מכרז פומבי מס' 176/10/18 לעיצוב, להקמה, לאחזקה ולפירוק ביתן ביריד התיירות IMTM השנתי כולל עדכונים

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ)
מכרז פומבי מס' 176/10/18 לעיצוב, להקמה, לאחזקה ולפירוק ביתן ביריד התיירות
עבור משרד התיירות IMTM השנתי
1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל שירותי הקמה, עיצוב, אחזקה
עבור משרד התיירות. IMTM ופירוק ביתן ביריד התיירות השנתי
2. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.
3. תקופת ההתקשרות תחל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע אשר
ייבחר על ידי המזמין לביצוע השירותים נשוא מכרז זה ועד ל 30- יום לאחר סיום
היריד ופירוק הביתן בכפוף לתנאי המכרז.
4. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 5 למכרז):
א. המציע הינו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל ו/או עוסק מורשה, כמפורט
בסעיף 5(א) למכרז.
ב. למציע ניסיון של לפחות שנתיים מלאות בחמש השנים האחרונות (החל משנת
2014 ואילך) במתן השירותים הנדרשים במכרז, קרי הקמת ביתן מקצועי/ ביתן
לקידום מכירות/ביתן ייצוגי במסגרת תערוכה/יריד.
ג. המציע עומד באחד התנאים שלהלן:
• המציע ביצע במהלך השנים 2015-2018 עבודה אחת
בהיקף כספי שלא פחת מסך 250,000 ₪, לא כולל
מע"מ.
( • המציע ביצע במהלך השנים 2015-2018 שלוש ( 3
עבודות בהיקף כספי שלא פחת מסך 100,000 ₪, לא
כולל מע"מ, עבור כל עבודה.
"עבודה" לעניין סעיף זה הינה הקמת ביתן לתערוכה/יריד.
ד. המצאת קו"ח ונתונים בדבר הצוות הקבוע שיעמיד המציע לרשות המזמין,
הכולל מנהל פרויקט ומעצב, אשר יידרשו לעמוד בתנאי הסף המפורטים בסעיף
5(ד) למכרז.
ה. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-
1976 , כמפורט בסעיף 5(ה) למכרז.
ובאתר www.jobiz.gov.il 5. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר
בנוסף, ניתן לקבל את חוברת המכרז ללא תשלום במשרדי לפ"מ .www.mr.gov.il
בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, ברח' אחד העם 9 תל
אביב (מגדל שלום), קומה 15 (מבואה מזרחית), בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד
.15:00
6. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל
עד יום א' 18/11/18 בשעה 12:00 . פניות שתגענה שלא michrazim@lapam.gov.il
באמצעות הדוא"ל כאמור ו/או לדוא"ל אחר ו/או לאחר המועד הנ"ל, לא תיעננה.
7. הצעות יש להגיש ב 3- עותקים לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמין בקומה 15
(מבואה מזרחית) ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום) ליד דלפק הקבלה, לא
. יאוחר מיום א' 25/11/18 בשעה 12:00
8. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

קבצים מצורפים

סגור לתגובות.