הודעות בדבר דחיית מועד הגשת הצעות – מכרז פומבי מס' 193/12/16 לקבלת שירותים בקשר עם תוכנת "לפ"מ סביבת אמת" עבור לשכת הפרסום הממשלתית

ועדת המכרזים מודיעה בזה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות למכרז פומבי מס' 193/12/16 לקבלת שירותים בקשר עם תוכנת "לפ"מ סביבת אמת" עבור לשכת הפרסום הממשלתית עד ליום ד', 13.9.17, בשעה 12:00.

שאלות הבהרה נוספות, ככל שתהיינה, ניתן להעביר בדרך הקבועה במכרז, עד ליום ג', 05.09.17, בשעה 12:00.

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבמשרדי לפ"מ, רח' אחד העם 9, מגדל שלום, מבואה מזרחית - קומה 15, תל אביב.

מסמך זה יהווה חלק ממסמכי המכרז ויגבר על האמור בהם.

סגור לתגובות.