מכרז פומבי מס' 120/07/19 – למתן שירותי ייעוץ וניהול קמפיינים דיגיטליים בתחום התיירות עבור לשכת הפרסום הממשלתית

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ)

מכרז פומבי מס' 120/07/19 – למתן שירותי ייעוץ וניהול קמפיינים דיגיטליים בתחום התיירות עבור לשכת הפרסום הממשלתית
1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת להתקשר עם ספק לקבלת שירותי ייעוץ וניהול קמפיינים דיגיטליים בתחום התיירות עבור לשכת הפרסום הממשלתית.
2. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.
3. תקופת ההתקשרות הינה לשנה, החל מיום חתימת מורשי החתימה מטעם המזמין על הסכם ההתקשרות עם המציע אשר ייבחר על ידי המזמין כזוכה במכרז זה. למזמין תהא זכות ברירה (אופציה) להאריך ו/או להרחיב את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכי המזמין, בתנאי מכרז זה לרבות נספחיו, ובכפוף לקיום תקציב, בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.
4. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):
א. המציע הינו יחיד – עוסק מורשה, והוא אשר יעניק את השירותים בפועל, או לחילופין – המציע הינו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל, בכל מרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו של המציע, ועומד בתנאים המפורטים בסעיף 4(א) למכרז.
ב. אין מניעה, לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע צד לו, להשתתפותו של המציע במכרז, ואין, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, אפשרות כלשהי לקיומו של ניגוד עניינים או ניגוד אינטרסים, ישיר או עקיף, בין עניינו של המציע ו/או מי מטעמו, לבין ענייני המזמין ו/או מתן השירותים.
ג. המציע הינו בעל ניסיון של שנתיים לפחות, במהלך התקופה שמיום 01.01.2016 ואילך, בניהול קמפיינים דיגיטליים לקהל יעד בחו"ל.
ד. המציע ניהל, במהלך התקופה שמיום 01.01.2017 ואילך, שני קמפיינים דיגיטליים לפחות, לקהל יעד בחו"ל, כאשר כל אחד מן הקמפיינים עונה על כל התנאים המצטברים הבאים:
1. הקמפיין התנהל בכל הפלטפורמות הבאות: גוגל (רשת החיפוש, רשת התוכן), פייסבוק ויוטיוב.
2. תקציב המדיה של כל קמפיין לא פחת מ-5,000,000 (חמישה מיליון) ₪.
3. קהל היעד של הקמפיין היה מחוץ לישראל (לא ישראלים).
4. הקמפיין התנהל בשלוש שפות זרות לפחות.
5. הקמפיין כלל ניהול תוכן לאתר אינטרנט ו/או מיניסייט עבור הלקוח.
ה. המציע ניהל, במהלך התקופה שמיום 01.01.2017 ואילך, קמפיין דיגיטלי אחד לפחות לקהל יעד ברוסיה, בהיקף של 1,000,000 (מיליון) ₪ לפחות. הקמפיין האמור בסעיף זה יכול להיות חופף לקמפיין לפי סעיף קטן (ד) לעיל, ובלבד שעונה על התנאים הנדרשים לפי שני הסעיפים.
ו. המציע ניהל, במהלך התקופה שמיום 01.01.2017 ואילך, שלושה קמפיינים דיגיטליים לקהל יעד בישראל, בהיקף של 200,000 (מאתיים אלף) ₪ לפחות לכל קמפיין.
ז. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים") כמפורט בסעיף 4(ז) למכרז.
5. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר www.jobiz.gov.il ובאתר www.mr.gov.il.
6. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל michrazim@lapam.gov.il עד ליום ד', 07/08/19 בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור ו/או לדוא"ל אחר ו/או לאחר המועד הנ"ל, לא תיעננה.
7. הצעות יש להגיש ב-3 עותקים לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמין בקומה 15 (מבואה מזרחית) ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום) ליד דלפק הקבלה, לא יאוחר מיום ה', 15/08/19 בשעה 12:00.
8. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

קבצים מצורפים

סגור לתגובות.