מכרזים

מכרז פומבי מס' 176/10/18 לעיצוב, להקמה, לאחזקה ולפירוק ביתן ביריד התיירות IMTM השנתי כולל עדכונים

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ)
מכרז פומבי מס' 176/10/18 לעיצוב, להקמה, לאחזקה ולפירוק ביתן ביריד התיירות
עבור משרד התיירות IMTM השנתי
1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל שירותי הקמה, עיצוב, אחזקה
עבור משרד התיירות. IMTM ופירוק ביתן ביריד התיירות השנתי
2. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.
3. תקופת ההתקשרות תחל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע אשר
ייבחר על ידי המזמין לביצוע השירותים נשוא מכרז זה ועד ל 30- יום לאחר סיום
היריד ופירוק הביתן בכפוף לתנאי המכרז.
4. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 5 למכרז):
א. המציע הינו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל ו/או עוסק מורשה, כמפורט
בסעיף 5(א) למכרז.
ב. למציע ניסיון של לפחות שנתיים מלאות בחמש השנים האחרונות (החל משנת
2014 ואילך) במתן השירותים הנדרשים במכרז, קרי הקמת ביתן מקצועי/ ביתן
לקידום מכירות/ביתן ייצוגי במסגרת תערוכה/יריד.
ג. המציע עומד באחד התנאים שלהלן:
• המציע ביצע במהלך השנים 2015-2018 עבודה אחת
בהיקף כספי שלא פחת מסך 250,000 ₪, לא כולל
מע"מ.
( • המציע ביצע במהלך השנים 2015-2018 שלוש ( 3
עבודות בהיקף כספי שלא פחת מסך 100,000 ₪, לא
כולל מע"מ, עבור כל עבודה.
"עבודה" לעניין סעיף זה הינה הקמת ביתן לתערוכה/יריד.
ד. המצאת קו"ח ונתונים בדבר הצוות הקבוע שיעמיד המציע לרשות המזמין,
הכולל מנהל פרויקט ומעצב, אשר יידרשו לעמוד בתנאי הסף המפורטים בסעיף
5(ד) למכרז.
ה. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-
1976 , כמפורט בסעיף 5(ה) למכרז.
ובאתר www.jobiz.gov.il 5. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר
בנוסף, ניתן לקבל את חוברת המכרז ללא תשלום במשרדי לפ"מ .www.mr.gov.il
בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, ברח' אחד העם 9 תל
אביב (מגדל שלום), קומה 15 (מבואה מזרחית), בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד
.15:00
6. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל
עד יום א' 18/11/18 בשעה 12:00 . פניות שתגענה שלא michrazim@lapam.gov.il
באמצעות הדוא"ל כאמור ו/או לדוא"ל אחר ו/או לאחר המועד הנ"ל, לא תיעננה.
7. הצעות יש להגיש ב 3- עותקים לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמין בקומה 15
(מבואה מזרחית) ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום) ליד דלפק הקבלה, לא
. יאוחר מיום א' 25/11/18 בשעה 12:00
8. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

+

מכרז מסגרת פומבי מס' 176/09/17 – למתן שירותי דפוס אופסט עבור לשכת הפרסום הממשלתית

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ)

מכרז מסגרת פומבי מס' 176/09/17 - למתן שירותי דפוס אופסט
עבור לשכת הפרסום הממשלתית

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל שירותי דפוס אופסט כחלק משירותי הפרסום אותם מעניקה לפ"מ ללקוחותיה.

1. רשאים להשתתף רק גופים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.

2. תקופת ההתקשרות הינה לשנה, החל מיום החתימה על הסכם המסגרת עם המציעים אשר ייבחרו על ידי המזמין כזוכים במכרז זה כאשר למזמין תהא זכות ברירה להאריך ו/או להרחיב את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכי המזמין, בתנאי המכרז לרבות נספחיו, ובכפוף לקיום תקציב, בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.

3. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):
א. המציע הינו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל, כמפורט בסעיף 4(א) למכרז.
ב. המציע הינו בית דפוס שברשותו ובבעלותו מעבדת שירותי קדם דפוס ולוחות וכן ציוד לאופסט המאפשר הדפסה בגודל של חצי גיליון 70*50 ס"מ בארבעה צבעים לפחות.
ג. היקף מחזור עסקיו השנתי של המציע בכל אחת מהשנים 2015, 2016 ו-2017, לא פחת מסך של 2,000,000 (שני מיליון) ₪ לא כולל מע"מ ומקורו בביצוע ואספקת שירותי דפוס אופסט .
ד. בית הדפוס בו יבוצעו כל עבודות הדפוס עבור המזמין ו/או מי מטעמו ואשר בו נמצאת מעבדת שירותי קדם הדפוס וכן הציוד המפורט בס"ק ב' לעיל, נמצא במרחב דן, כהגדרתו בסעיף 4(ד') למכרז.
ה. המציע הגיש ערבות מכרז צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן, אשר אינה מוגבלת בכל תנאי ו/או סייג, בסך 50,000 (חמישים אלף) ₪ בתוקף עד ליום 07.08.2018, כמפורט בסעיף 5(ו) למכרז.
ו. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כמפורט בסעיף 4(ו) למכרז.

4. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר www.jobiz.gov.il ובאתר www.mr.gov.il. בנוסף, ניתן לקבל את חוברת המכרז ללא תשלום במשרדי לפ"מ בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום), קומה 15 (מבואה מזרחית), בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00.
5. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל michrazim@lapam.gov.il עד יום ה' 26.04.18, בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור ו/או לדוא"ל אחר ו/או לאחר המועד הנ"ל, לא תיעננה.
6. הצעות יש להגיש ב-3 עותקים לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמין בקומה 15 (מבואה מזרחית) ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום) ליד דלפק הקבלה, לא יאוחר מיום ב' 07.05.18, בשעה 12:00.
7. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.
=======================================================================
לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ)
הודעה בדבר עדכון מסמכי המכרז, דחיית מועד שאלות הבהרה ודחיית מועד הגשת הצעות למכרז מסגרת פומבי מס' 176/09/17 למתן שירותי דפוס אופסט עבור לשכת הפרסום הממשלתית
ועדת המכרזים של לפ"מ מודיעה בזה על העדכונים הבאים:
1. שינוי תנאי סף הנקוב בסעיף 4(ד) במכרז כך שיירשם:

"בית הדפוס בו יבוצעו כל עבודות הדפוס עבור המזמין ו/או מי מטעמו ואשר בו נמצאת מעבדת שירותי קדם הדפוס וכן הציוד המפורט בס"ק ב' לעיל, נמצא במרחק של עד 90 ק"מ מהעיר תל אביב, ובכלל זה, חולון, פתח תקווה, רמלה, ראש העין, ראשון לציון, יבנה, גבעתיים, רמת גן, קריית אונו, בת ים ורחובות, ירושלים, נתניה, אשקלון וכיוב'".

2. הוספת האפשרות להגשת נספח ב' למכרז, טופס הצעת המחיר, כשהוא מודפס (ולא רק בכתב יד).

הרישא לנספח ב' תוקנה, כך שירשם:

"הצעת המחיר תוגש במעטפה נפרדת וסגורה, על גבי מפרט העבודות להלן, כשהיא אינה כוללת מע"מ ונקובה בש"ח.

ניתן למלא את טופס הצעת המחיר בכתב יד או להגישו מודפס בהתאם לבחירת המציע ועפ"י שיקול דעתו. במידה והמציע יחליט להגיש את הנספח בכתב יד, יש להגישו בכתב יד ברור וקריא.
מובהר, כי טופס הצעת המחיר הינו הנספח היחיד שאותו ניתן יהיה להגיש מודפס.

