מכרז פומבי מס' 149/08/17 – למתן שירותי ניהול קמפיינים בגוגל ובפייסבוק לקהל יעד בחו"ל

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל שירותי ניהול קמפיינים בגוגל ובפייסבוק לקהל יעד בחו"ל.

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ)

מכרז פומבי מס' 149/08/17 – למתן שירותי ניהול קמפיינים בגוגל ובפייסבוק לקהל יעד בחו"ל

1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל שירותי ניהול קמפיינים בגוגל ובפייסבוק לקהל יעד בחו"ל.
2. רשאים להשתתף רק גופים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.
3. תקופת ההתקשרות הינה לשנה, החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציעים אשר ייבחרו על ידי המזמין לביצוע השירותים נשוא המכרז, כאשר למזמין תהא זכות ברירה להאריך ו/או להרחיב את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכי המזמין, בתנאי המכרז לרבות נספחיו, ובכפוף לקיום תקציב, בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.
4. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):
א. המציע הינו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל, כמפורט בסעיף 4(א) למכרז.
ב. אין מניעה, לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע צד לו, להשתתפותו של המציע במכרז, ואין, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, אפשרות כלשהי לקיומו של ניגוד עניינים או ניגוד אינטרסים, ישיר או עקיף, בין עניינו של המציע ו/או בעלי השליטה בו ו/או נושאי המשרה שלו ו/או הפועלים מטעמו, לבין ענייני המזמין ו/או מתן השירותים כאמור בסעיף 4(ב) למכרז.
ג. המציע מוגדר כ-Google Partner והינו בעל הסמכה לפרסום בכל הפלטפורמות המפורטות בסעיף 4(ג) למכרז.
ד. המציע הינו בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות, במהלך התקופה שמיום 01.01.2014 ואילך, בניהול קמפיינים בפייסבוק (לרבות אינסטגרם), ובעל ניסיון של שלוש שנים לפחות, במהלך התקופה שמיום 01.01.2014 ואילך, בניהול קמפיינים בגוגל (רשת החיפוש, רשת התוכן ו-YouTube). הניסיון יכול להיות חופף.
ה. המציע ניהל קמפיינים בפייסבוק (לרבות אינסטגרם) ובגוגל (לרבות ב-YouTube), בתקציב מדיה כולל של 10,000,000 (עשרה מיליון) ₪ לפחות, בארץ או בחו"ל, באחת מבין השנים הבאות: 2014, 2015, 2016 או 2017.
ו. למציע ניסיון בניהול שני קמפיינים לפחות בגוגל (רשת החיפוש, רשת התוכן ו-YouTube) לקהל יעד בחו"ל, בתקופה שמיום 01.01.2015 ואילך, העונים על כל התנאים המצטברים המפורטים בסעיף 4(ו) למכרז.
ז. למציע ניסיון בניהול שני קמפיינים לפחות בפייסבוק (לרבות אינסטגרם) לקהל יעד בחו"ל, בתקופה שמיום 01.01.2015 ואילך, העונים על כל התנאים המצטברים המפורטים בסעיף 4(ז) למכרז.
ח. המציע הגיש ערבות מכרז צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן, אשר אינה מוגבלת בכל תנאי ו/או סייג, בסך 50,000 (חמישים אלף) ₪ בתוקף עד ליום 26.12.2017, כמפורט בסעיף 5(ו) למכרז.
ט. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כמפורט בסעיף 4(ז) למכרז.
י. המצאת קו"ח ונתונים בדבר הצוות המקצועי הקבוע שיעמיד המציע לרשות המזמין, הכולל ראש צוות, שני מנהלי קמפיינים בגוגל ושני מנהלי קמפיינים בפייסבוק, אשר יועסקו על ידי המציע במסגרת יחסי עובד-מעביד ואשר יידרשו לעמוד בתנאי הסף המפורטים בסעיף 4(י) למכרז.

5. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר www.jobiz.gov.il ובאתר www.mr.gov.il. בנוסף, ניתן לקבל את חוברת המכרז ללא תשלום במשרדי לפ"מ בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום), קומה 15 (מבואה מזרחית), בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00.
6. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל michrazim@lapam.gov.il עד יום ד' 13.09.17, בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור ו/או לדוא"ל אחר ו/או לאחר המועד הנ"ל, לא תיעננה.
7. הצעות יש להגיש ב-3 עותקים לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמין בקומה 15 (מבואה מזרחית) ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום) ליד דלפק הקבלה, לא יאוחר מיום ג' 26.09.17, בשעה 12:00.
8. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

קבצים מצורפים

סגור לתגובות.