דיווח הוצאות

"פרסומים בהתאם להוראות סעיף 49(ב) לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985"