מציע המעוניין לקבל את נספח ב' בפורמט וורד יוכל לפנות לתיבת הדוא"ל: michrazim@lapam.gov.il.
3. דחיית המועד האחרון לשאלות הבהרה עד ליום ג' 15/05/18, בשעה 12:00.

יובהר, כי מסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום 30/04/18 בטל ויש להתייחס לעדכונים כאמור בהודעה זו בלבד.

4. דחיית המועד האחרון להגשת הצעות עד ליום ג' 22/05/18, בשעה 12:00.

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבמשרדי לפ"מ, רח' אחד העם 9, מגדל שלום, מבואה מזרחית - קומה 15, תל אביב.
מסמך זה יהווה חלק ממסמכי המכרז ויגבר על האמור בהם.

=====================================================
16.05.18
תשובות לשאלות הבהרה למכרז מסגרת (מתוקן) פומבי מס' 176/09/17 למתן שירותי דפוס אופסט

סעיף/ נספח במכרז שאלה: תשובה:
סעיף 2ט' למכרז
אנא הבהרתכם באחריות מי להעביר את העתקי השמש למשרד לפ"מ?

סעיף 2ט' למכרז קובע כי: "השירותים שיינתנו ע"י ספק המסגרת בשלבי קדם הדפוס כמפורט לעיל, לרבות ביצוע קבלה ומסירה כאמור (אשר כוללים פריקה והעמסה של החומרים), הינם חלק בלתי נפרד ממתן השירותים ויהיו על חשבון ספק המסגרת. למען הסר ספק, לא תידרש ולא תינתן כל תמורה נוספת בעבור שירותים אלו".
הווה אומר כי באחריות בית הדפוס המבצע ועל חשבונו לשלוח את העתקי השמש למשרדי לפ"מ בתל אביב לאישור טרם הדפסה.

במידה וישנם תיקונים להעתקי השמש האם צריך לשלוח אותם שוב למשרד לפ"מ לאישור? ותוך כמה זמן?

כאמור בסעיף 2ט' למכרז, כל שלבי קדם הדפוס, הינם באחריות ספק המסגרת ועל חשבונו.
כך, גם תיקונים בהעתקי השמש, ככל שיהיו, מהווים חלק בלתי נפרד ממתן השירותים בשלבי קדם הדפוס ויהיו על חשבון ספק ובאחריותו.
לוחות הזמנים לקבלת התיקונים ייקבעו בתיאום עם נציג לפ"מ ויישלחו לאישור לפ"מ מוקדם ככל הניתן.

סעיף 2יז'
למכרז
האם צריך להוציא אייריס לכל עבודה?

תדפיסי אייריס יידרשו רק במידה והדבר צוין במפורש במסגרת הפנייה הפרטנית לספקי המסגרת.
התייחסות להליך הפנייה הפרטנית ותנאיה ניתן למצוא בסעיף 10 למכרז.

סעיף יט'
למכרז
תוך כמה זמן צריך להעביר את העתקי השמש המודפסים למשרד לפ"מ בתל אביב?

בהתאם לסעיף 2יט' למכרז, ספק המסגרת יידרש לספק את שירותי הדפוס בהקדם האפשרי, ובהתאם ללוח זמנים אשר יקבע במסגרת הפנייה הפרטנית.

סעיף 5ו' למכרז; סעיף 11 למכרז

האם הערבות אמורה להיות צמודה? אחד מתנאי הסף הקבועים בסעיף 5ה למכרז קובע:

"המציע הגיש ערבות מכרז צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן, אשר אינה מוגבלת בכל תנאי ו/או סייג, בסך 50,000 (חמישים אלף) ₪ בתוקף עד ליום 07.08.2018, כמפורט בסעיף 5(ו) למכרז".
אני מבינה שיש לתת 2 ערבויות סה"כ כל אחת
מהן 50,000,000 ₪.

בהתאם לסעיף 5ו' למכרז הדן בנושא ערבות המכרז, על מציע לצרף להצעתו -
"ערבות אוטונומית מקורית (להלן: "ערבות מכרז") צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן, אשר אינה מוגבלת בכל תנאי ו/או סייג בסך 50,000 (חמישים אלף) ₪ בתוקף עד ליום 07/08/18".

נוסח ערבות המכרז הינו עפ"י נספח ג'1 למכרז.

מציע אשר ייבחר כזוכה במכרז ויחתום על הסכם מסגרת, יחליף את ערבות המכרז בערבות מסגרת בנוסח הקבוע בנספח ג'2 למכרז, כאמור בסעיף 11 למכרז.

הווה אומר, כי בשלב הגשת ההצעה למכרז על המציע לצרף ערבות מכרז בלבד ע"ס 50,000 ₪ (חמישים אלף ₪) בנוסח הקבוע בנספח ג'1 למכרז.

נספח ב' למכרז, טופס הצעת המחיר

בסעיפים בהם לא צוין קובץ סגור – האם המשמעות היא שהגרפיקה באחריות בית הדפוס?

המכרז אינו כולל עבודות בתחום הגרפיקה, העריכה והעיצוב, כאמור בסעיף 1ד' למכרז.
כל עבודות הגרפיקה הנדרשות להדפסה וכפי שיפורטו בפנייה הפרטנית, יסופקו על ידי לפ"מ לספק המסגרת בקובץ סגור.

נספח ב' למכרז – טופס הצעת מחיר
סעיפים:
8,6,13

מה סוג הקיפול?
בסעיפים 6, 8, ו-13 יש לתמחר:

נייר 135 גר', 170 גרם, קיפול רגיל.

נספח ב' למכרז – טופס הצעת מחיר סעיף 14

בסעיף מס' 14 בטופס הצעת המחיר ישנו מפרט עבור הדפסת פולדרים.
ברצוני לדעת האם שני הכיסים הם כיסים שטוחים או עם גובה מסוים.

סעיף 14 לטופס הצעת המחיר מתייחס לכיסים ללא שדרה, קרי, כיסים שטוחים.

מובהר, כי ככל ותיאור הפריט בטופס הצעת המחיר אינו מציין אחרת, הכוונה היא לכיסים שטוחים.

נספח ב' למכרז – טופס הצעת מחיר סעיף 15
האם מדובר ב 180 עמודים דו צדדי או ב 90 דף צד 1?

סעיף 15 עניינו בהצעת מחיר ל-90 דפי פנים, קרי, 180 עמודים.

האם כל העמודים זהים או שיש שוני בין כל עמוד?

בפריט זה נדרשת הדפסת פנים 2 צבעים דו-צדדית אחידה ואין שוני בין כל עמודי הפנים.

האם הלמינציה היא רק בצד החיצוני של העטיפה דהיינו בחזית ובגב או בנוסף גם בצדדים הפנימיים של החזית והגב?
הדרישה הינה ללמינציה מבריקה דו צדדית בכריכה (חזית וגב למינציה דו-צדדית).

האם שני הצבעים בפנים הם פנטון או פרוצס?
הדרישה מתייחסת לשני צבעי פנטון או שני צבעי פרוצס.

בברכה,

ועדת המכרזים

+

יצירת קשר

תאור הטופס שלנו
מכרז מסגרת פומבי למתן שירותי דפוס אופסט עבור לפמ 16.04.18 מודעה לעיתון בשפה העברית – מכרז מסגרת פומבי 1760917 מתן שירותי דפוס אופסט עבור לפמ

קבצים מצורפים

מכרז פומבי מס' 149/08/17 – למתן שירותי ניהול קמפיינים בגוגל ובפייסבוק לקהל יעד בחו"ל

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל שירותי ניהול קמפיינים בגוגל ובפייסבוק לקהל יעד בחו"ל.

