מכרז פומבי מס' 137/11/15 – למתן שירותי פעילות שטח וקד"מ

לעידוד תוצרת הארץ וחשיפה של תו "מיוצר בישראל" עבור מטה כחול לבן במשרד הכלכלה והתעשייה

שימו לב להודעת דחיית מועד ההגשה ותשובות לשאלות הבהרה המצורפות מטה.

כללי

 1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ), יחידה במשרד התקשורת, (להלן: "המזמין") פונה בזה בבקשה לקבלת הצעות למתן שירותי פעילות שטח וקד"מ לעידוד תוצרת הארץ וחשיפה של תו "מיוצר בישראל" (להלן: "השירותים" או "הפעילות"), עבור מטה כחול לבן במשרד הכלכלה והתעשייה (להלן: "המטה").
 2. השירותים כוללים פעילות שטח וקד"מ על פי המטרות והאפיונים המפורטים להלן בסעיף 2 למכרז.
 3. תקציב הפעילות יעמוד על  2,000,000 (שני מיליון) ₪, לא כולל מע"מ. תקציב זה הינו סופי וכולל את כל ההוצאות והעלויות של הפעילות המוצעת, לרבות: זכויות קניין, גרפיקות, הוצאות דפוס, אקו"ם, ביטוחים, הסעות, וכל הוצאה אחרת הקשורה במישרין או בעקיפין לפעילות המוצעת. מובהר בזאת כי התקציב הנ"ל הינו התקציב המלא, הסופי והמוחלט לצורך הפעילות נשוא המכרז, וכי המציע הזוכה לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או תמורה נוספת בעבור השירותים נשוא המכרז.
 4. התמורה תשולם לזוכה על פי חשבונית מס שתוגש בתום הפעילות לשביעות רצון המזמין ותשולם בתנאי שוטף + 30 ממועד קבלתה במשרדי המזמין.
 5. רשאים להשתתף במכרז רק גופים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים להלן במסמכי המכרז.
 6. הצעות שלא יוגשו בדיוק על פי תנאי המכרז עלולות להיפסל.
 7. עם הספק הזוכה ייחתם הסכם התקשרות למתן השירותים (להלן: "ההסכם") בנוסח המצ"ב כנספח ו' למכרז זה. יובהר, כי עד לחתימת ההסכם על ידי שני הצדדים לא יתקיימו ביניהם יחסים חוזיים, וכי אין בהודעת הזכייה כדי ליצור יחסים חוזיים כאמור בין המזמין ו/או המטה לבין המציע הזוכה.
 8. תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על הסכם התקשרות עם המזמין ועד לגמר הפעילות. למזמין אופציה לפי שיקול דעתו הבלעדי להאריך/להרחיב את ההתקשרות בהתאם לצרכי הקמפיין, בתנאי מכרז זה, לרבות נספחיו, ובכפוף לקיום תקציב למועדי פעילות נוספים ו/או לאתרים נוספים.
 9. את חוברת המכרז ניתן לקבל ללא תשלום במשרדי לפ"מ בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום), קומה 15 מבואה מזרחית , בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00.במעמד קבלת חוברת המכרז יידרש נציג המציע למסור בכתב את הפרטים הבאים:שם המציע, כתובת מלאה, מס' טלפון, מס' פקס, כתובת דוא"ל ושם שם איש קשר למכרז.ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר www.pirsum.gov.il ובאתר www.mr.gov.il אולם הנוסח המחייב הוא הנוסח המודפס בחוברת בלבד!
 10. המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך כנס מציעים בהתאם לשיקול דעתו. במקרה זה יישלחו הודעות לכל מי שקיבל את חוברת המכרז בהתאם לסעיף 1.9 לעיל.
 11. מסמכי המכרז לרבות הנספחים הינם רכוש המזמין ובבעלותו הבלעדית. המציעים אינם רשאים לעשות כל שימוש במסמכים אלה אלא לצורך הגשת הצעה במכרז. על המציע חלה חובת סודיות לגבי תוכן המסמכים.
 12. ריכוז לוחות זמנים למכרז:
  מועד אחרון להגשת ההצעות – יום ד', 06.01.16, בשעה 12:00.
  מועד אחרון לשאלות הבהרה – יום ב', 28.12.15, בשעה 12:00.

קבצים מצורפים

סגור לתגובות.