מכרז פומבי מס' 194/11/17 להקמה, עיצוב, אחזקה ופירוק ביתן ביריד התיירות השנתי IMTM עבור משרד התיירות

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ)

מכרז פומבי מס' 194/11/17 להקמה, עיצוב, אחזקה ופירוק ביתן ביריד התיירות השנתי IMTM עבור משרד התיירות

1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל שירותי הקמה, עיצוב, אחזקה ופירוק ביתן ביריד התיירות השנתי IMTM עבור משרד התיירות.

2. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.

3. תקופת ההתקשרות הינה ל-6 חודשים, החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע אשר ייבחר על ידי המזמין לביצוע השירותים נשוא מכרז זה.

4. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 5 למכרז):
א. המציע הינו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל, כמפורט בסעיף 5(א) למכרז.
ב. למציע ניסיון של לפחות שנתיים בחמש השנים האחרונות (החל משנת 2013 ואילך) במתן השירותים הנדרשים במכרז.
ג. המציע עומד באחד התנאים שלהלן וכמפורט בסעיף 5(ג) למכרז:
1. המציע ביצע במהלך השנים 2016-2017 עבודה אחת בהיקף כספי שלא פחת מסך 250,000 ₪, לא כולל מע"מ.
2. המציע ביצע במהלך השנים 2015-2017 3 עבודות בהיקף כספי שלא פחת מסך 100,000 ₪, לא כולל מע"מ, עבור כל עבודה.
3. המציע ביצע במהלך השנים 2014-2017 עבודה אחת בהיקף כספי שלא פחת מסך 400,000 ₪, לא כולל מע"מ.
"עבודה" לעניין סעיף זה הינה הקמת ביתן לתערוכה/יריד.

ד. המצאת קו"ח ונתונים בדבר הצוות הקבוע שיעמיד המציע לרשות המזמין, הכולל מנהל פרויקט ומעצב, אשר יידרשו לעמוד בתנאי הסף המפורטים בסעיף 5(ד) למכרז.
ה. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כמפורט בסעיף 5(ה) למכרז.

5. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר www.jobiz.gov.il ובאתר www.mr.gov.il. בנוסף, ניתן לקבל את חוברת המכרז ללא תשלום במשרדי לפ"מ בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום), קומה 15 (מבואה מזרחית), בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00.

6. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל michrazim@lapam.gov.il עד יום א' 10/12/17, בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור ו/או לדוא"ל אחר ו/או לאחר המועד הנ"ל, לא תיעננה.

7. הצעות יש להגיש ב-3 עותקים לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמין בקומה 15 (מבואה מזרחית) ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום) ליד דלפק הקבלה, לא יאוחר מיום א', 17/12/17, בשעה 12:00.

8. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

הודעה

מכרז ביתן משרד התיירות – 26.11.17

קבצים מצורפים

סגור לתגובות.