+

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ)

מכרז פומבי מס' 149/08/17 – למתן שירותי ניהול קמפיינים בגוגל ובפייסבוק לקהל יעד בחו"ל

1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל שירותי ניהול קמפיינים בגוגל ובפייסבוק לקהל יעד בחו"ל.
2. רשאים להשתתף רק גופים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.
3. תקופת ההתקשרות הינה לשנה, החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציעים אשר ייבחרו על ידי המזמין לביצוע השירותים נשוא המכרז, כאשר למזמין תהא זכות ברירה להאריך ו/או להרחיב את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכי המזמין, בתנאי המכרז לרבות נספחיו, ובכפוף לקיום תקציב, בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.
4. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):
א. המציע הינו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל, כמפורט בסעיף 4(א) למכרז.
ב. אין מניעה, לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע צד לו, להשתתפותו של המציע במכרז, ואין, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, אפשרות כלשהי לקיומו של ניגוד עניינים או ניגוד אינטרסים, ישיר או עקיף, בין עניינו של המציע ו/או בעלי השליטה בו ו/או נושאי המשרה שלו ו/או הפועלים מטעמו, לבין ענייני המזמין ו/או מתן השירותים כאמור בסעיף 4(ב) למכרז.
ג. המציע מוגדר כ-Google Partner והינו בעל הסמכה לפרסום בכל הפלטפורמות המפורטות בסעיף 4(ג) למכרז.
ד. המציע הינו בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות, במהלך התקופה שמיום 01.01.2014 ואילך, בניהול קמפיינים בפייסבוק (לרבות אינסטגרם), ובעל ניסיון של שלוש שנים לפחות, במהלך התקופה שמיום 01.01.2014 ואילך, בניהול קמפיינים בגוגל (רשת החיפוש, רשת התוכן ו-YouTube). הניסיון יכול להיות חופף.
ה. המציע ניהל קמפיינים בפייסבוק (לרבות אינסטגרם) ובגוגל (לרבות ב-YouTube), בתקציב מדיה כולל של 10,000,000 (עשרה מיליון) ₪ לפחות, בארץ או בחו"ל, באחת מבין השנים הבאות: 2014, 2015, 2016 או 2017.
ו. למציע ניסיון בניהול שני קמפיינים לפחות בגוגל (רשת החיפוש, רשת התוכן ו-YouTube) לקהל יעד בחו"ל, בתקופה שמיום 01.01.2015 ואילך, העונים על כל התנאים המצטברים המפורטים בסעיף 4(ו) למכרז.
ז. למציע ניסיון בניהול שני קמפיינים לפחות בפייסבוק (לרבות אינסטגרם) לקהל יעד בחו"ל, בתקופה שמיום 01.01.2015 ואילך, העונים על כל התנאים המצטברים המפורטים בסעיף 4(ז) למכרז.
ח. המציע הגיש ערבות מכרז צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן, אשר אינה מוגבלת בכל תנאי ו/או סייג, בסך 50,000 (חמישים אלף) ₪ בתוקף עד ליום 26.12.2017, כמפורט בסעיף 5(ו) למכרז.
ט. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כמפורט בסעיף 4(ז) למכרז.
י. המצאת קו"ח ונתונים בדבר הצוות המקצועי הקבוע שיעמיד המציע לרשות המזמין, הכולל ראש צוות, שני מנהלי קמפיינים בגוגל ושני מנהלי קמפיינים בפייסבוק, אשר יועסקו על ידי המציע במסגרת יחסי עובד-מעביד ואשר יידרשו לעמוד בתנאי הסף המפורטים בסעיף 4(י) למכרז.

5. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר www.jobiz.gov.il ובאתר www.mr.gov.il. בנוסף, ניתן לקבל את חוברת המכרז ללא תשלום במשרדי לפ"מ בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום), קומה 15 (מבואה מזרחית), בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00.
6. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל michrazim@lapam.gov.il עד יום ד' 13.09.17, בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור ו/או לדוא"ל אחר ו/או לאחר המועד הנ"ל, לא תיעננה.
7. הצעות יש להגיש ב-3 עותקים לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמין בקומה 15 (מבואה מזרחית) ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום) ליד דלפק הקבלה, לא יאוחר מיום ג' 26.09.17, בשעה 12:00.
8. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

קבצים מצורפים

הודעות בדבר דחיית מועד הגשת הצעות – מכרז פומבי מס' 193/12/16 לקבלת שירותים בקשר עם תוכנת "לפ"מ סביבת אמת" עבור לשכת הפרסום הממשלתית

ועדת המכרזים מודיעה בזה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות למכרז פומבי מס' 193/12/16 לקבלת שירותים בקשר עם תוכנת "לפ"מ סביבת אמת" עבור לשכת הפרסום הממשלתית עד ליום ד', 13.9.17, בשעה 12:00.

שאלות הבהרה נוספות, ככל שתהיינה, ניתן להעביר בדרך הקבועה במכרז, עד ליום ג', 05.09.17, בשעה 12:00.

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבמשרדי לפ"מ, רח' אחד העם 9, מגדל שלום, מבואה מזרחית - קומה 15, תל אביב.

מסמך זה יהווה חלק ממסמכי המכרז ויגבר על האמור בהם.

+

מכרז פומבי מס' 193/12/16 לקבלת שירותים בקשר עם תוכנת "לפ"מ סביבת אמת"

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל שירותים בקשר עם תוכנת "לפ"מ סביבת אמת".

+

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ)

מכרז פומבי מס' 193/12/16 לקבלת שירותים בקשר עם תוכנת "לפ"מ סביבת אמת" עבור לשכת הפרסום הממשלתית

1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל שירותים בקשר עם תוכנת "לפ"מ סביבת אמת".

2. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל התנאים המפורטים בחוברת המכרז.

3. תקופת ההתקשרות הינה לשנה, החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע אשר ייבחר על ידי המזמין לביצוע השירותים נשוא המכרז, כאשר למזמין תהא זכות ברירה להאריך ו/או להרחיב את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכי המזמין, בתנאי המכרז לרבות נספחיו, ובכפוף לקיום תקציב, בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.

4. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):

א. המציע הינו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל, בכל מרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו של המציע, ובעל רישיונות הנדרשים על פי דין, כאמור בסעיף 4(א) למכרז.
ב. המצאת קו"ח ונתונים בדבר נותן השירותים הקבוע שיעמיד המציע לרשות המזמין, אשר יהווה איש הקשר מטעם המציע לצורך ביצוע השירותים נשוא מכרז זה ויידרש לעמוד בתנאי הסף, כמפורט בסעיף 4(ב) למכרז.
ג. המצאת קו"ח ונתונים בדבר נותן השירותים החלופי שיעמיד המציע לרשות המזמין, למקרים בהם ייבצר מנותן השירותים הקבוע ליתן את השירותים או למקרים אחרים, כמפורט בסעיף 4(ג) למכרז.
ד. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כמפורט בסעיף 4(ד) למכרז.

5. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר www.jobiz.gov.il ובאתר www.mr.gov.il. בנוסף, ניתן לקבל את חוברת המכרז ללא תשלום במשרדי לפ"מ בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום), קומה 15 (מבואה מזרחית), בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00.
6. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, מרכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל michrazim@lapam.gov.il עד יום ב' 21.08.17, בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור ו/או לדוא"ל אחר ו/או לאחר המועד הנ"ל, לא תיענינה.
7. הצעות יש להגיש ב-3 עותקים לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמין בקומה 15 (מבואה מזרחית) ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום) ליד דלפק הקבלה, לא יאוחר מיום ד' 30.08.17, בשעה 12:00.

8. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

קבצים מצורפים

מכרז פומבי מס' 29/01/17 למתן שירותי הובלות של חומר פרסומי ו/או טובין

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל שירותי הובלות של חומר פרסומי ו/או טובין.

+

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ)

מכרז פומבי מס' 29/01/17 למתן שירותי הובלות של חומר פרסומי ו/או טובין
עבור לשכת הפרסום הממשלתית

1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל שירותי הובלות של חומר פרסומי ו/או טובין.

2. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל התנאים המפורטים בחוברת המכרז.

3. תקופת ההתקשרות הינה לשנה, החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע אשר ייבחר על ידי המזמין לביצוע השירותים נשוא המכרז, כאשר למזמין תהא זכות ברירה (אופציה) להאריך ו/או להרחיב את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכי המזמין, בתנאי מכרז זה לרבות נספחיו, ובכפוף לקיום תקציב, בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.

4. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):
א. המציע הינו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל, , כמפורט בסעיף 4(א) למכרז.
ב. למציע ניסיון במתן השירותים הנדרשים במכרז זה עבור שלושה גופים מוסדיים לפחות, החל משנת 2014 ואילך, בהיקף כספי של 100,000 ₪, לא כולל מע"מ, לפחות, לכל אחד מהגופים כאמור, כמפורט בסעיף 4(ב) למכרז.
ג. היקף מחזור עסקיו השנתי של המציע בשנים 2014, 2015 ו-2016, בתחום מתן השירותים, לא פחת מסך של 500,000 (חמש מאות אלף) ₪ לא כולל מע"מ בכל אחת מהשנים.
ד. למציע סניף אחד לפחות הנמצא במרחב דן, כהגדרתו בסעיף 2(ב) במכרז.
ה. מספר הנהגים / העובדים המקצועיים המועסקים באופן קבוע ע"י המציע, במסגרת יחסי עובד-מעביד, הינו חמישה נהגים / עובדים לפחות.
ו. מספר כלי הרכב המסחריים ברשותו של המציע, הסגורים לביצוע ההובלות, הינו שני כלי רכב מסחריים לפחות.
ז. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כמפורט בסעיף 4(ז) למכרז.

5. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר www.jobiz.gov.il ובאתר www.mr.gov.il. בנוסף, ניתן לקבל את חוברת המכרז ללא תשלום במשרדי לפ"מ בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום), קומה 15 (מבואה מזרחית), בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00.
6. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל michrazim@lapam.gov.il עד יום ב' 10.07.17, בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור ו/או לדוא"ל אחר ו/או לאחר המועד הנ"ל, לא תיעננה.
7. הצעות יש להגיש ב-3 עותקים לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמין בקומה 15 (מבואה מזרחית) ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום) ליד דלפק הקבלה, לא יאוחר מיום ב' 17.07.17, בשעה 12:00.

8. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

קבצים מצורפים

מכרז פומבי מספר 06/01/17 למתן שירותי ייעוץ שיווקי/אסטרטגי

שירותי ייעוץ שיווקי/אסטרטגי בקשר עם קמפיינים בין-לאומיים בתחום התיירות
עדכון

+

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ)

מכרז פומבי מספר 06/01/17 למתן שירותי ייעוץ שיווקי/אסטרטגי בקשר עם קמפיינים בין-לאומיים בתחום התיירות ללשכת הפרסום הממשלתית

1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ שיווקי/אסטרטגי בקשר עם קמפיינים בין-לאומיים בתחום התיירות.

2. תקופת ההתקשרות – תקופת ההתקשרות הינה לשנה, החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע, כאשר למזמין תהא זכות ברירה להאריך ו/או להרחיב את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.

3. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל התנאים המפורטים בחוברת המכרז. יובהר כי המכרז מיועד ליחידים בלבד, ולא לחברות ו/או תאגידים המעסיקים יועצים בכל צורת העסקה שהיא. הצעה אשר תוגש על ידי חברה או תאגיד המעסיק יועצים כאמור, תיפסל.

4. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):

א. המציע הינו בעל ניסיון מוכח בייעוץ שיווקי ו/או ניהול אסטרטגי של קמפיינים פרסומיים בין-לאומיים, ונתן שירותי ייעוץ שיווקי ו/או ניהול אסטרטגי לשני קמפיינים בינלאומיים לפחות במהלך חמש השנים האחרונות (החל מיום 1.1.12 ועד ליום הגשת ההצעה), כאשר כל קמפיין כאמור נמשך לפחות שנה אחת.

ב. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כמפורט בסעיף 4(ב) למכרז.

5. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר www.jobiz.gov.il ובאתר www.mr.gov.il. בנוסף, ניתן לקבל את חוברת המכרז ללא תשלום במשרדי לפ"מ בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום), קומה 15 מבואה מזרחית, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00.
6. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל michrazim@lapam.gov.il עד יום ד' 19.04.17 בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור ו/או לדוא"ל אחר ו/או לאחר המועד הנ"ל, לא תיעננה.
7. הצעות יש להגיש בתיבת המכרזים ליד דלפק הקבלה במשרדי לפ"מ ברח' אחד העם 9 (מגדל שלום) ת"א, קומה 15 (מבואה מזרחית), לא יאוחר מיום ד' 26.04.17 בשעה 12:00.

8. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

מצורף קובץ תשובות לשאלות הבהרה

קבצים מצורפים

מכרז פומבי מספר 183/12/16 – למתן שירותי ייעוץ, תכנון ובקרת מדיה

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ, תכנון ובקרת מדיה עבור לשכת הפרסום הממשלתית.

+

הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות ושינוי תנאי סף במכרז פומבי מס' 183/12/16 למתן שירותי ייעוץ, תכנון ובקרת מדיה עבור לשכת הפרסום הממשלתית

א. ועדת המכרזים של לפ"מ מודיעה בזה על שינוי תנאי הסף באופן הבא:
1. בסעיף 4(ג)(3) למכרז, במקום 4 גופים ציבוריים, יבוא: 3 גופים ציבוריים;
2. בסעיף 4(ג)(2) למכרז, במקום 5 גופים גדולים, יבוא: 4 גופים גדולים;

ב. ועדת המכרזים מודיעה בזה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות למכרז פומבי מס' 183/12/16 למתן שירותי ייעוץ, תכנון ובקרת מדיה עבור לשכת הפרסום הממשלתית עד ליום ה', 23.2.17, בשעה 12:00.

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבמשרדי לפ"מ, רח' אחד העם 9, מגדל שלום, מבואה מזרחית – קומה 15, תל אביב.

מסמך זה יהווה חלק ממסמכי המכרז ויגבר על האמור בהם.

 

1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ, תכנון ובקרת מדיה עבור לשכת הפרסום הממשלתית.

2. תקופת ההתקשרות – שנה, החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע כאשר למזמין תהא זכות ברירה להאריך ו/או להרחיב את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.

3. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל התנאים המפורטים בחוברת המכרז.

4. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):
א. המציע הינו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל, בכל מרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו של המציע, ובעל רישיונות הנדרשים על פי דין.
ב. המציע עוסק בייעוץ, תכנון ובקרת מדיה ועונה לשני התנאים המצטברים הבאים: המציע או חברה הקשורה למציע אינם קשורים בקשרים עסקיים עם חברת מדיה ו/או משרד פרסום ו/או גורם המפעיל אמצעי תקשורת בישראל ו/או גופים אחרים באופן שיש בו כדי לגרום, לפי דעתו של המזמין, למצב של ניגוד עניינים; המציע אינו עוסק בקניית מדיה ו/או במכירת מדיה, בין בעבור עצמו ובין בעבור אחרים.
ג. למציע יש מאגר מידע השוואתי (בנצ'מרק) רחב והוא עומד בכל התנאים המצטברים כמפורט בסעיף 4ג' למכרז.
ד. המציע מחזיק בהסכם שימוש ו/או הזמנה על שמו, תקפים ליום הגשת ההצעה למכרז, עבור כל התוכנות כמפורט בסעיף 4ד' למכרז.
ה. המצאת קו"ח ונתונים בדבר הצוות הקבוע שיעמיד המציע לרשות המזמין, הכולל מנהל פרויקט אונליין (דיגיטל) ומנהל פרויקט אופליין (טלוויזיה, רדיו, עיתונות, חוצות וקולנוע), אשר מועסקים על ידי המציע במסגרת יחסי עובד-מעביד, ואשר יידרשו לעמוד בתנאי הסף המפורטים בסעיף 4ה' למכרז.
ו. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כמפורט בסעיף 4ו' למכרז.

5. את חוברת המכרז ניתן לקבל ללא תשלום במשרדי לפ"מ ברח' אחד העם 9 ת"א (מגדל שלום), קומה 15 (מבואה מזרחית) בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00. הגשת ההצעות תיעשה אך ורק על פי חוברת המכרז. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר www.jobiz.gov.il או www.mr.gov.il, אולם הנוסח המחייב הוא הנוסח המודפס בחוברת בלבד.
6. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל michrazim@lapam.gov.il עד יום ב' 06.02.17 בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור או לאחר המועד הנ"ל, לא תיענינה.
7. הצעות יש להגיש בתיבת המכרזים ליד דלפק הקבלה במשרדי לפ"מ ברח' אחד העם 9 (מגדל שלום) ת"א, קומה 15 (מבואה מזרחית), לא יאוחר מיום ד' 15.02.17 בשעה 12:00.
הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

קבצים מצורפים

מכרז פומבי מספר 168/11/16 –לאספקת מערכת GSA

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל הצעות לאספקת מערכת GSA עבורה

+

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ)

מכרז פומבי מספר 168/11/16 –לאספקת מערכת GSA עבור לשכת הפרסום הממשלתית

1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל הצעות לאספקת מערכת GSA עבורה.
2. תקופת ההתקשרות הינה ל- 24 חודשים החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע אשר ייבחר על ידי המזמין לביצוע השירותים נשוא מכרז זה.
3. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל התנאים המפורטים בחוברת המכרז.
4. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):

א. המציע הינו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל, בכל מרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו של המציע, ובעל רישיונות הנדרשים על פי דין.
ב. המציע הינו משווק מורשה לשירותי החיפוש של Google.
ג. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כמפורט בסעיף 4(ג) למכרז.

5. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל michrazim@lapam.gov.il עד יום א' 27.11.16 בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור ו/או לדוא"ל אחר ו/או לאחר המועד הנ"ל, לא תיענינה.
6. הצעות יש להגיש ב-3 עותקים לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי לפ"מ בקומה 15 (מבואה מזרחית) ברח' אחד העם 9 ת"א(מגדל שלום) ליד דלפק הקבלה, לא יאוחר מיום א' 4.12.16 בשעה 12:00.
7. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

קבצים מצורפים

מכרז מסגרת פומבי מספר 128/08/16 לביצוע מחקרי שוק בחו"ל

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל הצעות לביצוע מחקרי שוק בחו"ל

+

לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ)
מכרז מסגרת פומבי מספר 128/08/16 לביצוע מחקרי שוק בחו"ל
עבור לשכת הפרסום הממשלתית

1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל הצעות לביצוע מחקרי שוק בחו"ל.

2. תקופת ההתקשרות הינה לשנה, החל מיום החתימה על הסכם המסגרת עם המציעים, כאשר למזמין תהא זכות ברירה (אופציה) להאריך ו/או להרחיב את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.

3. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל התנאים המפורטים בחוברת המכרז.

4. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):
א. המציע הינו תאגיד, קרי חברה/שותפות ולא יחידים.
ב. המציע בעל ניסיון רלוונטי מוכח בביצוע 3 פרויקטים של מחקרי שוק העומדים בכל התנאים המצטברים שלהלן: 3 הפרויקטים נעשו בחו"ל עבור לקוחות ישראלים + 3 הפרויקטים נעשו החל משנת 2014 כולל ועד ליום הגשת ההצעות במכרז.
ג. היקף מחזור עסקיו השנתי של המציע בשנת 2015 בתחום מחקרי שוק בלבד לא פחת מסך של 7,000,000 (שבעה מיליון) ₪, לא כולל מע"מ.
ד. המצאת קו"ח ונתונים בדבר מנהל המחקר הקבוע שיעמיד המציע לרשות המזמין, אשר יידרש לעמוד בתנאי הסף כמפורט בסעיף 4(ד) למכרז.
ה. המציע הגיש ערבות מכרז, כמפורט בסעיף 5(ט) למכרז.
ו. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 כמפורט בסעיף 4(ו) למכרז.
להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל michrazim@lapam.gov.il עד יום א' 13.11.16 בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור ו/או לדוא"ל אחר ו/או לאחר המועד הנ"ל, לא תיעננה.
5. הצעות יש להגיש בתיבת המכרזים ליד דלפק הקבלה במשרדי לפ"מ ברח' אחד העם 9 (מגדל שלום) ת"א, קומה 15 (מבואה מזרחית), לא יאוחר מיום א' 20.11.16 בשעה 12:00.

6. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

קבצים מצורפים

מכרז פומבי 132/08/16 – ניהול ותיאום הפקות דפוס ללפמ

מכרז למכרז ניהול ותיאום הפקות דפוס ללפמ

+

24.8.16

לכבוד

__________

הנדון: תשובות לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס' 132/08/16
למתן שירותי ניהול ותיאום הפקות דפוס ללשכת הפרסום הממשלתית

1. שאלה: מבקש לדעת לגבי המכרז הנ"ל האם חברה מירושלים שעומדת בכל הקריטריונים של המכרז יכולה לגשת למכרז כאשר אתם יושבים בתל אביב ואנו בירושלים?

תשובה: כן.

האם צריך לפתוח סניף בתל אביב?

תשובה: לא.

2. שאלה: במידה והעסק שלי מוגדר כעוסק פטור האם אני אוכל להגיש את המכרז?

תשובה: כן.

3. שאלה: האם אוכל להתמודד במכרז כאשר הנסיון שלי בהפקות דפוס היה כשכיר ולא כעצמאי.

תשובה: כן.

אם כן, איזה דוחות אני אמור להגיש בכדי להוכיח את הנסיון שלי?

