זה במפורש ובכתב ע"י מורשי החתימה של המזמין.

18. תמורה
18.1. הקבלן יהיה זכאי לקבל מהמזמין, בגין מתן השירותים במלואם ובמועדם, את התמורה הנקובה בהצעת המחיר מטעם הקבלן, כפי שהוגשה במסגרת המכרז (להלן: "התמורה").
18.2. התמורה אינה כוללת מע"מ והינה התמורה המלאה, הסופית והמוחלטת המגיעה לקבלן. יובהר להלן, כי למעט תשלום התמורה, לא יהיה זכאי הקבלן לכל תשלום, או הטבה אחרת בגין מתן השירותים, לרבות תשלומים בגין הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, נסיעות, אש"ל וכיוצא באלה.
18.3. יובהר כי התמורה מגלמת את כל העלויות הכרוכות בביצוע השירותים, לרבות עלויות חד פעמיות בהן נשא הקבלן כמו גם את כל העלויות בהן נשא הקבלן בכל שלבי העבודה הכרוכים עם ביצוע המחקר בהתאם לפניית המזמין.
18.4. המזמין יהא רשאי לבטל כל הזמנה לביצוע מחקר גם לאחר פנייה לקבלן לעריכת המחקר, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי, בכל עת. בביטול ההזמנה לביצוע מחקר, מובהר כי הקבלן יהא זכאי לתמורה בהתאם לפירוט להלן:
17.4.1 באם ביטול ההזמנה הינו טרם העברת החומרים לספק ותחילת עבודה, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא.
17.4.2 באם ביטול ההזמנה לביצוע מחקר נעשה לאחר ניסוח והגשת השאלון למזמין לאישורו ובטרם עריכת המחקר – ישולם לקבלן 10% מסכום התמורה המבוקשת ע"י הקבלן עבור מודל בסיס לבחינת פרסום באמצעי תקשורת אחד למגזר הכללי/ערבי/חרדי, לפי העניין בהתאם להצעת המחיר מטעם הקבלן במכרז.
17.5 באם הקבלן נדרש לביצוע מחקר פרה קמפיין בלבד – יעמוד התשלום על סך של 50% מסכום התמורה המבוקשת ע"י הקבלן עבור מודל בסיס לבחינת פרסום באמצעי תקשורת אחד למגזר הכללי/ערבי/חרדי, לפי העניין, בהתאם להצעת המחיר מטעם הקבלן במכרז.
17.6 באם הקבלן נדרש לביצוע מחקר פוסט קמפיין בלבד – יעמוד התשלום על סך של 65% מסכום התמורה המבוקשת ע"י הקבלן עבור מודל בסיס לבחינת פרסום באמצעי תקשורת אחד למגזר הכללי/ערבי/חרדי, לפי העניין, בהתאם להצעת המחיר מטעם הקבלן במכרז.
17.7 התשלום בגין פעולות המתבצעות במסגרת מכרז זה ישולם עם הגשת דו"ח מסכם בדבר ממצאי המחקר בהתאם לדרישות המפורטות במסמכי המכרז כנגד הגשת חשבונית בצירוף דו"ח ביצוע פעילות ומסמכים רלוונטיים לידי המזמין. תנאי התשלום יהיו כדלקמן: חשבונית לתשלום תשולם בתנאי שוטף + 30 ממועד קבלתה במשרדי לפ"מ, או לחילופין לא יאוחר מ-45 ימים מהמועד שבו הומצאה החשבונית ללפ"מ, בכפוף להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז-2017 ו/או בהתאם להוראת החשב הכללי. תשלום התמורה יבוצע לאחר ניכוי מס כדין.
19. שונות
19.1. הסכם זה מאיין ומבטל הסכמים קודמים, הסכמות, מערכות יחסים ומו"מ אשר היו בין המזמין מחד והקבלן מאידך, עובר לכריתתו.
19.2. סעיפים 6-9, 12, 14, 18 ו–20 יישארו בתוקפם גם לאחר תום תקופת ההסכם.
19.3. אנשי הקשר לביצוע הסכם זה מטעם הקבלן: ________________.
19.4. אנשי הקשר מטעם לפ"מ: גב' אריאן רגב או כל מי שימונה במקומה על ידי מנהל לפ"מ.
19.5. כל שינוי בתנאי הסכם זה הינו משולל תוקף אלא אם כן נעשה בהסכמת הצדדים ובכתב.
19.6. סמכות שיפוט ייחודית בכל הנוגע להסכם זה מוענקת לבית המשפט המוסמך בתל-אביב.
19.7. כתובות הצדדים הינן כמופיע במבוא להסכם זה.
19.8. הודעה אשר תשלח מצד אחד למשנהו תחשב כנתקבלה תוך 72 שעות מיום הישלחה בדואר.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

_______________________ __________________________
לפ"מ הספק

_______________________ __________________________
לפ"מ הספק

נספח א' להסכם
התחייבות לשמירת סודיות
שנערכה ונחתמה בתל אביב ביום ____ בחודש _____ 2019

על ידי:
____________________
ת.ז. ________________
מכתובת _______________
הואיל וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים כהגדרתם להלן;
והואיל והנני מועסק בקשר למתן השירותים;
והואיל והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן.
לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:
1. הגדרות
בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:
השירותים" – ביצוע מחקרי אפקטיביות קמפיינים עבור לשכת הפרסום הממשלתית, בהתאם למפורט במכרז פומבי מס' 200/11/18 אשר פרסם המזמין ובכל פנייה פרטנית שתיערך בהתאם לתנאי מכרז וכל שירות הנלווה לכך, בהתאם למפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה, ובפרט האמור בסעיף 2 לתנאי מכרז.

