מכרז פומבי מספר 106/07/14 – להקמת אתר Go Israel עבור משרד התיירות

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל הצעות להקמת אתר האינטרנט Go Israel עבור משרד התיירות.

  1. תקופת ההתקשרות – שנה אחת, כאשר למזמין תהיה זכות ברירה להארכת ההתקשרות ו/או להרחבתה בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.
  2. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל התנאים המפורטים בחוברת המכרז.
  3. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):
    המציע הינו בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בפיתוח אתרים בתשתית מבוססת מערכות דרופל בלבד.

א. המציע ביצע לפחות 3 פרויקטים של הקמת אתרי אינטרנט, כמפורט במכרז זה, כאשר כל אחד מן הפרויקטים האמורים עונה על התנאים המצטברים המפורטים בסעיף 4 ב' למכרז.

ב. היקף מחזור עסקיו השנתי של המציע בשנים 2012, 2013 ו-2014, בתחום הקמת אתרים ותפעולם בלבד, לא פחת מסך של 1,000,000 (מיליון) ₪ לא כולל מע"מ בכל אחת מהשנים.

ג. המציע הגיש ערבות מכרז, כמפורט בסעיף 5ו' למכרז.

ד. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 כמפורט בסעיף 4 ה' למכרז.

ה. המצאת קו"ח ונתונים בדבר מנהל הפרויקט הקבוע שיעמיד המציע לרשות המזמין, אשר מועסק על ידי המציע במסגרת יחסי עובד-מעביד, ואשר הינו בעל ניסיון רלוונטי מוכח של 3 שנים לפחות בהקמת אתרי אינטרנט מבוססי דרופל וניהולם.

4. את חוברת המכרז ניתן לקבל ללא תשלום במשרדי לפ"מ ברח' אחד העם 9 ת"א (מגדל שלום), קומה 15 (מבואה מזרחית) בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00. הגשת ההצעות תיעשה אך ורק על פי חוברת המכרז

5. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר www.pirsum.gov.il או www.mr.gov.il אולם הנוסח המחייב הוא הנוסח המודפס בחוברת בלבד!
להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל sharonc@lapam.gov.il עד יום ב' 11.05.15 בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור או לאחר המועד הנ"ל, לא תיענינה.
6. הצעות יש להגיש בתיבת המכרזים ליד דלפק הקבלה במשרדי לפ"מ ברח' אחד העם 9 (מגדל שלום) ת"א, קומה 15 (מבואה מזרחית), לא יאוחר מיום ד' 20.05.15 בשעה 12:00.
7. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

בכבוד רב, ועדת המכרזים

קבצים מצורפים

סגור לתגובות.