תשובה: אין צורך להגיש דוחות על מנת להוכיח ניסיון. יש לציין את מספר שנות הניסיון בניהול הפקות דפוס על גבי נספח א' שצורף למכרז (טופס פרופיל המציע), ולמלא את הנספח האמור גם ביחס להיקף הכספי של ניהול הפקות הדפוס, כפי שנדרש במכרז.
יצוין כי בנוסף, בהתאם לסעיף 5(ה) למכרז, יש להגיש תיק עבודות על גבי CD או זכרון נייד (דיסק און קי) שיצורפו להצעה, אשר יכיל 12 דוגמאות של עבודות קודמות שביצע המציע, כמפורט במכרז.

4. שאלה: האם אני יכול להציע 2 אנשי קשר מטעמי (אני חברה) אליהם ניתן לפנות?

תשובה: כן.

5. שאלה: האם בתהליך השירות אני נדרש להציע ספקי שירות כמו מעצבים, בתי דפוס, יצרני תערוכות וכו'…

תשובה: כפי שצוין בסעיף 2(ד) למכרז, השירות כולל גם גיבוש המלצות לספקי ביצוע מתאימים לביצוע העבודה (ובכלל זה: גרפיקאים; כותבים; מתרגמים; בתי דפוס וכיוצא באלה), גיבוש לו"ז לביצוע העבודה והעברת ההמלצות לפרסומאי לפ"מ לביצוע תיחור ו/או הזמנות עבודה. ייתכן ובמקרים מסוימים לא יידרש הספק להציע ספקי ביצוע, והדבר תלוי בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

6. שאלה: האם אני יכול להציע גם את הסטודיו שלי ומערכות ההפקה שברשותי?

תשובה: ניתן להציע, אך מטבע הדברים בחירת הספקים תתבצע על ידי לפ"מ ולפי שיקול דעתה.

7. שאלה: התמורה היא על כל עלות ההפקה הכוללת (מעצבים, יצרנים, מובילים וכו…)?

תשובה: כן. התמורה הינה אחוז העמלה המבוקש מסך כל עלות רכיבי ההפקה, כפי שבוצעה בפועל וכפי שמקובל בשוק.

8. שאלה: פירוט לגבי אחוז העמלה המבוקש מסך כל עלות רכיבי ההפקה – מי קובע את עלות מרכיבי ההפקה?

תשובה: עלות מרכיבי ההפקה נקבעת ע"י פרסומאי לפ"מ, על בסיס הצעות המחיר שהתקבלו מהספקים השונים.

9. שאלה: איך אדע מה עלות הפרויקט?

תשובה: עלות הפרוייקט תימסר לספק הזוכה על ידי פרסומאי לפ"מ בסיום הפרוייקט. יצוין כי עלות הפרוייקט מתגבשת כבר בתחילתו, לאור העובדה שהפרסומאי נדרש להעביר ללקוח הצעת מחיר לאישור.

10. שאלה: מבקש לקבל היקף פעילות משוער לחודש.

תשובה: היקף הפעילות המשוער לחודש הינו 25,000-30,000 ₪, לא כולל מע"מ.
יובהר, כי מדובר בהערכה בלבד, וכי לפ"מ אינה מתחייבת שהיקף הפעילות יעמוד על הסך הנ"ל או על היקף דומה.

כן יובהר, כי במסגרת מכרז זה בכוונת לפ"מ לבחור בשלושה ספקים כזוכים, בכפוף לאמור במסמכי המכרז, והפעילות כולה לא תתבצע על ידי ספק אחד.

11. שאלה: בכדי לתמחר את השרות, חשוב לנו לדעת את סדר הגודל של היקף העבודות שבוצעו בעבר כדי לקבל אומדן כלשהו. נא העבירו לנו נתון זה.

תשובה: ראה התשובה לשאלה 10 לעיל.

12. שאלה: במידה ובעבר כבר התקשרתם עם גופים חיצוניים עבור שרות נשוא מכרז זה, כמה קיבל בממוצע כל ספק?

תשובה: לפ"מ לא התקשרה בעבר עם גופים חיצוניים. הפעילות התבצעה בלפ"מ.

13. שאלה: האם על המפיק להוציא דרישת תשלום כוללת עבור כל הוצאות ההפקה בפועל, בנוסף לאחוז העמלה, או לחלופין על המפיק להוציא את חשבון העמלה וחשבונות הספקים ישולמו ישירות ע"י הלפ"מ?

תשובה: המפיק יוציא חשבונית עבור העמלה בלבד. חשבונות הספקים ישולמו ישירות על ידי לפ"מ.

14. שאלה: כפי שהבנו ממסמכי המכרז ישנם סוגים שונים של הפקות אותם ילווה הספק החיצוני. נשמח לקבל התפלגות בין הקטגוריות, כמה היקף עבודה יש לכל אחת מהקטגוריות הבאות:
• הפקות פרינט (כגון: עלונים, דוחות עם גרפים, חוברת תדמית, לוחות שנה, כרזות).
• מוצרי קד"מ (כגון: כובעים, חולצות, תיקים, אביזרים ממותגים).
• מיתוג נכסי חברה (כגון: מבנים, רכבים, מדים וכו').
• הפקות ניראות לכנסים ותערוכות.

תשובה: ניתן להעריך כי ההתפלגות בין הקטגוריות השונות תהיה כך ש-90% מהעבודות תהיינה הפקות פרינט, וכ-10% מהעבודות יהיו מוצרי קד"מ, מיתוג נכסי חברה והפקות ניראות.

התפלגות העבודות המשוערת בתוך הפקות הפרינט הינה כדלקמן:
הדפסה (כולל הובלות) – 30%
עיצוב ועימוד – 30%
תרגום – 25%
כתיבה/עריכה – 15%

יובהר כי מדובר בהערכה בלבד, וכי לפ"מ איננה מתחייבת שכך תהיה התפלגות העבודות בפועל.

15. שאלה: האם ניתן לקבל הערכה כלשהי – אפילו בהתבסס על נתוני עבר של 2014, 2015, מחצית 2016 – לגבי סוגי העבודות השונות והיקפן (במספרים מוחלטים ו/או באחוזים מסך הכל)? (לדוגמא: הפקות דפוס – רוטציה ואופסט, הפקת מוצרי קד"מ, פתרונות מיתוג, שירותי כתיבה/תרגום ועיצוב גרפי וכו').

תשובה: ראה התשובה לשאלה 14 לעיל בנוגע לקטגוריות הרלוונטיות.

16. שאלה: האם פיצול העבודות בין הזוכים שייבחרו יבוצע על-פי סדר אקראי, תחומי התמחות, הצעות מחיר ספציפיות לפרויקט או שיקול אחר?

תשובה: כמפורט בסעיף 6(ח) ו-6(ט) למכרז, המזמין יפנה אל המציעים הזוכים, ככל שניתן, בסבב מחזורי ובאופן השומר על שוויוניות, אך אינו מחויב לעשות כן. הפנייה לספקים לביצוע השירותים בפועל הינה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין, אשר יהא רשאי, בין היתר, להתחשב בציון האיכות שנקבע לספקים במסגרת המכרז, או בכל שיקול רלוונטי אחר.

כן יובהר כי אין בעצם הזכייה בהליך ו/או בהתקשרות בין המזמין לבין הספק כדי לחייב את המזמין לפנות אל הספק לביצוע שירותים בכל היקף שהוא, והספק יקבל תמורה אך ורק בהתאם לשירות אשר ביצע בפועל.

בברכה,

ועדת מכרזים
לפ"מ

קבצים מצורפים

מכרז פומבי מספר 132/08/16 – למתן שירותי ניהול ותיאום הפקות דפוס ללשכת הפרסום הממשלתית

הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ניהול ותיאום הפקות דפוס

+

1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותי ניהול ותיאום הפקות דפוס.

