מכרז פומבי מס' 177/12/15 – למתן שירותי ייעוץ טכנולוגי לתחום הדיגיטל ללשכת הפרסום הממשלתית

ייעוץ שוטף למחלקת הדיגיטל בלפ"מ וליווי פרוייקטים לאורך כל שלבי העבודה

הודעות בדבר דחיית מועד הגשת הצעות וביטול דמי השתתפות עדכון למכרז מס' 177/12/15 – מתן שירותי ייעוץ טכנולוגי לתחום הדיגיטל ללשכת הפרסום הממשלתית

– ועדת המכרזים מודיעה בזה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות למכרז פומבי מס' 177/12/15 למתן שירותי ייעוץ טכנולוגי לתחום הדיגיטל ללשכת הפרסום הממשלתית עד ליום ה', 4 בפברואר 2016, עד השעה 12:00.

– ועדת המכרזים מודיעה בזה על ביטול דמי ההשתתפות בסך 500 ₪

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבמשרדי לפ"מ, רח' אחד העם 9, מגדל שלום, מבואה מזרחית – קומה 15, תל אביב.

מסמך זה יהווה חלק ממסמכי המכרז ויגבר על האמור בהם.


כללי

 1. לשכת הפרסום הממשלתית (להלן: "לפ"מ" או "המזמין") פונה בזה בבקשה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ טכנולוגי לתחום הדיגיטל, כפי שיפורט להלן.
 2. לפ"מ הינה יחידה מקצועית במשרד התקשורת אשר מספקת שירותי פרסום למשרדי הממשלה ולגופים ציבורים נוספים, ובכלל זה שירותי פרסום בדיגיטל, כגון: ניהול שוטף של קמפיינים ברשתות החברתיות, הקמת אתרים, פיתוח אפליקציות ופלטפורמות טכנולוגיות מתקדמות נוספות ועוד.
 3. בהתאם לכך, מעוניינת לפ"מ להתקשר עם שני יועצים חיצוניים, אשר ילוו את מחלקת הדיגיטל בלפ"מ לכל אורך שלבי העבודה על פרוייקטים טכנולוגיים, כפי שיפורט להלן.
 4. הצעות שלא יוגשו בדיוק על פי תנאי המכרז עלולות להיפסל.
 5. עם הספקים הזוכים ייחתם הסכם התקשרות למתן השירותים (להלן: "ההסכם") בנוסח המצ"ב כנספח ד' למכרז זה. יובהר, כי עד לחתימת ההסכם על ידי שני הצדדים לא יתקיימו ביניהם יחסים חוזיים, ואין בהודעה על זכייה כדי ליצור יחסים חוזיים בין המציע הזוכה לבין המזמין.
 6. יובהר, כי מכרז זה מיועד ליחידים בלבד, ולא לחברות ו/או תאגידים המעסיקים יועצים בכל צורת העסקה שהיא. הצעה אשר תוגש על ידי חברה או תאגיד המעסיק יועצים כאמור, תיפסל.
 7. מסמכי המכרז, לרבות הנספחים, הינם רכוש המזמין ובבעלותו הבלעדית. המציעים אינם רשאים לעשות כל שימוש במסמכים אלה אלא לצורך הגשת ההצעה. על המציע חלה חובת סודיות לגבי תוכן המסמכים.
 8. ההשתתפות במכרז מותנית בתשלום בסך 500 ₪ (אשר לא יוחזרו בכל מקרה) לחשבון מספר 21470-לשכת הפרסום הממשלתית, בכל סניף של בנק הדואר. קבלה בדבר התשלום כאמור תוגש יחד עם מסמכי ההצעה, כתנאי סף להשתתפות במכרז.
 9. את חוברת המכרז ניתן לקבל ללא תשלום במשרדי לפ"מ בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום), קומה 15 מבואה מזרחית, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00.
  במעמד קבלת חוברת המכרז יידרש נציג המציע למסור בכתב את הפרטים הבאים: שם המציע, כתובת מלאה, מס' טלפון, מס' פקס, כתובת דוא"ל ושם שם איש קשר למכרז.
  ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר www.jobiz.gov.il ובאתר www.mr.gov.il אולם הנוסח המחייב הוא הנוסח המודפס בחוברת בלבד!
 10. ריכוז לוחות זמנים:
  מועד אחרון להגשת ההצעות – יום ג', 26.01.16, בשעה 12:00.
  מועד אחרון לשאלות הבהרה – יום ה', 14.01.16, בשעה 12:00.

קבצים מצורפים

סגור לתגובות.