"מידע" – כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור במתן השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים" – כל מידע אשר יגיע לידי בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה.
2. שמירת סודיות
הנני מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.
הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.
הריני מצהיר כי ידוע לי, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה להוות פגיעה בפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על-פי סעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

ולראיה באתי על החתום:
_______________
נספח ב' להסכם
התחייבות להעדר ניגוד עניינים
שנערכה ונחתמה בתל אביב ביום ____ בחודש _____ 2019

על ידי:
____________________
ת.ז. ________________
מכתובת _______________

הואיל וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים כהגדרתם להלן;
והואיל והנני מועסק בקשר למתן השירותים;
והואיל והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים ולאחריו;
לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:
1. הגדרות:
בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:
השירותים" – ביצוע מחקרי אפקטיביות קמפיינים עבור לשכת הפרסום הממשלתית, בהתאם למפורט במכרז פומבי מס' 200/11/18 אשר פרסם המזמין ובכל פנייה פרטנית שתיערך בהתאם לתנאי מכרז וכל שירות הנלווה לכך, בהתאם למפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה, ובפרט האמור בסעיף 2 לתנאי מכרז.
"הקבלן" – ______________ בעל ת.ז. ______________, אשר נבחר על ידי המזמין לביצוע השירותים.
"המזמין" – ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית, המיוצגת על ידי מורשי החתימה מטעמה.
2. הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים ולאחריה, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום נושא המכרז.
3. הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום השירותים, למעט מטעם המזמין, במהלך תקופת מתן השירותים בין הצדדים ולאחריה, אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המזמין.
4. הנני מתחייב להודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.
5. הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיף 2-3 להלן, בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיה בעניין. המזמין רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

ולראיה באתי על החתום:

_______________

נספח ט'
אישור עריכת ביטוחים

תאריך: _____________

לכבוד
מדינת ישראל – לשכת הפרסום הממשלתית
בכתובת: _____________________________________
א.ג.נ.,

הנדון: אישור קיום ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _______________________________(להלן "הקבלן") לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________בקשר למתן שירותי ביצוע מחקרי אפקטיביות קמפיינים עבור לשכת הפרסום הממשלתית בהתאם למכרז/חוזה עם מדינת ישראל – לשכת הפרסום הממשלתית את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים: פוליסה מספר ___________

א. אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
ב. גבולות האחריות לא יפחתו מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
ג. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, היה וייחשב כמעבידם.
ד. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – לשכת הפרסום הממשלתית, משרדי הממשלה ויחידות הסמך היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הקבלן, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי: פוליסה מספר_____________

א. אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;
ב. גבולות האחריות שלא יפחתו מסך 500,000 דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
ג. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).
ד. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.
ה. רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.
ו. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – לשכת הפרסום הממשלתית, משרדי הממשלה ויחידות הסמך ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הקבלן והפועלים מטעמו.

ביטוח אחריות מקצועית: פוליסה מספר_____________

א. הפוליסה מכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הקבלן, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, בקשר למתן שירותי ביצוע מחקרי אפקטיביות קמפיינים עבור לשכת הפרסום הממשלתית, בהתאם למכרז/חוזה עם מדינת ישראל – לשכת הפרסום הממשלתית;
ב. גבול האחריות למקרה ולתקופת הביטוח (שנה) לא יפחת מסך 250,000 דולר ארה"ב;
ג. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות:
1. מרמה ואי יושר של עובדים;
2. פרסום לשון הרע, פגיעה בפרטיות;
3. אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח;
4. אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הקבלן כנגד מדינת ישראל – לשכת הפרסום הממשלתית, משרדי הממשלה ויחידות הסמך;
5. הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים;
ד. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – לשכת הפרסום הממשלתית, משרדי הממשלה ויחידות הסמך ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הקבלן וכל הפועלים מטעמו.

כללי
בפוליסות הביטוח הנ"ל נכללו התנאים הבאים:
א. לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – לשכת הפרסום הממשלתית, משרדי הממשלה ויחידות הסמך בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.
ב. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשבת לשכת הפרסום הממשלתית.
ג. אנו מוותרים על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה, כלפי מדינת ישראל- לשכת הפרסום הממשלתית, משרדי הממשלה, יחידות הסמך ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
ד. הקבלן אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
ה. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.
ו. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.
ז. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

________________________
חתימת מורשה המבטח וחותמת

תאריך: __________________

קבצים מצורפים

סגור לתגובות.