2. תקופת ההתקשרות – תקופת ההתקשרות הינה לשנה, החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע אשר ייבחר על ידי המזמין לביצוע השירותים נשוא מכרז זה, כאשר למזמין תהא זכות ברירה להאריך ו/או להרחיב את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכי המזמין ובכפוף לקיום תקציב, בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.

3. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל התנאים המפורטים בחוברת המכרז.

4. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):
א. המציע או נותן השירותים הקבוע שיעמיד המציע לרשות המזמין והמועסק על ידו הינו בעל ניסיון של ארבע שנים לפחות בניהול הפקות דפוס.
ב. המציע או נותן השירותים הקבוע שיעמיד המציע לרשות המזמין והמועסק על ידו ניהל, בארבע השנים האחרונות, החל מחודש אוגוסט 2012, הפקות דפוס בהיקף כולל של 500,000 ₪ לפחות; לעניין זה: "הפקות דפוס" – הפקות פרינט, הפקת נראות לכנסים ותערוכות ומוצרי קד"מ.
ג. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כמפורט בסעיף 4(ג') למכרז.

5. את חוברת המכרז ניתן לקבל ללא תשלום במשרדי לפ"מ ברח' אחד העם 9 ת"א (מגדל שלום), קומה 15 (מבואה מזרחית) בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00. הגשת ההצעות תיעשה אך ורק על פי חוברת המכרז. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר www.jobiz.gov.il או www.mr.gov.il, אולם הנוסח המחייב הוא הנוסח המודפס בחוברת בלבד.
6. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל michrazim@lapam.gov.il עד ליום ב', 22.08.16, בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור ו/או לדוא"ל אחר ו/או לאחר המועד הנ"ל, לא תיענינה.
7. הצעות יש להגיש בתיבת המכרזים ליד דלפק הקבלה במשרדי לפ"מ ברח' אחד העם 9 ת"א (מגדל שלום), קומה 15 (מבואה מזרחית), וזאת לא יאוחר מיום ה', 01.09.16, בשעה 12:00.

8. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

קבצים מצורפים

מכרז מסגרת פומבי מספר 81/06/15 – מתן שירותי תרגום ללשכת הפרסום הממשלתית

הזמנה לקבלת לצעות למתן שירותי תרגום

+

1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותי תרגום.

2. תקופת ההתקשרות – שנה, החל מיום החתימה על הסכם המסגרת עם המציעים כאשר למזמין תהא זכות ברירה להאריך ו/או להרחיב את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.

3. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל התנאים המפורטים בחוברת המכרז.

4. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):

 • המציע הינו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל, בכל מרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו של המציע, ובעל רישיונות הנדרשים על פי דין.
 • למציע ניסיון של שלוש שנים לפחות, בחמש השנים האחרונות, במתן השירותים נשוא המכרז.
 • למציע ניסיון במתן השירותים הנדרשים במכרז זה עבור שלושה גופים מוסדיים לפחות, בשלוש השנים האחרונות, בהיקף כספי של 50,000 ₪ לפחות, לכל אחד מהגופים כאמור, כמפורט בסעיף 4ג' למכרז.
 • היקף מחזור עסקיו השנתי של המציע בשנים 2013, 2014 ו-2015, בתחום מתן שירותי תרגום, לא פחת מסך של 500,000 (חמש מאות אלף) ₪ לא כולל מע"מ בכל אחת מהשנים.
 • המציע צירף להצעתו קבלה מאת בנק הדואר המעידה על תשלום סך של 500 ₪ ללשכת הפרסום הממשלתית בעבור השתתפותו במכרז, כמפורט בסעיף 1(ח) לעיל.
 • המציע הגיש ערבות מכרז, כמפורט בסעיף 5ז' למכרז.
 • המצאת קו"ח ונתונים בדבר הצוות הקבוע שיעמיד המציע לרשות המזמין, הכולל מנהל אחראי, שני מתרגמים לשפה הערבית ושני מתרגמים לשפה האנגלית, אשר יידרשו לעמוד בתנאי הסף כמפורט בסעיף 4ז' למכרז.
 • קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 כמפורט בסעיף 4ח' למכרז.

5. את חוברת המכרז ניתן לקבל ללא תשלום במשרדי לפ"מ ברח' אחד העם 9 ת"א (מגדל שלום), קומה 15 (מבואה מזרחית) בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00. הגשת ההצעות תיעשה אך ורק על פי חוברת המכרז. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר jobiz.gov.il או www.mr.gov.il אולם הנוסח המחייב הוא הנוסח המודפס בחוברת בלבד.

6. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל michrazim@lapam.gov.il עד יום ה' 10.03.16 בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור או לאחר המועד הנ"ל, לא תיעננה.

הצעות יש להגיש בתיבת המכרזים ליד דלפק הקבלה במשרדי לפ"מ ברח' אחד העם 9 (מגדל שלום) ת"א, קומה 15 (מבואה מזרחית), לא יאוחר מיום ב' 21.03.16 בשעה 12:

8. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

קבצים מצורפים

מכרז פומבי מספר 80/06/15 – מתן שירותי הקלדת מודעות והזנתן לאתר JOBIZ

הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי הקלדת מודעות והזנתן לאתר JOBIZ

+

1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותי הקלדת מודעות והזנתן לאתר JOBIZ.

2. תקופת ההתקשרות – שנה, החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע כאשר למזמין תהא זכות ברירה להאריך ו/או להרחיב את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.

3. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל התנאים המפורטים בחוברת המכרז.

4. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):

 • המציע הינו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל, בכל מרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו של המציע, ובעל רישיונות הנדרשים על פי דין.
 • המציע הינו בעל ניסיון של שנה אחת לפחות במתן שירותי הקלדת נתונים.
 • המציע הינו בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בהזנת תכנים לאתרי אינטרנט בתשתית Drupal ו/או WordPress ו/או Share Point.
 • היקף מחזור עסקיו השנתי של המציע בשנת 2014 או בשנת 2015 בתחום מתן שירותי הקלדת נתונים ו/או הזנת נתונים, לא פחת מסך של 200,000 (מאתיים אלף) ₪ לא כולל מע"מ.
 • המציע הגיש ערבות מכרז, כמפורט בסעיף 5ו' למכרז זה.
 • קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כמפורט בסעיף 4ו' למכרז.

5. את חוברת המכרז ניתן לקבל ללא תשלום במשרדי לפ"מ ברח' אחד העם 9 ת"א (מגדל שלום), קומה 15 (מבואה מזרחית) בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00. הגשת ההצעות תיעשה אך ורק על פי חוברת המכרז. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר jobiz.gov.il או www.mr.gov.il אולם הנוסח המחייב הוא הנוסח המודפס בחוברת בלבד.

6. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל michrazim@lapam.gov.il עד יום ב' 07.03.16 בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור או לאחר המועד הנ"ל, לא תיעננה.

7. הצעות יש להגיש בתיבת המכרזים ליד דלפק הקבלה במשרדי לפ"מ ברח' אחד העם 9 (מגדל שלום) ת"א, קומה 15 (מבואה מזרחית), לא יאוחר מיום ה' 17.03.16 בשעה 12:
8. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

קבצים מצורפים

מכרז פומבי מספר 167/12/15 – למתן שירותי ייעוץ שיווקי/אסטרטגי

בקשר עם קמפיינים בין-לאומיים בתחום התיירות ללשכת הפרסום הממשלתית

+

1. לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ שיווקי/אסטרטגי בקשר עם קמפיינים בין-לאומיים בתחום התיירות.

2. תקופת ההתקשרות – תקופת ההתקשרות הינה לשנה, החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע.

3. רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל התנאים המפורטים בחוברת המכרז. יובהר כי המכרז מיועד ליחידים בלבד, ולא לחברות ו/או תאגידים המעסיקים יועצים בכל צורת העסקה שהיא. הצעה אשר תוגש על ידי חברה או תאגיד המעסיק יועצים כאמור, תיפסל.

4. ההשתתפות במכרז מותנית בתשלום בסך 500 ₪ (אשר לא יוחזרו בכל מקרה) לחשבון מספר 21470-לשכת הפרסום הממשלתית, בכל סניף של בנק הדואר. קבלה בדבר התשלום כאמור תוגש יחד עם מסמכי ההצעה, כתנאי סף להשתתפות במכרז.

5. תנאי סף להשתתפות במכרז (בראשי פרקים – פירוט מלא בסעיף 4 למכרז):

א. המציע הינו בעל ניסיון מוכח בייעוץ שיווקי ו/או ניהול אסטרטגי של קמפיינים פרסומיים בין-לאומיים, ונתן שירותי ייעוץ שיווקי ו/או ניהול אסטרטגי לשני קמפיינים בינלאומיים לפחות במהלך חמש השנים האחרונות, כאשר כל קמפיין כאמור נמשך לפחות שנה אחת.
ב. המציע צירף להצעתו קבלה מאת בנק הדואר המעידה על תשלום סך של 500 ₪ ללשכת הפרסום הממשלתית בעבור השתתפותו במכרז;
ג. קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כמפורט בסעיף 4(ג) למכרז.

6. את חוברת המכרז ניתן לקבל ללא תשלום במשרדי לפ"מ בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום), קומה 15 מבואה מזרחית, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00. במעמד קבלת חוברת המכרז יידרש נציג המציע למסור בכתב את הפרטים הבאים: שם המציע, כתובת מלאה, מס' טלפון, מס' פקס, כתובת דוא"ל ושם שם איש קשר למכרז. ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר www.jobiz.gov.il ובאתר www.mr.gov.il אולם הנוסח המחייב הוא הנוסח המודפס בחוברת בלבד!
7. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד אל גב' שרון כהן, רכזת ועדת מכרזים, בדוא"ל michrazim@lapam.gov.il עד יום ד' 27.01.16 בשעה 12:00. פניות שתגענה שלא באמצעות הדוא"ל כאמור או לאחר המועד הנ"ל, לא תיענינה.
8. הצעות יש להגיש בתיבת המכרזים  ליד דלפק הקבלה במשרדי לפ"מ ברח' אחד העם 9 (מגדל שלום) ת"א, קומה 15 (מבואה מזרחית), לא יאוחר מיום ה' 04.02.16 בשעה 12:00.
9. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תובא לדיון.

קבצים מצורפים

מכרז פומבי מס' 177/12/15 – למתן שירותי ייעוץ טכנולוגי לתחום הדיגיטל ללשכת הפרסום הממשלתית

ייעוץ שוטף למחלקת הדיגיטל בלפ"מ וליווי פרוייקטים לאורך כל שלבי העבודה

+

הודעות בדבר דחיית מועד הגשת הצעות וביטול דמי השתתפות עדכון למכרז מס' 177/12/15 – מתן שירותי ייעוץ טכנולוגי לתחום הדיגיטל ללשכת הפרסום הממשלתית

– ועדת המכרזים מודיעה בזה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות למכרז פומבי מס' 177/12/15 למתן שירותי ייעוץ טכנולוגי לתחום הדיגיטל ללשכת הפרסום הממשלתית עד ליום ה', 4 בפברואר 2016, עד השעה 12:00.

– ועדת המכרזים מודיעה בזה על ביטול דמי ההשתתפות בסך 500 ₪

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבמשרדי לפ"מ, רח' אחד העם 9, מגדל שלום, מבואה מזרחית – קומה 15, תל אביב.

מסמך זה יהווה חלק ממסמכי המכרז ויגבר על האמור בהם.


כללי

 1. לשכת הפרסום הממשלתית (להלן: "לפ"מ" או "המזמין") פונה בזה בבקשה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ טכנולוגי לתחום הדיגיטל, כפי שיפורט להלן.
 2. לפ"מ הינה יחידה מקצועית במשרד התקשורת אשר מספקת שירותי פרסום למשרדי הממשלה ולגופים ציבורים נוספים, ובכלל זה שירותי פרסום בדיגיטל, כגון: ניהול שוטף של קמפיינים ברשתות החברתיות, הקמת אתרים, פיתוח אפליקציות ופלטפורמות טכנולוגיות מתקדמות נוספות ועוד.
 3. בהתאם לכך, מעוניינת לפ"מ להתקשר עם שני יועצים חיצוניים, אשר ילוו את מחלקת הדיגיטל בלפ"מ לכל אורך שלבי העבודה על פרוייקטים טכנולוגיים, כפי שיפורט להלן.
 4. הצעות שלא יוגשו בדיוק על פי תנאי המכרז עלולות להיפסל.
 5. עם הספקים הזוכים ייחתם הסכם התקשרות למתן השירותים (להלן: "ההסכם") בנוסח המצ"ב כנספח ד' למכרז זה. יובהר, כי עד לחתימת ההסכם על ידי שני הצדדים לא יתקיימו ביניהם יחסים חוזיים, ואין בהודעה על זכייה כדי ליצור יחסים חוזיים בין המציע הזוכה לבין המזמין.
 6. יובהר, כי מכרז זה מיועד ליחידים בלבד, ולא לחברות ו/או תאגידים המעסיקים יועצים בכל צורת העסקה שהיא. הצעה אשר תוגש על ידי חברה או תאגיד המעסיק יועצים כאמור, תיפסל.
 7. מסמכי המכרז, לרבות הנספחים, הינם רכוש המזמין ובבעלותו הבלעדית. המציעים אינם רשאים לעשות כל שימוש במסמכים אלה אלא לצורך הגשת ההצעה. על המציע חלה חובת סודיות לגבי תוכן המסמכים.
 8. ההשתתפות במכרז מותנית בתשלום בסך 500 ₪ (אשר לא יוחזרו בכל מקרה) לחשבון מספר 21470-לשכת הפרסום הממשלתית, בכל סניף של בנק הדואר. קבלה בדבר התשלום כאמור תוגש יחד עם מסמכי ההצעה, כתנאי סף להשתתפות במכרז.
 9. את חוברת המכרז ניתן לקבל ללא תשלום במשרדי לפ"מ בדלפק הקבלה או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' שרון כהן, ברח' אחד העם 9 תל אביב (מגדל שלום), קומה 15 מבואה מזרחית, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00.
  במעמד קבלת חוברת המכרז יידרש נציג המציע למסור בכתב את הפרטים הבאים: שם המציע, כתובת מלאה, מס' טלפון, מס' פקס, כתובת דוא"ל ושם שם איש קשר למכרז.
  ניתן לצפות בנוסח המלא של המכרז באתר www.jobiz.gov.il ובאתר www.mr.gov.il אולם הנוסח המחייב הוא הנוסח המודפס בחוברת בלבד!
 10. ריכוז לוחות זמנים:
  מועד אחרון להגשת ההצעות – יום ג', 26.01.16, בשעה 12:00.
  מועד אחרון לשאלות הבהרה – יום ה', 14.01.16, בשעה 12:00.

קבצים מצורפים